Tilbake Kanaan - Prekensamling for årets helligdager Linker:
Nytt Liv
Prekestolen
Nådeordet
Alt av nåde!
The Pulpit

YouTube videoer
Reiserutekalender

2022 - 2023 I Tekstrekke

Alle ved Einar Kristoffersen

Klikk for kommende helligdag(er)s preken
.
NB! Førstkommende prekenoppsetning(er) 17 søndag i treenighetstiden (24 sept..) Mikkelsmesse (29 sept.)
   Siden er en mer privat tekstrekke-oppsetning, og inneholder taler over
blant annet eldre tekstrekke og tilleggstekster i Den norske kirke!

Merkedager og temadager


1 søndag i advent:
I
Ev.: Mark 1:14-15 Tiden er fullkommet! Lyd
Ep.: Rom 13:11-14 Våkn opp! Lyd
GT: Jes 61:1-3 Et nådens år! Lyd
TT:
Sal 122:1 Tørsten etter Herren! Lyd
II
Ev.: Mark 13:28-37 Vær på vakt, våk!
Lyd Video
Ep.: Rom 1:1-17 Evangeliets kraft! Lyd Video
GT: Jes 64:1-9 Ikke for vår skyld, Herre - for din skyld! Lyd Video
TT: Sal 128:1-2 Sann Herrens frykt
Lyd
III
Ev.: Luk 21:25-33 Jesus kommer! Lyd

Ep.: 1 Tess 3:9-13 Samfunns ånd Lyd
GT: 2 Mos 33:18-23 Hans herlighet åpenbart! Lyd
TT: Sal 25:1-11 Til deg, Herre!
Lyd Video

2 søndag i advent:
I
Ev.: Matt 14:13-33 Hvorfor tvilte du? Lyd Video
Ep.: 1 Tess 3:12-13; Hebr 13:9 Herrens legedom! Lyd Video
GT:
Dan 7:13-14 Hans herredøme! Lyd Video
TT:
Sal 129:1-8 Herrens seier - fiendens tap! Lyd
II
Ev.: Matt 14:14-21 Han som gir!
Lyd Video
Ep.: 2 Pet 3:8-15a Vær ikke blinde for!
GT: Jes 40:9-11 Se, Han kommer! Lyd
TT:
III
Ev.:
Mark 13:14-37 Fødselsveene Lyd Video
Ep.: Fil 1:9-11 Han skal gjøre det! Lyd Video
GT: Mal 3:1-4 Se, Han kommer! Lyd Video
TT: Luk 1:68-79 Soloppgang fra det høye!

3 søndag i advent:
I
Ev.: Matt 11:2-10 Messias' budbærer! Lyd Video
Ep.:
1 Kor 4:1-5 Ros av Gud! Lyd Video
       
1 Kor 4:1-5 Vise seg tro! Lyd
GT:
Sak 12:10 Ved Åndens lys! Lyd Video
TT:
Mal 3:16-18 De gudfryktige! (Andakt) Lyd
II
Ev.: Joh 1:6-8 Lyset! Lyd Video

Ep.: Rom 1:18-32 Guds åpenbaringsmidler - naturen og Sønnen! Lyd Video
Ep.: Rom 1:18-32 Frelse fra vreden! Lyd Video
GT: Jes 61:1-3; 10-11 Svøpt i -
TT:
III
Ev.: Luk 3:7-18

Ep.: 1 Tess 5:1-5 Bli i lyset! Lyd
GT: Sef 3:14-20
TT: Job 19:25-27 Min gjenløser lever! Lyd

4 søndag i advent:
I
Ev.: Joh 1:19-28 Herrens utsendte! Lyd Video
Ev.: Joh 1:19-28 Hvem er du? Lyd
Ep.: Hebr 3:12-14 Hold fast ved den første, fulle visshet! Lyd Video
GT:
Sak 3:8-9 Spire! Lyd Video*
TT: Sal 72:1-7, 18-19 Gi oss av ditt, Herre! Lyd Video
II

Ev.: Luk 1:26-38
Ved Ham! Lyd Video
Ep.: Rom 16:25-27 Ham som er mektig!
GT: Mika 3:5-7 Fly! Lyd
TT: Sak 3:1-10 Kledd i høytidsklær! Lyd Video
III
Ev.: Luk 1:39-45 Troens gave! Lyd Video

Ep.: Hebr 10:5-10 Nok for alle! Lyd Video
GT: Mika 5:2-5a
TT:
Jes 9:1-7 Fred uten ende! Lyd Video

Julaften:
Alle rekker

Ev.: Luk 2:1-20
Ep.:
Hebr 1:13b Fullført! Lyd
GT:
Jes 57:15 For så sier -! Lyd
TT: Sal 96

Julenatt/ottesang:
I
Ev.:
Ep.:
Tit 2:11-15 Ved Guds nåde! Lyd
Ep.: Tit 2:11-15 Til frelse for alle! Lyd
GT: Jer 23:5-6 Jeg
vil! Lyd Video
       Jer 23:5-6 Herren vår rettferdighet! Lyd
TT:

II
Ev.: Mark 2:13-22 Alt nytt! Lyd Video

Ep.: 2 Kor 3:4-6 Ved Jesus Kristus, vår Herre! Lyd Video
GT: Hos 2:14-20
TT: Sal 103:1-13, 22
III
Ev.: Luk 6:39-49
Herrens skole!
Ep.: 2 Tim 4:9-11 Demas forlot meg! Lyd Video
GT: Jes 55:10-13 Skaperordet! Lyd Video
TT: Sal 92:1-4, 12-15

Juledag:
Alle rekker
Ev.: Joh 1:1-14 Han de ikke kjente! Lyd Video
Ep.:
Hebr 1:1-3 Gud har talt! Lyd Video
GT: Jes 52:7-10 Å eie Guds fred! Lyd Video
TT:
Sal 98:1-9 Syng en ny sang! Lyd

Stefanusdagen / 2 juledag:
I
Ev.: Mark 4:20-34 Sanne etterfølgere! Lyd Video
Ep.: Apg 22:17-24 Religiøs forfølgelse Lyd Video
GT: 4 Mos 27:15-22a Mellommannen Lyd
yd
TT:
II
Ev.: Matt 10:32-39 Den som elsker meg!
Lyd
Ep.: 2 Kor 9:8-12 Nådefulle Gud Lyd
GT: Sal 86:11-17
TT: Apg 7:52-60
III
Ev.: Joh 16:1-4a

Ep.: 2 Tim 1:7-10 Èn kilde! Lyd
GT:
TT: Sal 29

Romjulssøndag:
I
Ev.: Matt 5:17-20 En evig rettferdighet!
Ep.:
Ef 1:1-14 Fra evighet av Lyd
Ep.: Ef 1:1-14 I Ham har vi - Lyd Video
GT:
Sal 115:9-11 Stol på! Lyd
TT:
II
Ev.: Luk 2:33-40

Ep.: 1 Kor 5:1-5 Tuktens hensikt Lyd
GT: Jes 61:10-62:3
TT: Sal 148
III
Ev.: Luk 2:41-52

Ep.: Kol 3:12-17 Med takk til Gud Fader ved Ham! Lyd
GT: 1 Sam 2:18-20, 26
TT:
Jes 63:7-10 Forkynn Hans pris! Lyd

Nyttårsaften:
I
Ev.:Matt 5:2-3 Himmelborgerne! - hvem er de? Lyd Video
Ep.:
1 Tess 1:1-10 Evangeliets frukt Lyd
- - 1 Tess 1:1-10 Hvor vil du møte Gud? Lyd Video
GT: Sal 103:8-14 Renselsen
Lyd
TT:
Esra 1:1-11 Fra Babylon til Jerusalem Lyd Video
II

Ev.: Joh 14:27
Ep.: 2 Pet 3:13-15a, 17-18

GT: Jer 29:10-14
TT: Fork 3:1-13
III
Ev.: Matt 11:25-30

Ep.: 1 Joh 1:1-10 Livets ord! Lyd Video
Ep.: 1 Joh 1:1-10 Kommet til renselse! Lyd Video
GT: Klag 3:22-26
TT:

Nyttårsdag / Jesu navnedag:
I
Ev.: Luk 4:23-30 En profets mottakelse! Lyd Video
Ep.:
Rom 10:1-8 Rettferdiggjort av tro! Lyd Video
GT: Esra 3:1-6;10-13 Offeret Lyd Video
TT:
Sal 85:1-2, 8-13 Nyttårshilsen! Lyd Video
II

Ev.: Matt 1:20b-21

Ep.: Apg 4:8-12
GT: Sal 103:1-4og8-12 Min sjel, lov Herren! Lyd
TT: 4 Mos 6:22-27
III
Ev.: Matt 18:1-4og10 Ene i din rettferdighet!
Lyd
Ep.: Rom 10:13-17 Det levende - og levendegjørende - ord! Lyd Video
GT: Sal 72:17-19
TT:

Kristi åpenbaringsdag:
I
Ev.: Joh 21:1-8 Ved Jesus alene! Lyd
Ep.:
1 Kor 15:20-25 Herren - den oppstandne! Lyd Video
GT:
2 Mos 25:17-22 Nådestolen! Lyd*
TT:
II
Ev.: Matt 8:23-27 Jesus stiller stormen Lyd

Ep.: Rom 14:1-8 Frelse i Jesus alene! Lyd
GT: Ordsp 2:1-6 Helt uten vårt eget! Lyd
TT: 2 Sam 9:1-13 Mefiboset Lyd Video
TT: 2 Sam 9:1-13 For en annens skyld! Lyd Video
III
Ev.: Joh 12:35-50 Han er oppfyllelsen! Lyd Video

Ep.: Ef 6:19-24 Be for meg! Lyd Video
GT: Jes 51:4-8
TT: Hos 7:11-16 Fra Mammon til Jesus! Lyd Video

2 s. i åpenbaringstiden:
I
Ev.: Joh 10:23-30 Uvisshetens grunn Lyd Video
Ep.: 2 Kor 8:1-9 Ved Guds nåde!
Lyd
GT: Sal 81:9-14
Hør! Lyd
TT:
II
Ev.: Mark 1:1-20 Guds evangelium til deg! Lyd Video

Ev.: Mark 1:1-20 Guds evangelium til deg! Lyd Video
Ep.: Apg 19:1-6 Ved Jesu dåp! Lyd
GT: 1 Mos 1:1-5
TT: Sal 40:13-14 Lyset fra Golgata Lyd
III
Ev.: Luk 3:15-18 Han skal vokse, jeg skal avta!
Lyd Video
Ep.: Apg 8:14-17
GT: Jes 43:1-3a Han fører igjennom! Lyd
TT:
Sal 27:1-14 Herren er mitt lys! Lyd Video

3 s. i åpenbaringstiden:
I
Ev.: Matt 24:35 Ordet som aldri forgår! Lyd Video
Ep.: Hebr 7:24-28 og 8,1-2 ..., men i Jesus du
er! Lyd Video
GT: Amos 8:11-12 Forgjeves søken
Lyd
TT:
II
Ev.: Joh 1:35-39; 45-51
Han som ser oss!
Ep.: 1 Kor 6:19-20 Et tempel for Den Hellige Ånd! Lyd Video
GT: 1 Sam 3:1-10
TT:
III
Ev.: Luk 10:29-37 Berget! Lyd Video

Ep.: 1 Kor 12:1-11 Åndens gaver! Lyd Video
GT: Jes 62:1-4; 10-12 Herrens gjenløste! Lyd Video
TT:

4 s. i åpenbaringstiden:
I
Ev.: Matt 13:47-51 Det endelige skille! Lyd VideoLyd
Ep.:
Gal 5:1-13 Korsets anstøt Lyd Video
GT: Sal 42:1-7 Tørst etter Gud! Lyd Video
TT:

II

Ev.: Mark 1:14-20
Følg meg! Lyd
Ep.: 1 Kor 7:29-35 Herren først! Lyd
GT: Dan 6:4-12 Guds utfrielse Lyd
TT: Sal 62:5-12
III
Ev.: Luk 4:17-30 Den salvedes gave!
Lyd video
Ep.: 2 Pet 1:16-21 Åpenbart i Ordet! Lyd
GT: Neh 8:1-3, 5-6, 8-10
TT:
Sal 19

5 s. i åpenbaringstiden:
I
Ev.: Joh 1:19-34 Vitnet og vitnesbyrdet! Lyd Video*
Ep.: 2 Kor 4:10-15 Til liv ved død Lyd Video
GT:
Jer 7:21-26 Hør på min røst! Lyd Video
TT:
II
Ev.: Mark 1:21-28 Djevelens overmanner og vår befrier!
Lyd Video
Ep.: 1 Kor 8:1-13 Fri i Kristus! Lyd
GT: Jes 62:10-12 Min frelse! Lyd
TT: Sal 111
III
Ev.: Joh 1:15-36 Han de ikke kjente! Lyd Video

Ep.: Gal 3:6-14 Abrahams rettferdiggjørende tro Lyd
GT: Jer 1:4-10 Sann etterfølgelse! Lyd Video
TT:

6 s. i åpenbaringstiden:
I
Ev.: Matt 19:26 Mulig kun for Gud! Lyd Video
Ep.: Kol 2:20-3,11
Fri til å avlegge! Lyd Video
GT: Jes 30:18-26 Herrens tukt til velsignelse! Lyd Video
TT:

II
Ev.: Mark 1:35-45 Han er Ordet!
Lyd Video
Ep.: 1 Kor 9:1-18 Er jeg ikke fri? Lyd
GT: Esek 11:19-20 Kjødhjertet Lyd
TT: Sal 147:1-11 Lovet være Gud! Lyd
III
Ev.: Luk 5:1-11

Ep.: 1 Kor 15:1-2 Stå fast i ...! Lyd
GT: Jes 6:1-13 Mektig livsforvandlende møte! Lyd Video
TT: Sal 138:1-8 Lovprisnings grunn!
Lyd

Såmannssøndag:
I
Ev.:

Ep.: Rom 7:14-25 Jeg velger Livet! Lyd Video
Ep.: Rom 7:14-25 Sannheten åpenbares! Lyd Video
GT:
Jes 32:20 Gjenløsningen! Lyd Video
TT:

II

Ev.: Mark 1:40-45

Ep.: Åp 3:1-6 Kom i hu hvordan du har mottatt og hørt! Lyd Video
GT: 2 Kong 5:1-5og9-15 Den enkle vei Lyd Video
TT: Sal 30
III
Ev.: Luk 6:17-26

Ep.: 1 Kor 15:50 Ikke åpent for kjøtt og blod! Lyd Video
GT: Jer 17:12-14 Kilden Lyd
TT:
Sal 1

Kristi forklarelsesdag:
:
I
Ev.: Luk 2:22-32 Israels trøst! Lyd Video
Ep.
: Hebr 5:5-10 Ypperstepresten Lyd Video
GT:

TT:
5 Mos 18:14-20 Til ordet og vitnesbyrdet! Lyd Video
II
Ev.: Mark 9:2-9 Herliggjort!

Ep.: 1 Joh 3:4-10 Den som gjør rettferdighet Lyd
GT:
TT: Sal 50:1-8
III
Ev.: Luk 9:28-36

Ep.: 2 Kor 3:12-4:2 Frem med stor frimodighet! Lyd Video
GT: 2 Mos 34:29-35
TT: Sal 99

Fastelavnssøndag:
I
Ev.: Matt 7:7-19 Hvor meget mer! Lyd Video
Ep.: 2 Kor 12:1-9 Hans nåde er nok! Lyd Video
GT:
TT:

II
Ev.: Mark 2:1-12
(Jes 53:12) En evig frelse! Lyd Video
Ep.: Jak 4:13-17 Hva Gud vil til livs, og ... Lyd
GT: Jes 43:22-25 Er det for meg, sier Herren? Lyd Video
TT: Sal 41 Salig er den som akter på den hjelpeløse! Lyd
III
Ev.: Luk 6:27-38

Ep.: 1 Kor 15:42-49 Sådd i forgjengelighet Lyd
GT: 2 Mos 20:2-3 1 bud - i all skrøpelighet.
TT: Sal 37:1-7 Det rette fokus Lyd

Askeonsdag:
Alle rekker
Ev.: Matt 6:1-6, 16-21 Sannhets i hjertets innerste! Lyd Video
Ep.: 2 Kor 5:20b-21 En nådig Gud? Lyd Video
GT: Joel 2:1-2, 12-17 Alarm! Lyd Video
TT:
Sal 51:1-17 Syndenød Lyd Video

1 søndag i fastetiden:
I
Ev.:
Ep.: 2 Kor 6:1-10 I håp til Ham! Lyd Video
GT: Jes 12:1-6 Herren tilgir! Lyd Video
TT:

II
Ev.: Mark 1:9-15 En vunnet seier!
Lyd Video
Ep.: 1 Pet 3:18-22
GT:
TT:
III
Ev.: Luk 4:1-13

Ep.: 1 Kor 10:1-16 Synd ikke mer! Lyd Video
GT:
TT:

2 søndag i fastetiden:
I
Ev.:
Ep.: Hebr 2:10-13 Alle av én! Lyd
GT:
TT:

II

Ev.:

Ep.: Rom 4:13-25
GT: 1 Mos 17:1-7, 15-16
TT:
III
Ev.: Luk 13:31-35 Velsignet være Han!
Lyd Video
Ep.: Fil 3:17-4:1 Etterfølgelse! Lyd Video
GT: 1 Mos 15:1-12, 17-18
TT:

3 søndag i fastetiden:
I
Ev.: Matt 11:20-26 For hvem ble Herrens arm åpenbart? Lyd Video
Ep.: 1 Tim 2:1-6 Nåden hersker! Lyd Video
GT:
Jer 8:20 Men - er du frelst? Lyd Video
TT:
II
Ev.: Joh 2:13-22

Ep.: Gal 4:8-20 Rettledning i sannhet Lyd

GT:
TT:
III
Ev.: Luk 13:1-9

Ep.: 1 Kor 10:1-33 Frukten av ...! Lyd
GT: Jes 55:1-9
TT:
Sal 63:1-8

4 søndag i fastetiden:
I
Ev.: Joh 7:37-39a Det levende vann! Lyd
Ep.: Ef 4:22-5:10 Livet her - i Kristus! Lyd Video
GT:
TT:
II

Ev.: Joh 3:14-21

Ep.: Rom 7:7-25 Hvem skal fri meg? Lyd Video
GT: 4 Mos 21:4-9
TT: Sal 107:1-3, 17-22
III
Ev.: Luk 15:1-3, 11b-32

Ep.: Rom 2:1-4 Døm ikke! Lyd
GT: Jos 5:9-12
TT: Sal 32:1-5 Den tilgivende Gud Lyd

Maria Budskapsdag:
I
Ev.:
Ep.: Gal 4:21-5: 6 Lov eller evangelium? Lyd
GT: Jes 7:14 og 61:1-3 Jomfruens sønn! Lyd Video
TT:

II

Ev.: Luk 1:46-55

Ep.: Ef 1:3-6
GT: Jer 33:14-17
TT: Jes 7:10-14
III
Ev.: Joh 5:19-27 Ær Ham - og lev! Lyd Video

Ep.: 1 Pet 1:12-19 Vekkelse!
GT: 1 Sam 1:21-28
TT:

Palmesøndag:
I
Ev.: Matt 13:54-57a Kristi tjenerskikkelse - Lyd
Ep.: Fil 2:1-11 Se Jesus! Lyd
GT: Sak 2:14 - 3, 5 Ved Hans fattigdom! Lyd
TT:

II

Ev.: Mark 11:1-11 Se, Han kommer!

Ep.: Hebr 5:1-10 Du som dømmer! Lyd Video
GT: Jes 50:4-9a
TT: Sal 118:1-2, 19-29
III
Ev.: Luk 19:28-40

Ep.: Apg 4:23-31 Guds allmakt i vår svakhet! Lyd Video
GT: Sal 23
TT:
Matt 21:28-31 På blodets regning Lyd
TT: Matt 21:28-31 Hvem blir stående ute?

Mandag i Den stille uke:
Alle rekker:
Ev.: Joh 12:1-11

Ep.: Hebr 9:11-15 De goder som skulle komme! Lyd Video
GT: Jes 42:1-9 Tjeneren som har Guds velbehag! Lyd Video
TT:
Sal 36:6-11 Herrens omsorg for de elendige Lyd Video

Tirsdag i Den stille uke:
Alle rekker:
Ev.: Joh 12:44-50 Faderens frelse i Sønnen!
Lyd Video
Ep.:
GT: Jes 49:1-7 Hør på meg! Lyd Video
TT:
Sal 71:1-5a Du Herre, er mitt eneste håp! Lyd Video

Onsdag i Den stille uke:
Alle rekker:
Ev.: Joh 14:4-9 Den som har sett meg, har sett Faderen!
Lyd Video
Ep.: Hebr 12:1-3
GT: Jes 50:4-9a
TT:

Skjærtorsdag:
I
Ev.: Matt 21:1 - 9 Den saktmodige konge! Lyd
Ep.:
GT: Sal 25:1 og 5-16 Led meg i din sannhet! Lyd Video
TT:

II
Ev.: Joh 13:1-11 Helt ren, eller ...? Lyd Video

Ep.:
GT: 2 Mos 12:3-8 og 11 I kraft av blodet! Lyd
TT: Sal 116:1-4, 12-19
III
Ev.:
Matt 26:39; Mark 14:36 Skje din vilje! (Andakt)
Ep.: Hebr 4:15-16 Hjelp i rette tid! Lyd Video
GT: Jes 49:8-16a For oss! Lyd Video
TT:

Langfredag:
Alle rekker
Ev.: Mark 14:26-15:37 og
       Joh 18:1-19:30
Den endelige seier Lyd
Ep.: Hebr 10:16-25
GT: 2 Krøn 30:15-20 Blodets kraft Lyd
TT: Sal 22

Langfredag aften:
I
Ev.: Joh 18:35-40 Sannhetsvitnet! Lyd Video
Ep.:
GT: Sal 22:2-9 Forlatt for din skyld! Lyd
TT:

II
Ev.: Matt 27:57-66 Fra frykt til tro!
Lyd
Ep.: Rom 5:1-11
GT: 1 Sam 16:1-13
TT:
Sal 95
III
Ev.: Joh 4:5-42

Ep.:
GT: 2 Mos 17:1-7
TT:

Påskenatt/Ottesang:
I
Ev.: Mark 14:22-24 Guds gave! Lyd
Ep.: Rom 10:1 - 17 Av Gud - alt! Lyd Video
GT: Jer 8:18-22 Sann eller falsk gudsdyrkelse? Lyd Video
TT:

II
Ev.: Joh 19:25-30
Det er fullbrakt! Lyd Video
Ep.: Rom 6:9-11 Barn skal du enda få være! Lyd Video
GT: 2 Mos 14:10-31, 15:20-21
TT: Sal 114
III
Ev.: Matt 13:54-58 Vite om - men ikke leve i! Lyd Video

Ep.: Kol 4:2-6 Be, og du skal få! Lyd
GT: Jona 2:1-11
TT: Sal 16
Herren - vår arv! Lyd
TT: Sal 16 Herren - vår arv! Lyd Video

Påskedag:
I
Ev.: Joh 12:1-11 Forskjellige forhold til Jesus Lyd Video
Ep.: Fil 2:12-16a Arbeid på ...! Lyd
GT: 1 Mos 3:13-15 og 21-24 Frelsesvilje Lyd Video
TT:

II
Ev.: Matt 28:1-8
Han sonet all verdens misgjerning! Lyd Video
Ep.: Fil 2:15b-30 Det samme sinn - tjenersinnet! Lyd
GT: 5 Mos 30:15-20
TT:
Sal 131:1-3 Som det avvente barn Lyd
III
Ev.: Luk 22:7-24 Påskelammet! Lyd Video
Ep.: Ef 5:25-27, 30 Han gav seg selv! Lyd

GT: 3 Mos 19:1-2, 9-18
TT:
Sal 119:1-8

2 Påskedag:
I
Ev.: Luk 24:50 - 53 - i nådens tid! Lyd
Ep.: Rom 3:19-24 Tapt og gjenvunnet ære for Gud! Lyd Video
GT:
TT:

II
Ev.: Luk 24:36-45

Ep.: 1 Pet 1:10-13 Tjeneren Lyd
GT: 1 Mos 45:1-15
TT:

III
Ev.: Joh 20:11-18

Ep.: 2 Kor 5:14-19
GT: Jer 31:9-13
TT:
Sal 17

2 søndag i påsketiden:
I
Ev.:
Ep.: 1 Kor 14:13-20 Oppbyggelse kun ved Ordet! Lyd Video
GT: Jer 2:10-13 Hvem er som du? Lyd Video
TT:

II
Ev.: Joh 20:19-31

Ep.: 1 Joh 1:1-2:2
GT: 2 Mos 24:12-18
TT:
Sal 133,1-3 Lyd
III
Ev.:Luk 24:13-35
Messias måtte! Lyd Video
Ep.: Åp 1:4-8
GT: Jes 58:1-9a Lov og evangelium Lyd Video
TT:
Sal 150

3 søndag i påsketiden:
I
Ev.: Matt 23:23-28 Ve hykleriet! Lyd Lyd
Ep.: 1 Joh 3:18-24 Bli i Hans bud! Lyd Video
GT:
TT: Sal 116:1-4, 16b-18 Utfridd! Lyd Video
II
Ev.: Luk 24:36b-48

Ep.: 1 Joh 3:1-7
GT: 1 Mos 2:15-17; 3:1-7
TT: Sal 4

III
Ev.: Joh 21:15-22 Herrens tukt til frelse!
Lyd Video
Ep.: Åp 5:11-14
GT: Mika 6:1-8
TT:
Jes 1:10-20 Kom, og gå i rette! Lyd Video

4 søndag i påsketiden:
I
Ev.: Luk 20:17-18 Hovedhjørnesteinen! Lyd Video
Ep.: 1 Pet 2:11 - 20 Vår ferd! Lyd Video
GT: Sal 73:21 - 28 Min del for evig! Lyd Video
TT:

II
Ev.: Joh 10:11-18

Ep.: 1 Joh 3:16-24
GT: Jos 24:1-3a, 14-25
TT: Sal 23
III
Ev.: Joh 1:22-34 Se, det Guds lam! Lyd Video

Ep.:
GT: Dom 4:1-7
TT: Sal 15

5 søndag i påsketiden:
I
Ev.: Joh 16:5 - 15 Talsmannen! Lyd Video
Ev.: Joh 16:5 - 15 Fra sorg til glede! Lyd Video
Ep.: Jak 1:17 - 21 Ordets makt! Lyd Video
GT: Sal 87:1 - 7 Alle mine kilder i deg! Lyd Video
TT:

II
Ev.: Joh 15:1-8
Det sanne vintre!
Ep.: 1 Joh 4:7-21
GT: Sal 31:1-5, 15-16
TT: Sal 22:25-31
III
Ev.: Joh 13:31-35

Ep.: Åp 21:1-6
GT: Jes 42:1-4 Se, min tjener! Lyd Video
TT:

6 søndag i påsketiden:
I
Ev.: Joh 16:23-30 Faderen selv elsker dere! Lyd Video
Ep.: 1 Kor 15:51-57 Døden er oppslukt! Lyd Video (Eldre: Lyd)
GT: Sal 70:1-6 Du er min hjelp! Lyd Video
TT:

II
Ev.: Joh 15:9-17 Frukten av den fullkomne kjærlighet!

Ep.: 1 Joh 5:1-6
GT: Sal 66:8-20
TT:
III
Ev.: Joh 14:23-29

Ep.: Åp 21:10, 22-22:5 Et øyenvitne til staden! Lyd
GT: Jer 31:15-17
TT: Sal 67

Kristi himmelfartsdag:
Alle rekker
Ev.: Luk 24:44-49 Kalt til hvile i Guds gjerning! Lyd Video

Ep.: Ef 1:15-23 Å få gitt sans! Lyd Video
Ep: Apg 1:1-5 Kristi tale ved Ånden! Lyd Video
GT: Sak 12:10-13:1 Den åpnede kilde! Lyd Video
TT:
Sal 110:1-7 Frelse eller dom! Lyd Video

Søndag før pinse:
I
Ev.:
Matt 17:24-27; Hebr 11:7 Men barrna er frie! Lyd Video
Ep: Hebr 11:7: Matt 17:24-27 Men barrna er frie! Lyd Video
Ep.: Gal 1:10-24 En sann Herrens apostel – et sant - Lyd
GT: Sak 7:8-12a Se, Hans miskunnhet! Lyd Video
TT:

II

Ev.: Joh 17:11-22 Enhet ved Hans herlighet i oss!
Lyd Video
Ep.: 1 Joh 5:9-13
GT: Jes 7:10-16
TT: Sal 1
III
Ev.: Joh 17:20-26

Ep.: Åp 22:12-14, 16-17, 20-21
GT: Jes 35:1-10
TT:
Sal 97:10-12; 98:1-4 Hans ord står fast! Lyd Video

Pinseaften:
I

Ev.: Mark 8:10-15
Ep.: 1 Kor 13:13 Guds ufattelige nåde!
GT:
Jes 55:1 - 3 Kom! - alle dere ...! Lyd
TT:

II

Ev.: Joh 17:1-8 Han ber for oss! Lyd

Ep.: Hebr 11:1-4 og 7-10 Ved tro! Lyd
GT: Jes 11:1-10 Transformasjon! Lyd Video
TT: Sal 68:1-10, 32-35 Gud går frem! Lyd Video
III
Ev.: Matt 3:7-
12 Omvendelsen verdig Lyd
Ep.: 1 Pet 3:13-22
GT: Jes 2:12-17 Til erkjennelse Lyd
TT:
Sal 105:1-6, 37-45

Pinsedag:
I
Ev.: Matt 3:16 Åndens vitnesbyrd Lyd
Ep.: 2 Tim 3:12-17 Vis til frelse! Lyd Video
GT: 1 Kong 19:11-13a Den stille susen Lyd Lyd
TT: 2 Krøn 23:17-19 En gjenopprettet gudstjeneste! Lyd Video
II
Ev.: Joh 3:3 Den Hellige Ånds gave (Andakt) Lyd Video

Ep.: Rom 8:15; Gal 4:6 Frykt ei, jeg er med deg! Lyd Video
GT: Joel 3:3-5 Frelsernavnet Lyd
TT: Sak 9:11-17 For ditt paktsblods skyld! Lyd Video
III
Ev.: Joh 14:8-17; 25-27 Større ting!
Lyd
Ep.: Rom 8:12-17 Barnekårets Ånd Lyd Video
GT: Jes 43:22-28 Syndenes forlatelse alene! Lyd Video
TT:
Apg 2:32-36 Den korsfestede Lyd

2 Pinsedag:
I
Ev.: Mark 8:1 - 9 Brødunderet Lyd
Ep.:
Tit 1:1 - 4 Ordet åpenbart Lyd
GT: Sal 117:1 - 2 Ett i Kristus! Lyd
TT:
Jes 44:3-5
II
Ev.: Joh 6:24-36 Den ultimate gave!
Lyd Video
Ep.: Apg 11:19-26
GT: Joel 3:1-5 Han skal ta av mitt og - Lyd Video
TT: Apg 16:16-34
III
Ev.: Joh 7:37-39

Ep.: Apg 15:1-11
GT: 1 Mos 21:1-12 Født etter løftet! Lyd Video
TT: Apg 1:6-14

Treenighetssøndag:
I
Ev.: Joh 4:46-54 Hans annet tegn Lyd
Ep.: Filem 1:1-25 Brevet til Filemon Lyd
GT: Dom 6:11-8,33 Gideon Lyd
TT:
Amos 5:14-15 Den gode Vei! Lyd
II
Ev.: Joh 3:1-10 Alt av nåde! - Alt i Kristus!
Lyd Video
Ep.: Judas brev 1 del 1: 1-10 del 2.11-25 - formaninger og trosstyrkende beskrivelser av den siste tid! Lyd Video
GT: Jes 6:1-8 Har du sett Herren?
TT: Dan 6:17-24 Herrens trofasthet! Lyd
III
Ev.: Joh 8:25-40 Munnens bekjennelse, men ...
Lyd Video
Ep.: Rom 5:1-6 Guds håp gjør ikke til skamme! Lyd Video
GT: Ordsp 8:1-4, 22-31 Visdommen og forstanden roper - på deg! Lyd Video
TT: Sal 8:1-10 I Guds bilde, eller ...? Lyd Video

2 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.: Matt 13:31-33 Guds rikes fremvekst Lyd
Ep.: Rom 12:1-2 Helliggjørelsens kraft! Lyd Video
GT: Dom 11:1-12:7 Jefta Lyd
TT:
Sal 143:1-9 Til deg, Herre ...! Lyd
II
Ev.: Mark 3:20-35 Det åndelige slektskap Lyd

Ep.: 2 Kor 4:13-5:1 Den samme troens Ånd! Lyd
GT: 1 Sam 8:4-20 (11:14-15) Bli i det du hørte fra begynnelsen! Lyd
TT: Sal 144:1-4; 9-10 Hva er et menneske, at du kjenner ham? Lyd
III
Ev.: Joh 16:23b-28 Faderens Sønn
Lyd Video
Ep.: Kol 2:1-6 Guds hemmelighet! Lyd
GT: 1 Kong 17:8-24 Herrens veier - ikke våre veier! Lyd Video
TT: Esek 18:29-32 Sann omvendelse Lyd

3 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.: Joh 8:12 Død eller levende tro? Lyd Video
Ep.: Rom 15:14-19 Hva Gud gjør! *
GT: Dom 13:1-16,31 Samson Lyd  *
TT: 2 Mos 16:11-18 Ved Herrens Ånd alene! Lyd Video
II

Ev.:

Ep.: Fil 4:1-7 Fred i Ham, tross alt! Lyd Video
GT: 1 Sam 15:34-16:13
TT: Sal 74:1-23 Inderlig bønn! Lyd Video
III
Ev.: Luk 7:36-50 Gå bort i fred!

Ep.: Gal 2:19-20 Det liv jeg lever! Lyd
GT: 1 Kong 21:1-21a
TT: Sal 5:1-8
Gjennom korset til kronen! Lyd Video

4 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.: Joh 8:1-13 Ikke fordømt! Lyd Video
Ep.: Rom 16:17-20 Forvirring? - årsak? Lyd *
GT: 5 Mos 4:29-31 Søk! - av hele hjertet! Lyd
TT:
Sal 135:14-21 En rettferdig for urettferdige! Lyd
II
Ev.: Mark 4:35-41 Jesus stiller stormen
Lyd
Ep.: 2 Kor 6:11-13 Rør ikke noe urent! Lyd
GT: 1 Sam 17:4-11,19-23,32-49 David og Goliat Lyd
TT: Sal 9:9-21 For de fortaptes skyld! Lyd
III
Ev.: Luk 8:9-18 Dere er det gitt! Lyd Video
Ev.: Luk 8:9-18 Den som har - og den som ikke har! Lyd Video
Ep.: 1 Tess 4:13-18 Trøst da hverandre! Lyd Video
GT: 1 Kong 19:1-15a Gud, en hjelp i nøden stor!
TT: Sal 42:1-12 Tørst etter Gud!
Lyd Video

5 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.: Mark 5:25-34 Berøring med Jesus Lyd
Ep.: 1 Kor 1:10-15 Er Kristus blitt delt? Lyd
GT: 5 Mos 10:17-21 Hellige oss i sannheten! Lyd
TT: Jes 1:18-20 Kom til din frelser! Lyd

     Jes 1:18-20 Kom til din frelser! Lyd Video
II
Ev.: Matt 9:1-8 Jesu selvvitnesbyrd Lyd Video

Ep.: Gal 6:7-10 Bare ett evangelium! Lyd
GT: 1 Mos 18:9-15 Forkynnelsens dårskap Lyd Video
TT: Sal 33:1-4; 11-12 Herrens råd står fast for evig! Lyd Video
III
Ev.: Joh 3:16
Slik har Gud elsket! Lyd Video
Ep.: Gal 5:11 Korsets anstøt Lyd Video
GT: Job 5:6-11 Overgi din sak til Ham! Lyd Video
TT: Sal 72:8-17 Kongenes konge - synderes venn! Lyd Video

Aposteldagen / 6 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.: Luk 3:1-6 På Ordets grunn! Lyd Video
Ep.: Apg 2:38 Hjelpeløses frelser! Lyd 
GT: Sal 123:1-4 Ja, Han har hørt! Lyd 
TT: Jes 1:12-17 Bekjenn!
II
Ev.:
Joh 16:26-33 I Hans navn! Lyd Video
Ev.: Joh 16:26-33 I Hans navn! Lyd Video
Ep.: 1 Tim 4:1-2 Demoner = bedragere Lyd Video
GT: 2 Sam 1:1, 17-27 Tro mot pakten! Lyd Video
TT: Sal 130:1-8 Av dypest nød
Lyd 
III
Ev.: Luk 9:51-56 Kommet for å frelse!
Lyd Video
Ep.: Gal 5:1-9 Frigjort Lyd
GT: 2 Kong 2:1-14
TT: Sal 78:11-20 Glem ikke Hans velgjerninger!
Lyd Video

7 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.: Matt 8:1-4 I Ham er den urene ren! Lyd Video
Ep. 1 Kor 16:8-9 Herrens nøkkel Lyd*
GT: Sal 127:1-2 Av nåde alt jeg får! Lyd
TT:
2 Sam 22:1-7 Èn farbar vei! Lyd
II
Ev.: Mark 6:1-13 Salig er den ...! Lyd

Ep.: 1 Kor 4:14-21 Avlet i Kristus Jesus ved evangeliet Lyd
GT: 2 Sam 5:1-5, 9-10
TT: Sal 48:9-15 Han bringer deg sitt! Lyd Video
III
Ev.: Luk 10:1-11, 16-20
Ha fred i Ham! Lyd
Ep.: Gal 6:1-16 Det som betyr noe! Lyd Video
GT: 1 Mos 21:8-21 Trellen og Guds godhet Lyd Video

8 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.: Luk. 14:12-14 Se og lev! Lyd
Ep.: 1 Kor 10:6-13 Forbilder for oss Lyd
GT: 1 Sam 3:1-11a Herrens ord åpenbart! Lyd
TT:
Fork 12:1-14 Tenk på din Skaper! Lyd
II
Ev.: Mark 6:14-20 Herodes' åndelige tilstand! Lyd
Video
Ep.: Gal 2:1-10 Kløkt i villfarelse Lyd
GT: 2 Sam 6:1-5, 12b-19
TT: Diverse tekster - To veier - på en må du gå! Lyd Video
III
Ev.: Luk 10:23-37 Salige øyne!
Lyd
Ep.: Kol 1:1-11 Inn til Kilden! Lyd*
GT: Amos 7:7-17 Så lot Han meg se! Lyd
TT: Sal 82

9 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.: Matt 9:36-10:7 Hyrden! Lyd
Ep.: Gal 2:11-21 Sterk - i vår svakhet! Lyd
Ep.: Gal 2:11-21 Frelst ved det lovfrie evangelium Lyd
GT: Sal 46:1-6 Frimodig tillit
TT:
II
Ev.: Mark 6:30-34, 53-56 Forkynn Ordet! Lyd
Ep.: Ef 2:11-14 Kom derfor i hu! Lyd
GT: 2 Sam 7:1-16
TT: Sal 89:20-37
III
Ev.:
Ep.: Kol 1:15-28 Hold fast ved hodet! Lyd
GT: Amos 8:1-12 Syndens frukt - syndens lønn! Lyd Video
TT: Sal 52

 10 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.: Joh 12:25 Som hater sitt liv - i denne verden! Lyd Video
Ep.:1 Tim. 4:12-16 Gi akt på! Lyd
GT: 1 Mos 12:1-3 For jøde som for hedning! Lyd Video
GT: 1 Mos. 12:1-3 Abrahams velsignelse -
- velsignelsen i Jesus Kristus
Lyd
TT:
2 Mos 12:40-41 Til fastsatt tid! Lyd Video
II
Ev.: Joh 6:1-15 Herrens gjerning
Lyd
Ep.:
Ef 3:8-13 Kristi uransakelige rikdom! Lyd
GT: 2 Sam 11:1-15
TT:
III
Ev.: Luk 11:5-13 Be - og få!
Lyd
Ep.: Kol 2:6-19 Alene i håp til Gud! Lyd
GT: Hos 1:2-10
TT: Sal 85 Gud er!
Lyd

11 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.: Mark 10:35-45 Fallen natur i møte med Gud
Ep.: Rom 11:25-32 Ved miskunn!
GT: Joel 2:21-27 Læreren til rettferdighet! Lyd Video
TT:

II
Ev.: Matt 9:9-13 Det gjorde Gud! Lyd Video

Ev.: Matt 9:9-13 Følg meg! Lyd Video
Ep.: Ef 4: 1-6, 17-21 Jeg formaner! Lyd
GT: 2 Sam 11:26-12:13a
TT:
III
Ev.: Luk 12:13-21 Ta dere i vare!
Lyd
.....: Luk 12:13-21 Søk Guds rike og Hans rettferdighet først! Lyd Video
Ep.: Kol 3:1-11 Er dere oppreist med Kristus, da ...! Lyd
GT: Hos 11:1-11
TT: Sal 107:1-9, 43

12 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.: Matt 4:13-17 For oss! Lyd Video
Ep.: 1 Kor 15:1-10 Jeg overgav dere ...!
GT: 2 Sam. 12:1-9 og 13 Oppgjør!
TT:
Amos 4:6-8;12-13 Vend om! Lyd
II
Ev.: Joh 6:35, 41-51 Livets brød! Lyd Video

Ep.: 1 Kor 1:4-9 Takk Gud! Lyd
GT: 2 Sam 18:5-9, 15, 31-33
TT: Sal 130:1-8 Hos Herren er miskunnheten!
III
Ev.: Luk 11:33-36 Bli i meg, har Jesus sagt! Lyd Video

Ep.: Hebr 11:1-3; 11-16 Tro Lyd Video
GT: Jes 1:1, 10-20 Ved uforskyldt nåde alene! Lyd
TT: Sal 50:22-23

13 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.: Luk. 17:11-19 Levende tro!
Ep.: 2 Kor 3:4-11 Rettferdighetens tjeneste!
GT: Sal 115:1-9 Vår Gud er i himmelen!
TT:

II
Ev.: Joh 6:51-58 Livets brød - Jesus! Lyd Video
Ep.: Gal 5:25-6:5 Lev og vandre i Ånden!
Lyd
GT: 1 Mos 22:1-14
TT:
III
Ev.: Luk 12:49-56 Ild på jorden!
Lyd Video
Ep.: Hebr 11:29-12:2 Ved troen! Lyd Video
GT: Jes 5:1-7 Lovens hensikt Lyd
       Jes 5:1-7 Hva mangler ennå? Lyd
TT: Sal 80:1-20 La ditt åsyn lyse!
Lyd

Vingårdssøndag / 14 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.: Matt 21:33-43 Ved Ordet og Ånden!

Ep.: 1 Kor 1:26-31 Himmelen verdig!
GT: Esek 3:16-21 Så den ugudelige må få leve Lyd
TT:

II

Ev.:

Ep.: 1 Joh 2:23-26 og 2 Kor 11:3-5 En annen ...! Lyd
GT: 2 Mos 1:8-2:10
TT: Sal 84
III
Ev.: Joh 6:56-63
Hjertets rettethet på Jesus - alene! Lyd Video
Ep.: Hebr 5:1-5 Prest til evig tid på Melkisedeks vis! Lyd Video
GT: Sal 147:12-20
TT:

15 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.: Luk. 7:11-17 Herre over dødens makt!
Ep.: Ef. 3:13-21 Ham være ære!
GT: Sal 146:1-10 De elendiges frelser!
TT:

II
Ev.: Matt 16:13-17 Guds rikes grunn - vår grunn! Lyd Video

Ep.: Rom 10:1-4 From eller kristen? Lyd Video
GT: Høys 2:8-13
TT: Sal 45:1-2, 6-9
III
Ev.: Luk 14:1, 7-14 Lovens voktere i møte med lovens giver
Lyd
Ep.: Hebr 13:1-8, 15-16 Frelse og gjerning Lyd
GT: Jer 2:4-13 Frafall! Lyd
TT: Sal 81:1-8, 14-17
Herren utfrir!

16 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.: Matt 6:24-34 Søk først ...!
Ep.: Gal 3:15-22 Abrahams ætt! Lyd Video
GT: Sal 91:1-16 Herrens omsorg! Lyd
TT:

II
Ev.: Mark 7:24-37 Jesu person - hvem? Lyd Video

Ep.: Hebr 4:14-16 Vår yppersteprest! Lyd Video
GT: Ordsp 22:1-2, 8-9, 22-23 Godt og ondt!
TT:
III
Ev.: Luk 14:25-33 Regn etter!
Lyd
Ep.: Apg 16:1-12 For evangeliets skyld! Lyd
GT:
TT: Sal 139:1-12 Allestedsnærværende Gud! Lyd Video

17 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.: Matt 7:1-5 Døm ikke! Lyd Video
Ep.:
Tit 3:3-11 Før - og etter Lyd
GT: Sal 124:1-8 Fri fra snaren! Lyd
TT:

II

Ev.: Mark 8:10-15 Han forlater de (egen)rettferdige!
Lyd Video
Ev.: Mark 8:10-15 Ta dere i vare for - hykleriet! Lyd Video
Ep.: 2 Joh 1:1-13 Å vandre i sannhet! Lyd Video
GT: Ordsp 1:20-33 Guds visdom, verdens dårskap!
TT:
III
Ev.:
Luk 19:41-48 Jerusalems forkastelse Lyd
Ep.: 1 Tim 1:12-17 Vi har fått miskunn! Lyd
GT: Jer 4:11-12, 22-28 Syndens og nådens følger! Lyd Video
TT: Sal 14 Menneskets dårskap - Guds visdom
Lyd

18 søndag i treenighetstiden:
I

Ev.: Matt 12:33-40 La det være som det er! Lyd Video
Ep.: 2 Kor 5:7 I tro, ikke beskuelse! Lyd
GT: Sal 125:1-5 Herren berger sine! Lyd
TT:

II
Ev.: Mark 9:30-37 Avkledd falsk åndelighet! Lyd Video

Ep.: 2 Tim 3:5 Skinn av gudsfrykt! Lyd Video
GT: Ordsp 31:10-31
TT:
Jes 53:12 (Mark 2:1-12) En evig frelse! Lyd Video
III
Ev.: Luk 16:13
Mammon eller Herren! Lyd
Ep.: Kol 1:12-14 Alene av Ham! Lyd
GT: Jer 8:18-9:1 Frafallets følger! Lyd
TT: Sal 79:1-9 Hvor langt på natt? Lyd Video

19 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.: Luk 14:33-15:2 Salt er en godt ting!
Ep.: Gal 3:1-5 Ved nåden alene! Lyd
Ep.: Gal 3:1-5 Uforstandig galater, eller ...? Lyd Video
GT: Sal 126:1-6 Gled deg Guds menighet! Lyd
TT:

II
Ev.: Mark 9:49-50 Saltets hensikt! Lyd Video

Ep.: Jak 5:19-20 Omvendelse fra frafall! Lyd Video
GT: Est 7:1-6, 9-10; 9:20-22
TT:
III
Ev.: Matt 16:21-28 Om noen vil komme etter meg! Lyd Video

Ep.: 1 Tim 6:6-16 Hør! Så skal din sjel leve! Jes 55:3*Lyd Video
GT: Jer 32:17-20 Den evige! Lyd Video
TT:

20 søndag i treenighetstiden:ube.com/watch?v=LEaK655f9k4
I
Ev.: Luk 4:31-37 En evig seier Han oss vant! Lyd
Ep.: 1 Kor 2:1-16 Guds visdom - vår frelse! Lyd
GT:  Esek 13:1-16 Ve over kalkstrykerne! Lyd Video
TT:
II
Ev.:

Ep.: 1 Kor 1:30 Visdom fra Gud Lyd Video
GT: Job 1:1; 2:1-10
TT: Sal 26:1-12 Åndens opplysning - vårt inderlige behov! Lyd Video
III
Ev.: Luk 17:7-10 Unyttig tjener, eller ...?
Lyd Video
Ep.: 2 Tim 1:1-14 Ved Ham! Lyd Video
GT: Klag 1:1-6
TT: Sal 137

21 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.:
Ep.: 1 Kor 3:1-6 Åndelig umodenhet er farlig! Lyd
GT: Sal 121:1-8 Hvor skal min hjelp komme fra? Lyd
TT:

II
Ev.: Mark 10:17-28 Evangeliet forkynnes for fattige!
Lyd Video
Ep.: 1 Kor 1:30 Rettferdighet/Rettferdiggjørelse Lyd Video
GT: Job 23:1-9, 16-17
TT: Sal 22:1-15
III
Ev.: Luk 17:20-30 De to riker Lyd

      Luk 17:20-30 Fly for livet! Lyd Video
Ep.: 2 Tim 2:8-15 Den troendes liv i Kristus! Lyd Video
GT: Jer 29:1, 4-7
TT: Sal 66:1-12

22 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.: Matt 2:1-5:7-8 og 12 Herodes' sinn Lyd
Ep.: Gal 4:1-7 Ikke lenger trell! Lyd
GT: Jes 43:18-21 Noe nytt!
TT:  

II
Ev.: Matt 22:15-22

Ep.: 1 Kor 1:30 Helliggjørelse Lyd Video
GT: Job 38:1-11 Sann forstand! Lyd
TT: Sal 104:1-9, 24, 35c
III
Ev.: Luk 18:1-8 Vår blodkjøpte rett! Lyd Video

Ep.: 1 Pet 1:15-21 Et nytt hjerte - en ny ånd Lyd
GT: Jer 31:27-34
TT: Sal 119:97-104

23 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.: Matt 1:18-24 Av Den Hellige Ånd!
Ep.: 1 Joh 3:1-2 Se, hvor stor kjærlighet!
GT: Jes 11:1-5 En kvist av Isais stubb Lyd Video
TT:  Sal 90:1-6, 13-17 Frelsens grunn! Lyd Video

II
Ev.: Mark 10:46-52 Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Lyd Video

Ep.: 1 Kor 1:30 Forløsning Lyd Video
GT: 5 Mos 34:1-12
TT: Sal 34:1-8 (19-22)
III
Ev.: Luk 18:9-14 Av nåde, uten gjerninger! Lyd Video

Ep.: 2 Tim 4:1-8 Sannhet og forførelse Lyd Video
GT: Joel 2:23-32
TT: Sal 65

24. søndag i treenighetstiden
Bruk tekstene på 6. s. i åpenbaringstiden
25. søndag i treenighetstiden
Bruk tekstene på 5. s. i åpenbaringstiden
26. søndag i treenighetstiden

Bruk tekstene på 4. s. i åpenbaringstiden
27. søndag i treenighetstiden
Bruk tekstene på 3. s. i åpenbaringstiden

Domssøndag / Kristi kongedag 
(Siste søndag i kirkeåret)

Ev.: Matt 21:18-22 Blader, men ingen frukt! Lyd Video
Ep.: Apg 10:36-38 Vitnesbyrdet om Sønnen! Lyd Video
GT: Jes 55:6-7 Ved Jesus alene!
TT:
1 Sam 15:10-19 Alt eller intet!
II 
Ev.: Joh 8:37-44 Født ved løgns eller sannhets ord? Lyd Video
Ep.: Rom 8:11-17 Dere fikk barnekårets Ånd! Lyd Video
GT:
TT

III 
Ev.: Mark 10:13-16 La de små barn komme til meg! Lyd Video
Ep.: Kol 1:13-22 Forlikt ved Ham! Lyd
GT:
TT

Merkedager og temadager:

Lysmesse (7. desember)
I

Ev.: Joh 12:20-21 Vi vil gjerne se Jesus! Lyd Video
Ep.: Kol 2:13-17 Vi er fri! Kjøpt fri! Lyd
GT:
TT:

II
Ev.: Joh 12:25-43 Forskjellige forhold til Guds røst
Lyd Video
Ep.: Rom 8:24-28 Frelsende håp! Lyd*
GT:
TT:
III
Ev.:

Ep.: Rom 13:8-10 Et nytt bud Lyd
GT: Jer 21:11-14 Fri den som er plyndret! Lyd Video
TT:

Helligtrekongersaften (5. januar)
Alle rekker
Ev.:

Ep.: Kol 3:1-4 Den rette grunn! Lyd
GT:
TT:

Helligtrekongersdag (6. januar)
Alle rekker
Ev.:

Ep.: 2 Kor 9:6-10 Gi, så skal du få! Lyd*
GT:
TT:

For kristen enhet (18. januar)
I
Ev.:

Ep.: Gal 1:11-20 Alene ved evangelieforkynnelsen! Lyd Video
GT: Sal 47:2-10 Høyt opphøyet! Lyd
TT:
Sal 78:1-7 Fra gammel tid!
Lyd Video
II
Ev.: Matt 4:1-11

Ep.: 1 Pet 1:3-9 Av Gud alt!
GT: Jos 3:7-17
TT:
Sal 34:1-10, 22
III
Ev.: Matt 17:1-8 Forklarelsens berg
Lyd Video
Ep.: 1 Pet 1:17-25 Ved Ham! Lyd Video
Ep.: 1 Pet 1:17-25 Kjøpt fri fra!
GT: 2 Mos 3:1-15 Guds gjerning! Lyd Video
TT:

Kyndelsmesse (2. februar)
Alle rekker
Ev.:
Matt 26:31-46 Gjort i stand til tjeneste! Lyd Video
Ep.: Hebr 2:14-18 Ved Hans fattigdom! Lyd
GT:
TT:
Sal 24

Samefolkets dag (6. februar)
I

Ev.:
Ep.: Kol 2:8-10 Alt i Kristus Lyd
GT:
TT:

II
Ev.:

Ep.: 1 Tim 2:4-6 Han har vunnet den rene drakt! Lyd
GT:
III
Ev.:

Ep.: Ef 4:17-25 Lysets barn Lyd
GT: Jes 10:1-3 Hindre dem ikke! Lyd Video
TT:

1. mai  
I

Ev.:
Ep.: Hebr 3:7-14 Den første fulle visshet! Lyd
GT:
TT:

II
Ev.: Mark 10:32-34 Ved Hans død!
Lyd
Ep.: 1 Kor 5:6-13a Usyret Lyd Video
GT: Sal 116:12-13 og 17-19 Løftets oppfyller! Lyd Video
TT:
III
Ev.: Matt 20:25-28
La deg tjene! Lyd Video
Ep.: Jak 5:1-6
GT: 2 Mos 2:23-25, 3:7-10
TT:

17 mai:
I
Ev.: Matt 22:1-14 Kongesønnens bryllup
Lyd Video
Ev.: Matt 22:1-14 Bryllupskledning, eller ikke! Lyd Video
Ep.: Fil 4:8-9 Gi akt på! Lyd Video
GT: 3 Mos 4:13-20 Presten skal gjøre det! Lyd
TT:
II
Ev.: Matt 22:17-22
Ep.: Ef 5:3-10 Ved lyset! Lyd
GT: Guds kall! Lyd Video
TT: 1 Krøn 29:10-14

III
Ev.: Luk 17:11-19 Ingen grunn i meg og deg! Lyd Video
Ep.: 1 Kor 4: 6-13 La deg ikke dåre! Lyd
GT: 5 Mos 8:11-14
TT:

Sankthansdag / Jonsok (24. juni) 
I
Ev.: Mark 1:4; Luk. 3:3 Syndenes forlatelse Lyd Video
Ep.: Rom 8:1 Ingen fordømmelse! Lyd
GT:
TT:
II
Ev.: Mark 2:23-3:6 Alt for vår skyld!
Ep.: 2 Kor 4:5-12
GT: 1 Sam 3:11-20
TT: Sal 23:1 Salme 23 vers 1
Lyd Video
TT: Sal 23:2 Salme 23 vers 2 Lyd Video
TT: Sal 23:3 Salme 23 vers 3 Lyd Video
TT: Sal 23:4 Salme 23 vers 4 Lyd Video
TT: Sal 23:5 Salme 23 vers 5 Lyd Video
TT: Sal 23:6 Salme 23 vers 6 Lyd Video
III
Ev.: Luk 7:1-10 Den som fornedrer seg selv! Lyd Video
Ep.: Gal 1:1-12 Intet annet evangelium! Lyd
  
    Gal 1:1-12 Bare ett evangelium! Lyd Video
GT: 1 Kong 18:21-26og36-39 Hvor lenge? Lyd
TT:

Olavsdagen / Olsok (29. juli) 
I
Ev.: Matt 5:21-37 Vær sann! Lyd Video
Ep.: 1 Kor 15:35-38 Vakker og fullkommen! Lyd Video
GT:
II
Ev.: Mark 12:38-44 Ta dere i vare for -
Ep.: Hebr 9:24-28 Borttatt synd!
GT: Rut 3:1-5; 4:13-17
TT:

III
Ev.: Luk 20:34-38 De levendes Gud! Lyd Video
Ep.: 2 Tess 2:1-17 Først må frafallet komme! Lyd Video
GT: Hag 1:15b-2:9
TT:
Sal 145:1-8, 17-21 I sannhet! Lyd

For rettferdighet og fred (21. september)
I
Ev.:
Joh 3:1-21 Liv i Ham alene! Lyd Video
Ep.: Hebr 7:18-28 Paktens garantist! Lyd Video
GT: Jes 26:1-7 Sett deres lit til Herren til alle tider! Lyd Video
TT:

II
Ev.: Joh 3:1-17
Fra mørket til Hans underfulle lys! Lyd Video
Ep.: Hebr 2:5-12
GT: 1 Mos 6:11-22; 7:24; 8:14-19
TT:
Sal 107:1-7, 33-37
III
Ev.: Joh 4:4-26 Synderes venn!
Lyd Video
Ep.: Rom 1:16-17 Guds kraft til frelse! (Andakt) Lyd Video
GT: 1 Mos 12:1-9
TT: Dan 12:1-3 En hjelp i trengsler Lyd

Mikkelsmesse (29. september) 
I
Ev.: Mark 14:17-28 Eneste farbare vei!
Lyd Video
Ep.: Fil 3:3-11 Alene i håp til Gud! Lyd
GT:
TT:

II
Ev.: Mark 13:13-37 Når dere ser!
Lyd Video
Ep.: Hebr 10:11-25
GT: 1 Sam 1:4-20
TT:
Sal 113
III
Ev.: Luk 21:5-19

Ep.: 1 Kor 2:9-16 Ved lyset!
GT: Jes 65:17-25
TT: Sal12/Sal 118

Høsttakkefest:
I
Ev.: Mark 4:26-34 Med Guds rike er det ...! Lyd Video
Ep.: 1 Kor 1:1-9 Ved Kristi vitnesbyrd! Lyd
Ep.: 1 Kor 1:1-9 Ved Kristi vitnesbyrd! Lyd
GT: 5 Mos 11:8-14 Loven oppfylt! Lyd
TT:

II
Ev.: Luk 17:11-19 Ingen grunn i meg og deg!
Ep.: Åp 12:7-12 Guds seier - vår seier! Lyd
GT:
TT: Esek 33:7-11 Hvorfor vil du dø?
Lyd
III
Ev.: Luk 11:9-13;Tit 3:3-7 Rettferdiggjort ved Hans nåde! Lyd Video
Ep.: Jak 1:17-18
GT: Sal 104:24-30
TT:
Sal 42

Bots- og bønnedag (Siste søndag i oktober)  
I
Ev.:
Matt7:16-19 Nåde for synder! Lyd Video
Ep.: Rom 3:19-31 Ikke av gjerninger! Lyd Video
GT: Jes 55:1-3 Nåde for synder! Lyd Video
TT:

II
Ev.: Mark 12:28-34
Sannhets erkjennelse! Lyd Video
Ep.: Hebr 9:11-14
GT: Rut 1:1-18 Den som har Sønnen! Lyd Video
TT:
Sal 146
III
Ev.: Luk 19:1-10

Ep.: 2 Tess 1:1-4, 11-12
GT: Hab 1:1-4, 2:1-4 Leve ved Ham!
TT: Sal 119:137-144

Reformasjonsdagen (Mandag 31 okt. 2022)
Alle rekker
Ev.: Joh 10:40-42 Det sanne vitnesbyrd Lyd

Ep.: Gal 2:21b Rettferdghet ved nåden! Lyd
GT: Jes 65:1-2 Kom! - Nå! Lyd
TT: Sal 141:1-10 Til deg tar jeg min tilflukt! Lyd

Allehelgensdag (Første søndag i november)
I
Ev.:
Matt 23:15-39 Ve dere hyklere! Lyd Video
Ep.: Rom 8:18-23 Lengt etter barnekåret! Lyd
GT: 5 Mos 7:6-8 For sin egen skyld - alene! Lyd
TT:

II
Ev.: Joh 11:17-27 og 37-44
Livets Herre! Lyd
Ep.: Åp 21:1-6a
GT: Jes 25:8-9 Han har oppslukt døden! Lyd
TT:
Sal 24:1-10 Herlighetens konge! Lyd Video
III
Ev.: Luk 6:20-31

Ep.: Ef 1:11-23 Alt av Ham!
GT: Dan 7:1-3, 15-18
TT: Sal 149

Minnedag (Første søndag i november)
I
Ev.:
Joh 1:16-18 Nåde over nåde! Lyd Video
Ep.: Fil 3:12-16 Grepet av Ham! Lyd*
GT:
TT:

II
Ev.: Joh 21:20-25 Alt hva Jesus var og gjorde!
Lyd Video
Ep.: Apg 2:1-14a Åndens komme - Åndens gjerning!
GT:
TT:
Sal 100:1-5 Lovsang
III
Ev.:

Ep.: Rom 5:15-21 Stedfortrederne!
GT: Esek 16:1-14 Av Herren! Lyd Video
TT: Apg 8:26-40 Frelsens gave!

For forfulgte (9. november)
I
Ev.:

Ep. Gal 5:11-26 Gjør ikke korsets anstøt til intet! Lyd Video*
GT: Sal 104:24-35 Hans gjerninger!
TT: 2 Mos 17:1-7

II
Ev.:

Ep.: Jak 2:1-9 Rom 8:22-27 Han som gransker hjertene!
GT: Jes 58:6-10
TT:
Sal 76
III
Ev.:

Ep.: Gal 3.1-4 Ei ved gjerninger - å nei! Lyd Video
GT:
TT: Sal 78:8-16 Nådens frukt alene!
Lyd Video

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen