Tilbake

Kanaan - Prekensamling for årets helligdager

Side 1: 1 søndag i advent til 2 pinsedag

Side 2: Treenighetssøndag til For forfulgte

Linker:
Nytt Liv
Prekestolen
Nådeordet
Alt av nåde!
The Pulpit

YouTube videoer
Reiserutekalender

2022 - 2023 II Tekstrekke

Alle ved Einar Kristoffersen

Klikk for kommende helligdag(er)s preken
.
NB! Førstkommende prekenoppsetning(er) 4 søndag i treenighetstiden (16 juni)
   Siden er en mer privat tekstrekke-oppsetning, og inneholder taler over
blant annet eldre tekstrekke og tilleggstekster i Den norske kirke!

Merkedager og temadager1 søndag i advent:
I
Ev.: Mark 1:14-15 Tiden er fullkommet! Lyd
Ep.: Rom 13:11-14 Våkn opp! Lyd
GT: Jes 61:1-3 Et nådens år! Lyd
TT:
 Sal 122:1 Tørsten etter Herren! Lyd

II
Ev.: Mark 13:28-37 Vær på vakt, våk!
 Lyd Video
Ep.: Rom 1:1-17 Evangeliets kraft! Lyd Video
GT: Jes 64:1-9 Ikke for vår skyld, Herre - for din skyld! Lyd Video
TT: Sal 128:1-2 Sann Herrens frykt 
Lyd
III
Ev.: Luk 21:25-33 Jesus kommer! Lyd

Ep.: 1 Tess 3:9-13 Samfunns ånd Lyd
GT: 2 Mos 33:18-23 Hans herlighet åpenbart! Lyd
TT: Sal 25:1-11 Til deg, Herre!
 Lyd Video

2 søndag i advent:
I
Ev.: Matt 14:13-33 Hvorfor tvilte du? Lyd Video
Ep.: 1 Tess 3:12-13; Hebr 13:9 Herrens legedom! Lyd Video
GT: Dan 7:13-14 Hans herredøme! Lyd Video
TT:
 Sal 129:1-8 
Herrens seier - fiendens tap! Lyd
II
Ev.: Matt 14:14-21 Han som gir!
 Lyd Video
Ep.: 2 Pet 3:8-15a Vær ikke blinde for! Lyd Video
GT: Jes 40:9-11 Se, Han kommer! Lyd
TT:
III
Ev.: Mark 13:14-37 Fødselsveene
 Lyd Video
Ep.: Fil 1:9-11 Han skal gjøre det! Lyd Video
GT: Mal 3:1-4 Se, Han kommer! Lyd Video
TT: Luk 1:68-79 Soloppgang fra det høye! Lyd Video

3 søndag i advent:
I
Ev.: Matt 11:2-10 Messias' budbærer! Lyd Video
Ep.: 1 Kor 4:1-5 Ros av Gud! Lyd Video
       1 Kor 4:1-5 Vise seg tro! Lyd
GT: Sak 12:10 Ved Åndens lys! Lyd Video
TT:
 Mal 3:16-18 De gudfryktige! (Andakt) Lyd
II
Ev.: Joh 1:6-8 Lyset! Lyd Video

Ep.: Rom 1:18-32 Guds åpenbaringsmidler - naturen og Sønnen! Lyd Video
Ep.: 
Rom 1:18-32 Frelse fra vreden! Lyd Video
GT: Jes 61:1-3; 10-11 Svøpt i - Lyd Video
TT: Sef 3:14-20
III
Ev.: Luk 3:7-18

Ep.: 1 Tess 5:1-5 Bli i lyset! Lyd
GT: Sal 3:1-9 Frimodighet Lyd Video
TT: Job 19:25-27 Min gjenløser leverLyd

4 søndag i advent:
I
Ev.: Joh 1:19-28 Herrens utsendte! Lyd Video
Ev.: Joh 1:19-28 Hvem er duLyd
Ep.: Hebr 3:12-14 Hold fast ved den første, fulle visshet! Lyd Video
GT: Sak 3:8-9 Spire! Lyd Video*
TT: Sal 72:1-7, 18-19 Gi oss av ditt, Herre! Lyd Video
II
Ev.: Luk 1:26-38
 Ved Ham! Lyd Video
Ep.: Rom 16:25-27 Ham som er mektig! Lyd Video
GT: Mika 3:5-7 Fly! Lyd
TT: Sak 3:1-10 Kledd i høytidsklær! Lyd Video
III
Ev.: Luk 1:39-45 Troens gave! Lyd Video

Ep.: Hebr 10:5-10 Nok for alleLyd Video
GT: Mika 5:2-5a
TT:
 Jes 9:1-7 Fred uten ende! Lyd Video

Julaften:
Alle rekker
Ev.: Luk 2:32 Et lys til åpenbaring! Lyd Video
Ep.: Hebr 1:13b Fullført! Lyd
GT:
 Jes 57:15 For så sier -! Lyd
TT: Sal 96

Julenatt/ottesang:
I
Ev.: Matt 5:2-3 De elendiges Gud! Lyd Video
Ep.: Tit 2:11-15 Ved Guds nåde! Lyd
Ep.: Tit 2:11-15 Til frelse for alle! Lyd
GT: Jer 23:5-6 Jeg vil! Lyd Video
       Jer 23:5-6 Herren vår rettferdighet! Lyd
TT:
 Jes 56:10-11 Forstand! Lyd Video
II
Ev.: Mark 2:13-22 Alt nytt! Lyd Video

Ep.: 2 Kor 3:4-6 Ved Jesus Kristus, vår Herre! Lyd Video
GT: Hos 2:14-20
TT: Sal 103:1-13, 22
III
Ev.: Luk 6:39-49 Herrens skole! Lyd Video

Ep.: 2 Tim 4:9-11 Demas forlot meg! Lyd Video
GT: Jes 55:10-13 Skaperordet! Lyd Video
TT: Sal 92:1-4, 12-15

Juledag:
Alle rekker
Ev.: Joh 1:1-14 Han de ikke kjente! Lyd Video
Ep.: Hebr 1:1-3 Gud har talt! Lyd Video
GT: Jes 52:7-10 Å eie Guds fred! Lyd Video
TT: Sal 98:1-9 Syng en ny sang! Lyd

Stefanusdagen / 2 juledag:
I
Ev.: Mark 4:20-34 Sanne etterfølgere! Lyd Video
Ep.: Apg 22:17-24 Religiøs forfølgelse Lyd Video
GT: 4 Mos 27:15-22a Mellommannen Lyd
yd
TT:
II
Ev.: Matt 10:32-39 Den som elsker meg!
 Lyd
Ep.: 2 Kor 9:8-12 Nådefulle Gud Lyd
GT: Sal 86:11-17
TT: Apg 7:52-60
III
Ev.: Joh 16:1-4a

Ep.: 2 Tim 1:7-10 Èn kilde! Lyd
GT: Sal 106:1-14 For sitt navns skyld! Lyd Video
TT: Sal 29

Romjulssøndag:
I
Ev.: Matt 5:17-20 En evig rettferdighet! Lyd Video
Ep.: Ef 1:1-14 Fra evighet av Lyd
Ep.: Ef 1:1-14 I Ham har vi - Lyd Video
GT: Sal 115:9-11 Stol på! Lyd
TT: Sal 148
II
Ev.: Luk 2:33-40

Ep.: 1 Kor 5:1-5 Tuktens hensikt Lyd
GT: Jes 61:10-62:3
TT:
III
Ev.: Luk 2:41-52

Ep.: Kol 3:12-17 Med takk til Gud Fader ved Ham! Lyd
GT: 1 Sam 2:18-20, 26
TT:
 Jes 63:7-10 Forkynn Hans pris! Lyd

Nyttårsaften:
I
Ev.:Matt 5:2-3 Himmelborgerne! - hvem er de? Lyd Video
Ep.: 1 Tess 1:1-10 Evangeliets frukt Lyd
- - 1 Tess 1:1-10 Hvor vil du møte Gud? Lyd Video
GT: Sal 103:8-14 Renselsen Lyd
TT: Esra 1:1-11 Fra Babylon til Jerusalem Lyd Video
II
Ev.: Joh 9:1-12 Å bli seende! Lyd Video
Ep.: 2 Pet 3:13-15a, 17-18

GT: Jer 29:10-14
TT: Fork 3:1-13
III
Ev.: Matt 11:25-30

Ep.: 1 Joh 1:1-10 Livets ord! Lyd Video
Ep.: 
1 Joh 1:1-10 Kommet til renselse! Lyd Video
GT: Klag 3:22-26
TT: Joh 14:27

Nyttårsdag / Jesu navnedag:
I
Ev.: Luk 4:23-30 En profets mottakelse! Lyd Video
Ep.: Rom 10:1-8 Rettferdiggjort av tro! Lyd Video
Ep.: Rom 10:1-8 Guds rettferdighet! Lyd Video
GT: Esra 3:1-6;10-13 Offeret Lyd Video
TT: Sal 85:1-2, 8-13 Nyttårshilsen! Lyd Video
II
Ev.: Matt 1:20b-21

Ep.: Apg 4:8-12
GT: Sal 103:1-4og8-12 Min sjel, lov Herren! Lyd Video
TT: 4 Mos 6:22-27
III
Ev.: Matt 18:1-4og10 Ene i din rettferdighet! 
Lyd
Ep.: Rom 10:13-17 Det levende - og levendegjørende - ord! Lyd Video
GT: Sal 72:17-19
TT:

Kristi åpenbaringsdag:
I
Ev.: Joh 21:1-8 Ved Jesus alene! Lyd
Ep.: 1 Kor 15:20-25 Herren - den oppstandne! Lyd Video
GT: 2 Mos 25:17-22 Nådestolen! Lyd*
TT:
II
Ev.: Matt 8:23-27 Jesus stiller stormen Lyd

Ep.: Rom 14:1-8 Frelse i Jesus alene! Lyd
GT: Ordsp 2:1-6 Helt uten vårt eget! Lyd
TT: 2 Sam 9:1-13 Mefiboset Lyd Video
TT: 2 Sam 9:1-13 For en annens skyld! Lyd Video
III
Ev.: Joh 12:35-50 Han er oppfyllelsen! Lyd Video

Ep.: Ef 6:19-24 Be for meg! Lyd Video
GT: Jes 51:4-8
TT: Hos 7:11-16 Fra Mammon til Jesus! Lyd Video

2 s. i åpenbaringstiden:
I
Ev.: Joh 10:23-30 Uvisshetens grunn Lyd Video
Ep.: 2 Kor 8:1-9 Ved Guds nåde! Lyd
GT: Sal 81:9-14 Hør! Lyd
TT:
II
Ev.: Mark 1:1-20 Guds evangelium til deg! Lyd Video

Ev.:
 Mark 1:1-20 Guds evangelium til deg! Lyd Video
Ep.: Apg 19:1-6 Ved Jesu dåp! Lyd
GT: 1 Mos 1:1-5
TT: Sal 40:13-14 Lyset fra Golgata Lyd
III
Ev.: Luk 3:15-18 Han skal vokse, jeg skal avta!
 Lyd Video
Ep.: Apg 8:14-17
GT: Jes 43:1-3a Han fører igjennomLyd
TT:
 Sal 27:1-14 Herren er mitt lys! Lyd Video

3 s. i åpenbaringstiden:
I
Ev.: Matt 24:35 Ordet som aldri forgår! Lyd Video
Ep.: Hebr 7:24-28 og 8,1-2 ..., men i Jesus du er! Lyd Video
GT: Amos 8:11-12 Forgjeves søken Lyd
TT:
II
Ev.: Joh 1:35-39; 45-51
 Han som ser oss! Lyd Video
Ep.: 1 Kor 6:19-20 Et tempel for Den Hellige Ånd! Lyd Video
GT: 1 Sam 3:1-10
TT:
III
Ev.: Luk 10:29-37 Berget! Lyd Video

Ep.: 1 Kor 12:1-11 Åndens gaver! Lyd Video
GT: Jes 62:1-4; 10-12 Herrens gjenløste! Lyd Video
TT:

4 s. i åpenbaringstiden:
I
Ev.: Matt 13:47-51 Det endelige skille! Lyd VideoLyd
Ep.:
 Gal 5:1-13 Korsets anstøt Lyd Video
GT: Sal 42:1-7 Tørst etter Gud! Lyd Video
TT:
II
Ev.: Mark 1:14-20
 Følg meg! Lyd
Ep.: 1 Kor 7:29-35 Herren først! Lyd
GT: Dan 6:4-12 Guds utfrielse Lyd
TT: Sal 62:5-12
III
Ev.: Luk 4:17-30 Den salvedes gave!
 Lyd video
Ep.: 2 Pet 1:16-21 Åpenbart i OrdetLyd
GT: Neh 8:1-3, 5-6, 8-10
TT:
 Sal 19

5 s. i åpenbaringstiden:
I
Ev.: Joh 1:19-34 Vitnet og vitnesbyrdet! Lyd Video*
Ep.: 2 Kor 4:10-15 Til liv ved død Lyd Video
GT: Jer 7:21-26 Hør på min røst! Lyd Video
TT:
II
Ev.: Mark 1:21-28 Djevelens overmanner og vår befrier!
 Lyd Video
Ep.: 1 Kor 8:1-13 Fri i Kristus! Lyd
GT: Jes 62:10-12 Min frelse! Lyd
TT: Sal 111
III
Ev.: Joh 1:15-36 Han de ikke kjente! Lyd Video

Ep.: Gal 3:6-14 Abrahams rettferdiggjørende tro Lyd
Ep.: 
Gal 3:6-14 Falsk og sann Kristusforkynnelse Lyd Video
GT: Jer 1:4-10 Sann etterfølgelse! Lyd Video
TT:

6 s. i åpenbaringstiden:
I
Ev.: Matt 19:26 Mulig kun for Gud! Lyd Video
Ep.: Kol 2:20-3,11 Fri til å avlegge! Lyd Video
GT: Jes 30:18-26 Herrens tukt til velsignelse! Lyd Video
TT:
II
Ev.: Mark 1:35-45 Han er Ordet!
 Lyd Video
Ep.: 1 Kor 9:1-18 Er jeg ikke fri? Lyd
GT: Esek 11:19-20 Kjødhjertet Lyd
TT: Sal 147:1-11 Lovet være Gud! Lyd
III
Ev.: Luk 5:1-11

Ep.: 1 Kor 15:1-2 Stå fast i ...! Lyd
GT: Jes 6:1-13 Mektig livsforvandlende møte! Lyd Video
TT: Sal 138:1-8 Lovprisnings grunn! 
Lyd

Såmannssøndag:
I
Ev.: Matt 19:27-30 Ved sannhets erkjennelse!
Ep.: Rom 7:14-25 Jeg velger Livet! Lyd Video
Ep.: Rom 7:14-25 Sannheten åpenbares! Lyd Video
GT: Jes 32:20 Gjenløsningen! Lyd Video
TT:
II
Ev.: Mark 1:40-45 I Ham er det gitt deg! Lyd Video

Ep.: Åp 3:1-6 Kom i hu hvordan du har mottatt og hørt! Lyd Video
GT: 2 Kong 5:1-5og9-15 Den enkle vei Lyd Video
TT: Sal 30
III
Ev.: Luk 6:17-26

Ep.: 1 Kor 15:50 Ikke åpent for kjøtt og blod! Lyd Video
GT: Jer 17:12-14 Kilden Lyd
TT:
 Sal 1

Kristi forklarelsesdag:
:
I
Ev.: Luk 2:22-32 Israels trøst! Lyd Video
Ep.: Hebr 5:5-10 Ypperstepresten Lyd Video
GT:
TT:
 5 Mos 18:14-20 Til ordet og vitnesbyrdet! Lyd Video
II
Ev.: Mark 9:2-9 Herliggjort!
 Lyd Video
Ep.: 1 Joh 3:4-10 Den som gjør rettferdighet Lyd
GT:
TT: Sal 50:1-8
III
Ev.: Luk 9:28-36

Ep.: 2 Kor 3:12-4:2 Frem med stor frimodighet! Lyd Video
GT: 2 Mos 34:29-35
TT: Sal 99

Fastelavnssøndag:
I
Ev.: Matt 7:7-19 Hvor meget mer! Lyd Video
Ep.: 2 Kor 12:1-9 Hans nåde er nok! Lyd Video
GT:
TT:
II
Ev.: Mark 2:1-12
 (Jes 53:12) En evig frelse! Lyd Video
Ep.: Jak 4:13-17 Hva Gud vil til livs, og ... Lyd
GT: Jes 43:22-25 Er det for meg, sier Herren? Lyd Video
TT: Sal 41 Salig er den som akter på den hjelpeløse! Lyd
III
Ev.: Luk 6:27-38

Ep.: 1 Kor 15:42-49 Sådd i forgjengelighet Lyd
GT: 2 Mos 20:2-3 1 bud - i all skrøpelighet.
TT: Sal 37:1-7 Det rette fokus Lyd

Askeonsdag:
Alle rekker
Ev.: Matt 6:1-6, 16-21 Sannhets i hjertets innerste! Lyd Video
Ep.: 2 Kor 5:20b-21 En nådig Gud? Lyd Video
GT: Joel 2:1-2, 12-17 Alarm! Lyd Video
TT:
 Sal 51:1-17 Syndenød Lyd Video

1 søndag i fastetiden:
I
Ev.: Joh 15:25-16:4a Trengsel for Navnets skyld! Lyd Video
Ep.: Kor 6:1-10 I håp til Ham! Lyd Video
GT: Jes 12:1-6 Herren tilgir! Lyd Video
TT:
II
Ev.: Mark 1:9-15 En vunnet seier!
 Lyd Video
Ep.: 1 Pet 3:18-22
GT:
TT:
III
Ev.: Luk 4:1-13

Ep.: 1 Kor 10:1-16 Synd ikke mer! Lyd Video
GT:
TT:

2 søndag i fastetiden:
I
Ev.:
Ep.: Hebr 2:10-13 Alle av én! Lyd
GT:
TT:
II
Ev.:

Ep.: Rom 4:13-25
GT: 1 Mos 17:1-7, 15-16
TT: 1 Tess 2:13-20 Guds gave under stor trengsel!
III
Ev.: Luk 13:31-35 Velsignet være Han!
 Lyd Video
Ep.: Fil 3:17-4:1 Etterfølgelse! Lyd Video
GT: 1 Mos 15:1-12, 17-18
TT:

 

3 søndag i fastetiden:
I
Ev.: Matt 11:20-26 For hvem ble Herrens arm åpenbart? Lyd Video
Ep.: 1 Tim 2:1-6 Nåden hersker! Lyd Video
GT:
Jer 8:20 Men - er du frelst? Lyd Video
TT:
II
Ev.: Joh 2:13-22

Ep.: Gal 4:8-20 Rettledning i sannhet Lyd

GT: Sal 109:1-31 Menneskets svik, og Guds lidende tjener! Lyd Video
TT: Gal 1:1-10 Han gav seg selv! Lyd Video
III
Ev.: Luk 13:1-9
Den nåde du er gjenstand for! Lyd Video
Ep.: 1 Kor 10:1-33 Frukten av ...! Lyd
GT: Jes 55:1-9 Du som tørster!
TT:
Sal 63:1-8 Guds miskunnhet åpenbart!

4 søndag i fastetiden:
I
Ev.: Joh 7:37-39a Det levende vann! Lyd
Ep.: Ef 4:22-5:10 Livet her - i Kristus! Lyd Video
GT:
TT:
II

Ev.: Joh 3:14-21

Ep.: Rom 7:7-25 Hvem skal fri meg? Lyd Video
Ep.: Rom 7:7-25 Ut av mørkets makt! Lyd Video
GT: 4 Mos 21:4-9
TT: Sal 107:1-3, 17-22
III
Ev.: Luk 15:1-3, 11b-32

Ep.: Rom 2:1-4 Døm ikke! Lyd
GT: Jos 5:9-12
TT: Sal 32:1-5 Den tilgivende Gud Lyd

Maria Budskapsdag:
I
Ev.:
Ep.: Gal 4:21-5: 6 Lov eller evangelium? Lyd
GT: Jes 7:14 og 61:1-3 Jomfruens sønn! Lyd Video
TT:

II

Ev.: Luk 1:46-55

Ep.: Ef 3:16 Kraften av Lammets blod! Lyd Video
GT: Jer 33:14-17
TT: Jes 7:10-14
III
Ev.: Joh 5:19-27 Ær Ham - og lev! Lyd Video

Ep.: 2 Pet 1:12-19 Vekkelse! Lyd Video
GT: 1 Sam 1:21-28
TT:

Palmesøndag:
I
Ev.: Matt 13:54-57a Kristi tjenerskikkelse - Lyd
Ep.: Fil 2:1-11 Se Jesus! Lyd
GT: Sak 2:14 - 3, 5 Ved Hans fattigdom! Lyd
TT:

II

Ev.: Mark 11:1-11 Se, Han kommer! Lyd Video

Ep.: Hebr 5:1-10 Du som dømmer! Lyd Video
GT: Jes 50:4-9a
TT: Sal 118:1-2, 19-29
III
Ev.: Luk 19:28-40

Ep.: Apg 4:23-31 Guds allmakt i vår svakhet! Lyd Video
GT: Sal 23
TT:
Matt 21:28-31 På blodets regning Lyd
TT: Matt 21:28-31 Hvem blir stående ute? Lyd Video

Mandag i Den stille uke:
Alle rekker:
Ev.: Mark 14:42-65 De dømte Ham alle!
Lyd Video
Ep.: Hebr 9:11-15 De goder som skulle komme! Lyd Video
GT: Jes 42:1-9 Tjeneren som har Guds velbehag! Lyd Video
TT:
Sal 36:6-11 Herrens omsorg for de elendige Lyd Video

Tirsdag i Den stille uke:
Alle rekker:
Ev.: Joh 12:44-50 Faderens frelse i Sønnen!
Lyd Video
Ep.: Rom 12:2 Skikk dere ikke like med denne verden! Lyd Video
GT: Jes 49:1-7 Hør på meg! Lyd Video
TT:
Sal 71:1-5a Du Herre, er mitt eneste håp! Lyd Video

Onsdag i Den stille uke:
Alle rekker:
Ev.: Joh 14:4-9 Den som har sett meg, har sett Faderen!
Lyd Video
Ep.: Hebr 12:1-3
GT: Jes 50:4-9a
TT:

Skjærtorsdag:
I
Ev.: Matt 21:1 - 9 Den saktmodige konge! Lyd
Ep.:
GT: Sal 25:1 og 5-16 Led meg i din sannhet! Lyd Video
TT:

II
Ev.: Joh 13:1-11 Helt ren, eller ...? Lyd Video

Ep.:
GT: 2 Mos 12:3-8 og 11 I kraft av blodet! Lyd
TT: Sal 116:1-4, 12-19
III
Ev.:
Matt 26:39; Mark 14:36 Skje din vilje! (Andakt)
Ep.: Hebr 4:15-16 Hjelp i rette tid! Lyd Video
GT: Jes 49:8-16a For oss! Lyd Video
TT:

Langfredag:
Alle rekker
Ev.: Mark 14:26-15:37 og
       Joh 18:1-19:30
Den endelige seier Lyd
Ep.: Hebr 10:16-25
GT: 2 Krøn 30:15-20 Blodets kraft Lyd
TT: Sal 22

Langfredag aften:
I
Ev.: Joh 18:35-40 Sannhetsvitnet! Lyd Video
Ep.:
GT: Sal 22:2-9 Forlatt for din skyld! Lyd
TT:

II
Ev.: Matt 27:57-66 Fra frykt til tro!
Lyd
Ep.: Rom 5:1-11
GT: 1 Sam 16:1-13
TT:
Sal 95
III
Ev.: Joh 4:5-42

Ep.:
GT: 2 Mos 17:1-7
TT:

Påskenatt/Ottesang:
I
Ev.: Mark 14:22-24 Guds gave! Lyd
Ep.: Rom 10:1 - 17 Av Gud - alt! Lyd Video
GT: Jer 8:18-22 Sann eller falsk gudsdyrkelse? Lyd Video
TT:

II
Ev.: Joh 19:25-30
Det er fullbrakt! Lyd Video
Ep.: Rom 6:9-11 Barn skal du enda få være! Lyd Video
GT: 2 Mos 14:10-31, 15:20-21
TT: Sal 114
III
Ev.: Matt 13:54-58 Vite om - men ikke leve i! Lyd Video

Ep.: Kol 4:2-6 Be, og du skal få! Lyd
GT: Jona 2:1-11
TT: Sal 16
Herren - vår arv! Lyd
TT: Sal 16 Herren - vår arv! Lyd Video

Påskedag:
I
Ev.: Joh 12:1-11 Forskjellige forhold til Jesus Lyd Video
Ep.: Fil 2:12-16a Arbeid på ...! Lyd
GT: 1 Mos 3:13-15 og 21-24 Frelsesvilje Lyd Video
TT:

II
Ev.: Matt 28:1-8
Han sonet all verdens misgjerning! Lyd Video
Ep.: Fil 2:15b-30 Det samme sinn - tjenersinnet! Lyd
GT: 5 Mos 30:15-20
TT:
Sal 131:1-3 Som det avvente barn Lyd
III
Ev.: Luk 22:7-24 Påskelammet! Lyd Video
Ep.: Ef 5:25-27, 30 Han gav seg selv! Lyd

GT: 3 Mos 19:2 For jeg, Herren deres Gud, er hellig! Lyd Video
TT:
Sal 119:1-8

2 Påskedag:
I
Ev.: Luk 24:50 - 53 - i nådens tid! Lyd
Ep.: Rom 3:19-24 Tapt og gjenvunnet ære for Gud! Lyd Video
GT:
TT:

II
Ev.: Luk 24:36-45

Ep.: 1 Pet 1:10-13 Tjeneren Lyd
GT: 1 Mos 45:1-15
TT:

III
Ev.: Joh 20:11-18

Ep.: 2 Kor 5:14-19
GT: Jer 31:9-13
TT:
Sal 17

2 søndag i påsketiden:
I
Ev.:
Ep.: 1 Kor 14:13-20 Oppbyggelse kun ved Ordet! Lyd Video
GT: Jer 2:10-13 Hvem er som du? Lyd Video
TT:

II
Ev.: Joh 20:19-31

Ep.: 1 Joh 1:1-2:2
GT: 2 Mos 24:12-18
TT:
Sal 133,1-3 Lyd
III
Ev.:Luk 24:13-35
Messias måtte! Lyd Video
Ep.: Åp 1:4-8 1 Joh 3:1-7
GT: Jes 58:1-9a Lov og evangelium Lyd Video
TT:
Sal 150

3 søndag i påsketiden:
I
Ev.: Matt 23:23-28 Ve hykleriet! Lyd Lyd
Ep.: 1 Joh 3:18-24 Bli i Hans bud! Lyd Video
GT:
TT: Sal 116:1-4, 16b-18 Utfridd! Lyd Video
II
Ev.: Luk 24:36b-48

Ep.: Hebr 8:1-2; 6. En bedre pakt! Lyd Video
GT: 1 Mos 2:15-17; 3:1-7
TT: Sal 4

III
Ev.: Joh 21:15-22 Herrens tukt til frelse!
Lyd Video
Ep.: Åp 5:11-14
GT: Mika 6:1-8
TT:
Jes 1:10-20 Kom, og gå i rette! Lyd Video

4 søndag i påsketiden:
I
Ev.: Luk 20:17-18 Hovedhjørnesteinen! Lyd Video
Ep.: 1 Pet 2:11 - 20 Vår ferd! Lyd Video
GT: Sal 73:21 - 28 Min del for evig! Lyd Video
TT:

II
Ev.: Joh 10:11-18

Ep.: 1 Joh 3:16-24
GT: Jos 24:1-3a, 14-25
TT: Sal 23
III
Ev.: Joh 1:22-34 Se, det Guds lam! Lyd Video

Ep.:
GT: Dom 4:1-7
TT: Sal 15

5 søndag i påsketiden:
I
Ev.: Joh 16:5 - 15 Talsmannen! Lyd Video
Ev.: Joh 16:5 - 15 Fra sorg til glede! Lyd Video
Ep.: Jak 1:17 - 21 Ordets makt! Lyd Video
GT: Sal 87:1 - 7 Alle mine kilder i deg! Lyd Video
TT:

II
Ev.: Joh 15:1-8
Det sanne vintre! Lyd Video
Ep.: 1 Joh 4:7-21
GT: Sal 31:1-5, 15-16
TT: Sal 22:25-31
III
Ev.: Joh 13:31-35

Ep.: Åp 21:1-6
GT: Jes 42:1-4 Se, min tjener! Lyd Video
TT:

6 søndag i påsketiden:
I
Ev.: Joh 16:23-30 Faderen selv elsker dere! Lyd Video
Ep.: 1 Kor 15:51-57 Døden er oppslukt! Lyd Video (Eldre: Lyd)
GT: Sal 70:1-6 Du er min hjelp! Lyd Video
TT:

II
Ev.: Joh 15:9-17 Frukten av den fullkomne kjærlighet!
Lyd Video
Ep.: 1 Joh 5:1-6
GT: Sal 66:8-20
TT:
III
Ev.: Joh 14:23-29

Ep.: Åp 21:10, 22-22:5 Et øyenvitne til staden! Lyd
GT: Jer 31:15-17
TT: Sal 67

Kristi himmelfartsdag:
Alle rekker
Ev.: Luk 24:44-49 Kalt til hvile i Guds gjerning! Lyd Video

Ep.: Ef 1:15-23 Å få gitt sans! Lyd Video
Ep: Apg 1:1-5 Kristi tale ved Ånden! Lyd Video
GT: Sak 12:10-13:1 Den åpnede kilde! Lyd Video
TT:
Sal 110:1-7 Frelse eller dom! Lyd Video

Søndag før pinse:
I
Ev.:
Matt 17:24-27; Hebr 11:7 Men barrna er frie! Lyd Video
Ep: Hebr 11:7: Matt 17:24-27 Men barrna er frie! Lyd Video
Ep.: Gal 1:10-24 En sann Herrens apostel – et sant - Lyd
GT: Sak 7:8-12a Se, Hans miskunnhet! Lyd Video
TT:
Åp 22:12-14, 16-17, 20-21
II

Ev.: Joh 17:11-22 Enhet ved Hans herlighet i oss!
Lyd Video
Ep.: 1 Joh 5:9-13
GT: Jes 7:10-16
TT: Sal 1
III
Ev.: Joh 17:20-26

Ep.: Rom 1:8-17 Kun én vei! Lyd Video
GT: Jes 35:1-10
TT:
Sal 97:10-12; 98:1-4 Hans ord står fast! Lyd Video

Pinseaften:
I

Ev.: Mark 8:10-15
Ep.: 1 Kor 13:13 Guds ufattelige nåde! Lyd Video
GT:
Jes 55:1 - 3 Kom! - alle dere ...! Lyd
TT:
Apg 15:1-11
II

Ev.: Joh 17:1-8 Han ber for oss! Lyd

Ep.: Hebr 11:1-4 og 7-10 Ved tro! Lyd
GT: Jes 11:1-10 Transformasjon! Lyd Video
TT: Sal 68:1-10, 32-35 Gud går frem! Lyd Video
III
Ev.: Matt 3:7-
12 Omvendelsen verdig Lyd
Ep.: 1 Pet 3:13-22
GT: Jes 2:12-17 Til erkjennelse Lyd
TT:
Sal 105:1-11 Herren er sentrum! Lyd Video

Pinsedag:
I
Ev.: Matt 3:16 Åndens vitnesbyrd Lyd
Ep.: 2 Tim 3:12-17 Vis til frelse! Lyd Video
GT: 1 Kong 19:11-13a Den stille susen Lyd Lyd
TT: 2 Krøn 23:17-19 En gjenopprettet gudstjeneste! Lyd Video
II
Ev.: Joh 3:3 Den Hellige Ånds gave (Andakt) Lyd Video

Ep.: Rom 8:15; Gal 4:6 Frykt ei, jeg er med deg! Lyd Video
GT: Joel 3:3-5 Frelsernavnet Lyd
TT: Sak 9:11-17 For ditt paktsblods skyld! Lyd Video
III
Ev.: Joh 14:8-17; 25-27 Større ting!
Lyd
Ep.: Rom 8:12-17 Barnekårets Ånd Lyd Video
GT: Jes 43:22-28 Syndenes forlatelse alene! Lyd Video
TT:
Apg 2:32-36 Den korsfestede Lyd

2 Pinsedag:
I
Ev.: Mark 8:1 - 9 Brødunderet Lyd
Ep.:
Tit 1:1 - 4 Ordet åpenbart Lyd
GT: Sal 117:1 - 2 Ett i Kristus! Lyd
TT:
Jes 44:3-5
II
Ev.: Joh 6:24-36 Den ultimate gave!
Lyd Video
Ep.: Apg 11:19-26
GT: Joel 3:1-5 Han skal ta av mitt og - Lyd Video
TT: Apg 16:16-34
III
Ev.: Joh 11:1-5; 33-38 Han kjøpte oss til Gud! Lyd Video

Ep.: Rom 2:17-29 Å skjelne rett! Lyd Video
GT: 1 Mos 21:1-12 Født etter løftet! Lyd Video
TT: Apg 1:6-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen