Skjærgårdsstevnet Åpta 2024

 

 

Tilbake

Kanaan - Prekensamling for årets helligdager

Side 1: 1 søndag i advent til 2 pinsedag

Side 2: Treenighetssøndag til For forfulgte

Linker:
Nytt Liv
Prekestolen
Nådeordet
Alt av nåde!
The Pulpit

YouTube videoer
Reiserutekalender

2022 - 2023 II Tekstrekke

Alle ved Einar Kristoffersen

Klikk for kommende helligdag(er)s preken
.
NB! Førstkommende prekenoppsetning(er) Påsketekstene begynnende med 17 mai Pinsedagene begynnende med pinseaften (18 mai)
   Siden er en mer privat tekstrekke-oppsetning, og inneholder taler over
blant annet eldre tekstrekke og tilleggstekster i Den norske kirke!

Merkedager og temadager


1 søndag i advent:
I
Ev.: Mark 1:14-15 Tiden er fullkommet! Lyd
Ep.: Rom 13:11-14 Våkn opp! Lyd
GT: Jes 61:1-3 Et nådens år! Lyd
TT:
Sal 122:1 Tørsten etter Herren! Lyd
II
Ev.: Mark 13:28-37 Vær på vakt, våk!
Lyd Video
Ep.: Rom 1:1-17 Evangeliets kraft! Lyd Video
GT: Jes 64:1-9 Ikke for vår skyld, Herre - for din skyld! Lyd Video
TT: Sal 128:1-2 Sann Herrens frykt
Lyd
III
Ev.: Luk 21:25-33 Jesus kommer! Lyd

Ep.: 1 Tess 3:9-13 Samfunns ånd Lyd
GT: 2 Mos 33:18-23 Hans herlighet åpenbart! Lyd
TT: Sal 25:1-11 Til deg, Herre!
Lyd Video

2 søndag i advent:
I
Ev.: Matt 14:13-33 Hvorfor tvilte du? Lyd Video
Ep.: 1 Tess 3:12-13; Hebr 13:9 Herrens legedom! Lyd Video
GT:
Dan 7:13-14 Hans herredøme! Lyd Video
TT:
Sal 129:1-8 Herrens seier - fiendens tap! Lyd
II
Ev.: Matt 14:14-21 Han som gir!
Lyd Video
Ep.: 2 Pet 3:8-15a Vær ikke blinde for! Lyd Video
GT: Jes 40:9-11 Se, Han kommer! Lyd
TT:
III
Ev.:
Mark 13:14-37 Fødselsveene Lyd Video
Ep.: Fil 1:9-11 Han skal gjøre det! Lyd Video
GT: Mal 3:1-4 Se, Han kommer! Lyd Video
TT: Luk 1:68-79 Soloppgang fra det høye! Lyd Video

3 søndag i advent:
I
Ev.: Matt 11:2-10 Messias' budbærer! Lyd Video
Ep.:
1 Kor 4:1-5 Ros av Gud! Lyd Video
       
1 Kor 4:1-5 Vise seg tro! Lyd
GT:
Sak 12:10 Ved Åndens lys! Lyd Video
TT:
Mal 3:16-18 De gudfryktige! (Andakt) Lyd
II
Ev.: Joh 1:6-8 Lyset! Lyd Video

Ep.: Rom 1:18-32 Guds åpenbaringsmidler - naturen og Sønnen! Lyd Video
Ep.: Rom 1:18-32 Frelse fra vreden! Lyd Video
GT: Jes 61:1-3; 10-11 Svøpt i - Lyd Video
TT: Sef 3:14-20
III
Ev.: Luk 3:7-18

Ep.: 1 Tess 5:1-5 Bli i lyset! Lyd
GT: Sal 3:1-9 Frimodighet Lyd Video
TT: Job 19:25-27 Min gjenløser lever! Lyd

4 søndag i advent:
I
Ev.: Joh 1:19-28 Herrens utsendte! Lyd Video
Ev.: Joh 1:19-28 Hvem er du? Lyd
Ep.: Hebr 3:12-14 Hold fast ved den første, fulle visshet! Lyd Video
GT:
Sak 3:8-9 Spire! Lyd Video*
TT: Sal 72:1-7, 18-19 Gi oss av ditt, Herre! Lyd Video
II

Ev.: Luk 1:26-38
Ved Ham! Lyd Video
Ep.: Rom 16:25-27 Ham som er mektig! Lyd Video
GT: Mika 3:5-7 Fly! Lyd
TT: Sak 3:1-10 Kledd i høytidsklær! Lyd Video
III
Ev.: Luk 1:39-45 Troens gave! Lyd Video

Ep.: Hebr 10:5-10 Nok for alle! Lyd Video
GT: Mika 5:2-5a
TT:
Jes 9:1-7 Fred uten ende! Lyd Video

Julaften:
Alle rekker

Ev.: Luk 2:32 Et lys til åpenbaring! Lyd Video
Ep.:
Hebr 1:13b Fullført! Lyd
GT:
Jes 57:15 For så sier -! Lyd
TT: Sal 96

Julenatt/ottesang:
I
Ev.: Matt 5:2-3 De elendiges Gud! Lyd Video
Ep.:
Tit 2:11-15 Ved Guds nåde! Lyd
Ep.: Tit 2:11-15 Til frelse for alle! Lyd
GT: Jer 23:5-6 Jeg
vil! Lyd Video
       Jer 23:5-6 Herren vår rettferdighet! Lyd
TT:
Jes 56:10-11 Forstand! Lyd Video
II
Ev.: Mark 2:13-22 Alt nytt! Lyd Video

Ep.: 2 Kor 3:4-6 Ved Jesus Kristus, vår Herre! Lyd Video
GT: Hos 2:14-20
TT: Sal 103:1-13, 22
III
Ev.: Luk 6:39-49 Herrens skole! Lyd Video

Ep.: 2 Tim 4:9-11 Demas forlot meg! Lyd Video
GT: Jes 55:10-13 Skaperordet! Lyd Video
TT: Sal 92:1-4, 12-15

Juledag:
Alle rekker
Ev.: Joh 1:1-14 Han de ikke kjente! Lyd Video
Ep.:
Hebr 1:1-3 Gud har talt! Lyd Video
GT: Jes 52:7-10 Å eie Guds fred! Lyd Video
TT:
Sal 98:1-9 Syng en ny sang! Lyd

Stefanusdagen / 2 juledag:
I
Ev.: Mark 4:20-34 Sanne etterfølgere! Lyd Video
Ep.: Apg 22:17-24 Religiøs forfølgelse Lyd Video
GT: 4 Mos 27:15-22a Mellommannen Lyd
yd
TT:
II
Ev.: Matt 10:32-39 Den som elsker meg!
Lyd
Ep.: 2 Kor 9:8-12 Nådefulle Gud Lyd
GT: Sal 86:11-17
TT: Apg 7:52-60
III
Ev.: Joh 16:1-4a

Ep.: 2 Tim 1:7-10 Èn kilde! Lyd
GT: Sal 106:1-14 For sitt navns skyld! Lyd Video
TT: Sal 29

Romjulssøndag:
I
Ev.: Matt 5:17-20 En evig rettferdighet! Lyd Video
Ep.:
Ef 1:1-14 Fra evighet av Lyd
Ep.: Ef 1:1-14 I Ham har vi - Lyd Video
GT:
Sal 115:9-11 Stol på! Lyd
TT: Sal 148
II
Ev.: Luk 2:33-40

Ep.: 1 Kor 5:1-5 Tuktens hensikt Lyd
GT: Jes 61:10-62:3
TT:
III
Ev.: Luk 2:41-52

Ep.: Kol 3:12-17 Med takk til Gud Fader ved Ham! Lyd
GT: 1 Sam 2:18-20, 26
TT:
Jes 63:7-10 Forkynn Hans pris! Lyd

Nyttårsaften:
I
Ev.:Matt 5:2-3 Himmelborgerne! - hvem er de? Lyd Video
Ep.:
1 Tess 1:1-10 Evangeliets frukt Lyd
- - 1 Tess 1:1-10 Hvor vil du møte Gud? Lyd Video
GT: Sal 103:8-14 Renselsen
Lyd
TT:
Esra 1:1-11 Fra Babylon til Jerusalem Lyd Video
II

Ev.: Joh 9:1-12 Å bli seende! Lyd Video
Ep.: 2 Pet 3:13-15a, 17-18

GT: Jer 29:10-14
TT: Fork 3:1-13
III
Ev.: Matt 11:25-30

Ep.: 1 Joh 1:1-10 Livets ord! Lyd Video
Ep.: 1 Joh 1:1-10 Kommet til renselse! Lyd Video
GT: Klag 3:22-26
TT:
Joh 14:27

Nyttårsdag / Jesu navnedag:
I
Ev.: Luk 4:23-30 En profets mottakelse! Lyd Video
Ep.:
Rom 10:1-8 Rettferdiggjort av tro! Lyd Video
Ep.:
Rom 10:1-8 Guds rettferdighet!
GT: Esra 3:1-6;10-13 Offeret Lyd Video
TT:
Sal 85:1-2, 8-13 Nyttårshilsen! Lyd Video
II

Ev.: Matt 1:20b-21

Ep.: Apg 4:8-12
GT: Sal 103:1-4og8-12 Min sjel, lov Herren! Lyd Video
TT: 4 Mos 6:22-27
III
Ev.: Matt 18:1-4og10 Ene i din rettferdighet!
Lyd
Ep.: Rom 10:13-17 Det levende - og levendegjørende - ord! Lyd Video
GT: Sal 72:17-19
TT:

Kristi åpenbaringsdag:
I
Ev.: Joh 21:1-8 Ved Jesus alene! Lyd
Ep.:
1 Kor 15:20-25 Herren - den oppstandne! Lyd Video
GT:
2 Mos 25:17-22 Nådestolen! Lyd*
TT:
II
Ev.: Matt 8:23-27 Jesus stiller stormen Lyd

Ep.: Rom 14:1-8 Frelse i Jesus alene! Lyd
GT: Ordsp 2:1-6 Helt uten vårt eget! Lyd
TT: 2 Sam 9:1-13 Mefiboset Lyd Video
TT: 2 Sam 9:1-13 For en annens skyld! Lyd Video
III
Ev.: Joh 12:35-50 Han er oppfyllelsen! Lyd Video

Ep.: Ef 6:19-24 Be for meg! Lyd Video
GT: Jes 51:4-8
TT: Hos 7:11-16 Fra Mammon til Jesus! Lyd Video