For jeg ville ikke
vite av noe blant
dere, uten Jesus Kristus, og Ham
   korsfestet.

1 Kor.2,2
  Tilbake            
                                               Palmesøndag

 

 

 

 

 

For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Rom 5:6


Ved Hans fattigdom!

Sak 2:14 - 3:5

   14 Fryd deg høylig og gled deg, du Sions datter! For se, jeg kommer og vil bo hos deg, sier Herren. 15 Og mange hedningefolk skal gi seg til Herren på den dag og bli mitt folk. Jeg vil bo hos deg, og du skal kjenne at Herren, hærskarenes Gud, har sendt meg til deg. 16 Herren skal ta Juda til eie som sin arvedel på den hellige jordgrunnen. Han skal enda en gang utvelge Jerusalem. 17 Vær stille, alt kjød, for Herrens åsyn! For Han har reist seg og er gått ut av sin hellige bolig.
   1 Så lot han meg se Josva, ypperstepresten, som stod foran Herrens engel, og Satan som stod ved hans høyre side for å anklage ham. 2 Men Herren sa til Satan: Herren refse deg, Satan! Herren refse deg, Han som har utvalgt Jerusalem! Er ikke denne mannen her en rykende brann, revet ut av ilden? 3 Men Josva var kledd i skitne klær der han stod for engelens åsyn. 4 Og engelen tok til orde og sa til dem som stod foran ham: Ta de skitne klærne av ham! Og til ham selv sa han: Se, jeg tar din misgjerning bort fra deg og kler deg i høytidsklær. 5 Da sa jeg: Sett en ren lue på hans hode! Og de satte den rene luen på hodet hans og hadde på ham andre klær mens Herrens engel stod der.

   «Vær stille, alt kjød, for Herrens åsyn! For Han har reist seg og er gått ut av sin hellige bolig.» (2:17). Så gjør Han noe aldeles uventet for alt som heter menneske, og det naturlige menneskes tankegang - som blir så åpenbart for oss på palmesøndagen, der Han rir inn i Jerusalem på trelldyrets fole - Han kommer hit ned i en tjeners skikkelse. (Fil 2:7). En tjeners! Himmelens og jordens skaper og Herre - en tjeners skikkelse! Kan du forstå det? Kan du forstå Ham som bøyer seg ned og gjør slavens arbeid - vasker våre føtter?
   «Hosianna, Davids sønn! Velsignet være Han som kommer i Herrens navn! Hosianna i det høyeste!» ropte folkemengden under dette Herrens inntog i Jerusalem. (Matt 21:9). Ja, da var de grepet av stemningen, vet du. Å, mennesket elsker det. Fest og virak! Men når Han står for dem, og forkynner: Du må få skiftet drakt om du skal komme inn i himlenes rike - ja, du må fødes helt på ny. For ikke noe av det du bærer med deg kan bestå for Gud - alt er under dommen! Det hjelper ikke med herkomst - at du er jøde for eksempel - ikke med vilje, gjerninger, offer eller hva du ellers måtte komme på. Du er fortapt! Alt - alt - må bli nytt, ellers blir du stående uten ære for Gud!

   Hvorfor kom Herren i en tjeners skikkelse? Hvorfor kom Han i en slik fattigdom, at Han ikke engang hadde det Han kunne helle sitt hode til? (Matt 8:20; Luk 9:58). Gir Skriften noe entydig svar på det? Ja, det gjør den virkelig! Bare hør hva 2 Kor 8:9 forkynner: «For dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at Han for deres skyld ble fattig da Han var rik, for at dere ved Hans fattigdom skulle bli rike.»
   Hørte du hvordan han begynte?: «For dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde.» Ja, du gjør vel det du også? Dette er en åpenbaring av vår Herre Jesu Kristi nåde - «at Han for deres skyld ble fattig da Han var rik, for at dere ved Hans fattigdom skulle bli rike.» For din skyld kom Han hit i en tjeners skikkelse!
   Har du ikke sett det til frelse, så kjenner du ennå ikke vår Herre Jesu Kristi nåde!

   «Josva, ypperstepresten, som stod foran Herrens engel.» Han var altså den som hvert år skulle bringe det store offer for folkets synder. Men så åpenbares det noe om denne ypperstepresten her - han var kledd i skitne klær der han stod for engelens åsyn. Det bekrefter det Hebreerbrevets forfatter skriver: «For det er umulig at blod av okser og bukker kan bortta synder.» (Hebr 10:4).
   Det er umulig! Og det er nettopp hva Josva erfarer her, der han er kommet inn i lyset fra den Hellige. Det er jo også det Jesus vitner for oss, med tanke på å gå inn i himmelen for et menneske - Han taler jo om denne kamelen og nåløyet, og sier: «For mennesker er dette umulig.» Her møter du dette umulig igjen! Men så føyer Han til - og da er det mulig for oss å skue vår frelse: «- men for Gud er alt mulig.» (Matt 19:26). Også det som i utgangspunktet er umulig. «- at Han for deres skyld ble fattig da Han var rik, for at dere ved Hans fattigdom skulle bli rike.»
   Hvordan skal jeg bli rik for Gud? All verdens religioner går jo ut på det. Også kristendommen blir jo for en stor del omgjort til en slik religion - eller verdens barnelærdom, som Skriften kaller det. (Gal 4:3; Kol 2:8; 2:20). Og så strever mennesker mer og mindre under disse bud. Men hvordan går det nå til? Jo, ved Hans fattigdom, leser vi. Kan du tro at det er nok for deg?
   Når du ser Hans fattigdom - denne tjeners skikkelse - hva ser du da? Ser du Hans fattigdom? Nei, du ser din! Når Han tok på seg en tjeners skikkelse, da tok Han i virkeligheten på seg din fattigdom. Hvor fattig er nå du? Kan du se det i Jesu gjerning? Vitner Hans gjerning her på jord om det? Se for deg den største menneskelige fattigdom. Kanskje blikket da dras mot Sør-Amerika, Afrika, Asia? Nei, se et dødt menneske! Det er det sterkeste vitnesbyrd om vår fattigdom. Så fattige er vi. Vi har i virkeligheten ikke noe. Alt går til grunne. Og så ser du Jesu død. Han tok på seg din fattigdom, for at du ved det skulle bli rik.

   «Og engelen tok til orde og sa til dem som stod foran ham: Ta de skitne klærne av ham! Og til ham selv sa han: Se, jeg tar din misgjerning bort fra deg og kler deg i høytidsklær. Da sa jeg: Sett en ren lue på hans hode! Og de satte den rene luen på hodet hans og hadde på ham andre klær mens Herrens engel stod der.» (3:4-5).

E. K.

   «Se, jeg tar din misgjerning bort fra deg!» Se! sier Herrens engel. Hva tror du Josva så? Golgata! Er det noe annet sted i tilværelsen - eller ved noe annet offer, vår misgjerning er tatt bort fra oss? Men engelen sa mer: «- og kler deg i høytidsklær!» Hva tror du Josva da så? Apostelen vitner om vår Herre Jesus Kristus i Rom 4:25: «- Han som ble gitt for våre overtredelser og oppreist til vår rettferdiggjørelse.»
   Oppreist til vår rettferdiggjørelse! Og kler deg i høytidsklær! Og merk deg: Vår rettferdiggjørelse!

   Har du noen annen rikdom for Gud, enn den Jesus vant deg ved sin fattigdom, da har du for mye, da er du ennå i dine synder! Jesus sier det til noen jøder: «For dersom dere ikke tror at jeg er den jeg er, skal dere dø i deres synder.» (Joh 8:24).
   Ser du hva som avgjør det hele? Troen på at Han er den Han er! Har ikke noe som helst med dine gjerninger og ditt liv å gjøre. Dine mer eller mindre dårlige eller gode sider. Det står og faller med hvem Han er for deg! Hva som eventuelt følger på, som en frukt av denne tro, det er en annen sak.
   Men hør nå - for dette dreier seg ikke mer om Josva - han er død er gått hjem til Gud for tusener av år siden - det dreier seg om deg nå: «Se, jeg tar din misgjerning bort fra deg!» Hva ser du? Og: «- kler deg i høytidsklær!» Hva ser du? Ser du Ham som for din skyld «ble fattig da Han var rik, for at du ved Hans fattigdom skulle bli rik?»

   Du ser også i teksten vår, den veldige virkning av dette Jesu offer. Han står for den Hellige Gud, Josva, og blir stående! Guds hellige lov kan altså ikke røre ham mer. Det driver Satan på flukt, og gir ham en lukket munn, ser vi. Og vårt eget hjertes fordømmelse, når vi ser oss selv i sannhetens lys, hva med den? Det sier apostelen Johannes noe salig godt om i 1 Joh. 3,20: «For om vårt hjerte fordømmer oss, så er Gud større enn vårt hjerte og kjenner alle ting.»
   Tror du ikke Josva kjente på dommen i det innerste av sitt hjerte, der han så seg i skitne klær for Guds trone? Det er jo klart! Så måtte han få høre et Se! fra tronen. Se, et annet sted Josva! Se på Golgata! Se på Jesus! Se Hans fattigdom! Ved den er du blitt gjort rik!
   Vi er blitt gjort rike! Det er en som har gjort oss rike! Det er ikke vår rikdom, men Hans rikdom, gitt oss i Ham! Alt er en gave! Absolutt alt!

   Du har kanskje hørt om dåpen - noen sier: Jeg døpte meg! Det er så feil! Hva står det? «Den som tror og blir døpt.» (Mark 16:16). Blir døpt! Og Jesus gir sin befaling til sine disipler og sier: «- idet dere døper dem.» (Matt 28:19). Dere døper dem! Dåpen er ingen lydighetshandling fra vår side. Hva skal nå Gud med det? Det er noe som blir gitt oss!

   La oss til slutt høre fra Guds eget ord, hvilken lydighetshandling Gud har tatt imot på våre vegne - en lydighetshandling som er til vår rettferdighet for Gud, ikke noe mindre: «For likesom de mange kom til å stå som syndere ved det ene menneskes ulydighet, så skal også de mange stå som rettferdige ved den enes lydighet.» (Rom 5:19). «- ved den enes lydighet.» Det er all den lydighet du trenger for Gud - og den eneste lydighet som holder for Ham. Troens lydighet er ikke noe annet enn hva som virkes ved dette budskap. At du ikke vet deg noe annet til frelse, enn hva som av Gud er gitt deg i Jesus Kristus.

   «Fryd deg høylig og gled deg, du Sions datter! For se, jeg kommer og vil bo hos deg, sier Herren.» (2:14). Herrens løfte til sitt Israel. Og så følger det, takk Gud, på: «Og mange hedningefolk skal gi seg til Herren på den dag og bli mitt folk. Jeg vil bo hos deg, og du skal kjenne at Herren, hærskarenes Gud, har sendt meg til deg.» (2:15).
   Hører du virkelig det?: «Jeg vil bo hos deg, og du skal kjenne at Herren, hærskarenes Gud, har sendt meg til deg.» Sendt meg til deg! «Herren, hærskarenes Gud, har sendt Ham til deg!»
   Å forkaste Jesus er en forferdelig synd, med evige konsekvenser for oss!

   «Vær stille, alt kjød, for Herrens åsyn! For Han har reist seg og er gått ut av sin hellige bolig.»