For jeg ville ikke
vite av noe blant
dere, uten Jesus Kristus, og Ham
   korsfestet.

1 Kor.2,2
  Tilbake            
                                               3 søndag i advent

 

 

 

 

 

For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Rom 5:6


Frimodighet!

Sal 3:1-9

   1. En salme av David, da han flyktet for Absalom, sin sønn. 2. Herre, hvor mange mine fiender er! Mange reiser seg mot meg. 3. Mange sier til min sjel: Det er ingen frelse for ham hos Gud. Sela. 4. Men du, Herre, er et skjold for meg. Du er min ære, den som løfter opp mitt hode. 5. Høyt ropte jeg til Herren, og Han svarte meg fra sitt hellige berg. Sela. 6. Jeg la meg og sovnet - jeg våknet, for Herren støtter meg. 7. Jeg frykter ikke om ti tusen mann fylker seg imot meg rundt omkring. 8. Reis deg, Herre! Frels meg, min Gud! For du har slått alle mine fiender på kjeven. Du har brutt i stykker de ugudeliges tenner. 9. Frelsen hører Herren til. Må din velsignelse være over ditt folk! Sela.

   En bønn i nød!
   Tenk bare på hva det ligger i salmens begynnelse her: «David, da han flyktet for Absalom, sin sønn
   Dette måtte også David oppleve, som en følge av at han var innsatt av Gud! Som han må klage: «Herre, hvor mange mine fiender er! Mange reiser seg mot meg!» (v.2). - Og deriblant altså også hans egen sønn!
   Nå er ikke det noe sjeldent fenomen, at plassene på toppen er etterstrebet, det hører heller med til vanlige mønster - det blåser på toppene som det sies - men David var også utsatt rett og slett på grunn av sitt Gudsforhold i tillegg!

   Vi møter det fenomen alltid - også i nyere religiøse retninger, blant mennesker som ikke er i et sant forhold til Gud - at de alltid tenker seg, at et godt forhold til Gud, viser seg i ytre gode forhold i det jordiske. «Han som er en troende mann, hvorfor hjelper ikke Gud ham ut av vanskelighetene?» kan vi høre sagt for eksempel, når et troende menneske opplever kriser og vanskeligheter i livet, som er synlige for alle og enhver.
   Men tenk nå bare på Jesu lignelse om Lasarus og den rike mann - der peker Jesus først på en person - Luk 16:19: «Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin, og som levde hver dag i herlighet og glede.» Det er jo nettopp slik mange tenker seg et liv under Guds velsignelse! Du kjenner jo dette igjen fra våre dagers forkynnelse også. Men hør hvordan det ender med denne mannen - Luk. 16:23: «Da han slo sine øyne opp i dødsriket, der han var i pine - da ser han Abraham langt borte og Lasarus i hans skjød.»
   I pine - og Abraham (himmelen) langt borte! Ja, han hadde levd sitt liv langt borte fra himmelen, nettopp på grunn av den glede han hadde i sine jordiske ting! Det hadde tilfredsstilt hans sjel, slik at han ikke søkte noe anne, og han trodde i tillegg på grunn av den tids forkynnelse, at nettopp hans velstand viste at hans gudsfirhold vae i orden..
   Og så hører vi om den andre personen, han som den rike mann ser i Abrahams skjød, altså i himmelen - Luk 16:20-21: «Det var en fattig mann ved navn Lasarus, som var lagt ved porten hans. Han var full av verkende sår. Hans ønske var å få mette seg med smulene som falt fra den rikes bord. Men endog hundene kom og slikket sårene hans.»
   Kan du tenke deg en slik tilværelse! - Hvem ville kunne komme på, at denne mannen var gjenstand for Guds velsignelse! - ja, endatil særlige velsignelse! Nei, ikke før du leser i Luk 16:22: «Så skjedde det at den fattige døde, og englene bar ham bort til Abrahams skjød.»
   Nei, dette kunne ikke det naturlige sinn fatte, her måtte det åpenbaring til. Hva ser du? Hvordan tenker du om disse ting?
   Er du lik disse som David taler om her i salmen: «Mange sier til min sjel: Det er ingen frelse for ham hos Gud!» (v.3).
   De tenkte jo - som vi nettopp har vært inne på - at dersom David sto i et rett forhold til Gud, og dermed under Hans velsignelse, kunne aldri dette skje ham! Dette var heller beviset på at Herren nhadde forlatt ham!
   De kjente ikke Ham, om hvem det heter: «For den Herren elsker, den tukter Han, og Han hudstryker hver sønn som han tar seg av.» (Hebr 12:6). - Og som også sier: «Alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg.» (Åp 3:19).
   De tenkte slik som vi også ser hos fariseerne, angående den blindfødte som Jesus og disiplene støtte på, under deres vandring: «Hans disipler spurte Ham: Rabbi, hvem har syndet, han eller hans foreldre, siden han ble født blind?» (Joh 9:2).
   Her er de aldeles inntatt av fariseernes lære - en lære som Jesus helt avviser.
   Vi finner jo også et klart eksempel på dette i Skriften, ved Jobs venner, som var overbevist om at Job måtte lide for sin synds skyld! At det altså var Gud som var imot ham! De hadde blikket feste på omstendighetene!

   Men David er en sann troende, det vil si, en som kjenner sin Herre, slik at han midt i denne forferdelige situasjon, vender seg nettopp til Herren med frimodighet! - Midt imot hva disse vantro tenkte om saken: «Men du, Herre, er et skjold for meg. Du er min ære, den som løfter opp mitt hode!» (v.4).

   Altså, samme hva som skjer med meg nå, så er du den samme imot meg, for du er trofast! - Du kan ikke fornekte deg selv! Vi kan si: Det du har gitt meg i Jesus, kan ikke rokkes av noe!
   Du må aldri legge øret til disse som forkynner, at Guds frelse har sin grunn i noe i deg! Hvordan skal du da kunne være frimodig i en slik, eller lignende, situasjon? Nei, hør hva David forkynner deg her: «Frelsen hører Herren til» (v.9a) - for det kommer til deg også dette, når vanskelighetene kommer - enten fra noen slike «Jobs venner,» eller fra ditt eget falske hjerte. «Vår formørkede forstand kan jo ikke sannhet kjenne, Uten din den gode Ånd vil sitt lys i oss opptenne!»


   «Men du, Herre, er et skjold for meg!» - vitner han. Du er den som verner meg!
   Det er godt gjort å si det, i den situasjonen han nå engang er i.
   Er det denne Gud, du og jeg kjenner? Vi må spørre oss selv og Ordet om det! Har evangeliet gått opp for ditt hjerte? At Gud er din venn, i Jesus Kristus! - At Gud er en forsonet Gud, i Ham! - At Han nå stiger frem for deg som den som aldri mer vil være vred på deg! - Som Han vitner i Jesaja 54: «For som Noahs flom er dette for meg. Likesom jeg sverget at Noahs flom ikke mer skal gå over jorden, slik har jeg nå sverget at jeg ikke vil være vred på deg eller skjenne på deg.» (v.9).
   Hører du hva som egentlig blir sagt her: «Jeg har sverget,» sier Han. - Og hva? - At Han ikke vil være vred på deg eller skjenne på deg! Har dette gått opp for deg?
   Og så begrunner Han dette i noe: «For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg, og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, Han som forbarmer seg over deg.» (v.10).

   Min fredspakt! Det som skjedde på Golgata en dag, det er jo ikke noe som Herren vil vike fra igjen!
   Du sier du kjenner Herren! - La oss da høre om du kjenner Hans navn, Han sa deg det her i verset vi nettopp leste. - Hør!: «Han som forbarmer seg over deg!»
   Er ikke det et salig navn å kjenne?
   Derfor henvendte David seg til Herren med en slik frimodighet, til tross for de ytre forhold, for han kjente Herrens sanne navn - han var mannen etter Guds hjerte! Ifølge 1 Sam 13:14 og Apg 13:22.
   «Høyt ropte jeg til Herren, og Han svarte meg fra sitt hellige berg. Sela» (v.5).
   Han ropte høyt til Herren, sier han. Her var virkelig nød! Ikke bare frykt, som følger på at en må se døden i øynene, men også en dyp sorg, for det var hans sønn Absalom som sto bak dette, han som David elsket. - Han sier til mennene sine, til tross for dette opprøret, hvor Absalom sto ham etter livet - 2 Sam 18:5: «Far varsomt med den unge mannen - med Absalom!» - Og når Absalom er død som følge av sitt opprør, ikke bare mot sin far, men gjennom det også mot Gud, hører vi om og av David - 2 Sam 18:33: «Da ble kongen dypt rystet. Han gikk opp på salen over porten og gråt. Mens han gikk, sa han: Min sønn Absalom! Min sønn, min sønn Absalom! Å, at jeg var død i ditt sted! Absalom, min sønn, min sønn!»
   Det er en smule av Guds kjærlighet til det falne og opprørske menneske vi ser her: «Å, at jeg var død i ditt sted
   Her taler David som den han var et forbilde på, Messias! Det er Jesu begjær fra evighet av: Å, om jeg var død i deres sted! - Og det var nettopp hva Han fullførte på Golgata, en bestemt dag i historien.

   Er du en frimodig kristen? - Du har iallfall grunn til det, du som har fått ta din tilflukt til Jesus!


   Herren selv vil sine berge,
Han er deres skjold og verge.
Over dem Han seg forbarmer,
Bærer dem på faderarmer.

E.K.