For jeg ville ikke
vite av noe blant
dere, uten Jesus Kristus, og Ham
   korsfestet.

1 Kor.2,2
  Tilbake            
                                               5 søndag i påsketiden

 

 

 

 

 

For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Rom 5:6


Det sanne vintre!

Joh 15:1-8

   1 Jeg er det sanne vintre, og min Far er vingårdsmannen. 2 Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar Han bort. Og hver den som bærer frukt, renser Han, for at den skal bære mer frukt. 3 Dere er alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere. 4 Bli i meg, så blir jeg i dere. Likesom grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. 5 Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt. For uten meg kan dere intet gjøre. 6 Om noen ikke blir i meg, da kastes han ut som en gren og visner, og de samler dem sammen og kaster dem på ilden, og de brenner. 7 Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. 8 I dette er min Far herliggjort at dere bærer mye frukt, og dere skal bli mine disipler.

   Jeg! – det vil si, jeg og ingen annen, er det sanne vintre! Det er mange vintrær – vi kan si, religionsstiftere, profeter, forkynnere, sektledere osv., men jeg, jeg er den hvis vingårdsmann er Faderen! Det gjelder ingen annen! Han er den som får Faderens vitnesbyrd fra himmelen, så mennesker endatil kan høre det med sine naturlige ører - Matt 17:5: «Ennå mens han talte, se, da kom en lysende sky og skygget over dem. Og se, det lød en røst ut fra skyen, som sa: Dette er min Sønn, den elskede! I Ham har jeg velbehag: Hør Ham!»
   I Ham! Med andre ord – Han er det sanne vintre! – Han er den som bærer det i seg som blir deg til frelse, nemlig det evige liv, som blir deg til del, fordi i Ham renses du fra alt det som hindrer dette livet i deg. Det legges nemlig på og bæres bort fra Guds åsyn, og i stedet ikles du Hans herlighetslegeme, som Peter skriver i 1 Pet 2:24: «Han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet.» Og altså, tok det bort! Hør nå det! – tok det bort! – det er ikke mer for Gud! Det som bor i deg, og gjør deg så engstelig så ofte - dersom du er av sannheten og lever i dette gjennomtrengende lyset som er av Gud!
   Jo, men Paulus skriver jo i Fil 3:21: «Han skal forvandle vårt fornedringslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme ved den kraft Han har til også å legge alle ting under seg.»
   Det er jo da noe som hører fremtiden til, vil du da si. Ja, det hører fremtiden til hva din opplevelse av det angår, men Paulus skriver også i Ef 2:6: «Han oppvakte oss med Ham og satte oss med Ham i himmelen, i Kristus Jesus.» Slik ser det ut fra Guds side, når det gjelder deg som har tatt din tilflukt til Jesus – allerede skjedd! – allerede ikledd!
   Hva trodde du at du ble ikledd i den nye fødsel – det vil si, da du kom til troen? Trodde du det var noe mindre enn dette herlighetslegeme? Står det ikke i 1 Kor 1:30a: «For det er Hans verk at dere er i Kristus Jesus!» Er i Kristus Jesus! Da er du jo kledd i det samme som Han, ikke sant? Se det nå? Uten dette kunne du ikke bestå et sekund for Ham! Men nå er Han vingårdsmannen som kontinuerlig renser deg for alt som vil henge seg på deg! Han holder deg ren og hellig, om du vil, ved at Han bevarer deg i Jesus, det sanne vintre!
   Et naturlig menneske er ikke en som synden henger seg på eller kleber ved, men det er synd i seg selv. Det låter selvsagt ikke godt i det naturlige menneskes ører, men slik fremstiller Gud det som sannhet. Det gjenfødte menneske derimot er renset fra synd i Jesu blod, i offerlammets blod, og er nå et vesen som synden henger ved, kleber seg på, men er i seg selv rent for synd - altså etter det nye menneske, og ikke etter kjødet!
   Det er dette Jesus taler om, og åpenbarer, i Joh 13:10, hvor Han har vasket disiplenes føtter, og Simon Peter sier til Ham: «Herre, ikke bare mine føtter, men også hendene og hodet!» Da leser vi dette: «Jesus sier til ham: Den som er badet, trenger ikke å vaske annet enn føttene, han er jo helt ren. Også dere er rene -». Altså, behovet nå er renselse fra det som henger seg på oss under vandringen, men du trenger ikke å bli renset igjen! Det har skjedd ved troen på Jesus!
   Du er altså ikke ren i deg selv, men ved Ham som nå har tatt bolig i deg ved sin Ånd, den Ånd som holder blikket ditt festet på stedfortrederen! For heller ikke det makter du ut fra deg selv! Det er ikke bare å «gønne på,» som de gjerne kaller det i moderne kristendomsforståelse – nei, det er som Paulus skriver til sin venn Timoteus - 2 Tim 1:14: «Ta vare på den fagre skatt som er betrodd deg, ved Den Hellige Ånd som bor i oss!»

E.K.

   Det vi nå har vært inne på finner du i dette ufattelig herlige ordet i teksten vår – vers 3: «Dere er alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere.»
   Ren, ikke ved noen min renselse av noe slag, men ved et ord Han har talt til meg – nemlig evangeliet om min frelse ved Ham!

   Lever du her, da skal du ifølge Hans ord og løfte bære, endatil, mye frukt! Denne frukt er også din vekst i og ved Ham! – Du vokser i forståelse av hva du nå eier i Ham! – og slik bindes du mer og mer til Jesus, det sanne vintre. Det vil si - for å bli bildet – du suger saft av Ham!

   Vi bør merke oss nøye, noe Jesus sier i teksten her: «For uten meg kan dere intet gjøre.» Intet! Ja men, hvis dette er sant, hvilket det jo er, da det kommer som en opplysning fra Ham som er Sannheten, da er det jo bare én ting som er om å gjøre, og det er at jeg er i Ham! Er du i Ham, så vil dette følge som en frukt av det! Det har Han gitt deg til tro! Det er Han som bærer frukt i og ved den troende, og jo mer Han har vokst og du har avtatt, dess mer frukt!
   Ja, men vi skal vel bære frukt også, skal vi ikke? Bryt grenen av et frukttre og se hvor mye frukt det blir av det? Men blir grenen derimot i frukttreet, da bærer den frukt av seg selv! – det vil si, som en følge av den sevjen som da flyter til den fra treet, fra treets rot, som vi kan lese det av Rom 11:16: «Men er førstegrøden hellig, da er også deigen hellig. Og er roten hellig, da er grenene det også.»
   Forutsetningen er altså at roten er hellig! – da blir alt det andre i rett skikk også!
   Hvor er det så dette budskapet fører deg? Jo, til Jesus alene, ikke sant? Det er ikke så snart gjort, med oss egenrettferdige, religiøse vesener. Vi vil gjerne ha det i oss selv – kan i beste fall dele det med Jesus – men å bli helt avkledd sitt eget, for så å måtte få alt i en annen, å nei! Og så fast sitter denne Satans vrangforestilling i vårt gamle menneske, at vi må opplyses og overbevises igjen og igjen, gjerne ved mange og store ydmykelser, som Rosenius skriver om det. Vi kan likesom ikke forsone oss med, at det står så dårlig til. Det må vel være noe Gud kan ta i bruk! Nei, ny vin i nye skinnsekker, som Jesus sier, de gamle revner ved den nye vin. Det vil si at de kan ikke romme den, uten å gå til grunne!
   Dette skjer stadig - man er ikke villig til å kaste vrak på den gamle skinnsekken og alt det glitter som er forsøkt hengt på den, og så ender de opp som fiender og forfølgere av dette salige budskapet, som også var forkynt for dem.
   Men kom du til det sanne vintre, som er plantet også for deg! Og hvordan gjør du nå det? Hør om Ham, les om Ham, og memorer over det du har lest og hørt, og be til Ham! Han er nemlig dette levende, sanne vintre, midt iblant oss også i dag! Gud har ikke gitt deg noen annen frelse – alle andre vintrær som ikke er Han alene, er falske vintrær, uansett hvor staselige de måtte ta seg ut!

   Som Peter sier i Joh 6:68-69: «Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds hellige!»
   Ja, Han alene!