For jeg ville ikke
vite av noe blant
dere, uten Jesus Kristus, og Ham
   korsfestet.

1 Kor.2,2
  Tilbake            
                                               2 søndag i advent

 

 

 

 

 

For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Rom 5:6


Vær ikke blinde for!

2 Pet 3:8-15a

   8 Men én ting må dere ikke være blinde for, mine elskede: For Herren er én dag som tusen år og tusen år som én dag. 9 Herren er ikke sen med løftet, slik noen holder det for senhet. Men Han har tålmodighet med dere, for Han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse. 10 Men Herrens dag skal komme som en tyv, og da skal himlene forgå med veldig brak, og himmellegemene skal komme i brann og gå i oppløsning, og jorden og alt som er bygd på den, skal brenne opp. 11 Da nå alt dette går i oppløsning, hvor viktig er det da at dere ferdes i hellighet og gudsfrykt, 12 mens dere venter på at Guds dag skal komme, og fremskynder den. Da skal himlene oppløses i ild og himmellegemene smelte i brann. 13 Men vi venter etter Hans løfte nye himler og en ny jord, hvor rettferdighet bor. 14 Derfor, mine kjære, når dere venter disse ting, så legg vinn på å bli funnet uten flekk og lyte for Ham, i fred, 15 og akt vår Herres tålmodighet som frelse!

   Det er veldige ting – meget alvorlige ting – vi hører om i denne teksten, og den begynner her med en formaning – vers 8: «Men én ting må dere ikke være blinde for, mine elskede!»
   Være blinde for! Det er to slags blindhet, som har med oss mennesker å gjøre – den ene slags er jo den fysiske blindhet som heldigvis bare få har del i, men så taler også Skriften om en åndelig blindhet, som vi alle har del i, i utgangspunktet, og som vi derfor alle er i behov av å bli legt for. Den får konsekvenser for det alminnelige liv her, at vi ikke uten videre kan vurdere konsekvensene av våre valg, vi er da blinde for det, kan vi si, og mest av alt er vi ute av stand til å vurdere det som er åndelig rett.
   Her i teksten tales det til troende mennesker, om noe de absolutt ikke må være blinde for – og så kommer apostelen med hva dette er for noe. Altså et våkn opp! – eller, få øynene opp for dette! Det er særs viktig! – og av en slik beskaffenhet, kan vi vel si, at han blant annet skriver til dem – vers 11: «- hvor viktig er det da at dere ferdes i hellighet og gudsfrykt!»
   Ja, men om jeg sier til deg: Du må ferdes i hellighet og gudsfrykt! Vil du umiddelbart skjønne hva jeg taler om da? Vil du ikke heller spørre: Hvordan?
   Her vil du få mange slags svar ute på den kristelige enga, men hva svarer Guds ord, det er vel det du gjerne vil vite, ikke sant? Hos Tit 2:11-12 får du svaret: «For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er.»
   Den gjør det! Guds nåde – dersom man lever i et sant og levende forhold til den, der den fremfor alt viser seg for oss, nemlig på Golgata kors, der Guds egen Sønn, det vil si, Gud selv åpenbart i kjød, villig dør synderens smertefulle død som en stedfortreder, der fører det ikke til løssluppenhet, eller at du lever for verden, slik som dem som ikke har noe håp utover dette livet, men som vi ser av vers 14: «-  mine kjære, når dere venter disse ting, legg vinn på å bli funnet uten flekk og lyte for Ham, i fred.»
   Når dere venter disse ting! – ja, hva var nå det igjen? Jo, som vi hørte: «Da skal himlene oppløses i ild og himmellegemene smelte i brann. Men vi venter etter Hans løfte nye himler og en ny jord, hvor rettferdighet bor.» (v.12-13).
   La meg få spørre deg da: Lever du i ditt dagligliv i denne bevissthet? Bevisst på at alt det du har med å gjøre i denne skapte verden, en dag – kanskje svært så nær til og med - skal himlene forgå med veldig brak, og himmellegemene skal komme i brann og gå i oppløsning, og jorden og alt som er bygd på den, skal brenne opp?» Ærlig talt, er du deg det bevisst som en 100% virkelighet?
   Hva sto det om jorden og alt det som er bygd på den? – og merk deg da ordet alt! Jo, det skal alt brenne opp!
   Det er jo et scenario vi vanskelig kan forestille oss! Vi reagerer jo gjerne kraftig om bare en bygning raser sammen og noen titalls mennesker omkommer – og det er jo en god ting om vi har så vidt mye medfølelse. Men hva når dette vi leser her skjer? Men det er altså en kommende virkelighet! Det eneste som kan avvende dette er at menneskene omvender seg til Gud, flyr til Golgata kors med sine synder mange. Men synes du det ser veldig sannsynlig ut? Nei, dessverre!

E.K.

   Men altså det jeg gjerne ville peke på for deg er dette, at nåden ikke fører til synd, den har utslettet synd på en slik måte, at den som ser det og får leve i det ikke lenger ønsker å leve i synd, men forbanner selve kjærligheten og dragningen mot det som etter Guds åpenbaring er synd!
   Men det er også noe som appellerer til oss, i denne forespeilingen av tap og gevinst – jeg vil gjerne unngå denne forferdelige dommen som kommer, og jeg vil gjerne leve på den nye jord som loves! Også det skal altså få en innvirkning på hvordan jeg ter meg i dette livet! Som vi også leser i Luk 21:36: «Men våk hver tid og stund, og be at dere må bli aktet verdige til å unnfly alt dette som skal komme, og til å bli stående for Menneskesønnen.»
   Ja, ikke sant – du ønsker vel å bli stående for Jesus, når Han kommer, ikke sant? Da må du fly til Ham nå! De som blir stående for Ham, det er de som lever i Ham nå – og nå skal jeg si deg noe salig: Det er de som lever i nåden! De som aldri har fått, og aldri riktig får skikk på det etter den målestokk som er av Gud, og derfor har sitt eneste håp i den nåde de ser utfolder seg på Golgata!
   Kanskje det er nok for deg det du ser der, at du iallfall kommer med det samme sukk som røveren på korset ved siden av Jesus: «Kom meg i hu!» Jeg har ikke noe jeg kan vise til som kan bestå for deg, men husk nå på meg, du som åpenbart er full av nåde!
   Tror du det er nok? Hør du, det er nok det som skjer der på korset, før du kom på å sukke til Ham! Din frelse har alltid vært i Guds hjerte, og viser seg i denne verden nettopp på korset! Der er nettopp dine synder sonet! Det er det som gjør fortapelsen særlig gruelig, nemlig at det slett ikke hadde behøvd å gå slik!
   Som vi ser det av vers 9 i teksten vår: «Men Han har tålmodighet med dere, for Han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse.»
   Vil ikke at noen – men at alle – Kan du klare å sette deg utenfor dette? Om du i en åndelig blindhet skulle klare det, så kan jeg fortelle deg ut fra Guds ord, at Herren har ikke satt deg utenfor, men som vi leser i teksten vår som nevnt allerede – vers 9b: «Han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse.»
   Ta det med deg videre på ferden – det er en som vil din frelse, og det er Han som fullførte den for deg! En evigvarende løsepenge, som aldri mister den minste smule verdi, men gjelder fullt ut til enhver tid - i din lyseste som i din mørkeste stund, er det den som er avgjørende! Han bommer ikke på målet, men bærer deg helt hjem der Han selv bor!

   Når blodet da virket så kraftig hos Gud
at Han lot seg evig forsone,
og derfor alene vil ta deg til brud
og gi deg den himmelske krone,
så la du deg dermed og nøye!