For jeg ville ikke
vite av noe blant
dere, uten Jesus Kristus, og Ham
   korsfestet.

1 Kor.2,2
  Tilbake            
                                               Kristi åpenbaringsdag

 

 

 

 

 

For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Rom 5:6


Be for meg!

Ef 6:19 - 24

   19 - og be også for meg, at det må bli gitt meg ord når jeg åpner min munn, så jeg med frimodighet kan kunngjøre evangeliets hemmelighet - 20 for denne er jeg sendebud i lenker! - slik at jeg kan være frimodig i Ham og tale som jeg bør. 21 For at dere også skal få vite hvordan jeg har det og hva jeg gjør, skal Tykikus fortelle dere alt. Han er vår kjære bror og en trofast Herrens tjener, 22 som jeg sender til dere nettopp for at dere skal få vite hvordan det står til med oss, og for at han skal oppmuntre deres hjerter. 23 Fred være med brødrene, og kjærlighet med tro fra Gud Fader og Herren Jesus Kristus! 24 Nåden være med alle dem som elsker Herren Jesus Kristus i uforgjengelighet!

   Paulus - som den velsignede apostel og vel den største misjonær som har betrådt denne jord - viser oss her, at dette som har med Guds rike å gjøre, det er ikke noe vi råder over. Det må gis oss - den største og mest åndelig utrustede, må til enhver tid få det av den Ånd som nå bor i ham ved troen på Jesus. Du blir aldri mer enn et redskap for Guds Ånd! - et rør Han kan tale gjennom!
   Se nå en forkynner som sitter og forbereder seg til et møte - er han en sann forkynner, så er Guds Ånd der og gir ham ord, og syner og åpenbaringer i Ordet - men om ikke den samme Ånd går med ham til møtet og bringer det allerede gitte ord gjennom ham fra talerstolen, så hjelper det ikke. Det må være av Ånden hele veien! Derfor begjærer apostelen denne frimodighet i Ham - i Jesus, Han som han skal forkynne!
   Å sitte å forberede seg til møte og så oppleve at en virkelig får noe, det gir stor frimodighet, du vet da at du har fått noe av Ham å gå med. Det kan mange kristne oppleve - å få et ord å gå med kalles det gjerne - men om ikke Herren får bevare deg i den ydmykhet som sann erkjennelse av at alt beror på Herren også når det skal tales, så kan du få en skikkelig nedtur - en kraftig minnelse om at det ikke beror på deg og dine evner, men alene på Ham. Kraftig nedtur! - vel Han pleier ikke være så hard med oss, Han kommer i hu at vi er støv - takk Gud for det! - men såpass at du husker din plass, for å si det på den måten.

   Det kan vel høres noe negativt dette, når det sies på denne måten, men det er tvert imot en stor velsignelse å få se inn i, og dermed hvile i dette, at alt beror på Ham, for Han er ikke en sviktende stav, men den trofaste Gud, som har omsorg både for den som vitner og de som hører vitnesbyrdet. Det beror ikke på meg - og jeg må si oppriktig av hjertet: Takk Gud for det! - Han vil gå med! - og Han vil gjøre verket!
   Men hør du!: Så lenge du får vandre i den frimodighet Han gir ved Ordet, og i den sannhets erkjennelse at det alt beror på Ham. Jeg tror at det dessverre er mye kristen virksomhet som ikke har sin grunn - sitt utspring - i dette, og derfor slett ikke er kristen virksomhet, men rett og slett menneskeverk fra ende til annen.
   Jeg sitter jo i glasshus når jeg sier dette, men dette er noe jeg har sett, og som jeg selv frykter å falle i - for ikke å si bli værende i. Det står så alvorlig og tragisk om Samson i Dom 16,20: «Men han visste ikke at Herren var veket fra ham.»
Han trodde selv at han hadde del i den samme kraft, men der tok han altså feil - skjebnesvangert feil, for hans vedkommende!

   Paulus hadde selvsagt innsikt i disse ting - og her i teksten lar han deg se noe inn i hvor han levde i sin tjeneste, og i sitt forhold til Herren! Han var nettopp hva navnet hans betyr: Liten! Liten og hjelpeløs i egne øyne! Det skal Paulus ha - denne tidligere stolte fariseeren og skriftlærde, at han steg så dypt ned, og ble totalt hjelpeløs i seg selv overfor de åndelige ting - men altså ikke uten et voldsomt møte med Jesus selv ute på Damaskusveien, og siden en vedvarende torn i kjødet, pluss bevisstheten om en evig Guds kjærlighet rettet mot hans person fra mors liv av. Ser du den deigen? Denne kombinasjonen av surt og søtt.

   Kanskje har du ikke fått det i samme grad som Paulus fikk det, men enhver levende troende kjenner til dette.

   For å bli værende i denne innsikt i evangeliets hemmelighet, en innsikt som vil ha som følge at du får de rette ord å bære det frem med, skammet ikke Paulus seg for å be de troende i Efesus, og sikkert andre steder også, om forbønn. Be for meg!
   Enhver som ber om forbønn, vitner ved det om at han trenger hjelp! - at han ikke takler situasjonen selv! Herren må gi meg det, ellers har jeg intet! - for det jeg har, det har jeg i Ham, ikke i meg selv!

   Det sies om Spurgeon, han syntes så mektig og autoritær og selvbevisst der han sto og forkynte, men han var i virkeligheten en svært plaget og ydmyk mann, som gikk skjelvende opp på talerstolen. Han fikk hjelp der han sto. Det er denne hjelp apostelen higer etter her i teksten - higer så etter at han ber menigheten om forbønn!

E.K.

   En kan oppleve det, når en reiser omkring, at forsamlingen ofte oppfatter forkynneren som en entertainer nærmest, en som er drillet i å spille denne rollen - og i mange tilfelle kan det vel også være slik - men hvis det er en sann forkynner, og Guds Ånd skal få gjort noe fra eller til i forsamlingen, så beror det ikke på forkynnerens dyktighet, men på Han som virker med.
   Nei, her er ikke tale om en halvtimes eller en times underholdning og interessante tanker et menneske kan komme opp med, men ord som blir avgjørende for om du skal tilbringe evigheten i himmelen eller i fortapelsen. Da forstår vi at det er viktig hva vi får høre, ikke sant? Her er ikke bare tale om å stryke til en eksamen, her er tale om å gå evig feil! Inn i en tilværelse det ikke er noen som helst mulighet å vende tilbake fra i evigheters evighet. En salig sannhet og virkelighet for den som går inn i himmel og salighet, men en evig ve og gru for den som går feil!

   Blir det om å gjøre for deg da, at den forkynneren, pastoren eller presten du går for å høre virkelig forkynner Guds ord, og ikke noe svada av egne tanker og syner? Blir det om å gjøre for deg da, når du setter deg ned for å lese i Guds ord, at du må forstå det rett? Du ser vel hva det står om? Blir du åndelig nøyeregnende? - åndelig påpasselig? Det er du kalt til, nemlig! Da er du kommet dit hvor Paulus befant seg, da han skrev dette du leser i teksten vår. «- at det må bli gitt meg ord når jeg åpner min munn, så jeg med frimodighet kan kunngjøre evangeliets hemmelighet»
   Å du hvor han fryktet for å ta feil her, både for sin egen del, og for dem som hørte ham!
   Når jeg står for en forsamling med Ordet, spør jeg nå og da - ja, ofte igrunnen: Enn du? Hva med deg? Altså, hvor står nå du i forhold til dette du nå har hørt? Det burde i grunn være helt unødvendig, for en troende burde alltid ha Guds ord for seg som et speil: Hvordan ser jeg ut i dette speilet som nå holdes opp for meg? Hvordan er det fatt med meg, når det gjelder dette? Men vi sover så ofte! Sover så tungt, at Guds ord ikke får oss i tale egentlig.

   Det lå så på apostelens hjerte at du måtte få høre evangeliet i sannhet til frelse - og dette begjær i ham, det hadde han fra Ham som var større enn ham selv, nemlig Herren. Det er et begjær i Herrens hjerte - en attrå i Ham, nemlig at du skal få høre evangeliet til frelse! Så om vi mennesker kan tukle med og forkvakle Hans ord, så gjør ikke Han det! Han gir deg klaret vin! Ikke noe grums i Hans evangelium! Jesu offer til soning for all verdens synd! - til forsoning overfor Ham vi har syndet imot og falt fra! Vi har alle i utgangspunktet drukket av sprukne brønner som ikke holder vann! Måtte ikke det være tilfelle nå!
   Hvis du venter på at du skal bli noe så åndelig, fromt og kristelig at du skal kunne stå for Gud ved det - ja, om du knytter det minste håp til noe som helst annet enn at Kristus Jesus gav seg selv for deg, da drikker du av en sprukken brønn! Du kan lese om personer, menighetsforstandere og menigheter som hadde flust med åndelige gaver, og jeg vet ikke hva - men som var forkastet eller i ferd med å bli det, for «- jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet,» sier Herren. (Åp 2:4).
   Ja, du ser hva det står og faller med! Å, at vi måtte være fornøyd med det Faderen er fornøyd med - Jesus Kristus og Ham korsfestet!
   Hør det igjen og igjen - og la det nå få synke inn såvidt mulig! - Faderen er fornøyd med din frelse! - for din frelse er ingen annen og ingen ringere enn Jesus selv!
   Hvorfor skulle ikke også du være fornøyd da?
   Jeg håper og ber om at du ser dette, min venn!