For jeg ville ikke
vite av noe blant
dere, uten Jesus Kristus, og Ham
   korsfestet.

1 Kor.2,2
  Tilbake            
                                               3 søndag i fastetiden

 

 

 

 

 

For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Rom 5:6


Den nåde du er gjenstand for!

Luk 13:1-9

   På den tiden kom det noen og fortalte Ham om de galileere som Pilatus hadde drept, så blodet deres hadde blandet seg med blodet av slaktofrene som de bar frem. 2 Han svarte og sa til dem: Mener dere at disse galileere var syndere fremfor alle andre galileere, siden de har lidt dette? 3 Nei, sier jeg dere! Men hvis dere ikke omvender dere, så skal dere alle omkomme på samme måten. 4 Eller de atten som tårnet ved Siloa falt ned over og drepte - mener dere at de var skyldige fremfor alle mennesker som bor i Jerusalem? 5 Nei, sier jeg dere! Men hvis dere ikke omvender dere, skal dere alle omkomme på samme vis. 6 Han sa denne lignelsen: En mann hadde et fikentre plantet i sin vingård. Og han kom og lette etter frukt på det, men fant ingen. 7 Han sa da til vingårdsmannen: Se, i tre år har jeg nå kommet og lett etter frukt på dette fikentreet, men ikke funnet noe. Hogg det ned. Hvorfor skal det stå her og utarme jorden? 8 Men han svarte og sa til ham: Herre, la det få stå også dette året, til jeg får spadd opp rundt det og gjødslet det. 9 Kanskje bærer det da frukt neste år. Gjør det ikke det, så får du hogge det ned.

   Denne beretningen som alle andre beretninger i Skriften har noe meget viktig å si oss alle – noe avgjørende – ja, livsavgjørende!
   Det hadde skjedd noe forferdelig – det var mange døde, men til tross for dette, var det noe som var verre for disse omkomne enn at livet deres ble tatt fra dem, og det var dette at de ikke var omvendt! De hørte ikke Herren til! – de var ukjente for Ham! Verre kan det ikke bli!
   Ser du det? Står det klart for deg, at det mest alvorlige i ditt liv, det er i tilfelle at du ikke er rett omvendt, slik at Han kjenner deg som sin! Ikke noe kan bli verre enn det faktisk!
   Og det er dette som gir Jesu ord en veldig tyngde her. Var de større syndere enn alle andre galileere? Var de større syndere enn alle andre mennesker i Jerusalem, siden de omkom på denne måten? Nei, det var uten betydning! Jesus benytter anledningen, om vi skal si det på den måten, til å gjøre dem oppmerksomme på hva de fremfor alt skulle være opptatt av – er du rett omvendt? – hører du Herren til? – har du en frelst sjel? Da er det i tilfelle uten betydning hvordan du dør!

  
I kirkene – før iallfall – ba de om å bli bevart fra en brå og voldsom død. Ja, hvem frykter ikke det? Men det har jo ingen betydning hva din evige destinasjon angår – det har bare ført stein til byrden for så mang en som har mistet en av sine på denne måten! Han skulle vel ikke dø på den måten om han virkelig var en kristen og lignende.
   Hør også hva disse galileerne var opptatt med da døden kom brått over dem ved hedningen Pilatus – «blodet deres hadde blandet seg med blodet av slaktofrene som de bar frem
   «- slaktofrene som de bar frem!» Det var hva de var opptatt med – å bære frem offer til Herren! Hva gagnet vel det om de ikke var rett omvendt?

   Det kommer altså ikke an på hvor stor eller liten synder du er, etter vår målestokk, eller hvor mye du eventuelt ofrer til eller for Herren og Hans sak. Overhodet ingen betydning i denne sammenheng!
   Så om du skulle prøve deg selv i denne stund, hvor du hører om død og rett omvendelse, hvor flyr du da?
   Begrepet rett omvendelse kan være vanskelig å forholde seg til – er jeg virkelig rett omvendt? Men hør du! – en rett omvendt vil fly til Jesus i denne prøven! Til Jesus! Når han hører at vi alle skal omkomme uten sann omvendelse!
   Da, om han har møtt den sanne Jesus Kristus, Han som Faderen sendte til jord, da flyr han til Ham som eneste redning! Og hvem er så denne sanne Jesus han har møtt? – jo, nettopp Ham som vi videre hører om i teksten her – Han som ber for det dødsdømte, ufruktbare treet, som nettopp er et bilde på det uomvendte menneske, det som ikke har liv i Gud, for hadde det hatt liv i Gud, ville det ha båret frukt!
   Når det blir tale om frukt tenker du kan hende at det er noe du skal finne og vurdere, men hør nå - vers 6: «
Han sa denne lignelsen: En mann hadde et fikentre plantet i sin vingård. Og han kom og lette etter frukt på det, men fant ingen
   Det er vingårdens Herre som avgjør!

   «Herre, la det få stå også dette året, til jeg får spadd opp rundt det og gjødslet det.» (v.8).
   Det er en - en som har medynk - som går i forbønn for deg her! Du er ikke utenfor fare, men det er ennå mulighet for frelse!

E.K.

   La meg i ytterligere ett år få vise det mennesket nåde, kanskje det da finner omvendelse! Som vi leser om kjærligheten i 1 Kor 13:7: «Den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.»
   Men er også det forgjeves, da hogg det ned!

   Du som er til stede her nå – det siste året du har levd, det har vært en slik gave av Herrens nåde, hvor Han har arbeidet på å knytte deg nærmere til seg. Så er det spørsmål om det har lykkes da?
   Det er jo et spørsmål som kun har relevans til deg som bekjenner deg som en kristen – er det Jesus det fremfor alt dreier seg om? – er det Ham du fremfor alt må ha? Er det et hjertesukk hos deg – å, om jeg kunne komme nærmere Jesus! – om jeg kunne få et klarere blikk på Ham! Han er nærmere deg enn du kan forestille deg. Men vi leser også så alvorlig om Efesusmenigheten, at tross alt som var vel og bra hos dem, så hjalp det dem like lite som disse ofrene disse galileerne brakte, hjalp dem, for de hadde forlatt sin første kjærlighet, efeserne – som jo nettopp er Jesus, der Han viser seg i sin nåde og miskunn!
   Jesus krever ikke din kjærlighet – nei, Han åpenbarer sin kjærlighet til deg, og har du kommet bort fra den erkjennelse, eller er blitt lunken og likegyldig overfor den, da er du i stor fare!
   Merk deg Jesu ord i teksten vår: «- hvis dere ikke omvender dere, skal dere alle omkomme på samme vis.» (v.5).

   Jeg står i fare for å bli misforstått med det jeg sier nå, men det får så være: Jesus krever ikke omvendelse, Han åpner opp for det! Ved Ham er omvendelse blitt mulig! Uten Ham ville du vært redningsløst fortapt - for lovens bud makter ikke å bringe deg til en sann omvendelse, men hør du - bare til en falsk! Og der lever nok mange i den kristtne forsamling, dessverre!
   Omvendelse? - vi får ikke det til om vi aldri så mye vil og strever, og må be som Efraim i Jer 31:18: «Omvend meg du, så blir jeg omvendt! Du er jo Herren min Gud.»
   Og det er nettopp hva Herren gjør, der Han kommer til med sitt ord, som apostelen Paulus skriver i Rom 2:4b: «Vet du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse?» Guds godhet driver deg til!
   Han er ikke kommet for å kreve det umulige av deg, og om du ikke kan oppfylle så forkastes du – nei, som du leser i Joh 3:17: «For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved Ham!»
   Han er kommet hit for å frelse deg! Han er kommet for å gi deg for intet det du aldri kunne oppnå ut fra deg selv, nemlig en hel og full frelse – det vil si, en tilstand så fullkommen at ikke engang Gud selv finner lyte på deg!
Denne gaven ble gitt deg for vel to tusen år siden, da Han i ditt sted vandret et fullkomment liv her på jord, og utåndet på et kors til soning for dine synder! Så er det vel på tide at du begynner å takke Ham for
nettopp det!

   «Herre, la det få stå også dette året -» Hører du Herrens nåde i den bønnen?
   Jeg håper det er dette du kan gå fra dette møtet med – den nåde du er gjenstand for, for Hans skyld!
Gjenstand for her og nå i denne stund!