For jeg ville ikke
vite av noe blant
dere, uten Jesus Kristus, og Ham
   korsfestet.

1 Kor.2,2
  Tilbake            
                                               5 søndag i påsketiden

 

 

 

 

 

For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Rom 5:6


Kom i hu!

Ef 2:11-22

   11 Kom derfor i hu at dere før var hedninger i kjødet, og ble kalt uomskårne av de såkalte omskårne, de som med hånd er omskåret på kjødet. 12 Kom i hu at dere på den tid var uten Kristus, utestengt fra Israels borgerrett og fremmede for paktene med deres løfte. Dere var uten håp og uten Gud i verden. 13 Men nå, i Kristus Jesus, er dere som før var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod. 14 For Han er vår fred, Han som gjorde de to til ett og brøt ned det gjerdet som skilte dem, fiendskapet, 15 da Han ved sitt kjød avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter. Dette gjorde Han for i seg selv å skape de to til ett nytt menneske og slik stifte fred, 16 og i ett legeme forlike dem begge med Gud ved korset, for der drepte Han fiendskapet. 17 Og Han kom og forkynte evangeliet om fred for dere som var langt borte, og fred for dem som var nær ved. 18 For gjennom Ham har vi begge adgang til Faderen i én Ånd. 19 Så er dere da ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere er de helliges medborgere og Guds husfolk, 20 bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og hjørnesteinen er Kristus Jesus selv. 21 I Ham blir hele bygningen føyd sammen og vokser til et hellig tempel i Herren. 22 I Ham blir også dere, sammen med de andre, bygd opp til en Guds bolig i Ånden.

   Det er så herlig å lese om hva Han har gjort og hva Han er, for det Han har gjort, det har Han gjort for meg, og det Han er, det er Han for meg! Les bare denne teksten med det for øye, å se hva Han er og har gjort!
   I Rom 8:3, leser vi dette vel kjente utsagnet: «For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet,» når ikke engang Gud kunne få ut av deg det som krevdes, ved sin lov, hvordan kan du da tenke at du skal få det til? Men så stanser det, takk Gud, ikke der, da var vi alle fortapte, men det fortsetter med det mest salige budskap – ja, så salig og for vår natur så fremmed, at apostelen skriver om det i 1 Kor 2:9, at det ikke oppkom i noe menneskes hjerte! – ikke noe menneskes hjerte – nei, vi kunne aldri kommet frem til det ut fra oss selv, det måtte forkynnes oss, som det gjør nettopp i dette verset i Rom 8:3, blant annet – bare hør nå: «- det gjorde Gud,» - hvordan? – og dette er virkelig viktig! – ved å legge oss på pottemakerens skive, og forme oss til et redskap Han kunne være fornøyd med? – nei, noe ganske annet! «- da Han sendte sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse, for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet.»
   Han tok fatt i en annen enn deg, og satte Ham inn i ditt sted! Ja, men da er jo jeg fri! Arbeidet er jo gjort!
   Se for deg at du blir sendt et sted for å fullføre en oppgave, men da du når frem dit får du se at oppgaven allerede er fullført, og det med glans – det ville jo være meningsløst å da gå i gang med å flikke på det! Nei, du kan bare gå til Ham som krevde oppgaven gjort og få lønnen – men da er det nådelønn!
   Dette kan du forkynne måned etter måned og år etter år, og folk kommer med innvendinger i stedet for å ta imot det med takk! For de har aldri innsett verken hvilken formidabel og uoverstigelig oppgave det er tale om, pluss at de heller ikke har fotstått bare en smule av den lønn som utbetales om oppgaven ikke er fullført – da blir det syndens lønn, og den er ifølge Rom 6:23, døden!
   Hva vil det egentlig si, å dø uten Jesu stedfortredende gjerning? – er det bare å slokne og så legges i grav? Nei, hør hva som skrives om det i Åp 21:8b: «- deres del skal være i sjøen som brenner med ild og svovel. Det er den annen død.»
   Altså, den som ikke har del i Jesu død, den Han døde til din forløsning fra synden, han går videre til dette som kalles den annen død – det vil si, den evige fortapelse!
   Gud har ikke noen plan B for det ikke-troende menneske – nei, Han har bare en plan for mennesket, plan A, med andre ord, og det er en hel og full og uforskyldt frelse i sin Sønn, Jesus Kristus!

   Hele denne teksten vi leste i efeserbrevet nå, taler hele veien om Hans gjerning, oss til gode!
   Men hør først dette uendelig triste budskap om hvordan situasjonen er for det menneske som er uten Jesu frelsesverk – vers 12b: «Dere var uten håp og uten Gud i verden!»

E.K.

   Uten håp! Hør virkelig det! Vil du gå ut herfra i kveld, uten håp? Men det finnes altså et håp i denne verden, og det står i Rom 8:24, hva de eier i dette håpet, de som har det: «For i håpet er vi frelst!» Fordi Han vi leser om i teksten vår – Han som gjør vår gjerning fullkomment – Han er dette håpet!

   Etter å ha åpenbart den håpløse situasjon den vantro befinner seg i, fortsetter apostelen med å åpenbare noe herlig – bare hør – vers 13-16: «Men nå, i Kristus Jesus, er dere som før var langt borte, kommet nær til» - nær til ved hva? «ved Kristi blod. «For Han er vår fred, Han som gjorde de to til ett og brøt ned det gjerdet som skilte dem, fiendskapet, da Han ved sitt kjød avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter. Dette gjorde Han for i seg selv å skape de to til ett nytt menneske og slik stifte fred, og i ett legeme forlike dem begge med Gud ved korset, for der drepte Han fiendskapet.»
   Å, hvor lenge kunne vi ikke tale om dette? Men gjør nå du ikke skam på din frelser, som kjøpte seg så dyrt, ved å vende blikket en annen vei etter redning, og gå fortapt! Gå fortapt, selv om Guds Sønns dyrebare blod var utøst til frelse for deg! Hvor tragisk er ikke det?

   «For gjennom Ham har vi begge adgang til Faderen i én Ånd.» (v.18). Altså ved Ham og den gjerning Han alene fullførte, har både jøde og hedning adgang til Faderen! Altså på det samme grunnlag!
   Så hør videre hva som forkynnes av apostelen, midt imot disse som nærmest fremstiller troende hedninger som mindreverdige troende, i forhold til troende jøder! – nei, vitner Paulus her, tvert imot – vers 19-20: «Så er dere da ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere er de helliges medborgere og Guds husfolk, bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og hjørnesteinen er Kristus Jesus selv!»
   Hørte du virkelig det? «Ikke lenger fremmede og utlendinger!» Nei, du hører til der! Jesus er din bror og Gud er din far ifølge Ordet!
   Jesus taler i om en bror som kalles den hjemmeværende sønn, det var en hard og kald istapp, som mente han fortjente noe av sin Far for sin innsats på gården – i sin åndelige blindhet hadde ikke sett at han hadde fått alt allerede bare ved å være sønn i huset – du har kanskje møtt en og annen slik en du også? Men en slik bror er Jesus ikke, men tvert imot Han har uforskyldt av nåde kjøpt deg adgang ved å utøse sitt eget blod!
   Tenk å få leve i den vissheten at du har en slik bror i himmelen Han som reiser seg for å ta imot deg, når den dagen kommer, slik som Han reiste seg for å ta imot Stefanus, den første kristne martyr!
   Han kan du ha med å gjøre i det mest inderlige og fortrolige samfunn allerede her og nå i denne stund – det er det som skjer åndelig der budskapet om Ham blir mottatt i tro!