For jeg ville ikke
vite av noe blant
dere, uten Jesus Kristus, og Ham
   korsfestet.

1 Kor.2,2
  Tilbake            
                                               3 søndag i advent

 

 

 

 

 

 

For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Rom 5:6


Svøpt i -

Jes 61:1-3; 10-11

   1 Herren Herrens Ånd er over meg, fordi Herren har salvet meg til å forkynne et godt budskap for de elendige. Han har sendt meg til å forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte, til å utrope frihet for de fangne og frigjørelse for de bundne, 2 til å utrope et nådens år fra Herren og en hevnens dag fra vår Gud, til å trøste alle sørgende, 3 til å gi de sørgende i Sion hodepryd istedenfor aske, gledes olje istedenfor sorg, lovprisnings drakt istedenfor en avmektig ånd. De skal kalles rettferdighetens terebinter, Herrens plantning til Hans ære.
   10 Jeg vil glede meg i Herren, min sjel skal fryde seg i min Gud. For Han har kledd meg i frelsens drakt, i rettferdighetens kappe har Han svøpt meg - lik brudgommen, som setter på seg en lue prektig som prestens, og lik bruden, som pryder seg med sine smykker. 11 For som jorden lar sine spirer skyte frem, og som en hage lar sine vekster spire, slik skal Herren Herren la rettferdighet og lovsang spire frem for alle folkenes åsyn.


   Det var denne teksten hos profeten Jesaja Jesus tok utgangspunkt i da han brakte det salige budskap om utfrielse for de forkomne, i synagogen i Nasaret i Luk 4:18.
   Stans opp for det, at for dette salige budskap – de gav selv Ham vitnesbyrd idet de undret seg over de nådens ord som lød fra Hans munn, kan vi lese – for dette budskap ville de altså drepe Ham, ikke noe mindre, idet det gikk opp for dem at det var dem Han talte om som disse forkomne og elendige! Nei, det ville de jo ikke være! Vil du?
   Men Jesus talte alltid sannhet – Han kunne ikke annet, for Han var Sannheten i egen person, og derfor også Hans ord! Det fantes aldri et snev av lyst i Hans hjerte til å si noe annet enn sannhet, for å spare seg selv for ubehageligheter for eksempel, for som vi leser i 2 Tim 2:13: «Er vi troløse, så forblir Han trofast. For Han kan ikke fornekte seg selv
   Har du merket deg hva Han sier om meg og deg? – Han sier det stikk motsatte - Matt 16,24: «Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg.»
   Han hadde ikke noe å fornekte for der var alt ekte, rent og sant! – mens vi på vår side må sette et stort kryss over vårt eget om vi vil følge Ham, for der er ikke noe helt ekte, rent eller sant, så vi må se bort fra det og fortrøste oss på det som er gitt oss i Jesus i stedet.
   Dersom du tror du skal bli populær ved å forkynne dette, da må du se på hvordan det gikk Jesus i Nasaret, da Han holdt dette frem for folket. At de syndet nå og da – jo, det var de nok alle enige om, at det glapp for dem innimellom som det gjerne kalles, men at alt som i dem bodde måtte fornektes og forkastes, å nei!
   Men i denne teksten taler Jesus svært så klart om hvem Han er kommet for, og jeg må personlig si, at jeg er uendelig glad for det. Tenk om det var de perfekte Han talte om, de som kunne stå for Ham i kraft av det som bodde i dem selv! Men det gjorde Han altså ikke, men hør: «Herren har salvet meg til å forkynne et godt budskap for de elendige. Han har sendt meg til å forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte, til å utrope frihet for de fangne og frigjørelse for de bundne, til å utrope et nådens år fra Herren og en hevnens dag fra vår Gud, til å trøste alle sørgende, til å gi de sørgende i Sion hodepryd istedenfor aske, gledes olje istedenfor sorg, lovprisnings drakt istedenfor en avmektig ånd.»
   Det er verd å merke seg, at da Jesus tok for seg denne profetien hos Jesaja i synagogen i Nasaret, da var det en ting Han utelot, nemlig en hevnens dag fra vår Gud. Hvorfor det? Jo, fordi dette var ennå ikke aktuelt, denne dagen var ennå ikke kommet, det var nådens tid for Israel nå. Og hvordan tok de imot denne nådens tid? – ja, det vet du jo, du som er kjent i Skriften, det er bare trist! Men nå må ikke det gjelde meg og deg også, men la oss høre nøye på Guds ord, mens vi ennå har tid, mens vi ennå har nådens tid!

   Og når du leser innholdet i denne profeten og vet at Hans munn dette kommer fra, er sannhet, og kan ikke fornekte seg selv! Da kan jo du som kjenner deg igjen i denne beskrivelsen, begynne å glede deg! Da kan du vitne videre med profeten: «For Han har kledd meg i frelsens drakt, i rettferdighetens kappe har Han svøpt meg!»

E.K.

   Det er en så fin beskrivelse dette profeten sier her: «- i rettferdighetens kappe har Han svøpt megSvøpt meg! Det er jo dette en gjør med små barn, spedbarn! Og peker hen på det vi leser i Kol 3,3b: «- skjult med Kristus i Gud.» Vi kan jo si: Svøpt i Kristus i Gud!
   Kanskje du er av dem som stadig går og ser på ditt eget liv, som om du skulle stå for Gud ved det – ja, da er du nok en av en stor flokk, dessverre, men hør nå, hva hele verset i Kol 3:3, sier: «Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud
   Du er død! – og da kan vi jo spørre: Hvorfor søker du livet i det som er dødt? Ja, men vi har jo også liv sier Ordet! Ja, men hvor ser du det? Hørte du ikke hva Ordet sa? - deres liv er skjult med Kristus i Gud!» Men er det skjult, da kan du jo ikke se det! Hva ser du da? Du ser Kristus, ikke sant? Det vil si, Hans liv!
   Å du, hvor skjult evangeliet er for mange som bekjenner seg nettopp til det!

   «Jeg vil glede meg i Herren, min sjel skal fryde seg i min Gud, hører vi profeten nærmest proklamere her. Her er det jubel i stemmen – vi behøver ikke noen livlig fantasi for å registrere det – dette er noe som ropes ut nettopp i glede, for han har sett en sikker grunn for sin tro.
   «Nå har jeg funnet det jeg grunner mitt salighetens anker på . Skriver Boroson i sangen - «den grunn er Jesu død og vunder, hvor den før verdens grunnvoll lå.» Ja, tenk det! «Det er den grunn som evig står, når jord og himmel selv forgår.»
   Bare hør igjen, hva han videre vitner, som den faste grunn for sitt utrop, Jesaja: «For Han har kledd meg i frelsens drakt, i rettferdighetens kappe har Han svøpt meg -.»
   Du vet, Gud har i utgangspunktet skjult hele denne falne verden i denne frelsens drakt, og rettferdighets kappe, men som vi leser i Hebr 3:19, hva grunnen var til at de fleste israelitter ikke slapp inn i det lovede land, så gjelder det samme nå for både jøder og hedninger: «Så ser vi da at det var på grunn av vantro de ikke kunne komme inn.» Vantro! De vil ikke høre! Og som vi ser, hos mange er denne vantro kommet så dypt i sjel og sinn, at de danner organisasjoner for å stå troen på Guds frelse imot!
   Men du som kan hende må si at du sliter med å tro – du vil så gjerne tro, men du vet ikke om det holder – da har jeg et godt budskap til deg nå: Det er ikke vanskeligheter med å tro som stiller deg utenfor Hans frelse, men å ikke ville tro! Vantro er å ikke ville tro! Men du befinner deg forhåpentligvis ikke der! Men vokt deg! - du må ikke tenke at du reker til himmelen okke som, men gi akt på ordet om Jesus, for det er i Ham og Ham alene, det hele er gitt deg!