For jeg ville ikke
vite av noe blant
dere, uten Jesus Kristus, og Ham
   korsfestet.

1 Kor.2,2
  Tilbake            
                                               4 søndag i påsketiden

 

 

 

 

 

For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Rom 5:6


Av nåde er dere frelst!

Ef 2:1-10

   1 Også dere har Han gjort levende, dere som var døde ved deres overtredelser og synder. 2 I disse vandret dere før på denne verdens vis, etter høvdingen over luftens makter, den ånd som nå er virksom i vantroens barn. 3 Også vi vandret alle blant dem i vårt kjøds lyster, og vi gjorde kjødets og tankenes vilje. Vi var av naturen vredens barn likesom de andre. 4 Men Gud, som er rik på miskunn, har, på grunn av sin store kjærlighet som Han elsket oss med, 5 gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved våre overtredelser. Av nåde er dere frelst. 6 Han oppvakte oss med Ham og satte oss med Ham i himmelen, i Kristus Jesus, 7 for at Han i de kommende tider kunne vise sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. 8 For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. 9 Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg. 10 For vi er Hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

   Også dere har Han gjort levende! Og da ikke for deres godhets skyld, men tvert imot om de skulle vurderes etter deres sanne stilling, ville de gå inn i en evig dom! De var i utgangspunktet døde i synder og overtredelser, og vandret på denne verdens vis, etter høvdingen over luftens makter – i samsvar med djevelen altså, intet mindre!
   De var altså ikke frelste sjeler fordi de var annerledes enn andre mennesker, men tvert imot – de var nettopp som de andre!
   Og dette må du nå stanse alvorlig opp for, du som sitter der og må tenke og si – jeg er visst fremdeles som denne verden, jeg finner alt dette som er Gud imot i meg hver dag på ny! Jeg håper og ber om at neste morgen jeg våkner skal noe være bedre, men det er nøyaktig like dårlig! Skal jeg våge meg inn på et kristent møte, så er det som den arme tolleren Jesus taler om, han som sto så vidt innenfor døren, slo seg for sitt bryst og klaget sin nød: Gud vær meg synder nådig! Ingenting av det jeg har foretatt meg har forandret det minste!
   Nei, men hør nå! – tror du det Jesus har gjort har forandret noe? Hørte du ikke hva Jesus videre sa om denne tolleren og hans situasjon? - Luk 18:14: «Jeg sier dere: Denne gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus.»
   Tror du Han er annerledes overfor deg? Er Han en slik som ikke er helt pålitelig? Hvorfor har Han malt ut for oss i Skriftene, at Han er uforanderlig, uten skiftende skygge, i går og i dag og til evig tid den samme osv.? Jo, det er nettopp fot at du skal forstå at Han bærer navnet Trofast med rette. Så du altså skal se på et tilfelle som med denne tolleren for eksempel, og vite, at Han vil være den samme overfor deg!
   Ja, men hvis det er sant, da er jo din situasjon totalt forandret – men du har lett etter forandringen i deg selv i stedet for å høre Ordet om Jesus! Det er nemlig i Ham det falne menneskets situasjon er blitt forandret! Til det bedre? – ja, men det blir et for svakt uttrykk, det er nemlig forandret til det fullkomne!
   La meg nå spørre deg som bekjenner deg som en kristen – tror du at du er fullkommen for Gud? Ja, det gjør du om du tror Ordet!
   Like før det ordet jeg skal lese for deg nå, har apostelen bekjent at han ikke har grepet det – ingen, ikke engang han har grepet det fullt ut, men så skriver han - Fil 3:15: «La oss da, så mange som er fullkomne, ha dette sinn. Og om dere skulle være annerledes innstilt i noe, så skal Gud også åpenbare dere dette.»
   Så mange som er fullkomne! Enhver troende, det vil si, den som tar sin tilflukt til Jesus, nettopp fordi han ser at han ikke har det som skal til i seg selv, han eller hun er fullkommen!

   Hør igjen, hva apostelen vitner om disse som var døde i synder og overtredelser – vers 1: «- dere har Han gjort levende!» Det vil si, at de nå lever for Gud – de som var døde! Man anvender gjerne dette at man lever for Gud, som at man gjør noe for Gud, står i en aktiv tjeneste med andre ord, men det er fremfor alt dette å få liv i Gud! – bli gjort levende!

E.K.

   Som vi også leser det i Kol 2:13: «Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårne kjød. Men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus, idet Han tilgav oss alle våre overtredelser.»
   Når og hvordan gjorde Han deg levende? – var det da du omvendte deg i den forstand at du nå tok standpunkt for Jesus, som det gjerne kalles? Nei, idet Han tilgav deg dine overtredelser! Altså ikke noe som talte til din fordel!
   Årsaken til dette får du høre så klart du bare måtte ønske det i teksten vår – vers 4-5: «Men Gud, som er rik på miskunn, har, på grunn av sin store kjærlighet som Han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved våre overtredelser. Av nåde er dere frelst.»
   På grunn av sin store kjærlighet! Hør det til det setter seg riktig godt fast! – ditt forhold til Ham blir aldri hvilende på noen annen grunn, forstår du!

   Vi vandret ikke annerledes enn verden, hørte vi! Forført av djevelen! Er det ikke å strekke det for langt å hevde, at alle som ikke er sant kristne ved en sann omvendelse, vandrer forført av djevelen? Vi kan bare stille et enkelt spørsmål: Hvorfor kommer de ikke til Jesus i en sann erkjennelse av sin stilling? Det er vel svar nok? Den ytre livsførsel kan vel være vakker nok, og gjerne overgå enhver kristens, men der inne er et hjerte som trekker seg tilbake fra den sannhet, det lys, som åpenbares i Ordet, derfor får den sanne Jesus Kristus, Han som Faderen sendte til verden, aldri egentlig innpass!
   Det står om denne onde åndsmakt, djevelen i Åp 12:9: «- han som forfører hele verden!» Hele verden! Ikke noe unntak! Ingen av oss kunne fri oss fra denne forførelse! Det ble i tilfelle bare en ny avvei, for vi kjente ikke den sanne som apostelen Johannes skriver i sitt brev - 1 Joh 5:20: «Vi vet at Guds Sønn er kommet, og Han har gitt oss forstand så vi kjenner Den Sanne. Og vi er i Den Sanne, i Hans Sønn, Jesus Kristus. Han er den sanne Gud og det evige liv.»
   Ta gjerne dette verset for deg, og les det igjen og igjen! Det er så innholdsrikt!

   Alt skyldes Han! – er vi kristne, så er det av Hans nåde alene!

   Også dere! – slik begynner denne talen tal efeserne her. Dette uttrykket – også dere, gjør det hele veldig personlig – også du har fått det!
   Når det sies til deg som sitter her nå og ikke vet deg noe annet til frelse enn Jesus Kristus og Han korsfestet – også du! Så personlig, og så sant er det, forstår du! Også du!
   Tenker særlig på mennesker som kanskje aldri fikk være blant de aksepterte, det gode selskap, som det gjerne kalles – alltid et utskudd på en måte – hvor salig da om dette Herrens ord, for det er nettopp hva det er – når frem til deg: Også du!