For jeg ville ikke
vite av noe blant
dere, uten Jesus Kristus, og Ham
   korsfestet.

1 Kor.2,2
  Tilbake            
                                               Kristi himmelfartsdag

 

 

 

 

 

For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Rom 5:6

Kristi tale ved Ånden!

Apg 1:1-5

   1 Den første bok skrev jeg, Teofilus, om alt det som Jesus begynte med både å gjøre og å lære, 2 inntil den dag da Han ble tatt opp til himmelen, etter at Han ved Den Hellige Ånd hadde gitt sine befalinger til de apostler Han hadde utvalgt. 3 For dem fremstilte Han seg levende med mange beviser, etter at Han hadde lidt. I førti dager viste Han seg for dem og talte om det som hører Guds rike til. 4 Da Han var sammen med dem, bød Han dem at de ikke skulle forlate Jerusalem, men vente på det som Faderen hadde lovt, det som dere, sa Han, har hørt om av meg. 5 For Johannes døpte med vann, men dere skal bli døpt med Den Hellige Ånd ikke mange dager heretter.

   «- inntil den dag da Han ble tatt opp til himmelen, etter at Han ved Den Hellige Ånd hadde gitt sine befalinger til de apostler Han hadde utvalgt.»

   «- Han ved Den Hellige Ånd hadde osv.» Den Hellige Ånd taler alltid ved Jesus, kan vi si. Den Hellige Ånd har ikke noe annet ord å bringe oss enn det ord som Jesus taler. Det var ved Den Hellige Ånd Han første gang talte seg selv inn i vårt hjerte, da vi hørte Kristi ord til tro, som du leser om i Rom 10:17.
   Hør bare fra Ef 1:13: «I Ham (d.e. Jesus) har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse, ja, i Ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innsegl Den Hellige Ånd, som var lovt
   Altså fikk du Den Hellige Ånd da du kom til troen, ved Ham som talte sannhetens ord til deg, evangeliet om din frelse! Du fikk Den Hellige Ånd da du hørte – hørte! – troens ord, sannhetens ord, evangeliet om din frelse! Det er så viktig for deg å se, eller skal vi si, innse, at Den Hellige Ånd ikke må skilles fra Kristi ord, som om Han gikk omkring med et eget budskap, du ikke kan kjenne igjen i det skrevne ord. Det er en annen ånd! Om sannhetens Ånd sier Jesus i Joh 16:14-15: «Han skal herliggjøre meg, for Han skal ta av mitt og forkynne det for dere. Alt det som Faderen har, er mitt. Derfor sa jeg at Han tar av mitt og forkynner for dere.»
   Det vi er vitne til i teksten vår, det er beskrivelse av at Jesus talte til sine disipler i Den Hellige Ånd!
   Hør igjen: «- inntil den dag da Han ble tatt opp til himmelen, etter at Han ved Den Hellige Ånd hadde gitt sine befalinger til de apostler Han hadde utvalgt.»

   Når en forkynner taler det Guds ord som er blitt åpenbart for ham selv, da taler han i Den Hellige Ånd, og da oppfyller han det som er åpenbart oss ved Peter i 1 Pet 4:11: «Om noen taler, han tale som Guds ord.» Eller vi kan si, til en ytterligere belysning av hva det da er tale om – han tale Guds ord! - rett og slett!
   Det er jo ikke mulig uten at dette ordet er åpenbart i ham selv, ellers blir det ren intellektualisme – det vil si, ren boklig lærdom uten Ånd.
   Det er altså Jesus selv som taler til deg ved sin Hellige Ånd! Bare Ånden kan tale Kristi ord inn i et menneskes ånd! Menneskets ånd – det vil si, det dypeste i ditt vesen, det som også gjerne kalles hjerte! Bare Hans Ånd kan nå inn dit. Det er også hva Paulus i Ef 1:17-18, ber om for menigheten: «Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi dere visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om seg, og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå osv.»
   Ser du dette? Dette er talt til mennesker som allerede har Den Hellige Ånd, og ved Ham har altså deres hjerter fått øyne! – altså kan de se og forstå med hjertet, og så ber han, apostelen, om at Gud må gi disse øyne stadig klarere lys.
   Det er når Gud virker slike ting, mange tolker som åndsdåp, særlig når det er en større gjerning Han utruster til. Men dersom det er Guds Ånd du har med å gjøre, da er det et klarere lys over Jesu ord du får – over budskapet fra Gud!
   Du kjenner vel Jesu bekjennelse for Pilatus, om hva Hans oppgave var her på jord i Joh 18:37: «Til dette er jeg født, og til dette er jeg kommet til verden, - til dette, understreker Han to ganger her - at jeg skal vitne for sannheten. Hver den som er av sannheten, hører min røst.»

E.K.

   Derfor kalles Hans Ånd for Sannhetens Ånd! Han er den ved hvem Jesus utfører sin gjerning her i verden, nemlig å vitne for sannheten.

    Djevelen kalles som kjent også for Guds ape, og det fordi han hermer og forsøker å etterligne Gud. Det er hans fremste begjær å bli Gud lik, hvilket er årsaken til hele hans tragiske historie. Altså finnes det også en forførende ånd, og det en ånd som etteraper og gir seg ut for å være Guds Ånd! Ja, han fremstår da som en lysets engel, skriver apostelen i 2 Kor 11:14.
   Hør Paulus’ såre klage over korintermenigheten i 2 Kor 11:3-4: «Men jeg frykter for at likesom slangen dåret Eva med sin list, slik skal også deres tanker bli fordervet og vendt bort fra den enkle og rene troskap mot Kristus. For om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus, som vi ikke har forkynt, eller om dere får en annen ånd, som dere ikke før har fått, eller et annet evangelium, som dere ikke før har mottatt - da tåler dere det så gjerne.»
   Hører dere det som går igjen her – en annen, et annet? Paulus med sin nådegave til å prøve åndene, så dette – det er en annen som nå er virksom blant dere! Ikke Kristi Ånd!

   Men evangeliet er vel noe vi kan? Det er vel barnelærdom? Vi må da komme videre! Hør en som var drevet av Den Hellige Ånd i særlig grad – Paulus: Han malte Kristus ut som korsfestet for dem! Men denne kristenflokken som hadde fått ham malt ut for seg, de sto vel ikke i fare for noen forførelse, så de skulle ha noe daglig behov for ordet om korset? Jo, hør nå hva han skriver nettopp til dem - Gal 1:6: «Jeg undrer meg over at dere så snart vender dere bort fra Ham som kalte dere ved Kristi nåde, til et annet evangelium.» Så snart!
   Men vi står vel ikke i noen fare her? Det er også et mektig ord fra 2 Pet 1:12-13, i denne sammenheng: «Derfor vil jeg alltid minne dere om dette, enda dere alt vet det og er grunnfestet i sannheten, som er hos dere. Men jeg mener det er riktig, så lenge jeg er i denne hytten, å vekke dere ved påminnelse.»
   «- enda dere alt vet det og er grunnfestet i sannheten!» Og vi spør igjen: Hvilken sannhet er det da tale om? Jo, den Paulus pekte på i Ef 1:13: «- da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse!»
   Altså, når jeg hører evangeliet om hva Gud har gjort for meg og gitt meg i Jesus Kristus, da hører jeg sannhetens ord! Det ord som apostelen Jakob forkynner at en synder blir født på ny ved! (Jak 1:18).

   «For Johannes døpte med vann, men dere skal bli døpt med Den Hellige Ånd ikke mange dager heretter.» (v.5).
   Vi ble enige om at du ifølge Skriften, fikk Den Hellige Ånd ved å høre troen forkynt, og da må du ikke la noen tukle med denne sannhet for deg, men takk Gud for denne Ånd! Det var dette apostelen fryktet for når det gjaldt korinterne – og legg merke til hvordan han formulerer det: - annen ånd, - og merk da hva som følger på! - som dere ikke før har fått! Med andre ord, en annen ånd enn Han dere fikk da dere kom til tro på Jesus!
   Det er altså Jesu Kristi Ånd det er tale om, og Han taler intet annet enn Guds ord!