For jeg ville ikke
vite av noe blant
dere, uten Jesus Kristus, og Ham
   korsfestet.

1 Kor.2,2
  Tilbake            
                                               Påskenatt / Ottesang

 

 

 

 

 

For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Rom 5:6


Be, og du skal få!

Kol 4:2 - 6

   2 Vær vedholdende i bønnen, så dere våker i den med takk til Gud. 3 Be også for oss, at Gud må åpne en dør for Ordet, så vi kan forkynne Kristi hemmelighet. For det er for dens skyld jeg er i lenker. 4 Be om at jeg kan åpenbare den ved å tale som jeg bør. 5 Omgås i visdom med dem som er utenfor. Kjøp den laglige tid. 6 La deres tale alltid være vennlig, men krydret med salt, så dere vet hvordan dere skal svare enhver.


   «På den dag skal det være en åpnet kilde for Davids hus og for Jerusalems innbyggere mot synd og urenhet.» (Sak 13:1).
   Her heter det ikke engang åpen, men åpnet! Noen har altså grepet inn og gjort det!

   Paulus begynner denne teksten med en formaning til de troende i Kolossæ: Vær vedholdende i bønnen»
   Vi har så snart for å oppleve slike formaninger som påbud og forbud, som om vi levde under loven og på lovens vilkår. Og det fordi vi gjerne er barn i å lese og forstå Guds ord til oss. Men dette er ikke noe bud apostelen legger på de troende, men det er tvert imot en oppmuntring. Når apostelen oppmuntrer deg til å være vedholdende i bønnen, så ligger det jo i det, at det ikke er fånyttes. Da skal du vite at det har sin virkning! Om ikke umiddelbart i det ytre, så dog allikevel – det er en som hører hvert ord, hver tanke, hvert sukk!
   Hvor fint er det ikke å lese ordene fra denne engelen som kom til den bedende Daniel – bare hør hva han har å si ham: «Frykt ikke, Daniel! For fra den første dag du vendte ditt hjerte til å vinne forstand og til å ydmyke deg for din Guds åsyn, er dine ord blitt hørt. Og på grunn av dine ord er jeg kommet.» (Dan 10:12).
   Det er å merke seg i den forbindelse, hva som står videre om denne engelen: «Perserrikets fyrste (høyst sannsynlig en demon) stod imot meg i tjueen dager. Men se, da kom Mikael, en av de fremste fyrstene, og hjalp meg, for jeg var holdt tilbake der hos kongene av Persia. Nå er jeg kommet for å la deg få vite osv.» (Dan 10:13-14).
   Vi har så snart for å glemme at det er en kamp i den åndelige verden. Vi er alle så altfor mye preget av den vantro verden vi befinner oss i, og ser så snart bort fra – helt ubevisst så ofte – hva apostelen skriver i Ef 6:12: «For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.»
   Denne øverste demonen i Persia klarte å holde dette Guds sendebud tilbake i tre uker, og det ville også vart lenger om ikke Mikael hadde kommet ham til hjelp. Men det er da vi skal merke oss hva han sier til Daniel – det tok tre uker før Daniel fikk svar, men som vi leser her «- fra den første dag du vendte ditt hjerte til å vinne forstand og til å ydmyke deg for din Guds åsyn, er dine ord blitt hørt.»
   Den første dag du ba! Og hvorfor kom han til Daniel? Det må du høre!: «Og på grunn av dine ord er jeg kommet.»
   Jeg vil spørre deg: Er ikke det en oppmuntring til å være vedholdende i bønnen? Å få be til Herren, og vite for visst, at hvert eneste ord blir hørt, det er jo et stort privilegium ut over alt vi kan tenke!
   Å leve i bønn er også med på å holde deg åndelig våken. Som Paulus også skriver det her: «- så dere våker i den med takk til Gud.» (v.2).
   Ser du forskjellen nå? Det forskjell på å få pålagt seg et bud, og å få et privilegium, ikke sant? Det er forskjell på å måtte streve seg frem til kilden, og å få åpenbart at kilden er kommet til deg! Det står ikke at det var Daniel som kjempet med demonene, men Herrens sendebud, denne skikkelsen i den åndelige verden.
   Det er også på denne bakgrunn han oppmuntrer sin medarbeider på slutten av dette brevet til kolosserne: «Si til Arkippus: Gi akt på den tjenesten du har fått i Herren, så du fullfører den!» (Kol 4:17). Det er altså dette – Gi ikke opp! - for det er ikke grunn til det! - Du er i seierens rike, skjult i Ham som har seiret en gang for alle!
   Når det sies: Vær så god spis! Da er bordet allerede dekket! Det er jo klart! Det levende brød som gir verden liv er kommet til deg! Som Jesus sier i Joh 6:51: «Jeg er det levende brød som er kommet ned fra himmelen. Om noen eter av dette brød, skal han leve i evighet. Og det brød som jeg vil gi, er mitt kjød, som jeg vil gi for verdens liv.»

   Det samme gjelder jo også når apostelen her ber om de troendes forbønn – det er fordi han vet at Herren hører deres bønn. Paulus, som han skriver i 1 Kor 9:26: «Så løper jeg da ikke som på det uvisse, jeg kjemper ikke som en som fekter i løse luften.»
   Han kjente Herren, og han visste hvordan ting fungerte i Guds rike. Det samme kunne være tilfelle for vår del, om vi bare tok Guds ord mer til oss, og så og trodde det som står der. Men vi har vel ikke så mye å skryte av der, noen av oss, kan jeg tenke meg.
   Men apostelen var altså i behov av de troendes forbønn i sin forkynnergjerning, og ingen er uten dette behovet, som han skriver her: «- så vi – vi - kan forkynne Kristi hemmelighet.» (v.3).

   Og hans forkynnergjerning gikk altså ut på dette, fremfor alt annet – det vil si, det primære i denne gjerning, denne oppgave – det var å forkynne Kristi hemmelighet - eller Kristi mysterium! Altså noe som må åpnes for deg, må åpenbares! Det som vi kan lese i 1 Kor 1:23-24: «- men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt og for hedninger en dårskap. Men for dem som er kalt, både jøder og grekere, forkynner vi Kristus, Guds kraft og Guds visdom.»
   Jesus er ikke bare en del av forkynnelsen – nei, Han er forkynnelsens kjerne og stjerne! Alt er i Ham! Det er hemmeligheten så mange ikke ser, endatil etter mange års studier!


   Du ser, Paulus, nettopp på grunn av den innsikt han hadde i sannheten, han gikk ikke frem i et slikt overmot som du kan se hos enkelte kristne også i vår tid, hvor det skinner igjennom at freidigheten og frimodigheten ikke egentlig har sin grunn i Gud, men i sitt eget feste. Man stoler i virkeligheten på sin egen åndelighet og tro!
   Judas kommer med en ikke lite alvorlig advarsel når det gjelder dette i sitt brev - Jud 1:8-10: «De går i drømme, de gjør kjødet urent, de forakter herredømme og spotter høye åndemakter. Men ikke engang overengelen Mikael våget å felle en spottende dom da han trettet med djevelen om Moses' legeme, men sa: Må Herren straffe deg. Disse mennesker derimot spotter det de ikke kjenner. Og det som de av naturen skjønner, likesom de ufornuftige dyr, med det ødelegger de seg selv.»
   Du må gjerne ta deg tid til å lese alt om dette i Judas' brev!


   Nei, hør nå denne store apostelen, Paulus – for det var han virkelig – og forstå ut fra det han skriver her, at vi nok har noe å lære, om disse ting. Han skriver – og du husker også engelens ord til Daniel «-  dag du vendte ditt hjerte til å vinne forstand og til å ydmyke deg for din Guds åsyn -» - til å ydmyke deg! - og det er nettopp hva vi er vitne til hos apostelen her, han ber om hjelp fra noe som er større enn ham selv: «Be også for oss, at Gud må åpne en dør for Ordet, så vi kan forkynne Kristi hemmelighet.»
   Han levde i den erkjennelse, at skulle han, eller noen annen, kunne forkynne Kristi hemmelighet i sannhet, så måtte Gud åpne en dør for sitt ord! Gud måtte gjøre det! Han måtte åpne en dør for sitt ord, først og fremst i disse som skulle forkynne det, og så hos folket på stedet! «Be om at jeg kan åpenbare den (Kristi hemmelighet) ved å tale som jeg bør.» (v.4).
   Dette måtte han få av Herren! Det var ikke noe han innehadde på en slik måte, at han kunne få det til å virke når og hvor han ville!
   Hva skal da vi si? Har vi ikke behov av å ligge Herren i øret om dette? Å jo!
   Så vær vedholdende i bønn og tilflukt til Jesus – for det er altså ikke forgjeves.

   Og merk deg! - det er ikke din bønns fortreffelighet som gjør disse store ting, men Han du ber til! Det er ikke du som skal utføre det ved noen mektig bønn! Jeg har opplevd i såkalte karismatiske sammenhenger, at de roper så tapeten nærmest faller av veggene, for å si det slik, som om det var dette som skulle utføre noe som helst – altså, at man bare roper høyt nok, og gjerne med noe tungetale innimellom, så skal det likesom bli vei i vellinga. Nei, og atter nei! - det er han som kan høre om enn et ord blir sagt!
   Det du ser hos Paulus her, det er sann åndelighet! Ikke noe fiksfakseri, ikke noen medrivende og sentimental musikk, ikke noen maning, men Åndens åpenbaring av Kristi hemmelighet, i den som hører Ordet!
   Herren sa engang til sin profeten Jeremia, som da hadde gått noe av sporet – han opplevde jo også en veldig trengsel for Guds ords skyld - «Derfor sier Herren: Hvis du vender om, så vil jeg la deg komme tilbake og stå for mitt åsyn. Hvis du skiller det edle ut fra det uedle, skal du være som min munn. De skal igjen vende om til deg, men du skal ikke vende om til dem.» (Jer 15:19).

   «Omgås i visdom med dem som er utenfor. Kjøp den laglige tid. La deres tale alltid være vennlig, men krydret med salt, så dere vet hvordan dere skal svare enhver.» (v.5-6).
   Men hvordan skal dette være mulig, om du selv ikke kjenner Guds ord i sannhet? Men kilden er ennå åpen – «Guds bekk er full av vann!» (Sal 65:10).
Kom! - for alt er ferdig! Alt er ferdig for deg!


   En underfull Frelser jeg eier,
Men lenge forsto jeg det ei.
Nå synger jeg glad om Hans seier,
At alle må se Ham som jeg.

E.K.