Kanaan - prekensamling etc.

Linker:1 søndag i advent:
I
Ev.: Mark 1:14-15 Tiden er fullkommet! Lyd
Ep.: Rom 13:11-14 Våkn opp! Lyd
GT: Jes 61:1-3 Et nådens år! Lyd
TT:
Sal 122:1 Tørsten etter Herren! Lyd
II
Ev.: Mark 13:28-37 Vær på vakt, våk!
Lyd Video
Ep.: Rom 1:1-17 Evangeliets kraft! Lyd Video
GT: Jes 64:1-9 Ikke for vår skyld, Herre - for din skyld! Lyd Video
TT: Sal 128:1-2 Sann Herrens frykt
Lyd
III
Ev.: Luk 21:25-33 Jesus kommer! Lyd

Ep.: 1 Tess 3:9-13 Samfunns ånd Lyd
GT: 2 Mos 33:18-23 Hans herlighet åpenbart! Lyd
TT: Sal 25:1-11 Til deg, Herre!
Lyd Video

2 søndag i advent:
I
Ev.: Matt 14:13-33 Hvorfor tvilte du? Lyd Video
Ep.: 1 Tess 3:12-13; Hebr 13:9 Herrens legedom! Lyd Video
GT:
Dan 7:13-14 Hans herredøme! Lyd Video
TT:
Sal 129:1-8 Herrens seier - fiendens tap! Lyd
II
Ev.: Matt 14:14-21 Han som gir!
Lyd Video
Ep.: 2 Pet 3:8-15a
GT: Jes 40:9-11 Se, Han kommer! Lyd
TT: Sal 85:1-2, 8-13
III
Ev.:
Mark 13:14-37 Fødselsveene Lyd Video
Ep.: Fil 1:9-11 Han skal gjøre det! Lyd Video
GT: Mal 3:1-4 Se, Han kommer! Lyd Video
TT: Luk 1:68-79

3 søndag i advent:
I
Ev.: Matt 11:2-10 Messias' budbærer! Lyd Video
Ep.:
1 Kor 4:1-5 Ros av Gud! Lyd Video
       
1 Kor 4:1-5 Vise seg tro! Lyd
GT:
Sak 12:10 Ved Åndens lys! Lyd Video
TT:
Mal 3:16-18 De gudfryktige! (Andakt) Lyd
II
Ev.: Joh 1:6-8

Ep.: Rom 1:18-32 Guds åpenbaringsmidler - naturen og Sønnen! Lyd Video
GT: Jes 61:1-4, 8-11
TT:
III
Ev.: Luk 3:7-18

Ep.: 1 Tess 5:1-5 Bli i lyset! Lyd
GT: Sef 3:14-20
TT: Job 19:25-27 Min gjenløser lever! Lyd

4 søndag i advent:
I
Ev.: Joh 1:19-28 Herrens utsendte! Lyd Video
Ev.: Joh 1:19-28 Hvem er du? Lyd
Ep.: Hebr 3:12-14 Hold fast ved den første, fulle visshet! Lyd Video
GT:
Sak 3:8-9 Spire! Lyd Video*
TT: Sal 72:1-7, 18-19
II

Ev.: Luk 1:26-38
Ved Ham! Lyd Video
Ep.: Rom 16:25-27
GT: Mika 3:5-7 Fly! Lyd
TT: Sak 3:1-10 Kledd i høytidsklær! Lyd Video
III
Ev.: Luk 1:39-45

Ep.: Hebr 10:5-10
GT: Mika 5:2-5a
TT:
Jes 9:1-7

Julaften:
Alle rekker

Ev.: Luk 2:1-20
Ep.:
Hebr 1:13b Fullført! Lyd
GT:
Jes 57:15 For så sier -! Lyd
TT: Sal 96Julenatt/ottesang:

I
Ev.:
Ep.:
Tit 2:11-15 Ved Guds nåde! Lyd
Ep.: Tit 2:11-15 Til frelse for alle! Lyd
GT: Jer 23:5-6 Jeg
vil! Lyd Video
       Jer 23:5-6 Herren vår rettferdighet! Lyd
TT:

II
Ev.: Mark 2:13-22

Ep.: 2 Kor 3:4-6 Ved Jesus Kristus, vår Herre! Lyd Video
GT: Hos 2:14-20
TT: Sal 103:1-13, 22
III
Ev.: Luk 6:39-49

Ep.: 2 Tim 4:9-11 Demas forlot meg! Lyd Video
GT: Jes 55:10-13
TT: Sal 92:1-4, 12-15

Juledag:
Alle rekker
Ev.: Joh 1:1-14
Ep.:
Hebr 1:1-3 Gud har talt! Lyd Video
GT: Jes 52:7-10
TT:
Sal 98:1-9 Syng en ny sang! LydStefanusdagen / 2 juledag:

I
Ev.: Mark 4:20-34 Sanne etterfølgere! Lyd Video
Ep.: Apg 22:17-24 Religiøs forfølgelse Lyd Video
GT: 4 Mos 27:15-22a Mellommannen Lyd
yd
TT:
II
Ev.: Matt 10:32-39 Den som elsker meg!
Lyd
Ep.: 2 Kor 9:8-12 Nådefulle Gud Lyd
GT: Sal 86:11-17
TT: Apg 7:52-60
III
Ev.: Joh 16:1-4a

Ep.: 2 Tim 1:7-10 Èn kilde! Lyd
GT:
TT: Sal 29
Romjulssøndag:
I
Ev.:
Ep.:
Ef 1:1-14 Fra evighet av Lyd
Ep.: Ef 1:1-14 I Ham har vi -
GT:
Sal 115:9-11 Stol på! Lyd
TT:
II
Ev.: Luk 2:33-40

Ep.: 1 Kor 5:1-5 Tuktens hensikt Lyd
GT: Jes 61:10-62:3
TT: Sal 148
III
Ev.: Luk 2:41-52

Ep.: Kol 3:12-17 Med takk til Gud Fader ved Ham! Lyd
GT: 1 Sam 2:18-20, 26
TT:
Jes 63:7-10 Forkynn Hans pris! Lyd


Nyttårsaften:
I
Ev.:Matt 5:2-3 Himmelborgerne! - hvem er de? Lyd Video
Ep.:
1 Tess 1:1-10 Evangeliets frukt Lyd
- - 1 Tess 1:1-10 Hvor vil du møte Gud? Lyd Video
GT: Sal 103:8-14 Renselsen
Lyd
TT:
Esra 1:1-11 Fra Babylon til Jerusalem Lyd Video
II

Ev.: Joh 14:27
Ep.: 2 Pet 3:13-15a, 17-18

GT: Jer 29:10-14
TT: Fork 3:1-13
III
Ev.: Matt 11:25-30

Ep.: 1 Joh 1:1-10 Livets ord! Lyd Video
Ep.: 1 Joh 1:1-10 Kommet til renselse! Lyd Video
GT: Klag 3:22-26
TT:
Nyttårsdag / Jesu navnedag:
I
Ev.: Luk 4:23-30 En profets mottakelse! Lyd Video
Ep.:
Rom 10:1-8 Rettferdiggjort av tro! Lyd Video
GT: Esra 3:1-6;10-13 Offeret Lyd Video
TT:

II

Ev.: Matt 1:20b-21

Ep.: Apg 4:8-12
GT: Sal 103:1-4og8-12 Min sjel, lov Herren! Lyd
TT: 4 Mos 6:22-27
III
Ev.: Matt 18:1-4og10 Ene i din rettferdighet!
Lyd
Ep.: Rom 10:13-17 Det levende - og levendegjørende - ord! Lyd Video
GT: Sal 72:17-19
TT:Kristi åpenbaringsdag:
I
Ev.: Joh 21:1-8 Ved Jesus alene! Lyd
Ep.:
1 Kor 15:20-25 Herren - den oppstandne! Lyd Video
GT:
2 Mos 25:17-22 Nådestolen! Lyd*
TT:
II
Ev.: Matt 8:23-27 Jesus stiller stormen Lyd

Ep.: Rom 14:1-8 Frelse i Jesus alene! Lyd
GT: Ordsp 2:1-6 Helt uten vårt eget! Lyd
TT: 2 Sam 9:1-13 Mefiboset Lyd Video
TT: 2 Sam 9:1-13 For en annens skyld! Lyd Video
III
Ev.: Joh 12:35-50 Han er oppfyllelsen! Lyd Video

Ep.: Ef 6:19-24 Be for meg! Lyd Video
GT: Jes 51:4-8
TT: Hos 7:11-16 Fra Mammon til Jesus! Lyd Video
2 s. i åpenbaringstiden:
I
Ev.: Joh 10:23-30 Uvisshetens grunn Lyd Video
Ep.: 2 Kor 8:1-9 Ved Guds nåde!
Lyd
GT: Sal 81:9-14
Hør! Lyd
TT:
II
Ev.: Mark 1:1-11

Ep.: Apg 19:1-6 Ved Jesu dåp! Lyd
GT: 1 Mos 1:1-5
TT: Sal 40:13-14 Lyset fra Golgata Lyd
III
Ev.: Luk 3:15-17, 21-22

Ep.: Apg 8:14-17
GT: Jes 43:1-3a Han fører igjennom! Lyd
TT:
Sal 27:1-14 Herren er mitt lys! Lyd Video3 s. i åpenbaringstiden:
I
Ev.: Matt 24:35 Ordet som aldri forgår! Lyd Video
Ep.: Hebr 7:24-28 og 8,1-2 ..., men i Jesus du
er! Lyd Video
GT: Amos 8:11-12 Forgjeves søken
Lyd
TT:
II
Ev.: Joh 1:43-51

Ep.: 1 Kor 6:19-20 Et tempel for Den Hellige Ånd! Lyd Video
GT: 1 Sam 3:1-10
TT:
III
Ev.: Luk 10:29-37 Berget! Lyd Video

Ep.: 1 Kor 12:1-11
GT: Jes 62:1-5
TT:
4 s. i åpenbaringstiden:
I
Ev.: Matt 13:47-51 Det endelige skille! Lyd VideoLyd
Ep.:
Gal 5:1-13 Korsets anstøt Lyd Video
GT: Sal 42:1-7 Tørst etter Gud! Lyd Video
TT:

II

Ev.: Mark 1:14-20
Følg meg! Lyd
Ep.: 1 Kor 7:29-35 Herren først! Lyd
GT: Dan 6:4-12 Guds utfrielse Lyd
TT: Sal 62:5-12
III
Ev.: Luk 4:17-30 Den salvedes gave!
Lyd video
Ep.: 2 Pet 1:16-21 Åpenbart i Ordet! Lyd
GT: Neh 8:1-3, 5-6, 8-10
TT:
Sal 195 s. i åpenbaringstiden:
I
Ev.: Joh 1:19-34 Vitnet og vitnesbyrdet! Lyd Video*
Ep.: 2 Kor 4:10-15 Til liv ved død Lyd Video
GT:
Jer 7:21-26 Hør på min røst! Lyd Video
TT:
II
Ev.: Mark 1:21-28

Ep.: 1 Kor 8:1-13 Fri i Kristus! Lyd
GT: Jes 62:10-12 Min frelse! Lyd
TT: Sal 111
III
Ev.: Joh 1:15-36 Han de ikke kjente!

Ep.: Gal 3:6-14 Abrahams rettferdiggjørende tro Lyd
GT: Jer 1:4-10
TT:
6 s. i åpenbaringstiden:
I
Ev.: Matt 19:26 Mulig kun for Gud! Lyd Video
Ep.: Kol 2:20-3,11
Fri til å avlegge! Lyd Video
GT: Jes 30:18-26 Herrens tukt til velsignelse! Lyd Video
TT:

II
Ev.: Mark 1:29-39

Ep.: 1 Kor 9:1-18 Er jeg ikke fri? Lyd
GT: Esek 11:19-20 Kjødhjertet Lyd
TT: Sal 147:1-11 Lovet være Gud! Lyd
III
Ev.: Luk 5:1-11

Ep.: 1 Kor 15:1-2 Stå fast i ...! Lyd
GT: Jes 6:1-13 Mektig livsforvandlende møte! Lyd Video
TT: Sal 138:1-8 Lovprisnings grunn!
LydSåmannssøndag
:
I
Ev.:

Ep.: Rom 7:14-25 Jeg velger Livet! Lyd Video
Ep.: Rom 7:14-25 Sannheten åpenbares! Lyd Video
GT:
Jes 32:20 Gjenløsningen! Lyd Video
TT:

II

Ev.: Mark 1:40-45

Ep.:
GT: 2 Kong 5:1-5og9-15 Den enkle vei Lyd Video
TT: Sal 30
III
Ev.: Luk 6:17-26

Ep.: 1 Kor 15:50 Ikke åpent for kjøtt og blod! Lyd Video
GT: Jer 17:12-14 Kilden Lyd
TT:
Sal 1

Kristi forklarelsesdag:
:
I
Ev.: Luk 2:22-32 Israels trøst! Lyd Video
Ep.
: Hebr 5:5-10 Ypperstepresten Lyd Video
GT:

TT:
5 Mos 18:14-20 Til ordet og vitnesbyrdet! Lyd Video
II
Ev.: Mark 9:2-9

Ep.: 1 Joh 3:4-10 Den som gjør rettferdighet Lyd
GT:
TT: Sal 50:1-8
III
Ev.: Luk 9:28-36

Ep.: 2 Kor 3:12-4:2
GT: 2 Mos 34:29-35
TT: Sal 99Fastelavnssøndag:

I
Ev.: Matt 7:7-19 Hvor meget mer! Lyd Video
Ep.: 2 Kor 12:1-9 Hans nåde er nok! Lyd Video
GT:
TT:

II
Ev.: Mark 2:1-12
(Jes 53:12) En evig frelse! Lyd Video
Ep.: Jak 4:13-17 Hva Gud vil til livs, og ... Lyd
GT: Jes 43:22-25 Er det for meg, sier Herren? Lyd Video
TT: Sal 41 Salig er den som akter på den hjelpeløse! Lyd
III
Ev.: Luk 6:27-38

Ep.: 1 Kor 15:42-49 Sådd i forgjengelighet Lyd
GT: 2 Mos 20:2-3 1 bud - i all skrøpelighet.
TT: Sal 37:1-7 Det rette fokus Lyd

Askeonsdag:
I
Ev.: Matt 6:1-6, 16-21
Ep.: 2 Kor 5:20b-21 En nådig Gud? Lyd Video
GT: Joel 2:1-2, 12-17 Alarm! Lyd Video
TT:
Sal 51:1-17 Syndenød Lyd Video

1 søndag i fastetiden:
I
Ev.:
Ep.: 2 Kor 6:1-10 I håp til Ham! Lyd Video
GT: Jes 12:1-6 Herren tilgir! Lyd Video
TT:

II
Ev.: Mark 1:9-15

Ep.: 1 Pet 3:18-22
GT:
TT:
III
Ev.: Luk 4:1-13

Ep.: 1 Kor 10:1-16 Synd ikke mer! Lyd Video
GT:
TT:

2 søndag i fastetiden:
I
Ev.:
Ep.: Hebr 2:10-13 Alle av én! Lyd
GT:
TT:

II

Ev.:

Ep.: Rom 4:13-25
GT: 1 Mos 17:1-7, 15-16
TT:
III
Ev.: Luk 13:31-35

Ep.: Fil 3:17-4:1
GT: 1 Mos 15:1-12, 17-18
TT:

3 søndag i fastetiden:
I
Ev.: Matt 11:20-26 For hvem ble Herrens arm åpenbart? Lyd Video
Ep.: 1 Tim 2:1-6 Nåden hersker! Lyd Video
GT:
Jer 8:20 Men - er du frelst? Lyd Video
TT:
II
Ev.: Joh 2:13-22

Ep.: Gal 4:8-20 Rettledning i sannhet Lyd

GT:
TT:
III
Ev.: Luk 13:1-9

Ep.: 1 Kor 10:1-33 Frukten av ...! Lyd
GT: Jes 55:1-9
TT:
Sal 63:1-84 søndag i fastetiden:
I
Ev.: Joh 7:37-39a Det levende vann! Lyd
Ep.: Ef 4:22-5:10 Livet her - i Kristus! Lyd Video
GT:
TT:
II

Ev.: Joh 3:14-21

Ep.: Rom 7:7-25 Hvem skal fri meg? Lyd Video
GT: 4 Mos 21:4-9
TT: Sal 107:1-3, 17-22
III
Ev.: Luk 15:1-3, 11b-32

Ep.: Rom 2:1-4 Døm ikke! Lyd
GT: Jos 5:9-12
TT: Sal 32:1-5 Den tilgivende Gud Lyd

Maria Budskapsdag:
I
Ev.:
Ep.: Gal 4:21-5: 6 Lov eller evangelium? Lyd
GT: Jes 7:14 og 61:1-3 Jomfruens sønn! Lyd Video
TT:

II

Ev.: Luk 1:46-55

Ep.: Ef 1:3-6
GT: Jer 33:14-17
TT: Jes 7:10-14
III
Ev.: Joh 5:19-27 Ær Ham - og lev! Lyd Video

Ep.:
GT: 1 Sam 1:21-28
TT: