Kanaan - prekensamling etc.

Linker:1 søndag i advent:
I
Ev.: Mark 1:14-15 Tiden er fullkommet! Lyd
Ep.: Rom 13:11-14 Våkn opp! Lyd
GT: Jes 61:1-3 Et nådens år! Lyd
TT:
Sal 122:1 Tørsten etter Herren! Lyd
II
Ev.: Mark 13:28-37

Ep.:
GT: Jes 64:1-9
TT: Sal 128:1-2 Sann Herrens frykt
Lyd
III
Ev.: Luk 21:25-33 Jesus kommer! Lyd

Ep.: 1 Tess 3:9-13 Samfunns ånd Lyd
GT: 2 Mos 33:18-23 Hans herlighet åpenbart! Lyd
TT: Sal 25:1-11

2 søndag i advent:
I
Ev.:
Ep.:
GT:
Dan 7:13-14 Hans herredøme!
TT:
Sal 129:1-8 Herrens seier – fiendens tap! Lyd
II
Ev.:

Ep.: 2 Pet 3:8-15a
GT: Jes 40:9-11 Se, Han kommer! Lyd
TT: Sal 85:1-2, 8-13
III
Ev.: Luk 3:1-6

Ep.: Fil 1:3-11
GT: Mal 3:1-4 Se, Han kommer!
TT: Luk 1:68-79

3 søndag i advent:
I
Ev.: Matt 11:2-10 Messias' budbærer!
Ep.:
1 Kor 4:1-5 Ros av Gud!
       
1 Kor 4:1-5 Vise seg tro! Lyd
GT:
Sak 12:10 Ved Åndens lys! Lyd Video
TT:
Mal 3:16-18 De gudfryktige! (Andakt) Lyd
II
Ev.: Joh 1:6-8

Ep.:
GT: Jes 61:1-4, 8-11
TT:
III
Ev.: Luk 3:7-18

Ep.: 1 Tess 5:1-5 Bli i lyset! Lyd
GT: Sef 3:14-20
TT: Job 19:25-27 Min gjenløser lever! Lyd

4 søndag i advent:
I
Ev.: Joh 1:19-28 Herrens utsendte!
Ev.: Joh 1:19-28 Hvem er du? Lyd
Ep.:
GT:
Sak 3:8-9 Spire!*
TT: Sal 72:1-7, 18-19
II

Ev.: Luk 1:26-38
Ved Ham! Lyd Video
Ep.: Rom 16:25-27
GT: Mika 3:5-7 Fly! Lyd
TT:
III
Ev.: Luk 1:39-45

Ep.: Hebr 10:5-10
GT: Mika 5:2-5a
TT:
Jes 9:1-7

Julaften:
Alle rekker

Ev.: Luk 2:1-20
Ep.:
Hebr 1:13b Fullført! Lyd
GT:
Jes 57:15 For så sier -! Lyd
TT: Sal 96Julenatt/ottesang:

I
Ev.:
Ep.:
Tit 2:11-15 Ved Guds nåde! Lyd
Ep.: Tit 2:11-15 Til frelse for alle! Lyd
GT: Jer 23:5-6 Jeg
vil!
       Jer 23:5-6 Herren vår rettferdighet! Lyd
TT:

II
Ev.: Mark 2:13-22

Ep.: 2 Kor 3:4-6 Ved Jesus Kristus, vår Herre! Lyd Video
GT: Hos 2:14-20
TT: Sal 103:1-13, 22
III
Ev.: Luk 6:39-49

Ep.:
GT: Jes 55:10-13
TT: Sal 92:1-4, 12-15

Juledag:
Alle rekker
Ev.: Joh 1:1-14
Ep.:
Hebr 1:1-12
GT: Jes 52:7-10
TT:
Sal 98:1-9 Syng en ny sang! LydStefanusdagen / 2 juledag:

I
Ev.:
Ep.: Apg 22:17-24 Religiøs forfølgelse
GT: 4 Mos 27:15-22a Mellommannen Lyd
yd
TT:
II
Ev.: Matt 10:32-39 Den som elsker meg!
Lyd
Ep.: 2 Kor 9:8-12 Nådefulle Gud Lyd
GT: Sal 86:11-17
TT: Apg 7:52-60
III
Ev.: Joh 16:1-4a

Ep.: 2 Tim 1:7-10 Èn kilde! Lyd
GT:
TT: Sal 29
Romjulssøndag:
I
Ev.:
Ep.:
Ef 1:1-14 Fra evighet av Lyd
GT:
Sal 115:9-11 Stol på! Lyd
TT:
II
Ev.: Luk 2:33-40

Ep.: 1 Kor 5:1-5 Tuktens hensikt Lyd
GT: Jes 61:10-62:3
TT: Sal 148
III
Ev.: Luk 2:41-52

Ep.: Kol 3:12-17 Med takk til Gud Fader ved Ham! Lyd
GT: 1 Sam 2:18-20, 26
TT:
Jes 63:7-10 Forkynn Hans pris! Lyd


Nyttårsaften:
I
Ev.:
Ep.:
1 Tess 1:1-10 Evangeliets frukt Lyd
GT: Sal 103:8-14 Renselsen
Lyd
TT:
Esra 1:1-11 Fra Babylon til Jerusalem Lyd Video
II

Ev.: Joh 14:27
Ep.: 2 Pet 3:13-15a, 17-18

GT: Jer 29:10-14
TT: Fork 3:1-13
III
Ev.: Matt 11:25-30

Ep.: 1 Joh 1:5-7
GT: Klag 3:22-26
TT:
Nyttårsdag / Jesu navnedag:
I
Ev.: Luk 4:23-30 En profets mottakelse!
Ep.:

GT:
Esra 3:1-6;10-13 Offeret Lyd Video
TT:

II

Ev.: Matt 1:20b-21

Ep.: Apg 4:8-12
GT: Sal 103:1-4og8-12 Min sjel, lov Herren! Lyd
TT: 4 Mos 6:22-27
III
Ev.: Matt 18:1-4og10 Ene i din rettferdighet!
Lyd
Ep.: Rom 10:8b-13
GT: Sal 72:17-19
TT:Kristi åpenbaringsdag:
I
Ev.: Joh 21:1-8 Ved Jesus alene! Lyd
Ep.:
1 Kor 15:20-25 Herren - den oppstandne!
GT:
2 Mos 25:17-22 Nådestolen! Lyd*
TT:
II
Ev.: Matt 8:23-27 Jesus stiller stormen Lyd

Ep.: Rom 14:1-8 Frelse i Jesus alene! Lyd
GT: Ordsp 2:1-6 Helt uten vårt eget! Lyd
TT: 2 Sam 9:1-13 Mefiboset
III
Ev.: Joh 12:42-47

Ep.: Ef 6:19-24 Be for meg! Lyd Video
GT: Jes 51:4-8
TT:
2 s. i åpenbaringstiden:
I
Ev.: Joh 10:23-30 Uvisshetens grunn
Ep.: 2 Kor 8:1-9 Ved Guds nåde!
Lyd
GT: Sal 81:9-14
Hør! Lyd
TT:
II
Ev.: Mark 1:1-11

Ep.: Apg 19:1-6 Ved Jesu dåp! Lyd
GT: 1 Mos 1:1-5
TT: Sal 40:13-14 Lyset fra Golgata
III
Ev.: Luk 3:15-17, 21-22

Ep.: Apg 8:14-17
GT: Jes 43:1-3a Han fører igjennom! Lyd
TT:
Sal 27:1, 4-93 s. i åpenbaringstiden:
I
Ev.: Matt 24:35 Ordet som aldri forgår!
Ep.: Hebr 7:24-28 og 8,1-2 ..., men i Jesus du
er!
GT: Amos 8:11-12 Forgjeves søken
Lyd
TT:
II
Ev.: Joh 1:43-51

Ep.: 1 Kor 6:12-20
GT: 1 Sam 3:1-10
TT:
III
Ev.:

Ep.: 1 Kor 12:1-11
GT: Jes 62:1-5
TT:
4 s. i åpenbaringstiden:
I
Ev.: Matt 13:47-51 Det endelige skille! Lyd
Ep.:
Gal 5:1-13 Korsets anstøt Lyd Video
GT: Sal 42:1-7 Tørst etter Gud!
TT:

II

Ev.: Mark 1:14-20
Følg meg! Lyd
Ep.: 1 Kor 7:29-35 Herren først! Lyd
GT: Dan 6:4-12 Guds utfrielse Lyd
TT: Sal 62:5-12
III
Ev.: Luk 4:14-21

Ep.: 2 Pet 1:16-21 Åpenbart i Ordet! Lyd
GT: Neh 8:1-3, 5-6, 8-10
TT:
Sal 195 s. i åpenbaringstiden:
I
Ev.: Joh 1:19-34 Vitnet og vitnesbyrdet!*
Ep.: 2 Kor 4:10-15 Til liv ved død
GT: Klag 3:54-58 Guds hørende øre!

TT:
II
Ev.: Mark 1:21-28

Ep.: 1 Kor 8:1-13 Fri i Kristus! Lyd
GT: Jes 62:10-12 Min frelse! Lyd
TT: Sal 111
III
Ev.:

Ep.: Gal 3:6-14 Abrahams rettferdiggjørende tro Lyd
GT: Jer 1:4-10
TT:
6 s. i åpenbaringstiden:
I
Ev.:
Ep.: Kol 2:20-3,11
Fri til å avlegge!
GT: 5 Mos 18:15-19 Hør Ham!
TT:

II
Ev.: Mark 1:29-39

Ep.: 1 Kor 9:1-18 Er jeg ikke fri? Lyd
GT: Esek 11:19-20 Kjødhjertet Lyd
TT: Sal 147:1-11 Lovet være Gud! Lyd
III
Ev.: Luk 5:1-11

Ep.: 1 Kor 15:1-2 Stå fast i ...! Lyd
GT: Jes 6:9-13
TT: Sal 138:1-8 Lovprisnings grunn!
LydSåmannssøndag:
I
Ev.: Matt 19:27-30 Ved sannhets erkjennelse!

Ep.: Rom 7:14-25 Jeg velger Livet!
GT:
Jes 32:20 Gjenløsningen!
TT:

II

Ev.: Mark 1:40-45

Ep.:
GT: 2 Kong 5:1-5og9-15 Den enkle vei Lyd Video
TT: Sal 30
III
Ev.: Luk 6:17-26

Ep.: 1 Kor 15:12-20
GT: Jer 17:12-14 Kilden Lyd
TT:
Sal 1

Kristi forklarelsesdag:
:
I
Ev.: Luk 2:22-32 Israels trøst!
Ep.
: 1 Pet 4:12-19 Undre dere ikke!
GT:
Sak 3:1-5 En ny drakt!
TT:

II
Ev.: Mark 9:2-9

Ep.: 1 Joh 3:4-10 Den som gjør rettferdighet Lyd
GT:
TT: Sal 50:1-8
III
Ev.: Luk 9:28-36

Ep.: 2 Kor 3:12-4:2
GT: 2 Mos 34:29-35
TT: Sal 99Fastelavnssøndag:

I
Ev.:
Ep.: 2 Kor 12:1-9 Hans nåde er nok! *
GT: Jes 53:8-12 Det rammet Ham!
TT:

II
Ev.: Mark 2:1-12

Ep.: Jak 4:13-17 Hva Gud vil til livs, og ... Lyd
GT: Jes 43:22-25 Er det for meg, sier Herren? Lyd Video
TT: Sal 41 Salig er den som akter på den hjelpeløse! Lyd
III
Ev.: Luk 6:27-38

Ep.: 1 Kor 15:42-49 Sådd i forgjengelighet Lyd
GT:
TT: Sal 37:1-7 Det rette fokus Lyd

Askeonsdag:
I
Ev.: Matt 6:1-6, 16-21
Ep.: 2 Kor 5:20b-6:10
GT: Joel 2:1-2, 12-17
TT:
Sal 51:1-17

1 søndag i fastetiden:
I
Ev.:
Ep.: 2 Kor 6:1-10 I håp til Ham!
GT: Jes 12:1-6 Herren tilgir!
TT:

II
Ev.: Mark 1:9-15

Ep.: 1 Pet 3:18-22
GT:
TT:
III
Ev.: Luk 4:1-13

Ep.: 1 Kor 10:1-16 Synd ikke mer! Lyd Video
GT:
TT:

2 søndag i fastetiden:
I
Ev.:
Ep.: Hebr 2:10-13 Alle av én!
GT: Dan 9:15-19 For din egen skyld Herre!
TT:

II

Ev.:

Ep.: Rom 4:13-25
GT: 1 Mos 17:1-7, 15-16
TT:
III
Ev.: Luk 13:31-35

Ep.: Fil 3:17-4:1
GT: 1 Mos 15:1-12, 17-18
TT:
Sal 27:2-8, 10-14

3 søndag i fastetiden:
I
Ev.: Matt 11:20-26 For hvem ble Herrens arm åpenbart?
Ep.: 1 Tim 2:1-6 Nåden hersker!
GT:
Jer 8:20 Men - er du frelst?
TT:
II
Ev.: Joh 2:13-22

Ep.: Gal 4:8-20 Rettledning i sannhet Lyd

GT:
TT:
III
Ev.: Luk 13:1-9

Ep.: 1 Kor 10:1-33 Frukten av ...! Lyd
GT: Jes 55:1-9
TT:
Sal 63:1-84 søndag i fastetiden:
I
Ev.: Joh 7:37-39a Det levende vann! Lyd
Ep.: Ef 4:22-5:10 Livet her - i Kristus
GT:
Sak 12:10-13, 1 Den åpnede kilde!
TT:
II

Ev.: Joh 3:14-21

Ep.:
GT: 4 Mos 21:4-9
TT: Sal 107:1-3, 17-22
III
Ev.: Luk 15:1-3, 11b-32

Ep.: Rom 2:1-4 Døm ikke! Lyd
GT: Jos 5:9-12
TT: Sal 32:1-5 Den tilgivende Gud Lyd

Maria Budskapsdag:
I
Ev.:
Ep.: Gal 4:21-5: 6 Lov eller evangelium? Lyd
GT: Jes 7:14 og 61:1-3 Jomfruens sønn!
TT:

II

Ev.: Luk 1:46-55

Ep.: Ef 1:3-6
GT: Jer 33:14-17
TT: Jes 7:10-14
III
Ev.:

Ep.:
GT: 1 Sam 1:21-28
TT:
Palmesøndag:
I
Ev.: Matt 13:54-57a Kristi tjenerskikkelse - Lyd
Ep.: Fil 2:1-11 Se Jesus! Lyd
GT: Sak 2:14 - 3, 5 Ved Hans fattigdom! Lyd
TT:

II

Ev.: Mark 11:1-11

Ep.: Hebr 5:1-10
GT: Jes 50:4-9a
TT: Sal 118:1-2, 19-29
III
Ev.: Luk 19:28-40

Ep.:
GT: Sal 23
TT:
Matt 21:28-31 På blodets regning Lyd

Mandag i Den stille uke:
Alle rekker:
Ev.: Joh 12:1-11

Ep.: Hebr 9:11-15 De goder som skulle komme! Lyd Video
GT: Jes 42:1-9
TT:
Sal 36:5-11

Tirsdag i Den stille uke:
Alle rekker:
Ev.: Joh 12:20-36

Ep.: 1 Kor 1:26-31
GT: Jes 49:1-7 Hør på meg! Lyd Video
TT:
Sal 71:1-14

Onsdag i Den stille uke:
Alle rekker:
Ev.: Joh 13:21-32

Ep.: Hebr 12:1-3
GT: Jes 50:4-9a
TT:
Sal 70Skjærtorsdag:

I
Ev.: Matt 21:1 - 9 Den saktmodige konge!
Ep.: Kol 1:6 - 14 I Ham har vi forløsningen!
GT: Sal 25:1 og 5 - 16 Til deg, Herre!
TT:

II
Ev.: Joh 13:1-17, 31b-35

Ep.:
GT: 2 Mos 12:3-8 og 11 I kraft av blodet! Lyd
TT: Sal 116:1-4, 12-19
III
Ev.:
Matt 26:39; Mark 14:36 Skje din vilje! (Andakt)
Ep.: Hebr 4:12-16
GT: Jes 49:8-16a For oss! Lyd Video
TT:

Langfredag:
Alle rekker
Ev.: Mark 14:26-15:37 og
       Joh 18:1-19:30
Den endelige seier Lyd
Ep.: Hebr 10:16-25
GT: 2 Krøn 30:15-20 Blodets kraft Lyd
TT: Sal 22
Langfredag aften:

I
Ev.: Joh 18:35-40 Det ene nødvendige!
Ep.:
GT: Sal 22:2-9 Forlatt for din skyld! Lyd
TT:

II
Ev.: Matt 27:57-66 Fra frykt til tro!
Lyd
Ep.: Rom 5:1-11
GT: 1 Sam 16:1-13
TT:
Sal 95
III
Ev.: Joh 4:5-42

Ep.:Rom 4:1-5, 13-17
GT: 2 Mos 17:1-7
TT:
Påskenatt/Ottesang:

I
Ev.: Mark 14:22-24 Guds gave! Lyd
Ep.: Rom 10:1 - 17 Av Gud - alt!
GT:
TT:

II
Ev.:

Ep.: Rom 6:9-11 Barn skal du enda få være
GT: 2 Mos 14:10-31, 15:20-21
TT: Sal 114
III
Ev.:

Ep.: Kol 4:2-6 Be, og du skal få! Lyd
GT: Jona 2:1-11
TT: Sal 16
Herren - vår arv! Lyd
TT: Sal 16 Herren - vår arv! Lyd VideoPåskedag:

I
Ev.: Joh 12:1-11 Forskjellige forhold til Jesus
Ep.: Fil 2:12-16a Arbeid på ...! Lyd
GT: 1 Mos 3:13-15 og 21-24 Frelsesvilje
TT:

II
Ev.: Matt 28:1-10

Ep.: Fil 2:15b-30 Det samme sinn - tjenersinnet! Lyd
GT: 5 Mos 30:15-20
TT:
Sal 131:1-3 Som det avvente barn Lyd
III
Ev.:
Ep.: Ef 5:25-27, 30 Han gav seg selv! Lyd

GT: 3 Mos 19:1-2, 9-18
TT:
Sal 119:1-82 Påskedag:

I
Ev.: Luk 24:50 - 53 - i nådens tid! Lyd
Ep.: Fil 3:7 - 20 Jag etter ...!
GT: Hos 6:1 - 3 Levendegjort!
TT:

II
Ev.: Luk 24:36-45

Ep.: 1 Pet 1:10-13 Tjeneren Lyd
GT: 1 Mos 45:1-15
TT:

III
Ev.: Joh 20:11-18

Ep.: 2 Kor 5:14-19
GT: Jer 31:9-13
TT:
Sal 172 søndag i påsketiden:
I
Ev.:
Ep.: 1 Kor 14:13-20 Oppbyggelse kun ved Ordet! Lyd Video
GT: Jer 2:10-13 Hvem er som du?
TT:

II
Ev.: Joh 20:19-31

Ep.: 1 Joh 1:1-2:2
GT: 2 Mos 24:12-18
TT:
Sal 133,1-3 Lyd
III
Ev.:Luk 24:13-35

Ep.: Åp 1:4-8
GT: Jes 58:1-9a (9b-12)
TT:
Sal 150

3 søndag i påsketiden:
I
Ev.: Matt 23:23-28 Ve hykleriet! Lyd
Ep.: 1 Joh 3:18-24 Bli i Hans bud!*
GT: Joel 2:12-13 Men selv nå!
TT: Sal 116:1-4, 12-19
II
Ev.: Luk 24:36b-48

Ep.: 1 Joh 3:1-7
GT: 1 Mos 2:15-17; 3:1-7
TT: Sal 4

III
Ev.: Joh 21:1-19

Ep.: Åp 5:11-14
GT: Mika 6:1-8
TT:


4 søndag i påsketiden:
I
Ev.:
Ep.: 1 Pet 2:11 - 20 Vår ferd!
GT: Sal 73:21 - 28 Min del for evig!
TT:

II
Ev.: Joh 10:11-18

Ep.: 1 Joh 3:16-24
GT: Jos 24:1-3a, 14-25
TT: Sal 23
III
Ev.:

Ep.:
GT: Dom 4:1-7
TT: Sal 155 søndag i påsketiden:
I
Ev.: Joh 16:5 - 15 Talsmannen!
Ep.: Jak 1:17 - 21 Ordets makt!
GT: Sal 87:1 - 7 Alle mine kilder i deg!
TT:

II
Ev.: Joh 15:1-8

Ep.: 1 Joh 4:7-21
GT: Sal 31:1-5, 15-16
TT: Sal 22:25-31
III
Ev.: Joh 13:31-35

Ep.: Åp 21:1-6
GT: Jes 42:1-9
TT:

6 søndag i påsketiden:
I
Ev.: Joh 16:23-30 Faderen selv elsker dere!
Ep.: 1 Kor 15:51-57 Døden er oppslukt!
GT: Sal 70:1-6 Du er min hjelp!
TT:

II
Ev.: Joh 15:9-17

Ep.: 1 Joh 5:1-6
GT: Sal 66:8-20
TT:
III
Ev.: Joh 14:23-29

Ep.: Åp 21:10, 22-22:5 Et øyenvitne til staden! Lyd
GT: Jer 31:15-17
TT: Sal 67

Kristi himmelfartsdag:
Alle rekker
Ev.: Luk 24:44-53

Ep.: Ef 1:15-23
Ep: Apg 1:1-11
TT:
Sal 47Søndag før pinse:
I
Ev.:

Ep.: Gal 1:10-24 En sann Herrens apostel – et sant - Lyd
GT: Jes 32:20 Se, Hans miskunnhet! Lyd
TT:

II

Ev.: Joh 17:6-19

Ep.: 1 Joh 5:9-13
GT: Jes 7:10-16
TT: Sal 1
III
Ev.: Joh 17:20-26

Ep.: Åp 22:12-14, 16-17, 20-21
GT: Jes 35:1-10
TT:
Sal 97

Pinseaften:
I

Ev.: Matt 18:1 - 7 Hvem er størst?
Ep.:
GT:
Jes 55:1 - 3 Kom! - alle dere ...! Lyd
TT:

II

Ev.: Joh 17:1-8 Han ber for oss! Lyd

Ep.: Hebr 11:1-4 og 7-10 Ved tro! Lyd
GT: Jes 11:1-10
TT: Sal 68:1-10, 32-35
III
Ev.: Matt 3:7-
12 Omvendelsen verdig Lyd
Ep.: 1 Pet 3:13-22
GT: Jes 2:12-17 Til erkjennelse Lyd
TT:
Sal 105:1-6, 37-45


Pinsedag:

I
Ev.: Matt 3:16 Åndens vitnesbyrd Lyd
Ep.: 1 Pet 1:18 - 25 Ved Guds ord, som ...
GT: 1 Kong 19:11 - 13a Den stille susen Lyd Lyd
TT:
II
Ev.: Joh 15:26-27; 16:4b-15

Ep.: Rom 8:22-27
GT: Joel 3:3-5 Frelsernavnet Lyd
TT: Sal 104:24-34, 35b
III
Ev.: Joh 14:8-17; 25-27 Større ting!
Lyd
Ep.: Rom 8:14-17
GT:
TT:
Apg 2:32-36 Den korsfestede Lyd2 Pinsedag:
I
Ev.: Mark 8:1 - 9 Brødunderet Lyd
Ep.:
Tit 1:1 - 4 Ordet åpenbart Lyd
GT: Sal 117:1 - 2 Ett i Kristus! Lyd
TT:

II
Ev.: Joh 6:44-47

Ep.: Apg 11:19-26
GT: Jes 44:3-5
TT: Apg 16:16-34
III
Ev.: Joh 7:37-39

Ep.: Apg 15:1-11
GT: 2 Mos 17:1-7
TT: Apg 1:6-14Treenighetssøndag:
I
Ev.: Joh 4:46-54 Hans annet tegn Lyd
Ep.: Filem 1:1-25 Brevet til Filemon Lyd
GT: Dom 6:11-8,33 Gideon Lyd
TT:
Amos 5:14-15 Den gode Vei! Lyd
II
Ev.: Joh 3:1-17

Ep.: Rom 8:12-17
GT: Jes 6:1-8
TT: Dan 6:17-24 Herrens trofasthet! Lyd
III
Ev.: Joh 16:12-15

Ep.: Rom 5:1-5
GT: Ordsp 8:1-4, 22-31
TT: Sal 8

2 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.: Matt 13:31-33 Guds rikes fremvekst Lyd
Ep.: Rom 12:1-2 Helliggjørelsens kraft! Lyd Video
GT: Dom 11:1-12:7 Jefta Lyd
TT:
Sal 143:1-9 Til deg, Herre ...! Lyd
II
Ev.: Mark 3:20-35 Det åndelige slektskap Lyd

Ep.: 2 Kor 4:13-5:1 Den samme troens Ånd! Lyd
GT: 1 Sam 8:4-20 (11:14-15) Bli i det du hørte fra begynnelsen! Lyd
TT: Sal 144:1-4; 9-10 Hva er et menneske, at du kjenner ham? Lyd
III
Ev.: Joh 16:23b-28 Faderens Sønn
Lyd Video
Ep.: Kol 2:1-6 Guds hemmelighet! Lyd
GT: 1 Kong 17:8-24
TT: Esek 18:29-32 Sann omvendelse Lyd3 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.: Joh 8:12 Død eller levende tro? Lyd Video
Ep.: Rom 15:14-19 Hva Gud gjør! *
GT: Dom 13:1-16,31 Samson Lyd  *
TT: 2 Mos 16:11-18 Ved Herrens Ånd alene! Lyd Video
II

Ev.:

Ep.: Fil 4:1-7 Fred i Ham, tross alt! Lyd Video
GT: 1 Sam 15:34-16:13
TT: Sal 20
III
Ev.: Luk 7:36-8:3

Ep.: Gal 2:19-20 Det liv jeg lever! Lyd
GT: 1 Kong 21:1-21a
TT: Sal 5:1-84 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.:
Ep.: Rom 16:17-20 Forvirring? - årsak? Lyd *
GT: 5 Mos 4:29-31 Søk! - av hele hjertet! Lyd
TT:
Sal 135:14-21 En rettferdig for urettferdige! Lyd
II
Ev.: Mark 4:35-41 Jesus stiller stormen
Lyd
Ep.: 2 Kor 6:11-13 Rør ikke noe urent! Lyd
GT: 1 Sam 17:4-11,19-23,32-49 David og Goliat Lyd
TT: Sal 9:9-21 For de fortaptes skyld! Lyd
III
Ev.: Luk 8:26-39

Ep.: 1 Tess 4:13-18
GT: 1 Kong 19:1-15a
TT: Sal 425 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.: Mark 5:25-34 Berøring med Jesus Lyd
Ep.: 1 Kor 1:10-15 Er Kristus blitt delt? Lyd
GT: 5 Mos 10:17-21 Hellige oss i sannheten! Lyd
TT: Jes 1:18-20 Kom til din frelser! Lyd

II
Ev.:

Ep.: Gal 6:7-10 Bare ett evangelium! Lyd
GT: 1 Mos 18:9-15 Forkynnelsens dårskap Lyd Video
TT: Sal 33:1-12
III
Ev.:

Ep.: Gal 5:11 Korsets anstøt Lyd Video
GT:
TT: Sal 72:8-17 Kongenes konge - synderes venn! Lyd VideoAposteldagen / 6 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.:
Ep.: Apg 2:38 Hjelpeløses frelser! Lyd 
GT: Sal 123:1-4 Ja, Han har hørt! Lyd 
TT: Jes 1:12-17 Bekjenn!
II
Ev.:

Ep.:
GT: 2 Sam 1:1, 17-27 Tro mot pakten! Lyd Video
TT: Sal 130:1-8 Av dypest nød
Lyd 
III
Ev.: Luk 9:51-56 Kommet for å frelse!
Lyd Video
Ep.: Gal 5:1-9 Frigjort Lyd
GT: 2 Kong 2:1-14
TT: Sal 78:11-20 Glem ikke Hans velgjerninger!
Lyd Video7 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.:
Ep. 1 Kor 16:8-9 Herrens nøkkel Lyd*
GT: Sal 127:1-2 Av nåde alt jeg får! Lyd
TT:
2 Sam 22:1-7 Èn farbar vei! Lyd
II
Ev.: Mark 6:1-13 Salig er den ...! Lyd

Ep.: 1 Kor 4:14-21 Avlet i Kristus Jesus ved evangeliet Lyd
GT: 2 Sam 5:1-5, 9-10
TT: Sal 48
III
Ev.: Luk 10:1-11, 16-20
Ha fred i Ham! Lyd
Ep.: Gal 6:1-16 Det som betyr noe! Lyd Video
GT: 1 Mos 21:8-21 Trellen og Guds godhet Lyd Video
TT:8 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.: Luk. 14:12-14 Se og lev! Lyd
Ep.: 1 Kor 10:6-13 Forbilder for oss Lyd
GT: 1 Sam 3:1-11a Herrens ord åpenbart! Lyd
TT:
Fork 12:1-14 Tenk på din Skaper! Lyd
II
Ev.: Mark 6:14-20 Herodes' åndelige tilstand! Lyd
Video
Ep.: Gal 2:1-10 Kløkt i villfarelse Lyd
GT: 2 Sam 6:1-5, 12b-19
TT:
III
Ev.: Luk 10:23-37 Salige øyne!
Lyd
Ep.: Kol 1:1-11 Inn til Kilden! Lyd*
GT: Amos 7:7-17 Så lot Han meg se! Lyd
TT: Sal 829 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.: Matt 9:36-10:7 Hyrden! Lyd
Ep.: Gal 2:11-21 Sterk - i vår svakhet! Lyd
Ep.: Gal 2:11-21 Frelst ved det lovfrie evangelium Lyd
GT: Sal 46:1-6 Frimodig tillit
TT:

II
Ev.: Mark 6:30-34, 53-56 Forkynn Ordet! Lyd

Ep.: Ef 2:11-14 Kom derfor i hu! Lyd
GT: 2 Sam 7:1-16
TT: Sal 89:20-37
III
Ev.: Luk 10:38-42 Ett er nødvendig!
Lyd
Ep.: Kol 1:15-28 Hold fast ved hodet! Lyd
GT: Amos 8:1-12 Syndens frukt - syndens lønn! Lyd Video
TT: Sal 52

10 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.: Joh 12:25 Som hater sitt liv - i denne verden! Lyd Video
Ep.:1 Tim. 4:12-16 Gi akt på! Lyd
GT: 1 Mos. 12:1-3 Abrahams velsignelse -
- velsignelsen i Jesus Kristus
Lyd
TT:

II
Ev.: Joh 6:1-15 Herrens gjerning
Lyd
Ep.:
Ef 3:8-13 Kristi uransakelige rikdom! Lyd
GT: 2 Sam 11:1-15
TT:
III
Ev.: Luk 11:5-13 Be - og få!
Lyd
Ep.: Kol 2:6-19 Alene i håp til Gud! Lyd
GT: Hos 1:2-10
TT: Sal 85 Gud er!
Lyd

11 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.: Mark 10:35-45 Fallen natur i møte med Gud
Ep.: Rom 11:25-32 Ved miskunn!
GT: Joel 2:21-27 Læreren til rettferdighet!
TT:

II
Ev.:

Ep.: Ef 4: 1-6, 17-21 Jeg formaner! Lyd
GT: 2 Sam 11:26-12:13a
TT:
III
Ev.: Luk 12:13-21 Ta dere i vare!
Lyd
Ep.: Kol 3:1-11 Er dere oppreist med Kristus, da ...! Lyd
GT: Hos 11:1-11
TT: Sal 107:1-9, 43

12 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.:
Ep.: 1 Kor 15:1-10 Jeg overgav dere ...!
GT: 2 Sam. 12:1-9 og 13 Oppgjør!
TT:
Amos 4:6-8;12-13 Vend om! Lyd
II
Ev.: Joh 6:35, 41-51 Livets brød! Lyd Video

Ep.: 1 Kor 1:4-9 Takk Gud! Lyd
GT: 2 Sam 18:5-9, 15, 31-33
TT: Sal 130
III
Ev.:

Ep.: Hebr 11:1-3; 11-16 Tro Lyd Video
GT: Jes 1:1, 10-20 Ved uforskyldt nåde alene! Lyd
TT: Sal 50:22-2313 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.: Luk. 17:11-19 Levende tro!
Ep.: 2 Kor 3:4-11 Rettferdighetens tjeneste!
GT: Sal 115:1-9 Vår Gud er i himmelen!
TT:

II
Ev.: Joh 6:51-58
Ep.: Gal 5:25-6:5 Lev og vandre i Ånden!
Lyd
GT: 1 Mos 22:1-14
TT:
III
Ev.: Luk 12:49-56

Ep.: Hebr 11:29-12:2 Ved troen! Lyd Video
GT: Jes 5:1-7 Lovens hensikt Lyd
       Jes 5:1-7 Hva mangler ennå? Lyd
TT: Sal 80:1-20 La ditt åsyn lyse!
LydVingårdssøndag / 14 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.: Matt 21:33-43 Ved Ordet og Ånden!

Ep.: 1 Kor 1:26-31 Himmelen verdig!
GT: Esek. 3:16-21 Så den ugudelige må få leve Lyd
TT:

II

Ev.: Joh 6:56-69

Ep.: 1 Joh 2:23-26 og 2 Kor 11:3-5 En annen ...! Lyd
GT: 2 Mos 1:8-2:10
TT: Sal 84
III
Ev.: Luk 13:10-17

Ep.: Hebr 12:18-29
GT: Sal 147:12-20
TT:


15 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.: Luk. 7:11-17 Herre over dødens makt!
Ep.: Ef. 3:13-21 Ham være ære!
GT: Sal 146:1-10 De elendiges frelser!
TT:

II
Ev.: Matt 16:21-28

Ep.: Rom 10:1-4 From eller kristen? Lyd Video
GT: Høys 2:8-13
TT: Sal 45:1-2, 6-9
III
Ev.: Luk 14:1, 7-14 Lovens voktere i møte med lovens giver
Lyd
Ep.: Hebr 13:1-8, 15-16 Frelse og gjerning Lyd
GT: Jer 2:4-13 Frafall! Lyd
TT: Sal 81:1-8, 14-17
Herren utfrir!

16 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.: Matt 6:24-34 Søk først ...!
Ep.: Gal 3:15-22 Abrahams ætt!
GT: Sal 91:1-16 Herrens omsorg!
TT:

II
Ev.: Mark 7:24-37

Ep.: Jak 2:1 -17
GT: Ordsp 22:1-2, 8-9, 22-23
TT:
III
Ev.: Luk 14:25-33 Regn etter!

Ep.: Apg 16:1-12 For evangeliets skyld! Lyd
GT: Jer 18:1-11
TT: Sal 139:1-12

17 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.: Matt 7:1-5 Døm ikke!
Ep.:
Tit 3:3-11 Før - og etter Lyd
GT: Sal 124:1-8 Fri fra snaren! Lyd
TT:

II

Ev.: Mark 8:27-38

Ep.: Jak 3:1-12
GT: Ordsp 1:20-33
TT:
III
Ev.:
Luk 19:41-48 Jerusalems forkastelse Lyd
Ep.: 1 Tim 1:12-17 Vi har fått miskunn! Lyd
GT: Jer 4:11-12, 22-28
TT: Sal 14 Menneskets dårskap - Guds visdom
Lyd

18 søndag i treenighetstiden:
I

Ev.:
Ep.: 2 Kor 5:7 I tro, ikke beskuelse! Lyd
GT: Sal 125:1-5 Herren berger sine! Lyd
TT:

II
Ev.: Mark 9:30-37

Ep.: Jak 3:13-4:3, 7-8a
GT: Ordsp 31:10-31
TT:
III
Ev.: Luk 16:13
Mammon eller Herren! Lyd
Ep.: Kol 1:12-14 Alene av Ham! Lyd
GT: Jer 8:18-9:1 Frafallets følger! Lyd
TT: Sal 79:1-9

19 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.:
Ep.: Gal 3:1-5 Ved nåden alene! Lyd
GT: Sal 126:1-6 Gled deg Guds menighet! Lyd
TT:

II
Ev.: Mark 9:38-50

Ep.: Jak 5:13-20
GT: Est 7:1-6, 9-10; 9:20-22
TT:
III
Ev.:

Ep.: 1 Tim 6:6-19 *
GT: Jer 32:17-20 Den evige! Lyd Video
TT:

20 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.: Luk 4:31-37 En evig seier Han oss vant! Lyd
Ep.: 1 Kor 2:1-16 Guds visdom - vår frelse! Lyd
GT: 
TT:
II
Ev.:

Ep.: 1 Kor 1:30 Visdom fra Gud Lyd Video
GT: Job 1:1; 2:1-10
TT: Sal 26
III
Ev.: Luk 17:5-10

Ep.: 2 Tim 1:1-14
GT: Klag 1:1-6
TT: Sal 13721 søndag i treenighetstiden:

I
Ev.:
Ep.: 1 Kor 3:1-6 Åndelig umodenhet er farlig! Lyd
GT: Sal 121:1-8 Hvor skal min hjelp komme fra? Lyd
TT:

II
Ev.: Mark 10:17-31

Ep.: 1 Kor 1:30 Rettferdighet/Rettferdiggjørelse Lyd Video
GT: Job 23:1-9, 16-17
TT: Sal 22:1-15
III
Ev.: Luk 17:20-30 De to riker Lyd

Ep.: 2 Tim 2:8-15
GT: Jer 29:1, 4-7
TT: Sal 66:1-12

22 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.: Matt 2:1-5:7-8 og 12 Herodes' sinn Lyd
Ep.: Gal 4:1-7 Ikke lenger trell! Lyd
GT: Jes 43:18-21 Noe nytt!
TT:  

II
Ev.: Matt 22:15-22

Ep.: 1 Kor 1:30 Helliggjørelse Lyd Video
GT: Job 38:1-11 Sann forstand! Lyd
TT: Sal 104:1-9, 24, 35c
III
Ev.: Luk 18:1-8

Ep.: 1 Pet 1:15-21 Et nytt hjerte - en ny ånd Lyd
GT: Jer 31:27-34
TT: Sal 119:97-104

23 søndag i treenighetstiden:
I
Ev.: Matt 1:18-24 Av Den Hellige Ånd!
Ep.: 1 Joh 3:1-2 Se, hvor stor kjærlighet!
GT: Jes 11:1-5 En kvist av Isais stubb
TT:  Sal 90:1-6, 13-17

II
Ev.: Mark 10:46-52

Ep.: 1 Kor 1:30 Forløsning Lyd Video
GT: 5 Mos 34:1-12
TT: Sal 34:1-8 (19-22)
III
Ev.: Luk 18:9-14

Ep.: 2 Tim 4:6-8, 16-18
GT: Joel 2:23-32
TT: Sal 65

24. søndag i treenighetstiden
Bruk tekstene på 6. s. i åpenbaringstiden
25. søndag i treenighetstiden
Bruk tekstene på 5. s. i åpenbaringstiden
26. søndag i treenighetstiden

Bruk tekstene på 4. s. i åpenbaringstiden
27. søndag i treenighetstiden
Bruk tekstene på 3. s. i åpenbaringstiden

Domssøndag / Kristi kongedag:
I
Ev.: Luk 22:39-53
Ep.: 1 Kor 6:1-11
GT: Jes 55:6-7 Ved Jesus alene! Lyd
II
Ev.: Joh 18:33-37
Ep.:
Åp 1:4b-8
GT: 2 Sam 23:1-7
TT:
Sal 132:1-9 Hvil i Ham! Lyd
III
Ev.: Luk 23:33-43

Ep.: Kol 1:13-22 Forlikt ved Ham! Lyd
GT: Jer 23:1-6
TT:


Merkedager og temadager:

Lysmesse (7. desember)
I

Ev.:
Ep.: Kol 2:13-17 Vi er fri! Kjøpt fri! Lyd
GT:
TT:

II
Ev.:

Ep.: Rom 8:24-28 Frelsende håp! Lyd*
GT:
TT:
III
Ev.:

Ep.: Rom 13:8-10 Et nytt bud Lyd
GT:
TT:

Helligtrekongersaften (5. januar)
Alle rekker
Ev.:

Ep.: Kol 3:1-4 Den rette grunn! Lyd
GT:
TT:

Helligtrekongersdag (6. januar)
Alle rekker
Ev.:

Ep.: 2 Kor 9:6-10 Gi, så skal du få! Lyd*
GT:
TT:

Kyndelsmesse (2. februar)
Alle rekker
Ev.:

Ep.: Hebr 2:14-18 Ved Hans fattigdom! Lyd
GT:
TT:
Sal 24

Samefolkets dag (6. februar)
I

Ev.:
Ep.: Kol 2:8-10 Alt i Kristus Lyd
GT:
TT:

II
Ev.:

Ep.: 1 Tim 2:4-6 Han har vunnet den rene drakt! Lyd
GT:
III
Ev.:

Ep.: Ef 4:17-25 Lysets barn Lyd
GT: Jes 10:1-3 Hindre dem ikke! Lyd Video
TT:

1. mai  
I

Ev.:
Ep.: Hebr 3:7-14 Den første fulle visshet! Lyd
GT:
TT:

II
Ev.: Mark 10:32-34 Ved Hans død!

Ep.: 1 Kor 5:6-13a Usyret
GT: Sal 116:12-13 og 17-19 Løftets oppfyller!
III
Ev.: Matt 20:25-28

Ep.: Jak 5:1-6
GT: 2 Mos 2:23-25, 3:7-10
TT:17 mai:
I
Ev.:
Ep.: Fil 4:8-9 Gi akt på!
GT: 3 Mos 4:13-20 Presten skal gjøre det! Lyd
TT:
II
Ev.: Matt 22:17-22
Ep.: Ef 5:3-10 Ved lyset! Lyd
GT: 1 Krøn 29:10-14
TT:

III
Ev.: Luk 17:11-19
Ep.: 1 Kor 4: 6-13 La deg ikke dåre! Lyd
GT: 5 Mos 8:11-14
TT:
Sankthansdag / Jonsok (24. juni) 
I
Ev.: Mark 1:4; Luk. 3:3 Syndenes forlatelse Lyd Video
Ep.: Rom 8:1 Ingen fordømmelse! Lyd
GT:
TT:
II
Ev.: Mark 2:23-3:6
Ep.: 2 Kor 4:5-12
GT: 1 Sam 3:11-20
TT:

III
Ev.: Luk 7:1-10
Ep.: Gal 1:1-12 Intet annet evangelium! Lyd
GT: 1 Kong 18:21-26og36-39 Hvor lenge? Lyd
TT:
Olavsdagen / Olsok (29. juli) 
I
Ev.: Matt 5:21-37
Ep.: 1 Kor 15:35-38
GT:
II
Ev.: Mark 12:38-44
Ep.: Hebr 9:24-28
GT: Rut 3:1-5; 4:13-17
TT:

III
Ev.: Luk 20:27-38
Ep.: 2 Tess 2:1-5, 13-17
GT: Hag 1:15b-2:9
TT:
Sal 145:1-8, 17-21 I sannhet! LydMikkelsmesse (29. september) 
I
Ev.: Mark 14:17-28 Eneste farbare vei!

Ep.: Fil 3:3-11 Alene i håp til Gud! Lyd
GT:
TT:

II
Ev.: Mark 13:1-8

Ep.: Hebr 10:11-25
GT: 1 Sam 1:4-20
TT:
Sal 113
III
Ev.: Luk 21:5-19

Ep.: 2 Tess 3:6-13 Arbeidsmoral Lyd
GT: Jes 65:17-25
TT: Sal12/Sal 118Høsttakkefest:
I
Ev.: Mark 4:26-34 Med Guds rike er det ...! Lyd Video
Ep.: 1 Kor 1:1-9 Ved Kristi vitnesbyrd!
Ep.: 1 Kor 1:1-9 Ved Kristi vitnesbyrd! Lyd
GT: 5 Mos 11:8-14 Loven oppfylt! Lyd
TT:

II
Ev.: Luk 17:11-19
Ep.: Åp 12:7-12 Guds seier - vår seier! Lyd
GT:
TT: Esek 33:7-11 Hvorfor vil du dø?
Lyd
III
Ev.: Luk 11:3
Ep.: Jak 1:17-18
GT: Sal 104:24-30
TT:
Sal 42

Bots- og bønnedag (Siste søndag i oktober)  
I
Ev.:
Matt7:16-19 Nåde for synder! Lyd Video
Ep.: *
GT: Jes 55:1-3 Nåde for synder! Lyd Video
TT:

II
Ev.: Mark 12:28-34

Ep.: Hebr 9:11-14
GT: Rut 1:1-18
TT:
Sal 146
III
Ev.: Luk 19:1-10

Ep.: 2 Tess 1:1-4, 11-12
GT: Hab 1:1-4, 2:1-4
TT: Sal 119:137-144

Reformasjonsdagen (Lørdag 31 okt. 2018)
Alle rekker
Ev.: Joh 10:40-42 Det sanne vitnesbyrd Lyd

Ep.: Gal 2:21b Rettferdghet ved nåden! Lyd
GT: Jes 65:1-2 Kom! - Nå! Lyd
TT: Sal 141:1-10 Til deg tar jeg min tilflukt! Lyd

Allehelgensdag (Første søndag i november)
I
Ev.:

Ep.: Rom 8:18-23 Lengt etter barnekåret! Lyd
GT: 5 Mos 7:6-8 For sin egen skyld - alene! Lyd
TT:

II
Ev.: Joh 11:17-27 og 37-44
Livets Herre!
Ep.: Åp 21:1-6a
GT: Jes 25:8-9 Han har oppslukt døden! Lyd
TT:
Sal 24
III
Ev.: Luk 6:20-31

Ep.: Ef 1:11-23
GT: Dan 7:1-3, 15-18
TT: Sal 149

Minnedag (Første søndag i november)
I
Ev.:

Ep.: Fil 3:12-16 Grepet av Ham! Lyd*
GT:
TT:

II
Ev.: Joh 21:9-13

Ep.: Apg 2:1-12
GT: 1 Mos 12:1-4a
TT:
Sal 100:1-5 Lovsang Lyd
III
Ev.:

Ep.: Rom 5:12-19
GT: Esek 34:11-16, 20-24
TT: Apg 8:26-40

For kristen enhet (18. januar)
I
Ev.:
Mark 16:14-20 Gå og forkynn!
Ep.: Ef. 4:8-10 Den samme!
GT: Sal 47:2-10 Høyt opphøyet! Lyd
TT:
Sal 78:1-7
II
Ev.: Matt 17:1-9

Ep.: 1 Pet 1:3-9
GT: Jos 3:7-17
TT:
Sal 34:1-10, 22
III
Ev.: Matt 4:1-11

Ep.: 1 Pet 1:17-23
GT: 2 Mos 3:1-15
TT:

For rettferdighet og fred (21. september)
I
Ev.:

Ep.: *
GT:
TT:

II
Ev.: Joh 3:1-17

Ep.: Hebr 2:5-12
GT: 1 Mos 6:11-22; 7:24; 8:14-19
TT:
Sal 107:1-7, 33-37
III
Ev.: Joh 4:5-42

Ep.: 1 Pet 2:19-25
GT: 1 Mos 12:1-9
TT: Dan 12:1-3 En hjelp i trengsler Lyd

For forfulgte (9. november)
I
Ev.:

Ep.: *
GT:
TT:

II
Ev.:

Ep.: Jak 2:1-9
GT: Jes 58:6-10
TT:
Sal 76
III
Ev.: Luk 24:13-35

Ep.: 1 Pet 2:2-10
GT:
TT: Sal 78:8-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2019 - 2020 I Tekstrekke

Alle ved Einar Kristoffersen

Klikk for kommende helligdag(er)s preken
.
NB! Førstkommende prekenoppsetning(er) er 17 søndag i treenighetstiden (27 sept.) Mikkelsmesse (29 sept.) Høsttakkefest (29 sept.)
   Siden er en mer privat tekstrekke-oppsetning, og inneholder taler over
blant annet eldre tekstrekke og tilleggstekster i Den norske kirke!

Nytt Liv
Prekestolen
Nådeordet
Alt av nåde!
The Pulpit

YouTube videoer
Boksalg!

Tekstoversikt


Tilbake

Reiserutekalender

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Til toppen

Merkedager og temadager

his We