Tilbake            
                                               Aposteldagen / 6 søndag i treenighetstiden

 

 

 


 

Det fullgyldige offer!

Apg 20:24 - 32

   24 Men for meg selv akter jeg ikke mitt liv et ord verd, når jeg bare kan fullende mitt løp og den tjeneste som jeg fikk av Herren Jesus: å vitne om Guds nådes evangelium. 25 Og se, nå vet jeg at dere aldri mer skal se mitt ansikt, alle dere som jeg gikk omkring iblant og forkynte riket. 26 Derfor vitner jeg for dere på denne dag at jeg er ren for alles blod. 27 For jeg har ikke holdt noe tilbake, men jeg har forkynt dere hele Guds råd. 28 Så gi da akt på dere selv og på hele hjorden, som Den Hellige Ånd har satt dere som tilsynsmenn for, for at dere skulle vokte Guds menighet, som Han vant seg med sitt eget blod. 29 Jeg vet at etter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blant dere, som ikke skåner hjorden. 30 Ja, blant dere selv skal det fremstå menn som fører falsk tale for å lokke disiplene etter seg. 31 Våk derfor! Kom i hu at jeg i tre år, natt og dag, ikke holdt opp med å formane hver eneste en med tårer. 32 Og nå overgir jeg dere til Gud og Hans nådes ord, Han som er mektig til å oppbygge dere og gi dere arv sammen med alle dem som er blitt helliget.

   Det er apostelen Paulus som taler til de eldste i Efesus, leser vi i vers 17 i samme kapittel: «Fra Milet sendte han da bud til Efesus og kalte til seg menighetens eldste.» - og hør hva han sier: «Men for meg selv akter jeg ikke mitt liv et ord verd, når jeg bare kan fullende mitt løp og den tjeneste som jeg fikk av Herren Jesus: å vitne om Guds nådes evangelium. når jeg bare kan fullende mitt løp og den tjeneste som jeg fikk av Herren Jesus: å vitne om Guds nådes evangelium.» (v.24).
   Det er et omvendt menneske. Det er en sinnsforandring som viser seg i at blikket, oppmerksomheten er blitt rettet mot noe annet enn før. Det du før trodde på, tror du ikke lenger på, det du før satte din lit til, setter du ikke lenger lit til. Du prøver ikke lenger å hente noe godt ut av ditt eget. Eller gjør du det? Tror du det finnes noe der? Hva sier Ordet om det? – jo, hør!: Alt som er der er synd! Der er ikke noe å hente ut, og sette inn i Guds rikse arbeid! Underlig, ikke sant? Hvem er det da som bygger Guds rike? Det må jo da være Herren alene!
   Likevel går det så mye på dette i dag – bare bli med, for Gud har bruk for deg og dine ressurser. Nei, det har Han slett ikke! Det Han vil er at du skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse – og da får du se det: Du har ingen ressurser som duger i dette arbeidet.
   Paulus er kommet til sannhets erkjennelse: «Men for meg selv akter jeg ikke mitt liv et ord verd.» (v.24a).
   Hvem skal vi holde oss til, om vi ikke skal holde oss til disse sannhetsvitnene utvalgt av Gud, som Paulus sier her: «- til å vitne om Guds nådes evangelium.» (v.24c).
   Tenk nå på Paulus, den skriftlærde fariseeren som gikk omkring og solte seg, nettopp i sitt eget liv. I hva han ved Guds hjelp hadde fått til. Ulastelig etter loven, som han skriver. Det er hans attest, når han vurderte seg selv. Det er han som skriver her: «Men for meg selv akter jeg ikke mitt liv et ord verd.» (v.24a). Det var altså ikke verd å si så mye som ett ord om! Her har du beviselig skjedd en forandring, ikke sant? En aldeles ny erkjennelse!
   Når du står for en forsamling som ikke tåler å høre dette budskapet om mennesket – for Guds ord har også et budskap om mennesket – da står du ikke fremfor en kristen forsamling, samme hvor mye de måtte vitne om seg selv og sin kjærlighet til Herren – men du står for en forsamling ugjenfødte, egenrettferdige mennesker, som ikke har Guds lov i hjerte og sinn. Det har aldri gitt Gud rett, men står Hans ord imot i gjenstridighet!
   Hvor mange er det i denne forsamling som smelter sammen med dette budskapet om mennesket. Jeg spør ikke om du liker det, for det gjør du vel ikke – ikke jeg heller, men å du, hvor jeg ønsker det var annerledes! – men gir du det rett? Det er en annen sak. Er det slik som Paulus sier?
   Paulus sier det samme et annet sted, bare med andre ord i Gal 2:20: «Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, Han som elsket meg og gav seg selv for meg.»
   Vi skal ta bort to ord i begge disse utsagn. Kanskje vi ser det klarere da, hva Paulus faktisk sier her. I det første tar vi bort – lenger selv, og i det andre – i meg! Hva står det så? Jeg lever ikke! Så radikalt er det! Er det slik for deg? Og så videre: Men Kristus lever!
   Jeg lever ikke, men Kristus lever! Det r kristenliv! – det liv Jesus levde! Det er det kristne livet! «Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere åpenbares med Ham i herlighet,» skriver han i Kol 3:4.»


   Når det gjelder kristenliv, ser vi også i dag denne veldige dreiningen over på, dette som vi skal være i verden, men det er ikke hva det først og fremst er tale om, men det liv vi en engang skal stå for Gud ved. Det som gjerne holdes frem som kristenliv, det er kun en frukt av at vi lever i lyset, som er Jesus selv.
   Problemet er, hvordan komme til rette med en hellig Gud! – og det er så visst ikke ved det liv vi lever!

   Jeg tror det, at dersom du virkelig går inn for å leve etter Guds bud og vilje her i verden, så langt du forstår, som det gjerne heter, vil du ende opp som det motsatte av hva du tenkte å bli.

   Kristenliv er å hver dag komme til Jesus med sin synd og nederlag. Komme til Jesus og fortelle Han hvor dårlig det går for meg å være kristen, som Ole Hallesby sa. Et slikt menneske lever i lyset – og det blir ikke store utskeielser der i gården, det kan du være viss på. For som ordet opplyser oss om – midt imot all menneskelig tanke – opptukter nåden – hør! Nåden! – oss til det gode, som vi kan lese i Tit 2:11-12.

E.K.

   Det er verre der hvor nåden kun er som et vakkert maleri en kan stå og betrakte og beundre, men ikke har virkelig bruk for. Der gjøres mørke til lys, og lys til mørke, som vi ser på disse såkalte kristne rockefestivalene for eksempel.
   Det kan tales mye om nåde, men det er ikke noe virkelig behov for nåde, sannhet og lys. For alt er vel som det er! Det går så bra, og profetene forkynner det samme: Alt er vel! Alt er vel!

   Hør hva Paulus skriver her: «Og nå overgir jeg dere til Gud og Hans nådes ord, Han som er mektig til å oppbygge dere og gi dere arv sammen med alle dem som er blitt helliget.» (v.32).
   «- til Hans nådes ord!» Han var ikke redd for det apostelen! Han hadde erfaring med hva dette ordet hadde fått virke i hans eget liv.
   Det var evangeliet han var frelst ved, og det var evangeliet han var bevart ved – og det var Gud alne han tilskrev den æren. Paulus var ved Guds nåde blitt bevart i denne totale avhengigheten av Jesus og Hans fullbrakte verk, siden den dagen han mistet sin egen rettferdighets drakt ute på Damaskusveien, og måtte ledes blind inn i byen.
   Da ble han flyttet over fra de skriftlærdes rekker til de kristnes. Da var det slutt på å vokse i seg selv – slutt på å lite på seg selv. Fra da av stolte han på Guds makt til både frelse og bevarelse i og ved Hans nådes ord. Derfor går også hans forkynnelse ut på å peke bort fra seg selv til Jesus.

   Han taler her om noen glupende, som skal føre forvendt tale for å lokke disiplene etter seg. Det er ulven/slangen!
   Har du latt noe menneske få bestemmende innflytelse over deg? Pass deg for det!  I den forbindelse, spør Paulus: Er Kristus blitt delt?
   Ikke slik med Paulus – han har aldri forkynt mennesket som noe det er verd å følge – tvert imot! Han forkynte Jesus alene som endelig autoritet i den kristnes liv!
   Men hvor er nå Jesus? Jo, Han er i Ordet, i Skriftens vitnesbyrd om Ham! I Guds nådes ord! Mine får hører min røst, som Jesus sier. Og denne røsten er? Vi skal stanse for et par vers i hebreerbrevet – først Hebr 9:15: «Derfor er Han mellommann for en ny pakt, for at de som er kalt, skal få den evige arv som var lovt, etter at det har funnet sted en død til forløsning fra overtredelsene under den første pakt.»
   «- en død har funnet sted til forløsning!» - Det er vår frelsesgrunn! Må du ha noe mer? Om du har alt annet, men ikke har mottatt denne røst, da er du ennå utenfor! Dette er nemlig hele vår frelsesgrunn. – en død har funnet sted!
   Og så Hebr 10:14: «For med ett offer har Han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget.»
   «- Han har for alltid gjort dem fullkomne!» For det første: - det er gjort! Her er ikke tale om en utvikling, men noe avsluttet. Han har gjort dem fullkomne – den kan ikke bli noe mer! Her er også helliggjørelsen inkludert! Og Han har for alltid gjort dem fullkomne!

  Ja, ja, om det ikke sto noe mer, kunne jeg jo begynne å se etter hos meg selv, om dette stemte. Men hvordan begynte nå verset? Hvordan har Han gjort alt dette? Jo, med et offer! – som vi hørte av Hebr 9:14.
   Frelsesgrunnen er ikke å finne, og vil aldri bli å finne her inne i meg, men i det offer Jesus, Guds Sønn og Guds Lam, la på himmelens alter, den dag Han utåndet som det endegyldige offer for synd, der ute på Golgata kors.
   Å du, hvilken verdi dette offer har! Det er innfor Gud det har en slik kraft. Det er ingen av oss som fatter dette, men Guds ord vitner: Dette offer renser hele den syndige verden, fra tidenes begynnelse til slutt, hvit som snø!
   Der hvor dette vitnesbyrd om Jesus er blitt mottatt, der har dette skjedd i den enkeltes liv. Om det føles slik eller slik! Det hele avgjøres av hvordan Gud ser det!
   Jeg vil gjerne gjenta Paulus ord i vers 32 til slutt: «Og nå overgir jeg dere til Gud og Hans nådes ord, Han som er mektig til å oppbygge dere og gi dere arv sammen med alle dem som er blitt helliget!»