Tilbake            
                                               3 søndag i treenighetstiden

 

 

 

 Salige er de som er innbudt

Åp 19:5 - 9

   5 Og fra tronen gikk det ut en røst som sa: Pris vår Gud, alle Hans tjenere, dere som frykter Ham, både små og store! 6 Og jeg hørte likesom en lyd av en stor skare, og som en lyd av mange vann, og som en lyd av sterke tordendrønn, som sa: Halleluja! For Gud Herren, Den Allmektige regjerer som konge! 7 La oss glede oss og fryde oss og gi Ham æren! For Lammets bryllup er kommet, og Hans brud har gjort seg rede. 8 Det er henne gitt å kle seg i rent og skinnende fint lin. For det fine lin er de helliges rettferdige gjerninger. 9 Og Han sier til meg: Skriv: Salige er de som er innbudt til Lammets bryllupsmåltid! Han sier til meg: Dette er Guds sanne ord.   

   I kirkeårets tekster, er dette en av tekstene på det som heter 3 søndag i treenighetstiden, og da har den fått overskriften: Salige er de som er innbudt!
   Og da må vi spørre: Hvem er de! Hør da et ord av Jesus som setter dette fast på plass – urokkelig fast! Joh 12:32: «Når jeg blir opphøyet fra jorden, skal jeg dra alle til meg.» Alle! Og det kjente vers ifra 1 Joh 2:2: «Og Han er en soning for våre synder, og det ikke bare for våre, men også for hele verdens.» Vi kan også ta med budskapet fra Hebr 10:10: «Ved denne vilje er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble ofret én gang for alle.» Igjen dette for alle!
   Der må jo nødvendigvis også du være med! Ser du Guds nåde overfor deg i dette? Han har tenkt dette også for deg!
   Alle er altså innbudt! – men hvem er da de utvalgte som Skriften taler om? Igjen: De som har mottatt denne innbydelsen! De som ser at dette er for dem! – de er i den utvalgte, den eneste som er utvalgt grunnet egen fortjeneste, Jesus Kristus!
   Du ser det er deg gitt å være utvalgt! – gitt deg i Ham!

   Så blir alene Han stående med den æren å ha fortjent Guds rike, både for seg selv, og alle dem Han fikk gitt det! Derfor også oppfordringen i teksten vår – vers 7: «- gi Ham æren!» Gi Ham! Som vi leser i Åp 4:11, om de som der står for tronen: «Verdig er du, vår Herre og Gud, til å få lovprisningen og æren og makten. For du har skapt alle ting, og på grunn av din vilje ble de til og ble de skapt.» Og i Åp 5:13: «Og hver skapning som er i himmelen og på jorden og under jorden og på havet, og alt det som er i dem, hørte jeg si: Ham som sitter på tronen, og Lammet, tilhører velsignelsen og æren og lovprisningen og makten i all evighet!
   Og som vi også ber i vårt Fader vår - Matt 6:13b: «For ditt er riket og makten og æren i evighet. Amen.»
   Den dagen er som nevnt, æren Hans alene – som den i virkeligheten alltid har vært – og ikke en predikants, eller et kirkesamfunns eller hva som helst ellers du kunne komme på – nei, Hans alene!
   Som vi synger det i en av de kjente bedehussangene: «
Gi Ham ære, synd're alle! For hos Ham vi full forløsning får.»
   Full forløsning! – hos Ham alene!

   Hans brud har gjort seg rede, til dette bryllupet leser vi her! Hvordan? Har hun kledd seg selv? – og det så fullkomment at den Hellige brudgom skal være fornøyd med det?
   Når du kalles av prester og predikanter til å gjøre deg rede – som du ofte kan høre - har du da noen gang tenkt: Hvordan? Hvordan vil du gjøre det helt konkret? Råder du over noe som helst som kan gjøre deg rede? Ja, men det må jo være mulig, sier du, for her står det jo faktisk at Hans brud har gjort seg rede! Og det kalles, som du hørte i teksten vår: Guds sanne ord.
   Men dette – hvordan hun er blitt rede til å ta imot sin brudgom – åpenbares også i teksten her. Det er en setning – eller i grunnen ett ord, som avslører det, som kan hende er en gåte for deg. Iallfall er det nettopp det for så mange, som derfor streber nettopp med dette å være rede om Jesus skulle komme nå. Som det er sagt fra prekestolen – noe slikt som: Om du visste at Jesus skulle komme til ditt hus nå, ville du da levd som du gjør nå? Det skal likesom være vekkelsestale dette da, vet du.

E.K.

   Ja, hva svarer du til det? Skulle du begynne å hykle da, og forsøke å stable noe på beina som Han kunne være mer fornøyd med? Ser du ikke hvor feil det blir, min venn! Den som er av sannheten vil si til dette: Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre fra eller til, lovens åndelige lys har overbevist meg om at alt mitt eget fremstår som fordervet for Han, som er Den Hellige!
   La oss høre hva teksten vår vitner om denne Hans hellige, rene brud i vers 8a: «Det er henne gitt å kle seg i rent og skinnende fint lin!» Hun har fått det! Hør nøye etter nå! Å bli rede, er altså noe du mottar!
   Og hva besto så denne skinnende, rene drakten i, eller av? – jo, det sies i siste del av vers 8: «For det fine lin er de helliges rettferdige gjerninger.»
   Ja, se det ja – så var våre gjerninger med likevel da! Så snart vender vårt iboende loviske sinn seg bort fra det som nettopp ble åpenbart, nemlig at det var henne gitt!
   For å få en ytterligere belysning av dette, går vi til Matt 25, hvor det står at Han skal stille sauene ved sin høyre side, og geitene ved sin venstre. (v.33).
   Vi skal ikke gå nærmere inn på denne lignelsen nå, men den handler jo om de som gikk inn i himmelen og de som ble utestengt, og hvor de som ble utestengt mente de hadde gjort de gjerninger Herren viste til. Men da, hva med de som gikk inn – og det har særlig aktualitet i forbindelse med det vi nå er inne på – jo, hør! - De visste ikke selv at de hadde og eventuelt når de hadde gjort disse gjerninger! Visste det ikke!
   Og så er vi tilbake i teksten vår igjen: Det var henne gitt!

I Åp 3:2-3, leser vi om menigheten i Sardes «Våkn opp, og styrk det andre som var i ferd med å dø. For jeg har ikke funnet dine gjerninger fullkomne for min Gud.» Fullkomne gjerninger! – det er altså hva Gud vil se i sin menighet! Nå fant Han altså i denne menigheten lemmer som ikke var kledd i dette fine, hvite lin, som Han har behag i. Nå var de på fortapelsens vei, og hva var årsaken, og ikke minst, hva var løsningen? Jo, det sies jo også: «Kom derfor i hu hvordan du har mottatt og hørt. Hold fast på det og omvend deg!»
   Det du har mottatt og hørt! – altså Ordet, budskapet, budskapet om Ham, den eneste! Det er det og ikke ditt fromme strev som kler deg i fullkomne gjerninger for Gud! De er gitt deg i Jesus fra evighet av! - Et gjenopprettet fall i Ham!
   Er du rede? Kan du si, eller må du si: «Nei, for all den ting jeg visste, Kan jeg ei min Jesus miste!» Det vet jeg iallfall!
   Om jeg har fått se så dypt i mitt eget hjertes fall, at jeg må si som sant og visst: Dette kan ikke komme inn i himmelen! Da får jeg bruk for budskapet om Ham som er gått foran meg inn og banet meg vei ved sitt soningsblod!
   Det er ingen annen adgang til himmelen!