For jeg ville ikke
vite av noe blant
dere, uten Jesus Kristus, og Ham
   korsfestet.

1 Kor.2,2
  Tilbake            
                                              Allehelgensdag

 

 

 

 

 

For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Rom. 5,6

Alt av Ham!

Ef 1:11-23

   11 I Ham har vi også fått del i arven, etter at vi forut var bestemt til det etter Hans forsett som setter alt i verk etter sin viljes råd, 12 for at vi skulle være til pris for Hans herlighet, vi som forut hadde håpet på Kristus. 13 I Ham har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse, ja, i Ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innsegl Den Hellige Ånd, som var lovet, 14 Han som er pantet på vår arv, inntil eiendomsfolkets forløsning, til pris for Guds herlighet. 15 Derfor, etter at jeg har hørt om deres tro på Herren Jesus, og om deres kjærlighet til alle de hellige, 16 holder jeg ikke opp med å takke Gud for dere når jeg minnes dere i mine bønner. 17 Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi dere visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om seg, 18 og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp Han har kalt dere til, hvor rik på herlighet Hans arv er blant de hellige, 19 og hvor overveldende stor Hans makt er for oss som tror, etter virksomheten av Hans veldige kraft. 20 Det var denne Han viste på Kristus da Han reiste Ham opp fra de døde og satte Ham ved sin høyre hånd i himmelen, 21 over all makt og myndighet, over alt velde og herredømme og over hvert navn som nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende. 22 Alt la Han under Hans føtter, og gav Ham som hode over alle ting til menigheten, 23 som er Hans legeme, fylt av Ham som fyller alt i alle.

   Vi skulle være til pris for Hans herlighet, leser vi her. Det må jo bety, at det som er skjedd med oss, og skjer med oss er ene og alene av Ham – ellers blir det jo ikke til pris for Hans herlighet, men Han må dele det med oss!
   Stans opp for slikt i Skriften, for gjennom det åpenbarer Herren evangeliets hemmelighet, og hvor helt og fullt vår frelse ved det er av Gud alene!
   Det jo også dette apostelen ber om for efeserne og for oss som leser og hører det nå til tro – vers 17-19: «Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi dere visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om seg, og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp Han har kalt dere til, hvor rik på herlighet Hans arv er blant de hellige, og hvor overveldende stor Hans makt er for oss som tror, etter virksomheten av Hans veldige kraft.»
   Hvordan kom du til tro? – var det fordi du bestemte deg for å følge Jesus kanskje? – Nei, har du virkelig kommet til tro, da svarer Skriften her på hvordan det har gått til, bare hør: «Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi dere visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om seg!»
   Du kan jo ikke komme til tro på en du ikke kjenner! Han må åpenbare seg for deg, og det er denne åpenbaring, som skjer ved Ordet, somvirker troen i et menneskes hjerte, og ikke en bestemmelse fra det gamle falne menneskes side!
   Teksten vår slutter med et vitnesbyrd om Herrens menighet som lyder slik: «- fylt av Ham som fyller alt i alle!» Alt i alle! For et mektig vitnesbyrd! Slik er det ofte de små ord som åpenbarer en veldig sannhet! Er du en troende så er det Han som fyller alt – alt! – i deg! Alt det som ikke er av Ham, men tvert imot en frukt av fallet bort fra Ham, det vil si, ulydigheten mot Ham, det regnes overhodet ikke med lenger – nei, det er satt fullstendig og aldeles til sides – ja, enn mer, det er naglet til korsets tre med Ham som tok på seg å bære det bort fra Guds åsyn!
   Alt ved deg nå, står for Ham som fullkomment rent og hellig! Han ser nå bare det som Han har født ved sitt sannhets ord! – en ny skapning i Kristus Jesus, som det beskrives som i 2 Kor 5:17: «Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt.» Der har du dette alt igjen! Ikke bare mye, men alt er blitt nytt! Dette finner du vel ikke i deg selv? Nei, da må det jo være et annet sted? Ja, det er nettopp hva Ordet forkynner – i Kristus!
   Om Gud ser deg i Ham, hva skulle da være å anklage? Han sto jo opp igjen fra de døde, og beviste ved det, at Han var fullkomment ren fra alt som kunne stenge himmelen for Ham.

   Vi har vært noe innom dette med Ånden og Hans virke. Det er mye underlig ute og går, når det gjelder forkynnelse av Ånden, og en utbredt lære blant svermeriske religiøse mennesker er, at du kan meget vel ha troen på Jesus, men ennå mangle Den Hellige Ånd!
   La meg bare lese noen ord fra Paulus’ forkynnelse i vår tekst, og la så den vranglæren være slått i hjel en gang for alle – hør vers 13: «I Ham (d.e. Jesus) har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse, ja, i Ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innsegl Den Hellige Ånd, som var lovet!»

E.K.

   Hørte du det? «- fått til innsegl Den Hellige Ånd.» Det er jo Han som har virket troen på Jesus i ditt hjerte, ved sannhets ord, som det heter her. Uten Ham ville du aldri kunne komme til tro! – og det er også Han som bevarer deg ved troen, ved at Han tar av Jesus sitt, og forkynner det for deg!
   Og hør også hva dette sannhets ord i virkeligheten er: «- evangeliet om din frelse!» Ordet om din frelse i Jesus Kristus, Hans person og gjerning, kaller altså Guds ord for sannhetens ord! Er det noe grunnlag for tvil hos deg da?
   Nei, d
ag for dag må jeg ta min tilflukt til Ham, det vil si, til Ordet om Ham! – og ut over Ham har jeg ikke noe håp!
   Om du skulle henge opp et synlig symbol for ditt håp på veggen, da hang du vel opp et kors, ikke sant? Hva ville du henge opp ved siden av? Kommer du ikke på noe? – Nei, forhåpentligvis kommer du ikke på noe, men mange gjør dessverre det, mer og mindre bevisst – det må vel høre mer til?
   Hør hvordan en svarer i en kjent sang for oss:
   «Om noen meg nå spørre vil
om grunn til salighet,
og om det hører mere til
som man bør have med
foruten Jesus sår og blod,
som Han for verden flyte lot,
jeg svarer med et freidig mot:
Min grunn er Jesu blod!»

   Men så fortsetter han i neste vers:
   «Det er den faste klippegrunn
som jeg nå bygger på.»

   Ja, se det – bygge videre, det er altså min oppgave nå, og da gjerne i et samarbeid med Herren. Han vil hjelpe meg!
   Ja, Guds ord taler om å bygge videre på den grunnvoll som er lagt – det er Kristus, så da er det vel om å gjøre å samle verdifulle materialer og begynne å bygge – er det ikke?
   Nei, takk og lov, du er kalt til å bygge videre på den! På den! Min grunn er Jesu blod, vitnet sangeren, og om det også er din grunn, hva vil du legge til?
   Nei, Han har kalt oss til hvile på denne grunnvoll – meg til frelse jeg intet vet, uten deg Guds Lam – da bygger du videre på den grunnvoll som er lagt.
   En annen kjent sang:
   «Bli i meg, har Jesus sagt, da du frukt skal bære.
Ingen kan av egen makt leve Gud til ære.
Bli i Ham, bli i Ham, da vil frukten vokse fram.»

   Men ingen kan slå det så fast for oss som Herrens selv - Matt 11:28: «Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile!» Hvile!
   De Gud får bruke i sitt rike, det er de som hviler i Jesu gjerning! Det er vanskelig for oss å falle til ro med, derfor er vi i behov av apostelens bønn fremdeles – vers 17-19: «
Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi dere visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om seg, og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp Han har kalt dere til, hvor rik på herlighet Hans arv er blant de hellige, og hvor overveldende stor Hans makt er for oss som tror, etter virksomheten av Hans veldige kraft.»
   Amen!