For jeg ville ikke
vite av noe blant
dere, uten Jesus Kristus, og Ham
   korsfestet.

1 Kor.2,2
  Tilbake            
                                               12 søndag i treenighetstiden

 

 

 

 

 

For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Rom 5:6


Livets brød!

Joh 6:35;41-51

   35 Jesus sa til dem: Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre. Og den som tror på meg, skal aldri noen gang tørste.

   41 Jødene knurret da over Ham fordi Han sa: Jeg er brødet som er kommet ned fra himmelen. 42 Og de sa: Er ikke dette Jesus, Josefs sønn? Kjenner vi ikke både Hans far og Hans mor? Hvordan kan Han da si: Jeg er kommet ned fra himmelen? 43 Jesus svarte og sa til dem: Knurr ikke dere imellom! 44 Ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg, drar ham. Og jeg skal oppreise ham på den siste dag. 45 Det står skrevet hos profetene: Og de skal alle være lært av Gud. - Hver den som hører av Faderen og lærer, kommer til meg. 46 Ikke så at noen har sett Faderen. Bare Han som er fra Gud, Han har sett Faderen. 47 Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som tror, har evig liv! 48 Jeg er livets brød. 49 Deres fedre åt manna i ørkenen og døde. 50 Dette er brødet som kommer ned fra himmelen, for at en skal ete av det og ikke dø. 51 Jeg er det levende brød som er kommet ned fra himmelen. Om noen eter av dette brød, skal han leve i evighet. Og det brød som jeg vil gi, er mitt kjød, som jeg vil gi for verdens liv.

   Hør nå dette budskapet like fra Herrens munn! Er dette sant, så er det det mest vidunderlige budskap som noensinne har lydt for dine ører, enten du tro det eller ikke – er det ikke sant – ja, så er det jo gal manns tale, noe vi ser at disse jødene også mente at det var. Dine foreldre er jo her iblant oss, hvordan kan du da si at du er kommet ned fra himmelen?
   Jesus gir oss årsaken til denne åndelige dumskapen, som vi jo må kalle det – man vil forstå alt som har med Gud og Hans rike å gjøre ut fra egne forutsetninger – da Han i Matt 22:29 taler til en flokk saddukeere, den tids liberale teologer kan vi si, som blant annet fornektet oppstandelse fra de døde – hør!: «Men Jesus svarte og sa til dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner Skriftene og heller ikke Guds kraft.»  
   Hørte du det? Nei, man holder seg ikke til Guds ord, men til det som synes rimelig for tanken!

   Hva sa så Skriftene om dette barn som skulle fødes? I Jes 7:14, kan vi lese: «Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, en jomfru skal bli med barn, hun skal føde en sønn og gi Ham navnet Immanuel.» Navnet Immanuel! – hvilket jo vil si: Gud med oss! Herren hadde varslet dem i deres skrifter, at det barn som skulle fødes, det er Herren selv!
   Som vi jo også hører det fra det kjente ord i Jes 9:6, som vi iallfall blir presentert for hver jul: «For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på Hans skulder, og Hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste.»
   Veldig Gud, Evig Far! Dette barn som fødes er Veldig Gud, Evig Far! Har du sett/forstått hvem Jesus egentlig er?
   Det er jo også dette som bevitnes av engler der de åpenbarer seg for hyrdene ute på marken julenatt: «Frykt ikke! For se, jeg forkynner dere en stor glede - en glede for alt folket. I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren - i Davids stad.» (Luk 2:10-11). Hørte du igjen? – Han er Herren!
   Det står et ord hos profeten Sakarja som er mektig å lese på denne bakgrunn: «Vær stille, alt kjød, for Herrens åsyn! For Han har reist seg og er gått ut av sin hellige bolig.» (Sak 2:17).
   Gått ut av sin hellige bolig! Ja, Han forlot sin himmel og steg hit ned – og i teksten vår sier Han deg – ja, nettopp deg: «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre. Og den som tror på meg, skal aldri noen gang tørste.» (v.35). Det står vers 41 her: «Jødene knurret da over Ham fordi Han sa: Jeg er brødet som er kommet ned fra himmelen.» Hva gjør du, når Han nå taler det samme til deg?
   At mennesket avviser denne Gud, Han som var villig å stige ned til det dypeste, og leter nærmest med lys og lykte som vi sier, for å finne noe å utsette på Hans ord, så de skal slippe å ta det til seg. Når de - som alle må være enig om – kun har en grav, forråtnelse og undergang å se frem både for seg selv og sine, og som de mange benekter og forfølger, nemlig Guds ord, som vi leser det blant annet i Hebr 9:27: «Og likesom det er menneskenes lodd én gang å dø, og deretter dom.»
   Deretter dom! De kan brenne ned kirker og forsamlingshus, de kan brenne all verdens bibler og oppbyggelsesbøker, de kan utslette hver kristen på jord, men det står likevel fast! Det er nemlig fastsatt i Guds evige råd, og der kommer ingen inn for å forandre noe som helst. Og hør du! – det hele hadde vært så unødvendig! – Han er jo kommet for at vi alle skal ha evig liv, og som det står i
1 Joh 5:11: «Og dette er vitnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i Hans Sønn.» Det er gitt deg i Jesus, som Jesus jo selv vitner i den teksten vi har lest fra Joh 6.

E.K.

   Men er det nå for meg tenker du kan hende? Jeg har jo vært en røver – ja, jeg har til og med spottet Gud så ofte! Hørte du ikke hva som ble forkynt hyrdene på marken? Hør det igjen: «- jeg forkynner dere en stor glede - en glede for alt folket!» For ALT folket! Der er du jo nødvendigvis med, ikke sant?

   Så ikke se hen til ditt eget bryst nå, for det er ikke der du finner det! – hør hva Jesus forkynner deg: «Jeg er det levende brød som er kommet ned fra himmelen. Om noen eter av dette brød, skal han leve i evighet. Og det brød som jeg vil gi, er mitt kjød, som jeg vil gi for verdens liv.» (v.51).
   Og så sier Han i verset før: «Dette er brødet som kommer ned fra himmelen, for at en skal ete av det og ikke dø.» (v.50). - for at en skal ete av det og ikke dø!
   Det er ikke meningen at du bare skal se eller høre det – nei, det er gitt for at skal få ta imot det til liv – evig liv! Det var hensikten med at Herren sendte det – kan du ikke da helt enkelt be som Jesus har lært deg i Fader Vår: «Skje din vilje!»

   Det var dette disse jødene ikke forsto – de så ikke den guddommelige siden ved Jesus, fordi de ikke kjente Skriftene egentlig, så de så bare Hans menneskelige skikkelse, som så mange også i dag.
   Som jeg hørte en si: Hvordan kunne Jesus si til røveren ved sin høyre side av korset: «Sannelig sier jeg deg: I dag – i dag - skal du være med meg i Paradis!» (Luk 23:43) – når Han jo skulle fare ned i dødsriket og først stå opp igjen fra de døde den tredje dag?
   Nå må du høre godt etter, så kan hende hører du svaret uten at jeg behøver å utdype det! Jesus taler til sine disipler i Joh 3:13: «Og ingen er steget opp til himmelen uten Han som er steget ned fra himmelen, Menneskesønnen, som er i himmelen.»
   Hørte du det? Menneskesønnen som er – ER – i himmelen! Men Han satt jo der og talte med dem! Hvordan kunne Han være både i himmelen og på jord på samme tid? Vi har jo gitt deg svaret i denne korte andakten her nå – det er Skriften og den sanne menighets vitnesbyrd om Jesus til alle tider: Sann Gud og sant menneske!
   Det kan vi ikke forstå fullt ut, men vi kan få tro det ved Guds nåde og erfare kraften av det – det har kraft i seg til å bære oss igjennom de sværeste trengsler, og sørge for at vi blir værende i Ham som er Livet, tross alt som kommer på!

   Hør Jesu Guds Sønns og din frelsers vitnesbyrd, nå til sist: «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre. Og den som tror på meg, skal aldri noen gang tørste.» (v.35).