For jeg ville ikke
vite av noe blant
dere, uten Jesus Kristus, og Ham
   korsfestet.

1 Kor.2,2
  Tilbake            
                                               9 søndag i treenighetstiden

 

 

 

 

 

For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Rom. 5,6


Sterk - i vår svakhet!

Gal 2:11 - 21

   11 Men da Kefas kom til Antiokia, sa jeg ham imot like opp i ansiktet, fordi han opptrådte klanderverdig. 12 Før det kom noen fra Jakob, åt han sammen med hedningene. Men da de kom, trakk han seg tilbake og holdt seg unna, fordi han var redd for dem som var av omskjærelsen. 13 Og sammen med ham hyklet også de andre jødene, slik at til og med Barnabas ble revet med av hykleriet deres. 14 Men da jeg så at de ikke gikk rett frem etter evangeliets sannhet, sa jeg til Kefas i alles nærvær: Når du som er jøde, lever etter hedensk skikk og ikke som jøde, hvordan kan du da tvinge hedningene til å leve som jøder? 15 Vi er av fødsel jøder, og ikke syndere av hedensk ætt. 16 Men da vi innså at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men ved tro på Kristus Jesus, da trodde også vi på Kristus Jesus, for å bli rettferdiggjort ved tro på Kristus og ikke av lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdiggjort av lovgjerninger. 17 Men dersom nå også vi, da vi søkte å bli rettferdiggjort i Kristus, selv ble funnet å være syndere, er dermed Kristus blitt en tjener for synden? Langt derifra! 18 For dersom jeg bygger opp igjen det jeg har revet ned, da viser jeg meg selv som en lovbryter. 19 For jeg er ved loven død for loven for å leve for Gud. 20 Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, Han som elsket meg og gav seg selv for meg. 21 Jeg forkaster ikke Guds nåde. For er rettferdighet å få ved loven, da er altså Kristus død uten grunn.

   Ja, det er de som hevder, at Peter, da han ennå vandret med Jesus som disippel, da var han stor og djerv i munnen, men svak i prøvelse. Og det var jo sant. Men da Peter falt der ved bålet i yppersteprestens forgård, og fornektet Jesus - vi kan jo spørre: Hvem av oss hadde blitt stående med muligheten for korsfestelse for øye? Jeg tenker vi går stille i dørene da. Men så hevder videre - men da han fikk Ånden, da ble Peter en annen! Da ble han sterk også i prøvelse, og ikke redd som i yppersteprestens forgård. Men hva var det vi leste her?: «Men da de kom (altså noen jøder fra Jakob), trakk han seg tilbake og holdt seg unna, fordi han var redd for dem som var av omskjærelsen.» (v.12).
   Han forlot altså den frihet Kristus hadde kjøpt ham til - evangeliets frihet - og bygde opp igjen det som var revet ned, kan vi si. Og det av menneskefrykt!
   Det læres så mye om Den Hellige Ånd i dag som ikke stemmer med Skriften! De kan ikke ha lest Skriften særlig nøye, de som hevder slikt. Det som ingenting var - det svake i verden, det utvalgte Gud seg.
   Det vil jo da si at, det nødvendigvis må være Gud selv som må gjøre gjerningen gjennom disse - og altså ikke store kristne som strutter av kraft i seg selv. Jeg er tvert imot hva disse hevder, død, vitner Paulus her. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg! (v.20).

   Disse som her kom ned fra Jakob, de var altså ikke sant frigjorte - de trakk ennå med seg dette, at de var eksklusive rett og slett ved det at de var jøder, og hang ennå ved forskjellige jødiske forskrifter som var av loven. Forskrifter om mat, klær, sabbat osv.
   Peter var jo ved Herrens vitnesbyrd og åpenbaring satt fri fra dette. Og dette gir han altså nå på båten, av menneskefrykt. Han hyklet sammen med de andre jødene, skriver Paulus. Og her var det ikke tale om det Paulus praktiserte: «For jødene er jeg blitt som en jøde, for å kunne vinne jøder. For dem som er under loven, er jeg blitt som en som er under loven, enda jeg selv ikke er under loven, for å vinne dem som er under loven.» (1 Kor 9:20).
   Det vil si at han ikke ønsket å skape unødig anstøt. Men det han gjorde, det gjorde han for å vinne dem! Vinne dem for den frihet Kristus har kjøpt oss.
   Her var det tale om noe helt annet - dette var jøder som hevdet å ha kommet til tro på Jesus - og så levde de på en slik måte, at de kristne hedningene ble forvirret. «Når du som er jøde, lever etter hedensk skikk og ikke som jøde, hvordan kan du da tvinge hedningene til å leve som jøder?» (v.14b).
   Peter levde jo ikke lenger etter de jødiske skikker og forskrifter - han levde ikke lenger som jøde. Hvordan kunne han da pålegge hedningene å gjøre det, de som aldri hadde vært jøder? De ble forvirret i sin tro. I sitt forhold til evangeliet! I sitt forhold til loven! I sitt forhold til Jesus! Og den som blir forvirret her, han går fortapt! Paulus skriver jo i 1 Kor 8:9-13: «Men se til at dere ikke bruker friheten slik at den blir til anstøt for de svake! For dersom en ser deg som har kunnskap, sitte til bords i avgudshuset, vil da ikke hans samvittighet, som er svak, bli oppmuntret til å ete avgudsofferet? Da går jo den svake fortapt for din kunnskaps skyld – den bror som Kristus er død for! Men når dere på denne måte synder mot brødrene, og sårer deres svake samvittighet, da synder dere mot Kristus. Derfor, om mat volder min bror anstøt, da vil jeg aldri i evighet ete kjøtt, for at jeg ikke skal bli til anstøt for min bror.»
   Din frihet - i den grad du ser inn i den - det er noe du skal få glede deg over, og takke Gud for - det er ikke noe du skal trekke ned over hodet på andre, som kanskje ikke ser dette like klart som du.
   Det gjorde altså ikke Paulus, og ut fra det vi leser her, ser vi også hvilken fare Peter satte de hedningekristne i. Derfor griper Paulus fatt i det med det samme han ser det: «Men da jeg så at de ikke gikk rett frem etter evangeliets sannhet, sa jeg til Kefas i alles nærvær.» (v.14a). I alles nærvær! Der ser du hvor alvorlig Paulus tok dette!

E.K.

   Disse forskjellige forskriftene har ingen betydning i seg selv, men om noen gjør noe, eller lar noe være, for Herren, så er det greit, sier han. Nettopp fordi disse ting ikke har noen betydning i seg selv. Bare ikke legg frelsesbetydning i dem - for da er du tapt!
   Det er dette Paulus taler om i teksten her blant annet - dette å bli frelst - rettferdiggjort - ved lovgjerninger. Altså ved noe du gjør og regner med i stedet for, eller i tillegg til Jesu gjerning! Da har du i virkeligheten forkastet nåden, evangeliet, som tilstrekkelig i seg selv. Da er det altså ikke nok for deg, det som Jesus gjorde. Men hør du!: Det er nok for Gud!

   Paulus beskriver her hva som i virkeligheten har skjedd ved denne Jesu gjerning på jord: «Jeg er korsfestet med Kristus.» Du med alt ditt - det henger der på Golgata kors. Herren naglet det fast der! Derfor skriver han videre: «Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg.» Det livet som er av kjødet, og springer ut av det - det er ikke lenger mitt liv - nei, det ble korsfestet på Golgata. «Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, Han som elsket meg og gav seg selv for meg.» Jeg lever altså i troen på det som er gitt meg i Ham! Så hør og les om Ham! Det er ditt liv nå! Det du har i Jesus! Vi vandrer i tro folk! Tro nå det som Ordet forkynner deg! I stedet for å se i deg selv. Du kan komme til å bli bedratt for tid og evighet! Noen ved at de kun ser synd, elendighet og skrøpelighet, og trekker den konklusjon: Jeg kan ikke være noen kristen slik som jeg er! Nei, det er på et vis sant det, men det er vel ingen som har hevdet at du skal få regne deg som en kristen ut fra noe hos deg selv. Er det ikke nettopp de syke som trenger til lege?
   Andre igjen blir bedratt av at de er fornøyd med det de finner hos seg selv - og det er mye verre. Men i begge tilfelle er det tankebygninger som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og trenger å bli tatt til fange under lydigheten mot Kristus. ( 2 Kor 10:5). Lydighet her vil si, å tro Hans budskap til deg!

   Og så avslutter da Paulus denne talen slik: «Jeg forkaster ikke Guds nåde. For er rettferdighet å få ved loven, da er altså Kristus død uten grunn.» (v.21). Da er altså Kristus død forgjeves, som det het i 1930 oversettelsen. Forgjeves! Altså, om du kunne rettferdiggjøres for Gud ved noen gjerning eller oppnådd kvalitet i deg selv, da ville hele Jesu frelsesverk være meningsløst!
   Jeg vil spørre deg til slutt: Tror du Gud gjør meningsløse gjerninger? Nei, det er nok det som Jesus gjorde! La oss ikke være med å forvirre folk med falsk tale om Ånden og Åndens gjerning, som vi var inne på, for eksempel. Du skal få lov til å være svak! Det er de Han bruker! Og når det begynner å dages for deg, da blir du sterk, i din svakhet! Vanskelig å forstå? Nei, tenk bare på det - når du er svak, da trenger du en som er sterk, og Han svikter ikke. Det er ikke vanskeligere enn som så å forstå! Ikke vanskelig å forstå. men å så vanskelig å leve der, ikke sant? Vi roper snart: Herre ser du ikke at vi går under, vi likesom disiplene i sin tid. Men Han sto nå likevel opp og hjalp disse svakttroende!
   Ta det med deg
 – for det er nok av dem der ute i dag som vil føre deg bort fra «den enfoldige troskap mot Kristus,» som apostelen skriver i 2 Kor 11:3.
   «Se til at ikke noen fører dere vill! sier Jesus.» (Mark 13:5).
   Se til! Ikke følg store høvdinger uten videre. Her var det selveste apostelen Peter som falt!