Tilbake            
                                               6 søndag i åpenbaringstiden

 

 


 

Når Menneskesønnen kommer

Mark 13:21 - 27

   21 Om noen da sier til dere: Se, her er Messias! eller: Se der! - så tro det ikke. 22 For falske messiaser og falske profeter skal stå frem. Og de skal gjøre tegn og under for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig. 23 Men vær på vakt! Jeg har sagt dere alt på forhånd. 24 Men i de dager, etter denne trengsel, skal solen bli formørket og månen ikke gi sitt skinn. 25 Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelkreftene skal rokkes. 26 Og da skal de se Menneskesønnen komme i skyene med stor kraft og herlighet. 27 Da skal Han sende ut englene og samle sine utvalgte fra de fire vindretninger, fra jordens ende til himmelens ende.
 

   Denne teksten taler om den aller siste tid på denne jord i sin nåværende form. Tiden like før Herren vender tilbake og alt fødes på ny. Det skal være en tid som på en særlig måte skal være preget av åndelig forvirring og åndelige forførelser. Og det igjen har sin årsak i det Jesus åpenbarer i Åp 12:12: «Ve jorden og havet! For djevelen er steget ned til dere i stor vrede, fordi han vet at han bare har en liten tid.»
   Dette djevelens raseri vil føre til store vanskeligheter her på jord – skremmende ting vil skje, og når mennesker søker håp og redning i forhold til dette står han klar med sine garn.
   Noen av disse han sender ut for å forføre menneskene kaller Jesus falske messiaser. Det vil altså si personer som fremstiller seg selv som selve redningsmannen sendt av Gud. Det er meg Gud har sendt for å føre dere denne siste tid på jord.
   Men så nevner Han også en annen gruppe, nemlig falske profeter. Det er noe annet. Det er de som kommer med falske profetier og falsk forkynnelse og dermed leder folk i en annen – for ikke å si motsatt – retning, av den Gud har kalt oss til. De fremstiller seg altså ikke selv som Messias, men forkynner og leder deg til en falsk messias. Det er dem det står om i vers 21 i teksten her: «Om noen da sier til dere: Se, her er Messias! eller: Se der! - så tro det ikke.»
   De skal altså peke hen imot en falsk messias, en falsk Jesus. Og med det lave kunnskapsnivå som er i kristenfolket i den siste tid vil mange følge dem. Se, de gjør jo store tegn og under i Jesu navn, men hva gjør vel dere som hevder å holde dere til Ordet? Så følger de det de kan se og høre av den slags manifestasjoner i stedet for å holde seg til det skrevne ord, som er Guds direkte tale til oss.

   Legg merke til hva Jesus – Han som vil bevare deg fra forførelse og fortapelse – sier deg her: Disse er utsendt med en spesiell misjon – det vil si at de har et helt spesielt oppdrag fra sin arbeidsgiver, og merk deg nøye hva det er: «- de skal gjøre tegn og under for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig.» (v.22).
   I den såkalte KJV-oversettelsen lyder det slik: «- de skal gjøre tegn og under for å forføre de utvalgte - om det var mulig.»
   For å forføre! Det er altså den egentlige hensikten med disse tegn og under. Ikke å helbrede, reise opp døde eller hva det nå måtte være – å nei, men å bruke dette til å forføre de som i sannhet hører Herren til.
  
   Først: Hvem er så den sanne Messias? Jo, det er det Guds Lam som bærer verdens synd! (Joh 1:29). Det var den sanne profets – Johannes’ – vitnesbyrd om Ham. Altså ikke den som seiret – og seirer - gjennom allmakt, men avmakt.
   Han tok på seg din - din - avmakt idet Han tok på seg det som er årsaken til din avmakt, nemlig synden. Derfor ble Herren - «Han som ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik» – et avmektig offer i sine fienders hånd. Det var i ditt sted! Det var for din skyld! Skulle Han bli deg – ja, så ble Han også like avmektig overfor disse kreftene som det du er.

   Har du aldri følt på din avmakt i det å skulle være en rett kristen for eksempel? I det å skulle avlegge synd? I det å skulle stå rettferdig målt på Guds krav i loven? Om ikke så tviler jeg på om du noen gang virkelig har prøvd. Om ikke er du i tilfelle som en som bare går i søvne og drømmer. Måtte du bare våkne i tide, så du så ditt sanne behov for den frelser Gud har sendt også deg.
   Han er ikke her og der og gjør store tegn og under – Han er i sitt ord. Der taler Han til deg ved sin Hellige Ånd om det verk Han har fullført til din sjels frelse, og der gir Han deg sine løfter om sin utfrielse. Han - Han - skal hente deg hjem! Ingen annen! Om det skjer ved død eller om det skjer ved den hendelsen Han beskriver her i teksten, det vet bare Han, men du er ikke tvil i det øyeblikk da Han står foran deg.
   Men hør nå Hans beskrivelse av sitt endelige komme til jord – her er ikke noe blendende «fyrverkeri» av tegn og under og ropende profeter og lignende, men «da skal de se Menneskesønnen komme i skyene med stor kraft og herlighet. Da skal Han sende ut englene og samle sine utvalgte fra de fire vindretninger, fra jordens ende til himmelens ende.» (v.26-27).

E.K.

   «I skyene med stor kraft og herlighet:» Her blir det ikke noe rom for misforståelse. Ingen skal være i tvil om hvem de ser. Og videre et velsignet budskap til Hans folk: «Da skal Han sende ut englene og samle sine utvalgte.» Han skal gjøre det! Det er ikke du som skal ta deg frem til Ham, enten det er ute i ødemarken eller inne i salene, men Han skal sende ut sine engler for å hente deg. Er ikke det fint? «Det er ingen som Gud, Jesurun!» skrev Moses i sin tid (5 Mos 33:26), og må ikke vi si det samme dess mer vi lærer Ham og Hans barmhjertighet og kjærlighet og miskunnhet å kjenne? For jeg vil spørre deg: Er det ikke nettopp barmhjertighet, kjærlighet og miskunnhet - ja, ufattelig barmhjertighet, kjærlighet og miskunnhet at Han sender dem for å hente nettopp deg hjem? For har du ikke for lengst innsett og sagt: Dette har jeg ikke fortjent! Dette er og må være uforskyldt av nåde! Jo, for det er enhver sann kristens vitnesbyrd! Av nåde alt - og må være av nåde alt, om jeg skal bli frelst!

   Han skal samle sine utvalgte. De som ved Guds ufattelige nåde ikke lot seg dupere av de falske messiasers og falske profeters tegn og under og sukkersøte tale. For det er nettopp et kjennetegn ved dem at de lover gull og grønne skoger, alt her på jord.
   Det gjør ikke Herren, men tvert imot, sier Han: «I verden har dere trengsel. Men vær frimodige! Jeg har overvunnet verden.» (Joh 16:33).
   Du ser, vi får ikke hjelp og trøst og frimodighet ved hva vi har i hendene her, men ved hva vi eier i Ham. Og så taler også Ordet om at vi ikke skal la hendene synke om vi ser våre hender tomme, for vi har likevel alt i Ham.
   Altså verken frimodighet eller mismot ved hva vi eventuelt måtte finne eller ikke finne i oss selv. Det er i Ham Gud har gitt oss alt både for himmel og jord! Derfor blir det for en levende kristen som apostelen skriver i Fil 3:20: «Men vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser.» Som frelser!
   I Gal 5:4-8, skriver Paulus til denne menigheten som hadde vendt seg til loven for styrke og hjelp og et inderligere samfunn med Gud: «Dere er skilt fra Kristus, dere som vil bli rettferdiggjort ved loven, dere er falt ut av nåden. For i Ånden venter vi ved tro på det som rettferdigheten gir oss håp om. For i Kristus Jesus betyr det ikke noe om en er omskåret eller uomskåret, her gjelder bare tro, virksom ved kjærlighet. Dere løp godt! Hvem hindret dere fra å være lydige mot sannheten? Denne overtalelsen kom ikke fra Ham som kalte dere.»
   Kom den ikke fra Ham som kalte oss, hvem kom den fra da? Svaret er jo innlysende!
   Hva leste vi?: «- i Ånden venter vi ved tro på det som rettferdigheten gir oss håp om.» Altså, vi skal få det helt og fullt som vi allerede i Kristus Jesus har fått!
   Men så løfter den som ennå er inntatt av trellesinnet pekefingeren mot oss og bemerker: Men hørte dere ikke - «tro, virksom ved kjærlighet
   Men kjære deg, troen er slik! Det er som når Jesus sier til og om dem som har tatt sin tilflukt til Ham - det vil si Hans frelsesverk for dem -: Dere er mine vitner! Dere er lys! Dere er salt! osv. Men hvordan blir vi det? Ved å lete i oss selv etter lys, etter kjærlighet osv.? Nei, sier Herren deg: Ved å bli i meg! Ved å bli i min kjærlighet! Ved din tilflukt til meg, fordi du ikke finner noe annet sted å fly med din nød! Fordi du har innsett at det ikke finnes noen annen frelser! Og ikke minst – fordi du har sett at dette er den fullkomne frelse!

   De forførende ånder er mange, men Jesus har sendt oss sannhetens Ånd. Be Gud om Ham! Ikke for at du skal tale i tunger og bli i stand til å gjøre tegn og under, men for at Han må få gjøre det i ditt liv Han er sendt til å gjøre - nemlig herliggjøre Jesus for deg. Så får det andre komme i annen rekke.
   Din tjeneste for Ham - det vil si, det Han ønsker å bruke deg til - det er viktig nok, vi må ikke underslå det - men bare ett er nødvendig: det Han har gjort for deg! Det er ikke din tjeneste for Ham, det vil si det Han eventuelt får brukt deg til, som er din frelsesgrunn, men Hans tjeneste for deg.
   Be Gud om å bli bevart i denne siste tid. Og skulle du leve i en slik kjødelig sikkerhet, måtte Han få vekket deg opp i tide. Se det store alvoret i den teksten vi har delt!