Tilbake            
                                               21 søndag i treenighetstiden

 

 

 

 

 

Om jeg eide alt, men ...

Luk 12:13 - 21

   13. En i mengden sa da til Ham: Mester, si til min bror at han skal skifte arven med meg! 14. Men Han sa til ham: Menneske! Hvem har satt meg til å dømme eller skifte mellom dere? 15. Han sa til dem: Se til å ta dere i vare for all havesyke! For ingen har sitt liv av sin eiendom, selv om han har overflod. 16. Han fortalte dem så en lignelse og sa: En rik mann fikk stor avling av jorden sin. 17. Da tenkte han ved seg selv: Hva skal jeg gjøre? Jeg har jo ikke rom nok til å samle min avling i. 18. Og han sa: Dette vil jeg gjøre: Jeg vil rive ned låvebygningene mine og bygge større. Der vil jeg samle hele min avling og mitt gods. 19. Så vil jeg si til min sjel: Sjel! du har mye godt liggende for mange år. Slå deg til ro - et, drikk, vær glad! 20. Men Gud sa til ham: Du dåre! I denne natt kreves din sjel av deg. Hvem skal så ha det du har samlet? 21. Slik er det med den som samler seg skatter og ikke er rik i Gud.

   En alvorlig tale til oss dette, som nettopp er rike! Er du ikke rik? Hvem sammenligner du deg med da? Det kan ikke være storparten av denne verdens befolkning, for målt på dem er du virkelig rik! Det er farlig i samme øyeblikk du tenker at et bestemt Guds ord har lite eller ingenting med deg å bestille.
  
Menneskets egoisme i fritt løp, det vi er vitne til her – gi meg det som tilkommer meg! Meg! Meg! Og så følger Jesu fortelling om denne rike bonden – og vi ser at ordet jeg går igjen seks ganger! Å sørge for seg selv er hele hans interesse! Men alt det dette egosentriske jeg'et kan skaffe seg av jordisk rikdom, må han en dag forlate helt og fullkomment! Verdens rikeste mann blir totalt fattig i løpet av ett sekund idet livet slipper, og han må gå over grensen til det evige! Hva om du da ikke har noen rikdom der? Det er saken her! Det er hva Jesus vil si deg med dette!
   Det springer imot oss som et direkte rop i fra selve himmelen dette: «- den som ikke er rik i Gud!» (v.21b).
   Hør det som et direkte rop til deg personlig i denne stund: «
Dette er nemlig selve kjernen i det hele! Det er dette som er så om å gjøre! At du blir rik i Gud! Rik i Gud mens du ennå er her på jord. Rik i Gud før denne «natt» kommer, da din sjel kreves av deg.»
   Tenk  da å forlate denne jord, dette liv, med en sjel som er rik i Gud! Da er jo døden blitt for deg - som den var for apostelen Paulus - en 
vinning! (Fil 1:21). «Min død er ferjemann til livets faste land,» som han skriver i sangen Brorson.
   Dette er nemlig hva som bryter dødens 
brodd.

   Hebreerbrevets forfatter skriver slik om det: «Da nå barna har del i kjød og blod, fikk også Han på samme vis del i det, for at Han ved døden skulle gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen, og utfri alle dem som av frykt for døden var i trelldom hele sin livstid.» (Hebr 2:14-15).
   Her ser du noe av den rikdom Jesus er kommet for å gi deg del i. At du i Ham allerede har vært igjennom døden, og allerede befinner deg på den andre siden av den, hvor det er liv i all evighet.
   Jesus sier til sine disipler - og til oss alle: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør.» (Joh 11:25).
   Så altså, om du har et hjerte der inne som ikke vet seg noe annet til frelse enn å klynge seg til Jesus - skulle det stanse i denne stund, ville du ikke se døden, men Jesus - Livet!

   Du ser nok av dem også i dag, som nettopp har lagt vinn på å samle seg skatter på jorden. Og hvem har ikke en dragning mot dette å bli rik, når sant skal sies? Pengespill er en storforretning for dem som har visst å utnytte denne dragning i folket.
   Du ser også de mange konflikter som følger med rikdom. - En av dem åpenbares jo også i teksten her: «En i mengden sa da til Ham: Mester, si til min bror at han skal skifte arven med meg!» (v.13). Den fanger - de må kjempe hele livet igjennom for å beholde sitt, og ikke gå i tap. Den har altså den egenskap at den fyller hele sinnet - hele sjelen - hos den som eier. Dette nettopp fordi det er 
rikdom - og dermed noe attråverdig - for den sjelen!

   Hva er rikdom? Svært mange vil oppfatte et slikt spørsmål som den rene dårskap. Det er selvfølgelig penger. Gods og gull, som det gjerne uttryktes i eldre tid. Dette er likesom den største selvfølge.
   Men om dette binder din sjel til en evig fortapelse - til et mål for din sjel, som Jesus åpenbarer i fortellingen om den rike mann og Lasarus, hvor det heter om den rike mann på den andre siden av graven: «Og da han slo sine øyne opp i dødsriket, der han var i pine - da ser han Abraham langt borte og Lasarus i hans skjød. Da ropte han og sa: Far Abraham! Forbarm deg over meg og send Lasarus, så han kan dyppe fingertuppen sin i vann og svale min tunge! For jeg lider svær pine i denne ilden.» (Luk 16:23-24).

   Ikke å undres på da, at mange vil ha kristendommen til å være eventyr! Men beskriver dette en virkelighet - og det gjør det jo i følge Jesu ord - synes du da spørsmålet: Hva er rikdom, er like tåpelig?

   Hør hva ord Herren bruker om denne rike mann i teksten vår, som nettopp samlet seg skatter på jorden: «Du dåre!» Og hva er så årsaken til at han får den betegnelsen? Jo, han hadde ikke kommet frem til det sanne svar på, hva rikdom er!

   «Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer ved til evig liv, den som Menneskesønnen skal gi dere,» sier Jesus i Joh 6:27.
   Dette sa ikke Jesus, helt blind for nødvendigheten av å arbeide for det daglige brød - selv om Han kan sørge for brød, også der du står uten noe arbeid - det har jeg selv erfart - men Han vil poengtere for oss, hva som er viktig - hva som er den egentlige rikdom. Den du ikke kan være foruten! Og er du da ikke på denne «veien» - i denne samforståelse med Ham - ja, så betegnes du i himmelen selv som 
dåre! Du går omkring på jord - du lever ditt liv på jord - du ender ditt liv på jord, under overskriften: Dåre!
   Det er nok mange som vil berømme deg på din begravelsesdag, for hva du oppnådde i livet - fordi de selv ser dette som det store mål - men det er bare fordi de ikke ser, hva du oppnådde i døden.

   Nå sier ikke Guds ord, at dette å ha mange penger utestenger noen fra livet, i seg selv - men dette å være rik! Altså om disse pengene er ditt hjertes rikdom!
   Her er de som kan være styrtrike på denne verdens goder, uten at de dermed er rike i egne øyne - for de lever i sannhets erkjennelse, så de ser sant på dette, men vi skjønner jo umiddelbart, at her skal stor nåde til, om ikke dette skal skje. Derfor bør det ikke være noe mål for en kristen å bli rik på denne verdens skatter. Det vil bli en ekstra byrde du ikke kan bære og takle, uten stor nåde fra Gud. Og det er vel nok å stri med for en kristen her på jord ellers!

   Dette er jo da også en minnelse til oss fra Jesus, om dette livets forgjengelighet. Altså: Glem ikke det! For det vil være med på å holde deg fokusert på hva som egentlig betyr noe.
   Det var dette som hadde glippet for den mannen vi leser om i teksten - han hadde glemt, og altså sett helt bort fra den siden.

   Til slutt må vi minne hverandre på dette uendelig store - som også kommer frem i denne teksten. Skriften vitner om oss mennesker, at vi «alle har syndet og står uten ære for Gud.» (Rom 3:23). Og så forkynner altså Jesus her, at det er mulig for slike noen å bli rike i Gud!
   Det er denne 
mat Jesus anbefaler oss å arbeide for, fremfor alt annet du kunne tenke på. (Joh 6:27).
   Arbeide for? - Men er det ikke alt av nåde? Jo, det er virkelig alt av nåde - men den som tror at det å bli værende i denne nåde blir en lett og enkel sak i livet, han har aldri levd i denne nåde. Dette er gjenstand for hele ondskapens åndehær i himmelrommets angrep og bitre motstand. 
   Det skal du fort få erfare! Hvordan djevelen angriper deg, snart sort og voldsom og skremmende på alle vis - snart lys og yndig som en Guds engel selv. Snart gjennom mennesker, snart gjennom alle slags tildragelser i livet.
   Paulus vitner ved enden av sitt liv: «Jeg har 
stridd den gode strid, fullendt løpet, bevart troen.» (2 Tim 4:7).
   Det kostet Paulus å bli værende i nåden! Det kommer også til å koste deg! Derfor er det Jesus oppfordrer deg til å bevare fokus - være rettet på - den sanne rikdom!

 


   Om jeg eide rikdom, makt og ære
Og blant mennesker et æret navn,
Men ei noe håp for evigheten,
For seilasen ingen sikker havn,
- Om jeg eide alt, men ikke Jesus
Og Hans kjærlighet til korsets død,
Å, hvorhen i hele vide verden
Skulle jeg da fly i dødens nød?

E.K.