Tilbake            
                                               Lysmesse

 

 

 

 

 

Herren skal lyse

Åp 22:1-7

   1 Og han viste meg en elv med livets vann, klar som krystall, som strømmet ut fra Guds og Lammets trone, 2 midt i byens gate. På begge sider av elven stod livets tre, som bærer frukt tolv ganger og gir sin frukt hver måned. Og bladene på treet tjener til helse for folkeslagene. 3 Det skal ikke lenger være noen forbannelse. Guds og Lammets trone skal være i staden, og Hans tjenere skal tjene Ham. 4 De skal se Hans åsyn, og Hans navn skal være på deres panner. 5 Natt skal ikke være mer, og de trenger ikke lys av lampe og lys av sol, for Gud Herren skal lyse over dem. Og de skal være konger i all evighet. 6 Og han sa til meg: Disse ord er troverdige og sanne. Og Herren, den Gud som gir profetene sin Ånd, har sendt sin engel for å vise sine tjenere det som snart skal skje. 7 Se, jeg kommer snart! Salig er den som tar vare på de profetiske ord i denne bok.

   Og han viste meg en elv med livets vann, klar som krystall, som strømmet ut fra Guds og Lammets trone. To ting her først – merk deg hvorfra denne elv strømmer ut! – ja, nettopp fra Guds og Lammets trone!
   Merk deg hva apostelen Johannes skriver i Joh 3:33:
«Den som har tatt imot Hans vitnesbyrd, har stadfestet at Gud er sanndru.» I Joh 8:26, sier Jesus til jødene: «Mangt har jeg å si og dømme om dere! Men Han som har sendt meg, er sanndru, og det jeg har hørt av Ham, det taler jeg til verden.» Apostelen Paulus skriver i Rom 3:4: «La det stå fast at Gud er sannferdig, men hvert menneske er en løgner!» - noe som bekreftes av Jesu ord i Joh 8:45: «Men fordi jeg sier sannheten, tror dere meg ikke.»
   Det er dette vi bekjenner oss til, når vi sier: Hellige oss i sannheten, Ditt ord er sannhet!
   De ord som går ut av Hans munn er sannhet, fordi Han som taler er selve sannheten!
   Det er mangt du kan tvile på, men Guds ord står fast! – og hør du!: Guds ord til deg er et løfte! Han hvis ord er klare som krystall – Han har gitt deg sitt løfte! Jeg gav meg selv for deg – ved det er din evige salighet sikret, dersom du da ikke er som dem som nevnes i Hebr 10:39: «Men vi er ikke blant dem som unndrar seg og går fortapt!»
   Nei, vi er av dem som tror til sjelens frelse!
   Å unndra seg er ikke beskrivelse av en åpenbar og angripende motstand, men at man trekker seg tilbake! Da trekker man seg i tilfelle tilbake til fortapelse, for det man unndrar seg fra er det Gud har gitt oss til frelse!

   Hva er det du tror? Når du hører om tro til frelse, ser du da og gransker i deg selv om du har denne tro! Og om du finner noe der, som synes å være en slik tro – hvordan kan du være så sikker på det? Det kan jo være en falsk tro! Hvilken vekt vil du veie den på for å få et rett svar?
   Nei, troen er jo rettet på det ord som går ut av Hans munn, som er sanndru! Guds ord ber deg ikke granske om troen er i deg, men om du er i den! Den sanne tro har sitt alt i Ordet om Jesus! Klynger seg til vitnesbyrdet om Ham! – og ved det har samfunn med Ham selv! Herren har åpenbart seg i sitt ord! – og det er klart som krystall, som vi også leser om Åndens vitnesbyrd i 1 Tim 4:1: «Men Ånden sier med klare ord at osv.» Med klare ord!
   Hvor vender du deg hen, når du blir anfektet på din tro? – Jo, til Han som er troens opphavsmann og fullender selvsagt! Iallfall burde det være selvsagt, men er nok ikke alltid det, dessverre!
   Til det klare ord om Ham som døde i ditt sted! – Til det klare ord om Ham som oppfylte loven i ditt sted! – Til det klare ord om Ham som har gjort soning for all din synd, ved sitt eget blod! – Til det klare ord om den himmelens dør Han åpnet deg ved sin gjerning på jord! – alt uten ditt minste bidrag! Er det nok for deg?


   Hør det salige budskap i teksten vår: «Det skal ikke lenger være noen forbannelse.» (v.3).
   Hva har gjort det mulig? Hva har gjort det mulig at forbannelsen for dine synders skyld er blitt løftet bort fra deg, og i stedet kan vi synge: «Høyt fra det himmelske høye, Vennlig et blikk på deg ser!» Men du er jo fremdeles en synder! Det er mangt du må holde skjult for dine medmennesker – selv for de du er mest fortrolig med – og nå står du overfor Ham som allting vet, og du kan likevel være frimodig og glad! Vi trenger ikke grave så lenge for å finne svaret på denne velsignede tilstand, for Han har klart og tydelig åpenbart det i sitt ord til oss. La oss bare lese i Gal 3:13: «Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at Han ble en forbannelse for oss. For det står skrevet: Forbannet er hver den som henger på et tre.»

   Hørte du det? Ord så klare som krystall! Kristus kjøpte deg fri fra lovens forbannelse ved at Han ble en forbannelse for deg! Du hører det vel? Hva skulle da hindre din fred!
   Men det er disse syndene som stadig plager meg, forstår du! De hindrer min fred! Men har du ikke din fred i Jesus da? Er det ikke Hans fred som er gitt deg? Jo, det er det ifølge min Bibel!
   Hva tror du Jesus ble forbannet for? – var det ikke nettopp på grunn av de synder som stadig plager deg, så du i Ham skulle eie den velsignelse at du kan komme til nådens trone og få forlatelse for dem!
   Men kan jeg komme igjen og igjen med de samme fall og nederlag? Ja, så sant det er nådens trone! Var det lagt inn noen begrensning her, da var det jo ikke lenger en nådens trone!

   Dette vann som får vitnesbyrd av å være klart som krystall, det bærer navnet livets vann! Du kjenner vel fortellingen fra Joh 4, om Jesu møte med den samaritanske kvinne ved Sykars brønn? Hva sier Han vel ikke til henne, og hva tilbyr Han henne der? Bare hør det igjen: «Jesus svarte og sa til henne: Kjente du Guds gave, og visste du hvem det er som sier til deg: Gi meg å drikke - så hadde du bedt Ham, og Han ville gi deg levende vann!» (Joh 4,10). I Joh 7:38-39, sier Han: «Den som tror på meg, som Skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Dette sa Han om den Ånd de skulle få, de som trodde på Ham.»
   Altså var Han i besittelse av det levende vann – livets vann! Og i Joh 5:21, vitner Han: «For likesom Faderen oppvekker de døde og gjør levende, slik gjør også Sønnen levende dem Han vil.»
   Det kan altså ikke herske noen særlig tvil om at denne livets elv og dette livets tre som omtales i teksten her, er Jesus selv! Hør det en gang til: «Og han viste meg en elv med livets vann, klar som krystall, som strømmet ut fra Guds og Lammets trone, midt i byens gate. På begge sider av elven stod livets tre, som bærer frukt tolv ganger og gir sin frukt hver måned. Og bladene på treet tjener til helse for folkeslagene.» (v.1-2).
   Vet du noe annet som er gitt oss mennesker til legedom? I 1 Kor 15:45, skriver Paulus noe som gir ytterligere lys over dette: «Slik står det også skrevet: Det første mennesket, Adam, ble til en levende sjel. Den siste Adam ble til en ånd som gir liv.» En levendegjørende ånd het det tidligere.
   Hør igjen hva Guds vilje er for deg! – det står skrevet i Joh 6:51: «Jeg er det levende brød som er kommet ned fra himmelen. Om noen eter av dette brød, skal han leve i evighet. Og det brød som jeg vil gi, er mitt kjød, som jeg vil gi for verdens liv.»
   «Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss, at Gud har sendt sin enbårne Sønn til verden, for at vi skal leve ved Ham.» (1 Joh 4:9).
   Leve ved Ham! Hvor klart vil du ha det?
Det var virkelig nok det Jesus gjorde for deg! Først når du ser hvordan Han endte sitt liv her på jord, vil du begynne å forstå jule-evangeliet, om Ham som kom! Han kom ikke for å være et koselig barn i en krybbe, men for å sone din synd med sitt eget blod - og det er evig nok!