Tilbake            
                                               Allehelgensdag

 

 

 
Salige er de som bor i ditt hus

Sal 84:2-8

   2 Hvor elskelige dine boliger er, Herre, hærskarenes Gud! 3 Min sjel lengter, ja, fortæres av lengsel etter Herrens forgårder. Mitt hjerte og mitt kjød roper med fryd til den levende Gud. 4 Spurven har jo funnet seg et hus, og svalen et rede hvor den har lagt sine unger - dine alter, Herre, hærskarenes Gud, min konge og min Gud! 5 Salige er de som bor i ditt hus, de skal stadig love deg. Sela. 6 Salig er det menneske som har sin sty.rke i deg, de som har sitt hjerte vendt til de jevne veier. 7 Når de vandrer gjennom tåredalen, gjør de den til en kildevang, og tidlig regn dekker den med velsignelse. 8 De går frem fra kraft til kraft, de trer frem for Gud på Sion.

   Her taler Ordet igjen om at det er mennesker på denne jord som er salige. Det vil altså si at de har fått del i den høyeste form for lykke. Det er rett og slett deres stand - salige mennesker!
   Du har vel kan hende fått utlagt mer enn en gang hva salig egentlig er for noe, men la oss ta det med ennå en gang – når vi hører om lykke og en lykkelig tilstand, da tenker vi umiddelbart på noe følelsesmessig – lykkelig er jo noe vi føler oss, ikke sant? Nei, den høyeste form for lykke er absolutt ikke noe som åpenbares i følbarhet – du kan føle deg som det ulykkeligste menneske og likevel være salig. Det har sin grunn i at salighet er en stand å være i. Det er en som har plassert deg i en spesiell stilling overfor seg! At kjennskapet til at du befinner deg i en slik situasjon kan føre lykkelige følelser med seg, det er så, men det er en helt annen sak.
   Og hvem er så disse som befinner seg i denne tilstand? - hvem er disse salige? Jo, «de som bor i ditt hus,» sier teksten her.
   Du vet, i Bergprekenen, taler Jesus om hvem som er de salige – det er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres. (Matt 5:3). Altså fordi dette hus, Herrens hus, hører dem til! Og så kalles de til dette hus, som allerede er deres! Herren har gitt dem det – bestemt dem til det – og da Han forlater dem her på jord for å vende tilbake til sitt rike, har Han dette å si dem: «- For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er.» (Joh 14:2-3).
   Med andre ord – ta dere til det hus som er deres!

   Men de som skal dit må vel ha fortjent det? De må vel ha opparbeidet seg en fortjeneste som gode kristne? Sier ikke også teksten oss det her, da den taler om de salige som bor i Hans hus? - det er jo det menneske som har sin styrke i deg, og så kommer det - «de som har sitt hjerte vendt til de jevne veier.» (v.6).
   Se det ja – de jevne veier! Det er da vel ikke for en banditt som meg, som så ofte – ja, nærmest alltid - likesom snubler i vei, og så ofte vet verken ut eller inn, hva min åndelige tilstand angår? Nei, det er de som går på de jevne veier!
   Men nå skal jeg si deg noe du trenger å høre i tilfelle du kjenner deg igjen i dette – hva er de jevne veier egentlig? Er det tanker, ord og gjerninger i samsvar med Guds hellige lov?
   Har du hørt hva som forkynnes om døperen Johannes – han som skulle gå foran Jesus – hva hans oppgave var? «Han skal berede for Herren et vel skikket folk,» kan vi lese i Luk 1:17. Og hør da: «- og han kom rundt i hele landet om Jordan og forkynte omvendelses dåp til syndenes forlatelse, således som det er skrevet i profeten Jesajas' talers bok: Det er en røst av en som roper i ørkenen: Rydd Herrens vei, gjør Hans stier jevne! Hver dal skal fylles, og hvert fjell og hver haug skal senkes, og det krokete skal rettes, og de knudrete veier jevnes, og alt kjød skal se Guds frelse.» (Luk 3:3-6).
   Dette er de jevne veier, de salige har sitt hjerte vendt til! Altså, til dette som er jevnet ut for dem!

  
Med de jevne veier tenkte du kan hende på lovens bud? Ja, en troendes hjerte er vendt til det - en gir Guds lov rett i sitt hjerte, at den er god! Nå skal du høre en som hadde sitt hjerte vendt dit - apostelen Paulus: «For etter mitt indre menneske slutter jeg meg med glede til Guds lov.» (Rom 7:22). Ser du? Men maktet han å ta seg frem på den veien? Nei, hør!: «Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg.» (Rom 7:19).
   Det er det samme vi hører om fra Jes 35:8-9: «Det skal være en ryddet vei, og den skal kalles den hellige vei. Ingen uren skal gå på den, men den hører Hans folk til. Ingen veifarende, ikke engang dårer, skal fare vill. Der skal ingen løve være, intet rovdyr skal komme opp på den, de skal ikke finnes der. Men de gjenløste skal ferdes der.»

   En ryddet vei! - og de som går på den er rene! - de er renset i Lammets blod! Hør døperen peke på den jevne vei for deg nå – fra Joh 1:29: «Se der Guds lam, som bærer verdens synd!» Trenger du noe mer, min venn? Da er du i tilfelle kommet i stor uenighet med Faderen selv! Han er nemlig fornøyd med Jesu offer, som vi blant annet kan lese i Rom 1:2-4: «- det som Han forut har gitt løfte om ved sine profeter i hellige skrifter, om Hans Sønn, Han som etter kjødet er kommet av Davids ætt, og som etter hellighets Ånd er godtgjort å være Guds veldige Sønn ved oppstandelsen fra de døde, Jesus Kristus, vår Herre.»
   Skulle ikke også du være fornøyd med Ham alene da?


   Du ser også hva Jesus peker på der Han har disse to flokkene foran seg – de til venstre kalles geiter og de til høyre kalles sauer – der sier Han til sauene: «Kom hit, dere som er velsignet av min Far! Arv det rike som er beredt for dere fra verdens grunnvoll ble lagt.» (Matt 25:34).

  
Du kan vel ikke gjøre deg fortjent til et rike som er beredt for deg fra verdens grunnvoll ble lagt! - ikke sant? Nei, det kan du bare arve, den dag det er godtgjort at rikets eier – Han som har testamentert deg det - er død! Og Han var virkelig død! Nå er riket ditt! Du er kalt til å bo i Hans hus! Men om du kommer der med noen egen fortjeneste, skal du høre hva Maria vitner i sin lovsang i Luk 1:53: «- men rikfolk sendte Han tomhendte bort.»
   Det er et rike for dem som ingenting har i denne sammenheng, og derfor må få alt av nåde!

   «Spurven har jo funnet seg et hus, og svalen et rede hvor den har lagt sine unger,» leser vi i salmen her. Herrens omsorg for fuglene, med andre ord! Du kan jo tenke på Jesu ord der Han taler om at vi ikke behøver å bekymre oss for noe, for Herren vet om alt. Der peker Han jo nettopp på fuglene blant annet, og Herrens omsorg for dem - Matt 6:26 «Se på fuglene under himmelen! Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de i hus, men deres* Far i himmelen gir dem føde.» - og så kommer ordet til deg! - «Er ikke dere langt mer verd enn de?»
   Vi har ingen verdi for Gud i oss selv, vi mennesker, etter fallets dag, men de som er i Kristus, de er gull i Guds øyne, og døren inn til denne salighet er åpnet for alle mennesker, uansett hvor uverdige vi måtte være i oss selv – vi har nå fått vår verdighet i Jesus Kristus, og kan gå inn i himlenes rike i Hans fullkomne og rene drakt! Det er ikke vi som skal gå inn til Ham – for det er vi ikke i stand til – men det er Han som er kommet ut til oss! «For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud, da Han sendte sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse, for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet.» (Rom 8:3).
   Det gjorde Gud! Ja, du har nok hørt det før! Nå skal du få lov til å tro det også!
   Da må du ikke være som disse Jesus forkynte frihet for, og de svarte Ham: «Vi er Abrahams ætt og har aldri vært treller under noen! Hvordan kan du da si: Dere skal bli fri?» (Joh 8:33).
   Hvem hadde de da sin frihet i, da den ikke var i Ham? Ser du? Det var en innbilt frihet! Du ville kanskje si: Jeg har jo alltid vært en kristen – eller: Jeg har vært en kristen i så og så mange år – hvordan kan du da komme og si, du kan få tro i kveld? Hør du! - du og jeg er like forkomne og fortapte i oss selv i kveld som vi alltid har vært – det er i Kristus vi har det, det er i Ham vi eier det, det er ved Ham vi får bo i Herrens hus, og det trenger vi å bli minnet på igjen og igjen, så vi ikke skal begynne å grunne det på vårt eget!    

   «Alltid salig, om ei alltid glad,» synger vi i en av disse kjente bedehussangene våre - «
fer eg vegen heim til Sions stad. Om min Frelsar syng eg glad mitt kvad: Han har gjort meg salig.»
    Han har gjort meg salig! Takk Gud for det!


  
Dra meg, o Jesus, inn i din favn,
Inn til ditt hjerte i glede og savn!
Du som på korset alt har fullbrakt,
Lær meg din kjærlighets frelsende makt!

E.K.