Tilbake            
                                               5 søndag i åpenbaringstiden

 

 

 

 


Jesus og Peter går på vannet el. Den sanne tros gjenstand

Matt 14:22 - 34

   22 Og straks nødde Han disiplene til å gå i båten og dra i forveien for Ham over til den andre siden, mens Han sendte folket fra seg. 23 Da Han hadde sendt folket fra seg, gikk Han opp i fjellet for å være for seg selv og be. Og da kvelden kom, var Han der alene. 24 Men båten var alt midt ute på sjøen, og den stampet hårdt mot bølgene, for vinden var imot. 25 Men i den fjerde nattevakt kom Han til dem, gående på sjøen. 26 Da disiplene fikk se Ham der Han gikk på sjøen, ble de slått av skrekk og sa: Det er et spøkelse! Og de skrek av redsel. 27 Men Jesus talte straks til dem og sa: Vær ved godt mot, det er meg. Frykt ikke! 28 Da svarte Peter Ham og sa: Herre, er det deg, da byd meg å komme til deg på vannet! 29 Han sa: Kom! Og Peter steg ut av båten og gikk bortover vannet mot Jesus. 30 Men da han så det veldige uværet, ble han redd, og begynte å synke. Da ropte han: Herre, frels meg! 31 Jesus rakte straks hånden ut og grep tak i ham, og Han sa til ham: Du lite troende! Hvorfor tvilte du? 32 Og da de steg opp i båten, la stormen seg. 33 Men de som var i båten, kom og falt ned for Ham og sa: Sannelig, du er Guds Sønn! 34 Da de var kommet over, la de til ved Gennesaret-landet.
 

   «Tro og tro er to ting,» som han sier Luther. Det er ikke all tro som er av Gud. Det er derfor ikke all tro som leder til Ham heller. Derfor: «Vær edrue, våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke.» (1 Pet 5:8). Og: «For disse er falske apostler, svikefulle arbeidere, som skaper seg om til Kristi apostler. Og det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg jo om til en lysets engel! Da er det ikke noe stort om også hans tjenere omskaper seg til rettferdighets tjenere. Men for dem skal enden svare til deres gjerninger.» (2 Kor 11:13-15).
   Hvordan det ender med dem, det kan du lese i Matt 7:22-23: «Mange skal si til meg på den dagen: Herre, Herre! har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg åpent si til dem: Jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett!»

   «Meg er gitt all makt i himmel og på jord!» (Matt 28:18). Du kjenner dette ordet av Jesus? Det er også ett av de ord som aldri i evighet skal forgå selv om himmel og jord forgår, så ikke Hans ord. Denne allmakt er altså Hans også i denne stund som vi er samlet her.
   Noen tenker da som så, at vi da aldri skal komme i noen storm av noe slag her i verden - om vi da bare tror nok. Ikke vanskeligheter av noe slag, men bare fremgang etter våre begreper. Vi skal aldri rammes av noen sykdom, vi skal bli rike, våre barn skal være sunne på alle måter osv., og om det ikke er så - ja, da er det mangler i vår tro som er årsaken.
   For det første, når det gjelder troen, taler en her rett og slett om en tro Skriften ikke kjenner. Det skal du merke deg. Ifølge Skriften er den levende tro en tro som er virket av Gud. Det er altså en følge av dette å få se inn i Guds nåde, det som er den egentlige Guds gave - nåden! (Ef 2:8). Og i 1 Kor 12:9, taler Paulus om tro som nådegave. Det er altså noe særegent som ikke alle har, men også det er en nådegave, og altså ikke noe som vi på noen måte kan virke frem.

   Nei, Herren har ikke lovet oss slike dager her på jord - vi kan heller si tvert imot faktisk. Bare hør noen få sitat fra den bok vi kaller Hellig - først fra Apg 14:22: «De styrket disiplenes sjeler, formante dem til å holde fast ved troen og sa: Vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler.» Fra 2 Kor 12:10: «Derfor er jeg vel tilfreds i skrøpelighet, under mishandling, i nød, i forfølgelser og trengsler for Kristi skyld. For når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk!» Dette høres da ikke ut som noen «dans på roser!» I Joh 16:33, taler Jesus til sine her i verden, og sier: «Dette har jeg talt til dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsel. Men vær frimodige! Jeg har overvunnet verden.»
   Vi har løftet om at Han ikke vil slippe oss eller forlate oss i trengsler, men ikke at vi ikke skal oppleve trengsler. I Joh 15:20, sier Han: «Har de forfulgt meg, så vil de også forfølge dere.»

   Og så kan vi lese om dem som trodde på et liv i en rosenhage bare de ble kristne: «De har ingen rot i seg og holder bare ut en tid. Når det kommer trengsel eller forfølgelse for ordets skyld, faller de straks fra.» (Mark 4:17). De er bare med så lenge sola skinner, kan vi si. Det er ikke Jesus selv. Men de fordeler de kan ha av å følge Ham som er drivkraften - og når de ikke ser noen av disse fordeler, men kanskje bare det motsatte, faller de straks fra som vi leser her.

   Da kan vi se på det som skjer ifølge teksten vår her: Tror du Jesus var ukjent med at de kom til å komme ut i hardt vær? Nei, jeg tror ikke det. Men nettopp i dette harde været skulle Han få vise dem noe. De var aldri i noen fare, vet du. Han hadde oversikten og kontrollen hele veien. Noen ganger må vi bare få ha blikket festet på Hans ord, Hans løfter til oss, for vi ser ikke noe. Vi ser ikke noen utvei av det vi er oppe i. Vi forstår ikke hvordan det kan løses. Det er da vi trenger å høre Hans ord: Vær frimodig! Du er ikke glemt! Med Ordet kommer troen i oss!

   Peter var heller aldri i noen fare her. Han opplevde situasjonen som meget farlig - og det hadde den da også vært om ikke Jesus var der - men det var Han altså.
   Det du ser her, det er meget viktig å få øye på for deg som har tenkt deg himmel og salighet som mål: Peters tro sviktet - iallfall såpass at den ikke kunne holde ham flytende lenger - men Jesus sviktet ikke. Ser du dette? Det er Jesus som er din frelser - det er Jesus som skal frelse deg - og ikke din tro! Troen har jo nettopp sin grunn i at du ser Jesus. Det er Jesus som holder deg oppe ved tro. Hør det igjen: Det er Jesus!
   Som du sikkert har merket deg, sier Jesus siden til Peter, der han skal inn i Satans siktelse: «Men jeg bad for deg at din tro ikke måtte svikte.» (Luk 22:32).
   Ser du igjen: Det som ikke sviktet, det var det som var av Jesus. Du vet jo hvordan det gikk med Peter i den situasjonen - han sviktet totalt og fornektet Jesus på det groveste. Men midt i dette stygge fallet, var det noe i Peter som ikke sviktet - nemlig den tro som var et resultat av Jesu forbønn!
   La oss gjenta det: Det som var av Jesus!


   Det er Han som har tilveiebrakt frelsen for deg! Det er Han som har påtatt seg å være din hyrde og din sjels tilsynsmann, så du må nå dette målet Han har satt for deg! Det er dette du må få festet blikket på, og ikke deg selv og ditt mer eller mindre sviktende kristenliv.

   Peters blikk vek fra Jesus der ute på sjøen, og festet seg til de store bølgene i stedet - og så begynte han å synke.
   Du finner en parallell til dette i den gamle pakt, der Israel sender speidere inn i et land, og landet er fullt av kjemper - storvokste krigere. Da kommer speiderne tilbake og melder dette: «Alle vi så der, var høyvokste folk. Der så vi kjempene, Anaks barn av kjempeætten. Mot dem var vi i våre egne øyne som gresshopper, og det syntes også de at vi var. Da tok hele menigheten til å rope og skrike, og folket gråt hele natten.» (4 Mos 13:32-14,1).
   Ser du? De så på «bølgene» og så sank de.

   Du tenker kanskje ofte som disse som har en falsk trosforståelse og dermed også forkynnelse: Jeg må tro meg ut av disse vanskelighetene. Dette fordi du har ditt håp og din tro rettet mot troen. Du tror på troen fordi du er forført til det av en falsk ånd. Men det er Jesus som er troens gjenstand. Det er Han som er troens opphavsmann og fullender. Du skal få lov til å rette blikket på Ham og si: Jesus, dette klarer ikke jeg, men det gjør du! Det er jo Han du tror på, er det ikke.

   Ser du da hvor snedig den er denne falske forkynnelse av troen? Den kan høres så rett ut om du ikke har fått åpnet blikket for hva den sanne tro er - men den fører deg ut i et utføre, hvor du risikerer å lide skipbrudd på troen.

   Alt er mulig for den som tror, sier Jesus. (Mark 9:23). Altså må jeg bare tro - og tro nok, tenker du kanskje, og ser ikke da at all din oppmerksomhet rettes mot troen. Du ser ikke at du nå prøver å tro på troen, og det vil egentlig si - din egen evne til å tro. Men skal du forstå det rett, må du vite hva denne troen egentlig er - det er å ha blikket rettet på Jesus.
   Så lenge han så på Jesus, Peter, så gikk han. Og du ser at troen var mektig til stede også i tvilen. Når han synker på grunn av tvil - hva gjør han da? Jo, han roper på Jesus. Altså er egentlig troen der fullt og helt da også. Nettopp det at han synker, gjør at hele hans fokus er på Jesus alene.
   Det er i slike situasjoner troen viser seg som mest, og viser seg å være av Gud og ikke av oss - for den bryter frem nettopp der hvor vårt eget går under.

   Men når vi er i trengsel er det også en annen som anfekter oss. Vi har ikke bare med vårt eget svake og vinglete hjerte å gjøre, men også djevelen møter opp der. Som Luther taler noe om - at ikke djevelen må føre ham til blasfemi i slike situasjoner. Altså at en begynner å angripe og anklage Gud. Vi kan drives dit i trengsler, at vi ikke lenger ser klart.
   Se bare på disse disiplene - hvordan de reagerte da selve redningen kom til dem: «Men i den fjerde nattevakt kom Han til dem, gående på sjøen. Da disiplene fikk se Ham der Han gikk på sjøen, ble de slått av skrekk og sa: Det er et spøkelse! Og de skrek av redsel.» (v.25-26).
   De kjente ikke sin frelser igjen før Han sier: «Vær ved godt mot, det er meg. Frykt ikke!» Og står noe veldig fint i den forbindelse: «Men Jesus talte straks til dem og sa: -» Straks!
   «La deres saktmodighet bli kjent av alle mennesker. Herren er nær!» skriver apostelen Paulus i Fil 4:5.
Hva er saktmodigheten? Jo, det er dette at du har lagt din sak i Herrens hånd! Du har overgitt alt og hele frelsen til Ham, som du har erkjent frelsen hører til.
   La alle merke at dere er vennlige, har de klart å oversette dette verset i nyere bibeloversettelser. Det er da noe helt annet. Og så kommer dette: Herren er nær!«Han er ikke langt fra deg som har overgitt din sak til Ham - tatt din tilflukt til Ham - nei, Han er nær, Han bor i deg!

   Peter var i stor og reell nød her. Det ville i alle andre tilfeller endt med døden i bølgene. Men han ropte i sin nød på Jesus. Nå tenkte ikke Peter - nå må jeg tro så jeg kan bevege Jesu hånd til å gripe meg ved det! Nei, han tenkte overhodet ikke på troen i det øyeblikk, men han trodde. Han henvendte seg umiddelbart til Ham som kunne redde ham. Og så leser vi: «Herre, frels meg!» (v.30). Et troens rop kan vi kalle det. Og da ser vi dette salige: «Jesus rakte straks hånden ut og grep tak i ham.» (v.31). Igjen dette straks! «Jesus rakte straks hånden ut!»

   Til slutt - enda et ord til den elendige: «-og Han (Jesus) sa til ham: Du lite troende! Hvorfor tvilte du?» (v.31b).
   Hva er det som åpenbares deg her, min venn? Jo, nemlig dette som du sikkert har stort behov av å vite for visst, du som lever i lyset, i sannheten: Jesus berger her en lite troende!

   Vil for synd du nåde få,
fest ditt øye på Jesus!
Vil du fred i sjelen få
fest ditt øye på Jesus!

Jesus for deg har gitt sitt blod,
Jesus for deg igjen oppstod,
vant deg liv og overflod,
fest ditt øye på Jesus!

E.K.