Tilbake            
                                               2 Pinsedag

 

 

 

 

Far drar mennesker til Jesus

Joh 6:44 - 47

   44. Ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg, drar ham. Og jeg skal oppreise ham på den siste dag. 45. Det står skrevet hos profetene: Og de skal alle være lært av Gud. - Hver den som hører av Faderen og lærer, kommer til meg. 46. Ikke så at noen har sett Faderen. Bare Han som er fra Gud, Han har sett Faderen. 47. Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som tror har evig liv!
 

   Du har nok hørt det sitert mang en gang, det Jesu ord: «Ingen kommer til Faderen uten ved meg» (Joh. 14,6) - et ord vi bør legge oss på sinne i vårt såkalte «flerkulturelle» samfunn. - Det er ingen annen vei til Faderen enn Jesus. Men nå åpenbarer Jesus også noe mer her når det gjelder menneskets frelse - det er også motsatt - ingen kan heller komme til Jesus uten ved Faderen.
   Det er også hva Jesus sier annetsteds: «Og ingen kjenner Sønnen uten Faderen, heller ikke kjenner noen Faderen uten Sønnen, og den som Sønnen vil åpenbare det for.» (Matt 11:27). Der samler Jesus det i én setning.

   Det er altså Faderen som drar på det menneske som kommer til Jesus.
   Her skal vi være klar over at mennesket i seg selv er et utpreget religiøst vesen - slik at her er også noe i mennesket selv som trekker det imot det religiøse. «Vår sjel er urolig inntil den finner hvile i Gud,» som Augustin sier. Det er mange som forsøker å fornekte denne lengselen etter Gud (opphavet) i mennesket, men det lar seg ikke fornekte. Hele historien, blant alle folkeslag, og hele livet vitner om det. Men nettopp av den grunn bør vi merke oss nøye hva Jesus egentlig sier: «Hver den som hører av Faderen og lærer, kommer til meg.» (v.45b). Det er kjennetegnet! Man blir ikke kristeligreligiøs om man er lært av Faderen, men kommer til Jesus.
   «Just som jeg er ei med et strå av egen grunn å bygge på, jeg uforskyldt må nåde få og kommer o Guds Lam til deg.» Ei med et strå! Lært av Faderen!
   Det er dette vi er fullstendig blinde for inntil Guds Ånd får opplyst oss - lært oss, som det heter her.
   Hadde du hatt, om så bare et strå av egen grunn å bygge på - ja, så ville du ikke behøvd hel og full nåde - eller, uforskyldt av nåde, som Guds ord så fint uttrykker det.
   Men nå har altså ikke Herren noe annet å tilby deg, enn hel og full nåde. Alternativet er helt og fullt egen grunn. Og her skal du merke deg ordene helt og fullt. Guds ord tillater ikke at vi blander sammen disse to ting - noe vi dessverre er eksperter i. Lykkes det for oss, så går vår frelse tapt for oss. Frelsen som sådan går ikke tapt, for den er gitt oss én gang for alle i Jesus Kristus (Hebr 7:27b), men den går tapt for oss. Vi valgte en annen vei - vi valgte en annen frelse - og den het: Egen grunn.

   Og vi skal la det bli alvor for oss - for det er uttrykt med stort alvor i Skriften - om så bare et strå av den religion som heter egen grunn, og Guds frelse er tapt for deg. Det hjelper ikke at du kaller det kristendom. - Det hjelper ikke om all verdens religiøse overhoder kaller det kristendom. - Det står og faller med hva Guds ord kaller det. Den ene veien heter egen grunn, den andre heter Jesus. «To veier ligger foran deg, på en må du gå.»
   Er du lært av Faderen, da kommer du til Jesus, sier Jesus her. (v.45b).

   Jesus deler det opp i to her - og så taler Han om å høre - og lære. Det er den sak Skriften taler så alvorlig om - «å høre og høre, og ikke forstå - å se og se, men ikke skjelne.»
   «Har de ikke hørt?» spør Paulus i Rom 10. - Jo de har hørt! - Men altså, forsto de? - Skjelnet de? Eller - lærte de? for å bli i vår teksts uttrykksmåte.
    Å høre og lære i denne sammenheng, betyr jo ikke noe annet enn å, ved Guds ord komme til sannhets erkjennelse og bli frelst - hvilket vil si å motta Jesus. «Han kommer til meg,» som Jesus sier.

   «Dette er vitnesbyrdet,» sier Johannes i sitt brev - Guds vitnesbyrd - «at Gud har gitt oss evig liv, og dette livet er i Hans Sønn.» (1 Joh 5:11). Altså, den som er lært av Faderen kommer til meg!

   Jødenes fedre hadde den store opplevelse å få manna - mat fra himmelen, ute i ørkenen, hvor det ellers ikke var mat å finne. Hva jødene ikke tenkte like mye på tydeligvis, når de roste seg av dette, det var at deres fedre hadde klaget på denne maten - og det var ingen liten klage - bare hør: «Vi er inderlig lei av denne usle maten.» (4 Mos 21:5). Inderlig lei. - Ussel mat.
   Hva jødene åpenbart ikke hadde oppdaget - eller iallfall ikke lært å verdsette - det var dette forunderlige i mannaen, at i den var alt de trengte til livets opphold, på vandringen til landet som fløt av melk og honning.
   Vi vet hva vi trenger til for å holde denne kroppen vår gående, derfor tar vi daglig til oss av det. Du ser på TV nå og da hvordan det går om tilgangen stopper opp. Hungersnød. Vi vet ikke å verdsette dette rett, fordi vi har overflod av det, men den dagen vi måtte stå uten, da ser vi klart - det var dette som holdt oss i live. Da selger du gjerne alt det andre for en brødskorpe.
   På samme måte ser Gud hva som må til for at vår ånd skal leve. Dette kan vi ikke gjøre noe med selv. Du kan godt kommandere et lik, du kan tale smigrende, du kan trygle og be - uansett - ikke hører det deg, ikke forstår det, og kan slett ikke gjøre noe. Det må i tilfelle et under til utenfra. Det kan ikke selv vekke sitt slokte liv til live igjen.
   Vår ånd døde på fallets dag, vitner Skriften. Vi ble skilt fra livets kilde, Gud! Men nå sier altså Jesus: «Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som tror har evig liv! Jeg er livets brød.» (v.47-48).
   «Den som tror,» som Jesus sier her, det er jo det samme som tidligere er uttrykt: «Den som kommer til meg.» Og hvorfor kommer den som har hørt av Faderen og lært, til Jesus? Fordi Han er livets brød! «Der har jeg funnet livet, selv er jeg intet verd, hva Jesus meg har givet, gjør meg for Gud så kjær.»

   Vi skjønner jo parallellen til hvorfor du går til brødboksen - det er fordi du kjenner sulten, og trenger det til livets opphold. Men en troendes forhold til Jesus er noe langt mer - han kommer ikke til Ham bare fordi det er nødvendig, men som Johannes vitner: «Vi elsker fordi Han har elsket oss først.» (1 Joh 4:19).
   Og hør igjen vitnesbyrdet om de som kommer til Jesus: «Det står skrevet hos profetene: Og de skal alle være lært av Gud. - Hver den som hører av Faderen og lærer, kommer til meg.» (v.45).
   Noen få vers lenger ute i Joh.6, står det skrevet: «Dette er brødet som kommer ned fra himmelen, for at en skal ete av det og ikke dø. Jeg er det levende brød som er kommet ned fra himmelen. Om noen eter av dette brød, skal han leve i evighet. Og det brød som jeg vil gi, er mitt kjød, som jeg vil gi for verdens liv.» (v.50-51).

   Det må vel være en fin hilsen å avslutte med - Jesu vitnesbyrd til oss: «Jeg er livets brød!» (v.48).
 


   Du er det livsens brød,
Frelsar, for meg,
- Ordet det klåre lys som viser veg.
Du som så ofte før fylte min trong,
Bryt, Jesus, livsens brød enno ein gong!

E.K.