Tilbake            
                                               Romjulssøndag

 

 

 
Moses var full av kraft el. Guds vei

Apg 7:17 - 22

   17 Etter som nå tiden nærmet seg da det løftet Gud hadde gitt til Abraham skulle bli oppfylt, vokste folket og ble tallrikt i Egypt, 18 inntil det stod frem en annen konge over Egypt, en som ikke kjente Josef. 19 Han fór frem med list mot vårt folk. Han mishandlet våre fedre og tvang dem til å sette ut sine nyfødte barn, slik at de ikke skulle leve opp. 20 På den tid ble Moses født. Han var fager for Gud. I tre måneder ble han fostret i sin fars hus. 21 Men da de hadde satt ham ut, tok Faraos datter ham opp og fostret ham som sin egen sønn. 22 Moses fikk opplæring i all egypternes visdom, og han var mektig i ord og gjerninger.
 

   Det er Stefanus, den første martyr, som taler her. Det er hans forsvarstale. Han legger frem for disse åndelig blinde rådsherrene hva deres egne skrifter vitner om, men hva gagn er det i det, når de har bestemt seg for hva som er rett, og hva de vil ha bort. Så han ender livet sitt her på jord i et regn av stein. Men hør hva han vitner før han reiser herifra på denne forferdelige måten: «Se, jeg ser himmelen åpnet, og Menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd!» (Apg 7:56).
   Det var en i himmelen som hadde reist seg for å ta imot ham. Hadde de troende i dag virkelig sett dette, da hadde de ikke vært så ettergivende som de ofte er, og gir resultatet av åndelig blindhet en plass i menigheten – ja, ofte lar det ta fullstendig over.
   Denne teksten vi har lest nå, den er satt opp som såkalt episteltekst på Romjulssøndag, og bærer da overskriften: «Moses var full av kraft.» Dette er så typisk for den åndelige blindhet, og er grunnen til at så mange går i trelldom blant oss. De venter på kraft! De tenker at, dersom de virkelig sto i et rett forhold til Gud, så måtte de ha mer kraft. Da var de vel ikke så elendige som de ofte føler seg. Det må være noe galt i deres gudsforhold. Det er jo den gjengse forkynnelse i dag som er årsaken til dette misforholdet.
   «Min kraft fullendes i skrøpelighet,» sier Herren. (2 Kor 12:9). I skrøpelighet! Ja, det har jeg lest, sier du kan hende – men når Guds kraft kommer, da er jeg vel ikke mer skrøpelig? Jeg må vel oppleve denne kraften på en eller annen måte? Hør du! - det er ikke tale om din kraft, det er tale om Guds kraft som virker gjennom den skrøpelige. Ja men, skal jeg fortsette å være skrøpelig da? Ja, det er jo bare da Guds kraft kan fullendes!
   La oss høre hva Guds ord sier om det, så du ikke bare skal ha dette fra en luthersk forkynner. Jeg skal lese fra 2 Kor 12:10, og da er det et lite ord på bare to bokstaver du skal merke deg nøye: «Derfor er jeg vel tilfreds i skrøpelighet, under mishandling, i nød, i forfølgelser og trengsler for Kristi skyld. For når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk!» Hørte du det? Dette lille ordet kom to ganger her: «- når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk!» Det er når du er skrøpelig at du er sterk! Det stemmer jo dårlig med det meste av den åndelighet du møter i dag.
   Kunne du se det, da kunne du senke skuldrene og bli fornøyd med den Gud som tar seg av den elendige, og bruker det som ingenting er. (Sal 68:11: 1 Kor 1:28). I stedet går du kan hende omkring med opplevelsen av at Gud aldri er fornøyd med deg, for du er ikke sterk, du har ikke noen kraft. Det er du som skal bli fornøyd med Ham! Gjentar: Den Gud som tar seg av den elendige, og bruker det som ingenting er.

   Det er en underlig historie, denne historien om Moses, likesom alle historiene om dem Gud utvalgte og brukte. Det de tydeligvis ikke har sett, de som har satt denne overskriften: Moses var full av kraft! - det var at han måtte miste alt dette han hadde tilegnet seg i Egypt, før Gud kunne bruke ham. Den visdommen måtte bort! Den «kraften» måtte bort! Han ble en hyrde i 40 år, for småfeet til sin svigerfar Jetro. Da han var blitt en gammel mann, kalte Gud ham til sin gjerning. Abraham, i utgangspunktet en åndelig blind avgudsdyrker fra Ur i Kaldea, han, da han hadde nådd en alder hvor hans legeme beskrives som utlevd, og Saras morsliv var utdødd, da skulle de bli foreldre til løftessønnen. Jakob bedrageren, han fikk navnet Israel. Profeten Samuel, født av en kvinne som egentlig ikke kunne få barn, og slik kunne vi fortsette.

   Du, det er ikke din skrøpelighet du skal være redd for, for den er ikke i veien for Gud – det du skulle være redd for, er å bli rik, åndelig rik, i noe annet enn Gud selv!
   Han bruker deg nettopp i din skrøpelighet, forstår du. Og hør du! - bare så lenge du er skrøpelig! Det er dette siste som er så vanskelig, ikke sant? For det må vel bli bedre med meg, etter hvert? Ja, det er vår naturlige tanke – men nei, Paulus forble skrøpelig i seg selv livet ut. Derfor kunne Gud også bruke ham som Han gjorde – og gjøre ham til den største misjonær som har trådt på denne jord, en som ennå fører mennesker til frelse ved sin forkynnelse.

   «- det stod frem en annen konge over Egypt, en som ikke kjente Josef. Han fór frem med list mot vårt folk. Han mishandlet våre fedre og tvang dem til å sette ut sine nyfødte barn, slik at de ikke skulle leve opp.» (v.18-19).
   Abort ble innført i Egypt kan vi si, selv om disse ble avlivet først etter fødsel. Det var noen som var uønsket! Det er en forferdelig situasjon vi er kommet i som folk! Så fly til den fristaden skjønne, Frelserens vunder og sår – for dommen kommer over Norge, det kan du være helt viss på. Ellers var ikke Gud den Gud vi leser om i Skriften. Men Han holder altså ennå en nådedør åpen for oss, en dør Han åpnet ved å gi sitt eget blod til løsepenge. Spydet gjennomboret hjertet – Guds hjerte! Vår synd har gjennomboret Guds hjerte. Men i stedet for at dette nedkalte en umiddelbar dom over oss, ble nettopp det til en nådedør synderen kunne gå gjennom inn i himmel og salighet! Det er også den Gud Skriften vitner om for oss. Men det er bare én nådedør – det er den du ser på Golgata, der hvor Guds Sønn, Guds lam, soner alle dine synder én gang for alle! Hebr. 7:27; 9:12; 10:10).
   Å, hvor salig å få stanse for dette, at det er nåden som er den åpne dør til himmelen! Tenk om det skulle kreves noe av oss! Vi som ikke kan komme opp med noe annet enn det som er smittet av synd. Da var vi alle fortapt!

   «På den tid ble Moses født. Han var fager for Gud.» (v.20). Han var fager for Gud! Tror du det var et vakkert barn? Eller kanskje han var født uten synd? Eller med mindre synd enn andre? Hvorfor beskrives han som fager? Fordi han var utvalgt av Gud!
   Det er det samme du leser om, der engelen kommer til Maria med budskapet om at hun skal føde Guds Sønn – hør hva som da ble sagt: «Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud.» (Luk 1:30). Funnet nåde! Gud har valgt å se i nåde! Han har også valgt å se i nåde til deg! Ikke fordi du er så sterk eller full av kraft, eller from og god og snille og virksom osv., - nei, for Jesu skyld!

   Hør et sitat fra en engelsk forkynner som levde for noen tid tilbake: «Vi skulle ha sett veldig klart at vi ikke engang må regne med vår bekjennelse – selv ikke vår bekjennelse av Herren Jesus Kristus. Det er ikke min bekjennelse som frelser meg – det er ikke min tro som frelser meg. Hvis jeg sier det, da vender jeg min bekjennelse og min tro om til gjerninger. Jeg tar det til inntekt for meg selv, og det må jeg ikke gjøre.»

   Hva er det så som frelser meg? Det er Jesus og Ham alene!
   Det skjærer dypt det der. Det levner oss ingen ære – ingen annen ære enn den Han gir oss i sin nåde!

   Nei, Moses selv hadde ingen kraft som kunne føre ham, om så bare et skritt på den veien Gud skulle føre ham – det var Guds kraft som var virksom – ikke til tross for Moses' skrøpelighet, men nettopp på grunn av den.
   Vi sier gjerne at Gud gjorde sin gjerning til tross for Abrahams utlevde legeme og Saras utdødde morsliv – og det er på sett og vis rett det, og vi sier det gjerne for at du ikke skal fortvile over din svakhet – men sannheten er jo den, at det var nettopp dette som var grunnen, eller forutsetningen for, at Gud kunne få gjøre sin gjerning.

   Vi må be om åndelig lys, folk! - at vi må få se, som Han ser! - for i dag kan kristenfolket føres snart hvor som helst i mangel på kunnskap og lys i Ordet! Derfor får også en tekst som dette den overskrift i kirkeårets tekster.

   Men det vi har vært inne på nå, det er også med og vitner om sannhetsgehalten i kristendommen – for hvem ved sine fulle fem ville ha funnet opp en religion som ikke levner noe menneske noen ære, og fratar oss alle å til og med bidra det aller minste til vår egen frelse? Den som vil ha tilhengere ville skydd det!


   La ingen falsk profet forville
Oss bort i nattens bitre nød!
La ingen lærdom vrang forspille
Vår trøst av Jesu dyre død!
Jag bort hver ulv i saueham!
Å hyrde god, vokt dine lam!

E.K.