Tilbake            
                                               Pinsedag

 

 

 

 

 

Døpt med én Ånd el. Én Ånd å drikke!

1 Kor 12:12 - 13

   Vi tar med oss neoen flere vers her:

   7. Men Åndens åpenbarelse blir gitt enhver til det som er gagnlig. 8. For til én blir det gitt visdoms tale ved Ånden, til en annen kunnskaps tale ved den samme Ånd, 9. en annen får tro ved den samme Ånd, en annen nådegaver til å helbrede ved den samme Ånd. 10. En annen får kraft til å gjøre undergjerninger, en annen gave til å tale profetisk, en annen gave til å prøve ånder. En annen får ulike slags tunger, en annen tydning av tunger. 11. Alt dette virker den ene og samme Ånd, som deler ut til hver enkelt etter som Han vil.
   12. For likesom legemet er ett og har mange lemmer, men alle legemets lemmer er ett legeme, enda de er mange, slik er det også med Kristus. 13. For med én Ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, treller eller frie. Og vi har alle fått én Ånd å drikke.


   La oss under bønn til Gud om veiledning, prøve å peke på dette som det er så viktig for oss å få rett tak i, nemlig: - én Ånd!
   Merk deg hvordan apostelen formulerer seg her - han taler til de troende, da og til alle tider, og sier: «- vi har alle fått én Ånd å drikke!» (v.13b). Altså uten unntak! - Alle som er kommet til tro, har fått den samme Ånd å drikke. Skulle det være noen som ikke hadde det, skyldes det bare én ting, nemlig at man overhodet ikke hører til de troende. Men altså, dersom du hører Herren til, har du fått den samme Ånd å drikke som alle andre troende. Hva menighet, hva folkeslag, eller hvor i verden de så måtte befinne seg. Det finnes ingen andre troende enn de som drikker av denne ene Ånd.
   Men nå vet vi jo, at det er de bevegelser iblant oss, som hevder å ha en særlig grad av Ånden, og som ikke vil og ikke kan akseptere og godkjenne verken deg eller noen andre som fullverdige kristne, dersom dere ikke har gått igjennom de samme riter som dem og opplevd liknende for eksempel ekstatiske tilstander. De hevder seg å være mer åndelige enn noen andre kristne, men ser ikke at de er fanget i et ubegripelig hovmod! Vokt dere! sier Jesus.
   I stedet for å slå ned på falske veier, så la oss først og fremst forsøke å peke på den sanne. Og jeg sier den sanne, for det er i virkeligheten bare én.
   «Men da Guds, vår frelsers godhet og kjærlighet til menneskene ble åpenbart, frelste Han oss, ikke på grunn av rettferdige gjerninger som vi hadde gjort, men etter sin miskunn, ved badet til gjenfødelse og fornyelse ved Den Hellige Ånd, som Han rikelig har utøst over oss ved Jesus Kristus, vår frelser, for at vi, rettferdiggjort ved Hans nåde, skulle bli arvinger til det evige liv, som vi håper på.» (Tit 3:4-7).
   Nå må vi prøve å konsentrere oss noe om hva Guds ord faktisk sier her - og hva sier det, med tanke på det vi er inne på?
   Gud, vår frelser, har et hjerte fullt av godhet og kjærlighet til menneskene, og dette er nå blitt åpenbart! Hvor? «Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss, at Gud har sendt sin enbårne Sønn til verden, for at vi skal leve ved Ham. I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at Han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.» (1 Joh 4:9-10).
   Det er altså, når denne Guds godhet og kjærlighet til menneskene, blir åpenbart for et menneskes hjerte ved Jesus Kristus, at et menneske blir frelst, eller rettere: - får del i Hans frelse! - Den frelse som jo alt er ferdig for oss, før vi ser det og kommer til Ham. - Det vi skal komme til tro på, må jo nødvendigvis være ferdig! Vi kan jo ikke komme til tro på noe ufullført, for da vil vi jo lure på om det noen gang blir det! Det var fullført i Guds hjerte før verdens grunnvoll ble lagt, vitner Ordet. Derfor kunne også de troende i den gamle pakts tid bli frelst ved troen på Jesu Kristi verk. De trodde på det som var ferdig før det var fullført på jord! Det høres vel underlig ut med det samme, men det var fullført i Guds hjerte før verdens grunnvoll ble lagt!
   Du hørte hva som ble vitnet i Titusbrevet: «Men da Guds, vår frelsers godhet og kjærlighet til menneskene ble åpenbart, frelste Han oss!» Og videre: «- ikke på grunn av rettferdige gjerninger som vi hadde gjort, men etter sin miskunn!» Hold nå fast på det enkle og likefremme Guds ord: - ikke på grunn av noe som helst vi gjør! - Altså, vil noen ha deg til å utføre en bestemt gjerning, en eller annen fromhetsutøvelse av deg, for å få Ånden i rikeligere mål for eksempel, så fly for livet fra det! - Ikke ved noen gjerning fra vår side, sier Ordet her, men ved Guds miskunn. - Noe som allerede er åpenbart og fullført ved Jesus Kristus, vår Herre. Det vil altså si ved troen, og ikke ved noen gjerning! - Og troen kommer ved hørelsen.
   Videre leste vi: «- ved badet til gjenfødelse og fornyelse ved Den Hellige Ånd, som Han rikelig har utøst over oss ved Jesus Kristus, vår frelser!» Denne åndsutgytelse som altså skjer ved troen på evangeliet, kaller han, «badet til gjenfødelse og fornyelse ved Den Hellige Ånd» - for hør hva som skjer: «- som Han rikelig har utøst over oss ved Jesus Kristus, vår frelser!»
   Altså, du som har fått nåde til å tro evangeliet, du som flyr til Jesus fordi du har sett Guds frelse fra dine synder i Ham - nå skal du ikke se på deg selv, og din elendige kristendomsutøvelse, men hør hva Ordet forkynner om deg: «Han har rikelig utøst sin Hellige Ånd over deg!» - Du behøver ikke fly til spesielle religiøse bevegelser og be om deres hjelp, det er i virkeligheten en vantroshandling, for du har alt fått alt i Ham!
   Som jeg nevnte, i disse bevegelsene som påberoper seg noe ekstra fremfor andre - «kom til oss for vi har det, vi har mer enn andre» - Jesus og Hans frelse er nok nevnt, men det er et stadium man har lagt bak seg, nå konsentreres det om nådegaver, utrustning osv. - der er det en blindhet åpenbart, nemlig i dette, at de ikke ser sitt eget hovmod. For den Ånd de roser seg av å ha så rikelig, om den vitner Jesus selv: «Han skal herliggjøre meg!» (Joh 16:14).

E.K.

   Han skal male Kristus ut for oss, og det som korsfestet! - For Ånden får rom i oss, og Kristus vinner skikkelse i oss, ved at troen på Jesus vokser! Det er også ved det, disse Åndens gaver som vi leste om i teksten vår kommer i funksjon! Jeg skal understreke det med Guds eget ord: «For i Ham er dere blitt rike på alt, på all tale og all kunnskap, fordi Kristi vitnesbyrd er blitt grunnfestet i dere, slik at dere ikke mangler noen nådegave mens dere venter på vår Herre Jesu Kristi åpenbarelse.» (1 Kor 1:5-7). Det er altså om å gjøre, at Kristi vitnesbyrd blir grunnfestet i oss! - Og som vi kjenner av utallige formaninger i Guds ord - at det blir bevart i oss!
   Vi tar også med et kjent ord fra Paulus, nettopp i det brev der han kjempet med slike vranglærere: «Når Gud altså gir dere Ånden og gjør kraftige gjerninger blant dere, gjør Han det ved lovgjerninger eller ved at dere hører troen forkynt?» (Gal 3:5).


   Disse altså, de skaper splittelse på et galt grunnlag! For det finnes faktisk en sann, rett, god og gudvillet splittelse iblant oss - det har vi på det nærmeste glemt i dag. Jeg skal lese et par ord i fra Skriften som illustrerer det: «Det ble da splittelse i folket 
på grunn av Ham.» (Joh 7:43).
   «Det ble igjen splittelse blant jødene på grunn av disse ord» - som Jesus hadde talt om seg selv. (Joh 10:19).
   Dette er en splittelse som alltid vil være der, hvor Jesus blir forkynt. Denne splittelse prøver mennesker å unngå i dag, og kaller det gjerne Guds barns enhet! Det er splittelsen mellom dem som antar læren om Jesus og de som ikke gjør det.
   Og de som ikke antar læren om Jesus, de gjør det ikke bare ved en åpen motstand og avstand, da ville det ha vært lett å se forskjellen, men de gjør det også ved å forvrenge Kristi evangelium. Og de er det som skaper en splittelse som ikke er villet av Gud, og om dette sier apostelen: «Men jeg formaner dere, brødre: Hold øye med dem som volder splittelse og anstøt imot den lære som dere har lært. Vend dere fra dem!» (Rom 16:17).
   Den lære som dere har lært! - Hva er det for en lære? - Jo, det har vi jo nettopp pekt på her - Paulus sier det kort og konsist: «For jeg ville ikke vite av noe blant dere, uten Jesus Kristus, og Ham korsfestet!» (1 Kor 2:2).
   Dette vil få innvirkning på - og veilede oss i alt annet, både åndelig og timelig!

   Paulus nevner i teksten vår en rekke nådegaver, og så sier han om dette: «Alt dette virker den ene og samme Ånd, som deler ut til hver enkelt etter som Han vil.» (v.11). - Altså den Ånd som vi alle har fått å drikke!

   Ja, gid nådegavene var langt mer virksomme blant oss en hva de er - men det er noe som er langt viktigere, nemlig, at de må være virksomme på et sant grunnlag! - Slik at vi faktisk kan være visse på at det virkelig er Guds Ånd som er virksom, og ikke en annen!
   For ikke å trekke det for langt ut - la oss bare stanse for en ting i dette 11 verset til slutt - noe som kanskje kunne motvirke denne ofte lettsindige omgang med begrepet Ånden - det står, som lest og nevnt: «Alt dette virker den ene og samme Ånd, som deler ut til hver enkelt etter som Han vil!» - Som Han vil! - Og her skal Han skrives med stor H, om du skjønner - for det er nemlig Herren det er tale om! - Herren er Ånden og Ånden er Herren - Gud selv!

   Nå skal du altså ikke la noen få stjele dette fra deg, men takk du Gud for at Han har gitt deg det alt, da Han gav deg sin enbårne Sønn, Jesus Kristus! - Ja, Han har rikelig utøst Den Hellige Ånd (sin Ånd) over oss, ved Ham!
   Jeg er viss på det, så sant som Guds ord er sannhet, at om dette kunne vinne frem i oss, så skulle det heller ikke mangle på noen nådegave!

   Nå skal du ikke la tankene fly hit og dit, preget som de er av all forkynnelse du har hørt, og alt som har fått stemplet godkjent i dag - men spør om det du har hørt nå, virkelig stemmer med Guds ord! Ta Ordet for deg under bønn til Gud! - For dette dreier seg ikke bare om en eventuell interessant utleggelse av et tema, men det er dødsens alvor!


   Gud, la ditt ord i nåde lykkes
Og vokse både dag og natt,
Men kveles og med rot opprykkes
Hver vekst du ikke selv har satt!
All Satans løgn og lærdom knus!
Med Ånd og sannhet fyll ditt hus!

   Ja, slik talte de før.