Tilbake            
                                               Lysmesse

 

 

 

 


 

Det sanne lys skinner

1 Joh 2:7-13

   7 Mine kjære! Det er ikke et nytt bud jeg skriver til dere, men et gammelt, et bud dere har hatt fra begynnelsen av. Det gamle bud er det ord som dere har hørt. 8 Likevel er det et nytt bud jeg skriver til dere, og det er sant i Ham og i dere. For mørket viker bort og det sanne lys skinner allerede. 9 Den som sier at han er i lyset, og som hater sin bror, han er ennå i mørket. 10 Den som elsker sin bror, blir i lyset, og det er ikke anstøt i ham. 11 Men den som hater sin bror, han er i mørket og vandrer i mørket. Han vet ikke hvor han går, for mørket har blindet hans øyne. 12 Jeg skriver til dere, barn, fordi dere har fått syndene tilgitt for Hans navns skyld. 13 Jeg skriver til dere, fedre, fordi dere kjenner Ham som er fra begynnelsen. Jeg skriver til dere unge, fordi dere har seiret over den onde.

   Vi kan begynne med begynnelsen her og være i bønn om at Herren ved sin Ånd også må åpne dette budskapet – dette ordet – for oss! Eller rettere - åpne oss for dette.
   «Mine kjære! Det er ikke et nytt bud jeg skriver til dere, men et gammelt, et bud dere har hatt fra begynnelsen av,» skriver apostelen til dem her. (v.7). Og det er også skrevet til oss som er samlet her nå. Du skal altså få ta imot det som et ord Herren har sendt nettopp til deg!
   Begrepet bud brukes som beskrivelse på flere ting i Skriften, og derfor er det også de som forvirres nettopp av det. Så snart de hører ordet bud, tenker de lovbud. Altså en gjerning Herren vil ha oppfylt av dem. Men det kan også ha betydningen som det å sende bud til. Tenk på dette med budbærer – altså i betydningen budskap rett og slett. I noen tilfeller erstatter det Herrens ord – som når vi leser i 1 Joh 3:24a: «Den som holder Hans bud, blir i Ham, og Han i ham.»
   Vi skjønner jo ut fra apostlenes lære at dette ikke kan være tale om å holde budene i loven. Tenk bare på hva Paulus skriver i Rom 4:14 – og dette er apostlenes lære i en sum, om dette: «For dersom de som holder seg til loven, er arvinger, da er troen blitt unyttig og løftet satt ut av kraft.» Ja, troen forholder seg jo kun til løftet – det ord Herren har talt til oss. Derfor skjønner vi bedre, hva som menes med å holde Hans bud, når vi leser som her i 1 Johannes' brev.
   I Luk 11:28, sier Jesus: «Ja, salige er de som hører Guds ord og tar vare på det!» Tar vare på det! Holder det, med andre ord! I Joh 8:51, hører vi Ham si: «Sannelig, sannelig sier jeg dere: Om noen tar vare på mitt ord, skal han aldri i evighet se døden.»
   Tar vare på mitt ord! Holder fast ved, med andre ord. Lar seg ikke rokke fra det! Du vet hvis du tar vare på noe, så legger du det på en bestemt plass – og hvis det er særlig verdifullt, går du til banken med det. Jødene på Jesu tid hadde ikke banker å gå til, så de gravde det ned på et sted bare de kjente. De bevarte det altså.

   Men nå skal vi komme inn på noe som kanskje kan synes å kollidere med det jeg har sagt til nå. Det er mye forvirring ute og går blant oss, når det gjelder Guds ords formaninger og nådens plass i forhold til dem, eller deres plass i forhold til nåden.
   Det er ufattelig befriende å få lys over dette. Men det er det scakt med iblant oss!
   Gud har gitt oss klar beskjed – bud, om du vil – om dette med broderkjærligheten, som vi ser av teksten her. Dersom du tror du kan gå omkring med hat og nag mot andre mennesker, så tar du grundig feil. Du formanes imot dette! Hør nå bare hvor alvorlig det tales om dette i den teksten vi har for oss nå: «Den som sier at han er i lyset, og som hater sin bror, han er ennå i mørket. Den som elsker sin bror, blir i lyset, og det er ikke anstøt i ham. Men den som hater sin bror, han er i mørket og vandrer i mørket. Han vet ikke hvor han går, for mørket har blindet hans øyne.» (v.9-11).
   Her må du rett og slett ransake deg selv – og det får du nå mulighet til å gjøre i et fullkomment sant lys, som du hører i teksten her: «For mørket viker bort og det sanne lys skinner allerede.» (v.8b).
   Du kan be om å få se det i Hans sanne lys! - det vil si, at Han ransaker deg!
   Tenk på hvor mange ganger du har gitt Jesus grunn til å bære nag imot deg - men Han elsker deg!
   Hvem er det Han advarer? Hvem er det Han vil opplyse ved denne alvorlige advarselen? Han advarer deg for at du ikke skal inntas av mørket, for hatet hører mørket til, og dess større rom du gir det – tillater det å få – dess mer brer mørket seg i deg. Ja, hvem er det Han taler dette til? Jo hør!: «Jeg skriver til dere, barn, fordi dere har fått syndene tilgitt for Hans navns skyld.» (v.12).

E.K.

   Han taler til dem som har fått sine synder forlatt! Ikke at de skal få sine synder forlatt ved at de oppfyller dette bud om kjærlighet til brødrene, men rett og slett en opplysning om hva som sømmer seg for en kristen og hva som ikke sømmer seg - altså for en som selv har fått sine synder forlatt - og hva som er en direkte frukt av Jesu Kristi evangelium, og hva som ikke er det, og at dette mørke du eventuelt tillater i ditt liv kan slokke ut det Gud har plantet.
   Vi er kalt til et hellig liv, etter Hans ord! Det du skal få takke Ham for, er at Hans favn alltid er åpen, når dette stadig brister for deg!
   Så altså alltid det samme bud, det samme budskap: Søk Jesu Kristi åsyn! Som vi kan lese det i Apg 3:19: «Fatt da et annet sinn og omvend dere, så deres synder kan bli utslettet, for at husvalelsens tider kan komme fra Herrens åsyn!»
   Dette forkynnes de uomvendte jøder - det vil si, mennesker som ennå ikke har fått del i frelsen, og dermed heller ikke har fått syndenes forlatelse.
   Å fatte et annet sinn i dette tilfelle, vil si å ikke stå imot det som forkynnes dem.
   Hva er det da han taler om, når han taler om å fatte et annet sinn og omvende seg? Det skjønner vi, når vi ser på den frukt av det han taler om: «- så deres synder kan bli utslettet!» Det kan jo bare skje ved Jesu Kristi, Guds Sønns blod! Med andre ord: La deg rense i Lammets blod! Det har nemlig runnet nettopp for deg!
   Ser du da hvilken frihet vi står i! Men Gud opplyser oss i sitt ord om hva som er mørke og hva som er lys! «Jeg har lov til alt, men ikke alt gagner. Jeg har lov til alt, men ikke alt oppbygger,» skriver apostelen i 1 Kor 10:23.
   Gud forkaster deg ikke for noen synds skyld, men lar du mørket få bre seg i deg, går du bort fra Ham! Det du bærer på, fører det deg nærmere Jesus? - det vil si, oppbygger det deg og andre?
   Det store her er jo at du skal få fly til Jesus med mørket i deg, når du ser det og få det forlatt! Han vasker sines føtter fremdeles – men vi kan ha godt av å høre Hans ord til Peter igjen, der han ikke ville tillate denne gjerning fra Jesu side - Joh 13:8: «Dersom jeg ikke vasker deg, har du ingen del med meg!»
   Dette er den renselse vi får stå i – den alltid og evige renhet vi eier i Jesus! Gå alltid dit! Men Peter var ikke i den grad blitt en slik synder for Gud, at han virkelig hadde bruk for dette- nei, han mente tvert imot at han kunne væe noe for Gud! Og man teoretiserer alt når man er i den tilstand.

   Han skriver Johannes her, at han skriver dette til dem av tre grunner, tre vektige grunner er det også – bare hør det igjen: «Jeg skriver til dere, barn, fordi dere har fått syndene tilgitt for Hans navns skyld. Jeg skriver til dere, fedre, fordi dere kjenner Ham som er fra begynnelsen. Jeg skriver til dere unge, fordi dere har seiret over den onde.» (v.12-13).
   Det er en troendes lodd i livet – og det er et salig lodd: Han – eller hun - har fått syndene tilgitt! Kjenner Ham som er fra begynnelsen! - og: - har seiret over den onde! Og merk deg da, at det står har! Altså ikke dersom det og det lykkes for deg! - om du kan hoppe så og så høyt, som en sa det – men nei, du har alt fått det hele i Jesus! Og det fikk du der du lå i synder og overtredelser, og ikke kunne løfte en finger til selvhjelp! Når du kan tillate mørket å bre seg i deg, da skyldes det at du er kommet bort fra dette sanne lyset, den nåde Gud har utøst over deg i sin Sønn, og som åpenbares deg på Golgata kors! Som vi også leste det i teksten her: «Den som hater sin bror, han er i mørket og vandrer i mørket. Han vet ikke hvor han går, for mørket har blindet hans øyne.»

   Kom til Ham - med alt!