Tilbake            
                                               5 søndag i påsketiden

 

 

 

 

 

Fellesskap mellom troende

Apg 2:42 - 47

   42. De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. 43. Og det kom frykt over hver sjel, og mange under og tegn ble gjort ved apostlene. 44. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. 45. De begynte å selge eiendeler og gods, og delte ut til alle etter som enhver trengte det. 46. Hver dag kom de trofast og med ett sinn sammen i templet, og i hjemmene brøt de brødet, og holdt måltid med fryd og hjertets enfold. 47. De lovet Gud og var velsett av hele folket. Og Herren la hver dag dem som ble frelst, til menigheten.
 

   Det var en unik tid for de troende dette! De hadde likesom fred på alle kanter, fikk holde på med sitt i fred og ro, og var velsett! av hele folket. Normaltilstanden for den troende menighet, er ikke å ha fred med verden, men tvert imot, sier Ordet: «Og alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, skal bli forfulgt.» (2 Tim 3:12).
   Dette har sin årsak i forkynnelsen av Kristi kors! Det er det som er anstøtet for det naturlige menneske - for det setter alt vårt til sides som skarn, i møte med Guds hellighet. Korset blir stående igjen som eneste mulige vei inn! Soningen blir stående igjen som eneste mulige vei inn! Og det rammer jo nettopp menneskets stolte sinn.
   Når det tales om dem som vil ta seg vel ut i verdens øyne, og slippe dens forfølgelse, omtaler Skriften dem nettopp som slike som unnlater å fremheve Kristi kors: «Disse som søker å ta seg godt ut i kjødet, de er det som vil tvinge dere til å la dere omskjære, bare for at de skal slippe å bli forfulgt på grunn av Kristi kors.» (Gal 6:12). Med andre ord en forkynnelse som lyder: Mennesket kan selv bidra - er dugelig til å bidra - i sin frelsessak! Eller er elsket for sin egen del for eksempel. Det vil si, med grunn i deg!
   Er det ikke ved omskjærelse som nevnes her, så er det noe annet! Å, dette er noe det gamle menneske elsker! Så blir det jo ikke helt avkledd!

   Men nå hadde jo altså de troende en helt unik tid, i dette tilfelle. Den frykt vi leser om her, og som ikke minst hadde sin grunn i de tegn og under de så ved apostlene (v.43), bidro nok til å holde folket omkring på plass. De måtte også gi dem vitnesbyrd, at de levde rett og godt - «se hvor de elsker hverandre,» lød det den gang.
   Men da den tid kom, at folket så det ikke innebar noen «fare» å forfølge de troende, ble situasjonen en ganske annen.

   Den situasjon de nå var i - og at de i tillegg regnet med Jesu gjenkomst i deres egen levetid - gjorde at de også kunne leve slik som vi leser om det her. Om vi ikke kan leve slik i dag, i vårt samfunn, fikk Herren gjennom dette forbildet sagt oss noe viktig: Slik vil jeg ha det! Disse ting skal du merke deg, for det er slikt jeg har behag i!
   Gjennom hele Skriften ser du Herren tenker på de fattige og trengende i folket - godene skulle fordeles! Du skal ikke bare samle til deg selv - denne «enhver får se å sørge for seg selv tanken,» er fremmed for Guds rike - du skal dele med deg!
   Dersom du har større evner enn en annen, og derfor er steget høyere opp på rangstigen i samfunnet, og dermed også har en større innkomst - hvem har gitt deg disse evner! De har du jo fått gratis! Og du kan veldig snart miste dem - det kan skje i brøkdelen av et sekund det!
   I tillegg vet du jo, at mange er i en vanskelig situasjon, nettopp på grunn av deres vitnesbyrd - den tjeneste de har fått tildelt av Herren.
   Dette forbildet om å hjelpe hverandre hva det rent jordiske angår, er ikke minst viktig i dag, i vårt velferdssamfunn, da vi snart kan bli bitt av det samme som behersker folket mer og mer, å søke lykken i det jordiske, og derfor bli gjerrige av sinn.

   Det andre forbildet som kommer så klart frem her, går på det åndelige - at de sørget for å komme sammen om det ene nødvendige!
   Hvor vanskelig er det ikke ofte å samle folk til møte i dag - om det ikke er noe ekstra da. Noe ekstra! Men det er ikke noe ekstra som skal samle oss, men det ene nødvendige!
   Det er et uttrykk som ofte brukes angående det vi leser om i det 42 vers her i teksten - de 4 B'ene: Bibelen, brodersamfunnet, brødsbrytelsen og bønnene! Alt sammen så viktig - men det er en B som står over det hele, og samler det hele: Blodet! Det var dette som for dem var Skriftens lære. Innholdet og konsekvensen av dette dyre Guds blod utøst på jord! Det var dette som samlet dem til ett. Det var dette de så i brødsbrytelsen, og det var dette som i det hele tatt gav dem frimodighet til å be! Nå var de nemlig ikke i åndelig mørke, som hedningene eller de egenrettferdige jødene. Nå hadde de fått åpnet sine øyne, både for Guds hellighet og sitt eget forderv. Da var det bare én mulighet - den nåde som var åpenbart dem nettopp i Jesu stedfortredende gjerning! Så skriver Hebreerbrevets forfatter til dem: «Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen.» (Hebr 10:19). For dette, leser vi, «lovet de Gud!» (v.47).
  Den som har fått - om så bare et lite glimt - inn i denne forunderlige Guds nåde, trenger ikke noe annet, eller noen annen «stimulans» for å love Gud! Tenk å vite at du eier en frelst sjel! Og at den er i Guds hånd!
   Men Skriften advarer likevel alvorlig om dette, å ikke la seg forføre. Det vil si, å la seg føre bort fra denne Guds uforskyldte nåde i Jesus Kristus alene!

   Det er ikke noe galt fatt fordi du stadig opplever å falle igjennom! Det er ikke noe du mangler! Det er ikke fordi det må noe mer inn i ditt Gudsforhold! Det er løgn fra selve avgrunnen at du må ha noe mer for å seire! Du bærer nemlig - så lenge du er her på jord - på et kjød som verken kan eller vil være Guds lov lydig ifølge Rom 8:7. Seieren er ikke at du får bukt med dette, men at Jesus for lengst har fått bukt med det! Det er i Ham både dømt og straffet, så det ikke tilregnes deg lenger! Derfor skal du begynne å regne som Ham: «Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus,» skriver apostelen i Rom 6:11.
   Det betyr ikke noe annet enn å ta sin tilflukt til Jesus, om du så skulle føle deg som en besatt, som synden herjer vilt med, så er det ikke noe annet sted gitt å fly til!

   Disse vi leser om i teksten vår, de hadde ikke noen annen grunn til frimodighet de, enn hva du har! Nei, de holdt urokkelig fast ved de 5 B'ene! (v.42).
   Slik tales det også om det i Hebr 10:23: «La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp» - merk deg at det er et håp han viser dem til! - Og så kommer han også med begrunnelsen for at de skal holde urokkelig fast ved det: «- for Han er trofast som gav løftet.» Han som står bak dette håpet.
   «Jeg kommer snart! Hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone!» (Åp 3:11). Ja, hold urokkelig fast!
 


   Just som jeg er - ei med et strå
Av egen grunn å bygge på,
Jeg uforskyldt må nåde få
Og kommer, o Guds Lam til deg!

E.K