Tilbake            
                                               17 mai

 

 

 
Be for konger el. Be ... og du skal få!

1 Tim 2:1 - 4

   1. Fremfor alle ting formaner jeg derfor til at det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner og takk for alle mennesker, 2. for konger og for alle som er i høy stilling, så vi kan leve et stille og rolig liv i all gudsfrykt og ærbarhet. 3. Dette er godt og til behag for Gud, vår frelser, 4. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse.

   Vi føyer til et par vers:

   5. For det er én Gud, og én mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, 6. Han som gav seg selv til en løsepenge for alle.
 

   Du ser at Gud vil forbønn for disse autoritetspersoner, for at de selv må bli frelst - Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse. - Men også for din egen del, for de andre troendes del, og for alle folks del i det landet hvor du bor - for der hvor myndighetene er kristendomsfiendtlige, der er det vanskelig å bli frelst, og der er det vanskelig å være en kristen.
   Legg bare merke til den grunn for forbønn som vi leser her: «- så vi kan leve et stille og rolig liv i all gudsfrykt og ærbarhet.»
(v.2b).
   Det blir ellers så vanskelig, det koster så mye, at folk viker unna Guds ord av den grunn.

   Det er djevelen som sender forfølgelse, og Gud kan også vende forfølgelse til det gode - det var jo derfor kristendommen spredte seg så raskt i den første tid - de måtte flykte til andre land, hvor de da fortsatte å vitne om det «de hadde sett og hørt.»
   Men når det blir vanskelig og trangt i et land på grunn av de som sitter på toppen, da blir færre frelst.
   Vi kan bare ta for oss to av de mest ekstreme land i så måte, i vår tid, som Saudi Arabia og Nord Korea, så skulle du ikke behøve noe mer bevis for det.
   Så kan Gud sende vekkelse og liv ved evangeliet også inn i slike samfunn, men det er altså ikke den situasjon Han ønsker, derfor bes du om å be nettopp om at denne situasjonen ikke skal oppstå. Og derfor skal vi takke Gud for at vi tross alt ikke har verre myndigheter enn det vi har - at vi ennå kan samles fritt om Ordet som i disse dagene, hvor vi er samlet her for eksempel (samling på et kristent stevne) uten at noen forstyrrer oss. Hva om vi hadde de myndigheter vi hadde fortjent! Det kan veldig fort bli slutt på denne tilstand også her til lands. Så be etter Guds ord her - og be imot den forferdelig muslimske ånd, som er langt mer farlig enn noen av oss aner!

   Men det er en god ting, som vi ser og blir gjort oppmerksom på i teksten her: Han vil at de alle - og dermed også muslimene - skal bli frelst. Så når du ber om dette, da ber du i samsvar med Guds vilje, og det er ingen småting altså, selv om du i deg selv er liten og ubetydelig. - Les bare hva Ordet vitner om Elias: «Elias var et menneske under samme kår som vi. Han bad inntrengende om at det ikke måtte regne, og i tre år og seks måneder regnet det ikke på jorden. Og han bad igjen, og himmelen gav regn, og jorden bar sin grøde.»
(Jak 5:17-18).
   Et menneske under samme kår som vi!
   Gud hører ikke din bønn fordi du er stor og betydelig - det kan du ta med deg, for det gjelder i alle sammenhenger - men fordi du ber i samsvar med Hans vilje, i det navn som virkelig er stort og betydelig for Gud - Jesu navn!
   Og da ser vi noe i denne teksten som burde kunne ha fått frem noen hallelujarop også i denne forsamling, om vi virkelig så det - nemlig at når du, som du kanskje har gjort også disse dagene vi har vært samlet her, har sukket til Gud om frelse for din sjel, at Han heller ikke måtte gå deg forbi - da har du sukket i samsvar med Guds vilje! For Han vil at du skal bli frelst! Om vi hadde bare denne teksten om saken i hele Bibelen, så var jo det nok - for her står det jo like ut!
   Nå skal jeg lese det igjen, og så får du høre om du er inkludert - og dersom du hører at du er inkludert, da skal du ikke flykte bort i en masse om og men, men du skal si Gud takk i ditt hjerte! Takk Gud, for at du sier nettopp til meg, her i ditt eget ord, at også jeg er inkludert i denne din frelsesvilje!
   Han er jo ikke en slik en som lurer folk! - ei, Han er sannhets Gud! Ja, «Jeg er sannheten,» sier Han. (Joh 14:6).
   Så hør da: «Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse!» (v.4).
   Hvorfor blir ikke mennesker frelst? - Er det fordi Gud ikke vil? - Nei, det er fordi de ikke kommer til sannhets erkjennelse. - Det er fordi de selv står sannheten imot og ikke vil bøye seg for den. De vil ikke la seg overbevise om sin sanne stilling, og vil derfor heller ikke la seg overbevise om nødvendigheten av Guds frelsesvei. - Guds frelsesvei!
   Dette er de åpenbart verdslige mennesker, som aldri har villet ha noe med Guds ord å gjøre - men det er også de religiøse midt i forsamlingen, de som apostelen ved et tilfelle kaller de «allerede mette!» de «allerede rike!» (1 Kor 4:8).
   Der stiger det ikke noe hjertesukk opp til Gud, verken om frelse eller bevarelse, for de har det jo så på stell det hele.
   Men du som kjenner til dette ropet - nå har du jo hørt det igjen, at Gud vil at nettopp du skal bli frelst. - Han kan ikke si det klarere i ord, enn Han sier det her, for det er jo like ut. - Men Han kan likevel si det klarere, hvilket Han også har gjort - nemlig i én bestemt handling. - Vi kan samle og beskrive denne Guds handling i ett eneste ord: Jesus! - Som vi leser det i det sjette vers i teksten vår: «Han som gav seg selv til en løsepenge for alle!»
   Denne handling taler klarere enn ord, om at Gud vil din frelse! Han sparte ikke sin egen Sønn, for din skyld! Det er Gud dette altså!

  Det er mange som tenker seg Gud, ut fra for eksempel det vi leser i det 5 vers her, at Gud er stor og utilnærmelig og vred, men Jesus er mild og god, og står likesom imellom og beskytter oss mot den vrede Gud. Det kan jo ikke bli mer feil!
   Det er sant at Gud måtte forsones på grunn av synden, og at uten denne forsoning som er skjedd ved Jesus Kristus, ville Gud kun ha vært deg en fortærende ild! - Hans hellighets- og rettferdighets krav måte tilfredsstilles, for Han kan jo ikke forandre seg, men det var jo Han som sendte Jesus - ja, som selv steg ned her i Jesus Kristus, for å fullføre denne gjerning for oss. Gud selv - det vil si Faderen - er kjærlighet! (1 Joh 4:8 og 16).

   Når det gjelder dette å elske deg, arme, elendige og fortapte menneske - når det gjelder viljen til din frelse, er det fullt samsvar mellom de tre personer i guddommen - Gud vil at alle mennesker osv. - Gud vil at du skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse. Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv! (2 Kor 5:19).
   Det er også derfor den tredje person i guddommen, Den Hellige Ånd, sannhetsvitnet, har vært iblant oss også disse dagene og rørt ved hjerter og tanker og følelser - av den ene og samme grunn: Gud vil at du skal bli frelst! - Gud vil at du endelig skal se det som det vitnes om her: «Han som gav seg selv til en løsepenge for alle!» (v.6). Sto det ikke alle her? Hvordan vil du komme utenom det? Selv om du går fortapt, fordi du heller ville gå din egen vei, verdslighetens eller religiøsitetens vei, så kan det aldri forandre det faktum, at Jesus gav seg selv også for deg! Bevisstheten om det, tror jeg må bli selve fortapelsen i fortapelsen!

   Jesus gav seg selv for alle, men derfor blir ikke alle frelst! Vi finner dette verset noe annerledes i Matteus evangelium: «- likesom Menneskesønnen ikke er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge i manges sted.» (Matt 20:28).
   Her er alle redusert til mange (i norsk språk). - Det har også sin grunn i at ordet alle ikke brukes i det arameiske språk, som Jesus talte, men ordet mange, det vil si:
«De mange,» uttrykker det samme som alle på gresk, som Paulus skrev på. Det er med andre ord ingen motsetning her. Det er likevel en bibelsk rett tolkning, om vi skiller her - frelsen, frelsesgjerningen, er for alle, men ikke alle tar imot det som var for dem. Derfor får den frelsesbetydning - ikke for alle, men for mange!
   Men du som har vanskelig for å tro deg frelst og sliter med å fatte at det også gjelder deg - du skal lese disse ord og begynne å takke Gud på Ordets grunn, for at det også gjelder deg!
   Ikke fordi følelsene dine sier, at dette er sant, men fordi Guds ord sier det - og så får du jo prøve å avgjøre da, hva som veier tyngst.
   Det var en som sa det slik: Om jeg hadde Jesus i den ene hånden og følelsene i den andre, hvilken ville du valgt? Du ville valgt Jesus, ikke sant?


   Bli i meg, har Jesus sagt, da du frukt skal bære.
Ingen kan av egen makt leve Gud til ære.
Bli i Ham, bli i Ham, da vil frukten vokse fram.

E.K.