Tilbake            
                                               10 søndag i treenighetstiden

 

 

 
Hils hverandre med et hellig kyss el. Gled dere! Bli fullkomne!

2 Kor 13:11-13

   11 For øvrig, brødre: Gled dere! Bli fullkomne! La dere formane! Ha det samme sinn! Hold fred med hverandre, og kjærlighetens og fredens Gud skal være med dere. 12 Hils hverandre med et hellig kyss! Alle de hellige hilser dere. 13 Herren Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle!

    Bli fullkomne! La dere formane! Disse to ting hører egentlig nøye sammen – de kan ikke skilles. Den som ikke vil la seg formane, eller tuktes, som Skriften også kaller det, vil aldri gjøre noen fremgang i kristenlivet. Han eller henne vil aldri vokse rett og slett, men bli værende på det samme stadiet, eller like gjerne gå tilbake til en mer og mer verdsliggjort tankegang – det vil si tanker som ikke har sin årsak i Åndens opplysning, men har utgang fra det mennesket selv. Det vil si, det som Skriften kaller det gamle menneske – med andre ord, det både i skinn og sinn falne menneske.
   Om dette skriver Paulus i 2 Kor 3:5: «Ikke så at vi av oss selv duger til å tenke ut noe som av oss selv, men vår dugelighet er av Gud.»
   Ikke engang «tenke ut noe som av oss selv!» Og da langt mindre gjøre det!
   Denne innsikt i menneskets totalt fortapte og hjelpeløse tilstand i forhold til det som har med Gud og Hans rike å gjøre, er en vesentlig del av den opplysning Den Hellige Ånd ved Ordet gir de troende del i.
   Og merk deg en ting som er veldig viktig i denne sammenheng: Han bevarer deg i denne innsikt! Det er ikke noe du går forbi og legger bak deg! Denne innsikt er nemlig med på å bevare deg i Jesus Kristus! Hvor du føres bort fra denne innsikt – og det søker alltid den falske ånd etter! - der føres du bort fra Kristus og over i deg selv! Du føres ganske enkelt mer og mer over til denne falske ånd som er kommet inn og forfører deg!
   Da kan du fremstå veldig sterk i deg selv, og du tenker det må være Guds Ånd som er virksom i deg, mens det i virkeligheten er en annen ånd, som nå forfører andre ved deg!
   Det er dette Paulus peker så klart på i 2 Kor 12:10b: «For når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk!»
   Det han jo sier her er: Så lenge jeg faktisk er skrøpelig og er meg denne min skrøpelighet bevisst, er jeg sterk!
   Det er jo sett med verdens tankegang og forståelse et merkverdig utsagn. For her er det for det naturlige menneske naturlig å miste motet! - Jeg er for svak!
   Hva er da den løsning den troende ser? Han ser Jesus! Han er seg sin skrøpelighet bevisst for han har gjort sine erfaringer med den, men han har ikke sitt fokus på sin skrøpelighet, som om han hadde sin glede i den, men på Ham som har overvunnet hans skrøpelighet og nå er blitt hans styrke – han har sin glede i Herren! «Sørg ikke, for glede i Herren er deres styrke!» (Neh 8:10).
   Vi kan jo da i vårt tilfelle si: «Sørg ikke over din skrøpelighet, for den i seg selv er ikke noe hinder, men rett forstått, tvert imot – for glede i Herren er deres styrke!»
   Her må altså sies: Vær alltid bevisst din skrøpelighet, men ikke fokusert på den! Du skal være fokusert på Ham som er din kraft og er din styrke – nemlig Jesus!
   Den falske ånd – som ikke tåler å bli fornedret på noen måte – sier tvert imot: Glem alt dette snakket om skrøpelighet, synd og egen fortapthet, for det holder deg bare nede. Dette sies fordi denne ånd ikke tåler å formanes, tales til rette – nei, den falske ånd kjennes på det at den ikke vil la seg tale til rette og korrigeres, som han sier Luther.
   Et slikt menneske er allerede fullkomment i sin egen bevissthet, selv om det kan fremstå svært så ydmykt, når det er mest å hente på det. Jeg vet best!
   Her kan aldri skje noen sann åndelig vekst, om en troende er begynt å inntas av denne åndsmakt! Ingen vekst mot fullkommenhet!

   Her er noe som kan fortone seg underlig for oss, vet du! Ikke å undres på forresten! Dette at Skriften lærer, at du som en kristen allerede er fullkommen, og samtidig skal vokse mot fullkommenhet – eller bli fullkomne, som vi leser i teksten vår. Samtidig læres vi at vi aldri kan oppnå fullkommenhet i den forstand, så lenge vi er på jord. Jesus viser at selv når Hans disipler treder inn i evigheten, skal deres vitnesbyrd i denne sammenheng være: «Vi er unyttige tjenere! Vi har bare gjort det vi var skyldige å gjøre.» (Luk 17:10b).

   Likevel skal vi ifølge Skriften få strekke oss etter det, men ikke ha verken vår glede eller visshet om frelse i det. Det blir som Luther ved et tilfelle skriver: Bli det du er!

   Paulus skriver om det i Fil 3:12-15: «Ikke så at jeg alt har nådd dette eller allerede er fullkommen. Men jeg jager etter det for å kunne gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. Brødre, jeg mener ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men ett gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg ut etter det som er foran, og jager mot målet, til den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus. La oss da, så mange som er fullkomne, ha dette sinn. Og om dere skulle være annerledes innstilt i noe, så skal Gud også åpenbare dere dette. Det gjelder bare at vi, så langt vi er kommet, holder frem i samme spor.»

   Her møter vi igjen dette for oss paradokset – han skriver jo: «- Ikke så at jeg allerede er fullkommen! - for så å skrive lenger nede: «La oss da, så mange som er fullkomne, ha dette sinn.»
   Her møter vi denne dobbeltheten som treder frem på flere vis i Skriften, når det gjelder de troende – de både er og ikke er! Dette forståes kun ut fra læren om hva vi er i oss selv, på den ene side, og hva vi er i Kristus på den annen.
   Her forkynnes at du allerede er fullkommen, og det skal du få lov til å glede deg over og prise Herren for – og at du skal søke å strekke deg mot denne fullkommenhet. Da blir det ikke et strevsomt trelleliv, hvor du må opp til eksamen ved hver dags ende, men som Peter skriver i sitt brev - 2 Pet 3:18: «Men voks i nåde og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus! Ham tilhører æren, nå og til evighetens dag! Amen.»
   Det er vel ikke noe tungt bud – å søke å bli mer og mer kjent med Jesus, din frelser?
   Det er dette verken Peter eller Paulus har grepet fullt ut, eller som de gjerne ville – men Jesus har grepet dem, det var de seg også bevisst.
   Jesus vil ha deg! Ja, Han har kjøpt deg til Gud med sitt blod! Stans for det nå, min venn! - for det er guddommelig sannhet! Ikke la deg forføre av den falske ånd som alltid sier at du ikke kan regne med det nå! - at det må bli bedre med deg først! - at du først må oppleve det eller det! - og lignende. Nei, Han kjøpte deg til Gud på Golgata, idet Han gjorde soning for all verdens synd! (1 Joh 2:2).
   Det er ingen av oss som er bra nok, og ingen av oss som noen sinne vil bli det heller, men vi er bra nok i vår stedfortreder Jesus Kristus – ja, fullkomne! Ikke noe mindre! Det skal du få regne med!
   Dette er et tveegget sverd – det hugger mot den falske ånd som ved stadige umulige krav fører til mismot, og den ånd som ved glorifiseringen av den troende selv fører til hovmod.
   Nei, det er i Jesus, og i Jesus alene, det er gitt oss! Men der er det også gitt oss fullkomment!

   En direkte frukt av å ha del i denne lære, vil være det som apostelen her i teksten videre formaner til: «Ha det samme sinn! Hold fred med hverandre!» (v.11).
   Men altså ikke dette vi møter så mye av i dag – godta enhver lære eller læresetning! Vi ser bare litt forskjellig på ting! Nei, der hvor ikke den totale avhengigheten av Jesus – og det vil si, dette Hans blod som er utøst på korsets tre – er på plass i den enkeltes bevissthet, der er heller ikke Den Hellige Ånd. Eller iallfall: Der har Ånden ikke fått føre sitt verk til endes!

   La deg formane her! - Herren vi ha deg nær til seg!

 


   La ingen falsk profet forville
Oss bort i nattens bitre nød!
La ingen lærdom vrang forspille
Vår trøst av Jesu dyre død!
Jag bort hver ulv i saueham!
Å hyrde god, vokt dine lam!

E.K.