Tilbake            
                                               2 Pinsedag

 

  

Når Ånden blir utøst

Joel 3:1 - 2

   1. Og deretter skal det skje at jeg vil utgyte min Ånd over alt kjød. Deres sønner og døtre skal tale profetiske ord. Deres gamle menn skal ha drømmer, og deres unge menn skal se syner. 2. Ja, også over treller og trellkvinner vil jeg utgyte min Ånd i de dager.

   Det som opptar så mange, når de leser en tekst som denne - det er jo en tekst som er elsket i karismatiske kretser for eksempel - det er de tegn og under og merkelige ting som skal skje ved denne Ånd. Og altså ikke med hva som er denne Ånds hovedoppgave, nemlig å herliggjøre Jesus, og forkynne oss en helt ny tid. En tid da alle stengsler og gjerder mellom Gud og mennesker er revet ned, og tatt bort.
   Dette er den sanne Åndens gjerning på jord. Han forkynner ikke at nå kan du gå like inn til Gud på et hvilket som helst grunnlag - fordi du er så verdifull for eksempel som vi hører så ofte i dag - men ved Jesus Kristus og Ham korsfestet! Det er denne ene vei inn til Faderen, som Jesus også forkynner oss så klart: «Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» (Joh 14:6).
   Derfor er dette Åndens gjerning - å herliggjøre Jesus. Det går ingen annen vei til himmel og salighet! Men dette er også en vei som er åpnet for alt kjød! Det har også med herliggjørelsen av Jesus å gjøre, og selve Skriftens vitnesbyrd om Åndens utgytelse er en åpenbaring av nettopp dette. Som vi leser det i teksten vår: «- over alt kjød!» «- også over treller og trellkvinner!» Ingen - absolutt ingen – unntatt!
   Her oppheves mange av de skiller som hadde gjeldt til nå. Vi leser i Paulus' brev til galaterne: «Her er ikke jøde eller greker, her er ikke trell eller fri, her er ikke mann og kvinne. For dere er alle én i Kristus Jesus.» (Gal 3:28).
   Alle har del i den samme frelser, alle har del i den samme Ånd! Det er jo nettopp hva profeten forkynner oss her: Både «sønner og døtre skal tale profetiske ord» - ikke bare fri, men også treller og trellkvinner skulle få del i den samme frelse, den samme Ånd! Dette er evangeliet, mine venner! Dette er profetens vitnesbyrd om den nye pakt! Det vil jo si Åndens vitnesbyrd om den nye pakt!
   «Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk.» (Gal 51). «Er da ei Hans åpne sår himmeldører vide,» synger vi i en sang. Ja, er ikke nettopp
det ditt vitnesbyrd, etter at du har fått se inn i disse sårs betydning? Det er disse sår som gjør hele forskjellen! Det er disse sår som har tatt bort alt som stenger deg ute! Det er disse sår som har åpnet himmel og salighet for deg, tross all din synd - tross all din urenhet!
   Hva er det som er så viktig for deg å få øye på da? Jo, det burde jo være rimelig klart for deg - disse
sår!
Det er Åndens vitnesbyrd i den teksten vi har lest - det er ikke noe ved loven som kunne gjøre dette. Den - eller etterlevelsen av den - kunne ikke åpne dette! Der hvor et menneske har sitt sinn rettet mot det, på noen som helst måte, der befinner det menneske seg i den gamle pakt, og har ikke del i noe av dette. Da får du lønnen utbetalt først når du har gjort alt -
alt - det loven krever! Når tror du det blir? Nei - som det vitnes i Hebreerbrevet - «Et bedre håp blir ført inn, og ved det kan vi nærme oss Gud.» (Hebr 7:19).
   Det er jo nettopp hva Guds Ånd vitner for oss gjennom profeten Joel her! Det skal komme en dag! Og nå er denne dagen kommet!

   «Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på Ham, får syndenes forlatelse ved Hans navn. Mens Peter ennå talte disse ord, falt Den Hellige Ånd på alle dem som hørte Ordet.» ( Apg 10:43-44).

   Dette talte Peter til hedningene i Kornelius' hus! Her ser vi en konkret oppfyllelse av det profeten hadde forutsagt! Og det er jo meningen at det skal være et vitnesbyrd for deg som sitter her i kveld! Han vil ikke nekte deg noe som har med din frelse å gjøre - nei, Han har jo allerede gitt deg det, før du ba Ham om det - før du kom!
   «Må Herrens Ånd ta dekket bort, så syndere kan se, at det som er ved Sønnen gjort, gjør sjelen hvit som sne!»
   Tror du virkelig, der du sitter nå, at din sjel er hvit som sne? Ja, så sant du har tatt din tilflukt til Jesus, så er jo nettopp det sannheten!

   Men kanskje du vil være litt kristelig du også? En kan jo ikke gi Jesus hele æren, vet du! Nei, det kan du ikke være med på! Slikt ville du aldri si! Nei, tvert imot: All ære til Jesus! Ja, å si det er en ting, men er det der du
lever? Er det dette som har fylt ditt hjerte gjennom hele denne dag - å ære og prise Jesus? Å gå Hans ærend fremfor ditt eget? Tenk nå alvorlig over dette: Hva om du en dag skulle stå for den tre ganger hellige Gud med ditt liv! Tenk nå på det!
   Men jeg har jo Jesus, sier du kanskje. Ja, har du det? Er Han den som ikke bare er en del av din kristendom, men den du må ta din tilflukt til? Den du likesom må gripe i kappa og henge fast i - for det er ikke frelse i noen annen! Han er gitt deg fra Gud, med det vitnesbyrd over seg, at det er ikke frelse i noen annen, og at i Hans sår er
all din frelse for Gud! Tenk det - all min frelse for Gud! I disse Hans sår! Dette blod har renset meg synderen, så endatil Guds Hellige Ånd kan bo i mitt hjerte!
   Du kjenner på all urenhet, alle disse syndens dunster som stiger opp fra denne urene kilden der inne - et oppkomme som ikke opphører å gi fra seg beskt og urent vann - men Den Hellige Ånd bor der helt uanfektet av dette! For alt dette er korsfestet og dødt for Gud! Det er ikke mer! «Når blodet da virket så kraftig hos Gud, at Han lot seg evig forsone, Og derfor alene vil ta deg til brud og gi deg den himmelske krone, Så la du dermed og nøye.»
   Har du hørt slikt! Når dette blodet, ikke bare forsonte Gud, men forsonte Ham for
evig, og alene av den grunn - merk deg disse ord som peker på grunnen her - vil gi deg den himmelske krone - skulle det da være noen som helst grunn til, at ikke også du skulle la deg nøye med det? Nøye med hva? Med blodet! Hans sår!

   Hører du Åndens vitnesbyrd nå? «Han kom til sitt eget, og Hans egne tok ikke imot Ham,» leser vi i Skriften. (Joh 1:11). Hva skjer i dag, blant Hans egne - tar vi imot
Ham!

   La oss lese teksten igjen til slutt, og se om du kan få øye på Jesus: «Og deretter skal det skje at jeg vil utgyte min Ånd over alt kjød. Deres sønner og døtre skal tale profetiske ord. Deres gamle menn skal ha drømmer, og deres unge menn skal se syner. Ja, også over treller og trellkvinner vil jeg utgyte min Ånd i de dager.»


   Kom til oss du himmelske due,
Du milde Guds Ånd kom her ned,
Så klart vi i Skriften kan skue,
At Kristus for syndere led.

E.K.