Tilbake            
                                               18 søndag i treenighetstiden

 

 

 

 

 

Jesus helbreder Peters svigermor el. Vitnesbyrdet om Ham!

Matt 8:14 - 17

   14 Da Jesus kom inn i Peters hus, så Han at hans svigermor lå til sengs og hadde feber. 15 Han rørte ved hennes hånd. Da forlot feberen henne, og hun stod opp og tjente Ham. 16 Da det var blitt kveld, brakte de til Ham mange som var besatt av onde ånder, og Han drev åndene ut med et ord. Og alle som var syke, helbredet Han, 17 for at det skulle bli oppfylt som er talt ved profeten Jesaja, som sier: Han tok på seg våre plager og bar våre sykdommer.
 

   Et noe vanskelig tema denne gang - ikke minst med tanke på vår tid.
   En kan ofte registrere hos en del av disse som er særlig opptatt av Ånden, og da også gjerne av tegn og under og lignende utslag - at de glemmer en vesentlig side ved Ånden, nemlig at Han er sindighets Ånd. Sindighet!
   De kan trekke den konklusjon ut av en slik tekst som den vi nettopp leste, at vi alle til enhver tid skal springe omkring og gjøre dette. Og om så ikke er tilfelle er det fordi vi ikke har tro nok, for ikke å si: Ikke Ånden i det hele tatt. Og så har det i deres tanke og mening så uendelig stor betydning dette da.
   Men Guds ord taler gjerne flere ting om en sak, som utfyller hinannen. Avdekker at det er flere sider. Det vi kan kalle et helhetlig syn.
   Andre kan falle i motsatt grøft og avvise slikt fullstendig. Men Guds ord kan vi ikke forstå rett uten ved Åndens opplysning. Derfor burde vi lese det på kne - om ikke bokstavelig talt, så åndelig. Les under bønn, så vi ikke skal te oss som hodeløse høns, men ha nettopp sindighet i møte med det vi står overfor her.

   Forholdet mellom tegn og under og den levende tro. Den levende tro, det vil si, den tro som vi får del i frelsen ved. Den tro som er virket ved Kristi ord, i følge Rom. 10,17.
   Vitnesbyrdet om Sønnen. Vitnesbyrdet om Jesus. Jesus gjør her det vi kaller undergjerninger – og disse gjerninger skulle være med på å vise hvem Han er. Jesus gjør fremdeles den slags undergjerninger blant oss, når og hvor Han vil. Men merk deg dette – når og hvor Han vil! Du kan ikke fremtvinge dette ved noen slags egen stor tro. Da blir det magi og ikke noen Åndens gjerning. Dette er viktig i dag – å se og forstå forskjellen på disse to ting. Og om du ikke alltid kan forstå hva som er hva, at du i det minste er klar over at ikke alt slikt som skjer er av Gud – ikke engang om det skjer i Jesu navn.
   Kanskje det forundrer deg? Da skal jeg lese for deg et ord direkte av Jesu munn som kraftig understreker det for oss. Det står å lese i Matt 7:21-23: «Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen: Herre, Herre! har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg åpent si til dem: Jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett!»
   I Hans navn hadde de gjort det, men Han selv kjente dem ikke! Altså var det ikke en Åndens gjerning! Stans nå for det, for det er svært så alvorlig – det var Hans navn som ble brukt, men Guds Ånd var ikke i det, ellers hadde Han jo kjent dem, ikke sant?
   Jesus kjenner jo alle mennesker på denne jord – at Han ikke kjente dem, vil i dette tilfelle si, at Han ikke kjente dem som sine. Og da altså selv om de kalte Ham og holdt Ham for sin Herre.

   Ja men, når folk får se slike tegn og under så må de da vel tro! Ja, slik tenker vi. Og det er sant – de fleste vil jo måtte tro på selve underet om de ser det med egne øyne, men det vil ikke si det samme som å komme til frelsende tro. For den frelsende tro kommer ikke av å se tegn og under.
   Jesus sier i Joh 10:37-38: «Dersom jeg ikke gjør min Fars gjerninger, så tro meg ikke! Men hvis jeg gjør dem, da tro gjerningene, om dere ikke vil tro meg, for at dere kan forstå og vite at Faderen er i meg, og jeg i Faderen.»
   Men å tro at Jesus er Messias, å tro at Jesus er den Gud har sendt, er ikke nødvendigvis den frelsende tro. Jakob skriver i sitt brev: «Du tror at Gud er én. Du gjør vel! Også de onde ånder tror det - og skjelver.» (Jak 2:19).

   Om dette taler Jesus meget klart i beretningen om den rike mann og Lasarus – hvor den rike mann slår sine øyne opp i dødsriket hvor han var i pine. Da han innser at det ikke er noen redning for ham selv, ber han om at Lasarus blir sendt til hans fars hus, for han har fem brødre, for om det «kommer noen til dem fra de døde, da vil de omvende seg.» Det var hans tanker og hans tro om det. Men hør hva svar han får på det: «Hører de ikke Moses og profetene, da vil de heller ikke la seg overbevise om noen står opp fra de døde.»  (Luk 16:30-31).
   Altså – hører de ikke Ordet, da vil heller ikke noe annet kunne bringe dem til tro. Det vil altså si, den frelsende tro. Den tro som tar sin tilflukt til Jesus, som sin eneste redning. Den tro som er virket ved forkynnelsen, og dermed åpenbaringen av Jesus kors, Jesu blod, Jesu død, Jesu liv. Med andre ord, åpenbaringen av Jesu gjerning her på jord, og den betydning det har for synderen.

E.K.

   Uten denne Ordets, og det vil si, Åndens overbevisning om synd og nåde, kan ikke all verdens tegn og under virke noen sann tro og tillit til Gud. Det kan bare Ordet om Jesus! Og da altså ikke et hvilket som helst ord om Jesus. For det blir sagt mye om Ham, som ikke gagner deg det minste, fordi det ikke er et sant ord om Ham.

   Det sanne ord om Ham forkynner deg at Han ble uttatt til din frelse allerede i Guds råd fra evighet av. Da ble du utvalgt til frelse i Ham. Denne frelse – det vil si, det som måtte til for å bringe deg ren og rettferdig himmelen verdig innfor den levende Gud – ble tilveiebrakt og fullendt ved Jesu liv og død her på jord, som menneske. Som Jesus fra Nasaret, tømmermannens sønn.
   Det er jo nettopp hva Jesus roper ut fra korsets tre: Det er fullbrakt! (Joh 19:30). Da var din frelse ferdig! Det er frelsen! Det er Guds frelse! Ikke ditt ja til Ham! Ikke din bestemmelse! Ikke din overgivelse! Ikke din beslutning! Men det som skjedde ved Jesus for vel to tusen år siden!
   Ja men, vi må jo svare ja! Vi må jo overgi oss til Ham! - og lignende kan du høre. Og de som lever i dette de vitner gjerne også om det: Jeg sa ja til Jesus! Men et sant kristent vitnesbyrd er dette, at Jesus har sagt ja til meg! Det ser jeg på Golgata kors! Det er hva som er meg åpenbart!
   Du har fått se noe som er ferdig! Du har fått se en Guds gjerning, når du ser dette, forstår du! Ikke bland ditt eget inn i det! Bare begynn å takke Ham, for at Han også gjorde dette for deg!

   Nå til slutt skal jeg lese for deg om en underlig type. Han ble et stort Herrens vitne etter hvert, men i det vi leser her kom han som reisende forkynner til Efesus for å holde møte. Da står det i Apg 18:24-27: «Det var en jøde ved navn Apollos, født i Aleksandria, som kom til Efesus. Han var en veltalende mann, og han var sterk i Skriftene. Han var opplært i Herrens vei, og da han var brennende i ånden, talte og lærte han grundig om Jesus, enda han bare kjente Johannes' dåp. Han begynte å tale frimodig i synagogen.»

   Hør nå virkelig hva som sies om ham: Veltalende mann! Sterk i Skriftene! Opplært i Herrens vei! Brennende i ånden! Talte og lærte grundig om Jesus! Her må da alt være i sin skjønneste orden, ikke sant?
   Men det var to, Priskilla og Akvilas – antakelig et ektepar – på det møtet, og hør hva som siden står: «Da Priskilla og Akvilas hadde hørt ham, bad de ham til seg og la Guds vei nøyere ut for ham.» Han var altså i behov av det, tross alt dette vi leser om ham. I dag ville han vel blitt forstander sporenstreks! Men han kjente bare Johannes' dåp, leser vi.
   Om Johannes' dåp, kan vi lese i Matt 3:6: «- og ble døpt av ham i elven Jordan, idet de bekjente sine synder.» Her ser du – det var en gjerning folket gjorde. De bekjente sine synder – og det var selvsagt helt rett. Men ingen blir frikjent i en rett fordi de tilstår!
   Jesus døper med Den Hellige Ånd og ild! (Matt 3:11; Luk 3:16). Det skjer i det øyeblikk budskapet om Jesu gjerning blir åpenbart for et menneskes hjerte. Da ser du, at ikke noe av dette handler om hva du har gjort eller ikke gjort, men om hva Han har gjort!
   Fra den stund av har du vitnesbyrdet i deg selv – og dette er vitnesbyrdet, Guds vitnesbyrd, vitner apostelen Johannes i 1 Joh 5:11: «Og dette er vitnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i Hans Sønn.»


   Så står det videre om denne Apollos, etter at han hadde fått denne Guds vei lagt nøyere ut for seg: «Da han nå ville dra videre til Akaia, oppmuntret brødrene ham til dette. De skrev til disiplene der om å ta vel imot ham. Og da han kom dit, ble han ved Guds nåde til stor hjelp for de troende.»
   «Til stor hjelp for de troende!» Nå førte han ingen inn i trelldom ved lovisk utleggelse av Guds ord, men han førte dem inn i sannheten. Inn i lyset! Det som kalles Guds underfulle lys! Måtte vi alle kjenne til det – så vi ikke skal hvile på noen egen gjerning av noe slag, men på Jesu gjerning alene!

   Så ser vi altså dette, at ikke alle tegn og under er av Guds Ånd, at tegn og under, selv der hvor de er av Guds Ånd, ikke bringer mennesket til frelsende tro – det gjør bare Ordet om blodet, der det når frem i Ånd og kraft til et menneske som er kommet til erkjennelse av sin hjelpeløshet, på grunn av synden.