Tilbake            
                                               For forfulgte

 

 

 


 

 

 

En kort tid må dere nok lide el. Alt av nåde!

1 Pet 5:7 -11

   Vi tar med oss et par vers til 5b - 6:

   5b. For Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir Han nåde. 6. Ydmyk dere derfor under Guds veldige hånd, for at Han kan opphøye dere i sin tid. 
   7. Og kast all deres bekymring på Ham, for Han har omsorg for dere. 8. Vær edrue, våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. 9. Stå ham imot, faste i troen! For dere vet jo at deres brødre rundt om i verden må gå igjennom de samme lidelser. 10. Men all nådes Gud, som har kalt dere til sin evige herlighet i Kristus Jesus, etter en kort tids lidelse, Han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke og grunnfeste dere. 11. Ham tilhører makten i all evighet! Amen.


   I første halvdel av vers 5, leser vi: «Likeså skal dere unge underordne dere under de eldre. Og dere alle må ikle dere ydmykhet mot hverandre.»

   «For Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir Han nåde.» (v.5b).
   Dette er skrevet av vår kjære broder, Peter - han, den ivrige Peter, han som endatil gikk så langt som til å irettesette Jesus!
   Da Jesus talte om den lidelse Han skulle igjennom for å tilveiebringe en fullkommen frelse for Peter, oss og alle mennesker, da tok Peter Ham til side og begynte å irettesette Ham, leser vi i Mark 8:32. Peter, i sin åndelige iver angrep han selve frelsesverket, Guds frelsesverk.
   Noen av oss har hatt den erfaring, å få barn som er svært tidlige til å gå - da finner du også snart ut, at hodets evner gjerne ikke er helt i samsvar med beinas, og så blir det en liten farlig krabat på mange måter.
   Peter mente det så vel, men hør hva Jesus sier i samtalen med de såkalte Emmausvandrere: «Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet?» (Luk 24:26). «Måtte ikke ...» sier Han. Jo, Han måtte, ellers hadde det ikke vært noen frelse for noen av oss. Kristi lidelse er nemlig vår frelse - vår frelses grunn!
   Dette angrep nå Peter i sin iver - ikke mot Jesus, men for Ham - slik at Jesus må si: «Vik bak meg, Satan! Du har ikke sans ...»
   Satan er så visst ingen ydmyk ånd, han er selve inkarnasjonen av hovmodet. Vi kjenner også Peter, der han står for Jesus og lover: «Om jeg så måtte dø med deg, så skal jeg så visst ikke fornekte deg!» (Matt 26:35). Så visst ikke! sier han. Her er ikke mye ydmykhet å spore! Og når Jesus da sier ham like ut, hvordan dette vil ende: «Sannelig sier jeg deg: I dag, i denne natt, før hanen galer to ganger, skal du fornekte meg tre ganger» - leser vi om Peter: «Men Peter tok enda sterkere i og sa: Om jeg så må dø med deg, så skal jeg så visst ikke fornekte deg!» (Mark 14:30-31).
   Ydmyk kar dette! - Setter seg opp imot Herren selv, og sier indirekte: Jesus, du vet ikke hva du taler om, når du taler slik om meg! - Du kjenner meg ikke! Men Jesus kjente ham. Først sovnet han tre ganger i Getsemane, mens Jesus kjempet i bønn så svetten dryppet som blodsdråper - det rystet nok Peters tro på egen evne det. Nå bredte det seg en uro der inne, og tvilen begynte å gjøre seg gjeldende. Så, videre, når han riktig skal vise Jesus at han mener alvor og hugger øret av tjeneren Malkus, når de er kommet for å gripe Jesus, får han beskjed, nettopp av Jesus, om å stikke sverdet tilbake i sliren igjen. - Og der står han og ser Jesus lege den skaden han hadde forårsaket. Så hadde han trådt alvorlig feil igjen. Du kan tro han var i villrede nå - grunnen, hans egen grunn begynte å svikte alvorlig under ham. Og endelig sitter han der ved bålet i fiendeleiren og fornekter Jesus på det groveste, for å berge sitt eget skinn. 
   Hvordan endte så Peters prosjekt? «Han gikk ut og gråt bittert» (Matt 26:75; Luk 22:62) - over seg selv! Han hadde satset i tro på dette seg selv - og nå står han og gråter over samme! Han hadde sett seg selv som den fremste, den soleklare leder i disippelflokken, han som sa: «Om så alle tar anstøt, vil ikke jeg gjøre det!» (Mark 14:29). Altså, du kan regne mer med meg Jesus, enn noen av de andre.
   Nå går han og tør ikke engang å regne seg til flokken av Jesu venner, inntil Jesu hilsen når ham: «Gå og si ... til Peter!» (Mark 16:7).
   Peter sviktet, men ikke Jesus! Hans kjærlighet var den samme. Og Han visste at Peter aldri hadde ment noe ondt, han kjente bare ikke seg selv - han kjente i virkeligheten ikke denne han hadde valgt å satse og tro på altså - og så lenge han ikke hadde et sant syn på seg selv - «i fra hode til fot, hjertets innerste rot, kun en eneste masse av synd» - kunne han heller ikke få et sant syn på Jesus. Han som mente å være den fremste i flokken, han skriver nå: «Dere alle må ikle dere ydmykhet mot hverandre.» (v.5).

   Hvor befinner så du deg hen, i forhold til dette vi nå har hørt? Er du Peter før eller etter fallet? Er du Peter, der han har møtt Jesu alt tilgivende nåde, den nåde som strekker seg imot nettopp den dypt falne. «Han frelste meg, fortapte får, og gav meg Jesu barnekår!»
   Hør hva som står skrevet om Ham: «Han helbreder dem som har et sønderknust hjerte, og forbinder deres smertefulle sår!» (Sal 147:3). - Det var Jesu mat dette! (Joh 4:34). Og videre: «Han har ingen glede av hestens styrke, Han har ikke behag i mannens ben. Herren har behag i dem som frykter Ham, som venter på Hans miskunn.» (Sal 147:10-11).

   Vi kan si det slik: Han har ikke behag i hva vi kan gjøre for Ham, men i hva Han kan gjøre for oss!
   Dette hadde Peter nå lært i den skole Jesus hadde ført ham gjennom - og hør nå på mannen som irettesatte Herren, hva han nå skriver: «Ydmyk dere derfor under Guds veldige hånd, for at Han kan opphøye dere i sin tid.» (v.6). Og Jesus åpenbarer jo i det tilfelle hvor Peter irettesatte Ham, hva som i virkeligheten hadde skjedd med Peter, idet Han sier: «Vik bak meg, Satan!» Og altså, hør nå Peter: «Vær edrue, våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. Stå ham imot, faste i troen!» (v.8-9a).
   Og nå var det ikke lenger tale om en fast tro på Peter! - Nei, «all nådes Gud, som har kalt dere til sin evige herlighet i Kristus Jesus, etter en kort tids lidelse, Han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke og grunnfeste dere. Ham tilhører makten i all evighet!» (v.10-11). «Ham tilhører makten!» 
   Og da Jesus tillot djevelen å sikte Peter som hvete, sier Han: «Men jeg bad for deg at din tro ikke måtte svikte. Og når du en gang omvender deg, så styrk dine brødre.» (Luk 22:32).
   Styrk dine brødre! - Først var Peter i stand til det. Før dette skjedde, var den friske Peter bare i stand til å legge bører på brødrene - men hør den milde tonen nå - og den er i sannhet mild, ikke minst med tanke på, at den kommer fra en slik mann: «Og kast all deres bekymring på Ham, for Han har omsorg for dere.» (v.7).
   Det er som en ber i en kjent sang: «Du milde Guds Ånd kom her ned!» Nå er det denne Ånd som behersker og taler i Peter. Ikke slik å forstå, som vi ser det så mye i dag, at man ikke taler klart om synden, men at man taler klart om synden med det ene mål for øye, at de skal få ta sin tilflukt til Jesus og bli frelst ved Hans forsoningsverk på Golgata kors - og ikke i den harde ånd, som om man ikke trengte til den samme frelse selv. Den ånd er fra avgrunnen! - Den leder ingen til målet, men bort fra det. Bare se på fariseerne, som i sin iver endte i et uforsonlig hat til Ham som Gud hadde sendt, Han som elsket disse forkomne stakkarene. 
   Er det dette du kjenner på? - Er det dette du må bekjenne: Jeg er en slik forkommen stakkar, som liksom aldri lykkes i å få det rett? Hør!: «All nådes Gud, som har kalt dere til sin evige herlighet i Kristus Jesus, etter en kort tids lidelse, Han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke og grunnfeste dere.» (v.10).
   La du merke til hva Han kaltes? All nådes Gud! Og merk deg, hva som videre sies: «Ham tilhører makten i all evighet!» (v.11).
   Det er ikke du som skal frelse deg selv! - Det er ikke du som skal bevare deg selv! Jesus sier et sted: «Du (Faderen) har åpenbart det … for de umyndige.» (Matt 11:25).
   Hva er det som er særegent for en umyndig? Jo, fremfor alt dette, at han ikke har noe ansvar for seg selv! - Ansvaret er lagt på en formynder.
   I denne sammenheng heter Han, den gode hyrde!
   «Jeg ville ikke vite av noe blant dere, uten Jesus Kristus, og Ham korsfestet,» skriver apostelen Paulus i 1 Kor 2:2.
   Hva sier så du? - Har du noe mer? Vil du irettesette Paulus for dette kanskje? Da må du først høre, hva Jesus sier om sine apostler: «Den som hører dere, hører meg, og den som forkaster dere, forkaster meg. Men den som forkaster meg, forkaster Ham som har sendt meg.» (Luk 10:16).
   Hører du nå hvem som sier dette gjennom apostelen Paulus? Det er Gud, Faderen, som ikke vil vite av noe blant oss, uten Jesus Kristus, og Ham korsfestet!
   Hører du, hva Han forkynner deg nå? - Du som så gjerne skulle vært fri din synd, og hatt fred med Gud: Ved Jesus Kristus, og Ham korsfestet! 
   All nådes Gud, kaller Peter Ham i teksten vår - Han frelste deg ved Jesu Kristi kors! Hva venter så du på? Kristi kors er jo noe som har skjedd!
  
«Han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke og grunnfeste dere» (v.10b), alt i Jesus Kristus!
 


   Av nåde alt jeg får
Hos Gud fra først til sist,
Av
nåde leges mine sår
Av legen Jesus Krist.

E.K.