Tilbake            
                                               4 søndag i fastetiden

 

 

 

 Jesus er prøvet i alt el. Så du i Ham skal eie Guds fulle velbehag

Delvis dagens tekst

   «Det aldri var noen som Jesus på jord, så medynksfull, kjærlig og mild.»

   Ja, slik heter det i en kjent sang. Og det er også helt i samsvar med Skriftens eget ord om Ham. Det vitner Hebr.4, 15-16 blant annet: «For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvet i alt i likhet med oss, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre frem for nådens trone, for at vi kan få miskunn, og finne nåde til hjelp i rette tid. »
 

   «La oss derfor,» viser tilbake til at vi har en slik yppersteprest. Frimodigheten skal springe ut av vårt syn på Jesus, ikke på oss selv og vår kristendom
   Derfor kan vi med frimodighet komme frem for nådens trone.

   Dette er en oppmuntring fra apostelens side. Han peker på det for oss, for at vi skal rette blikket dit. For han vet at de som ser sant på seg selv, ofte blir forsagte med tanke på Gud. «Jeg er jo ikke slik som jeg burde være.»
   Forsagte blir vi fordi vi ser mer på oss selv, vår synd og våre nederlag, enn på Jesus.

   Så sto det også noe annet i sangstrofen, nemlig - På jord. Og det er også helt etter Guds ord. Jesus er også her på jord, i denne stund.
   Han er i sitt Ord. Det du hører og det du leser, det du har hørt og det du har lest, og som plutselig kan dukke opp i erindringen. Han taler til deg ved sin Ånd i dette Ordet. Jesus er altså til stede hos deg der du er nå - og leser.
   Han vil tale med deg om din synd, om dine spesielle vanskeligheter, om din hjelpeløshet og om sin frelse, sitt blod som Han gav til soning for deg, sin medlidenhet med dine skrøpeligheter som vi leste om her og om himmelen der fremme.

   Ånden vitner, står det skrevet. Og Han vitner om Jesus, ypperstepresten, som gjør tjeneste i himmelens helligdom.
   Og Han gjør ikke tjeneste der ved å ofre noe, men ved rett og slett å åpenbare seg for Guds trone, som det offer som er brakt, en gang for alle. (Åp. 5,6).

   Har du noen gang stanset for dette, at det er gjort soning for deg, en gang for alle? At det er ofret for deg, en gang for alle? Det skal altså ikke gjentas. Heller ikke ved noe offer fra din side, skal du stå for Gud, men ved Hans.

   Du har i grunnen alltid, fra du var et foster i mors liv, vært frelst ved denne soning. Og den gjelder til ditt siste sekund i denne verden. Jesu offer på Golgata! Den ene gang for alle - for deg!

Han er hos sine troende for å minne om det, og Han er iblant de andre, hvem det så er, for om mulig å få dem dit hvor Han kan få åpenbare dem det.

E.K.

   Men mange er så oppslukt av denne verdens ting at de ikke er i stand til å høre. For Han roper ikke på gatene. (Jes.42,2).
   Og å være «oppslukt,» det vil si, at det er det som fyller hjertet. Og mange er så oppslukt også av «kristendom,» at de ikke har bruk for Jesu egentlige gjerning - forsoningen.
   Disse er i en langt verre situasjon faktisk, selv om det for all verden ser helt motsatt ut. To kan stå på hver sin side av en foss og rope til hverandre, du ser at munnen beveger seg, men er ikke i stand til å oppfange et eneste ord, på grunn av fosseduren som fyller ørene helt.

   Du som måtte kjenne deg så elendig, du synes ikke at du kan tro det gjelder deg det som har med Jesus og frelsen å gjøre, men du ville så gjerne tro på Ham, og høre Ham til. Du, det er djevelen som vil gjøre fosseduren så sterk at du ikke hører Herrens ord, ved å få festet oppmerksomheten din alle andre steder enn på Jesus som din Frelser, sendt deg av Gud, din himmelske Far.

   Ja, men alle mine tilbakefall, jeg kan liksom ikke annet enn å falle?
   Tenk deg en som ligger syk på hospitalet, og så skulle legen si: «- kast denne pasienten ut, han har jo stadig tilbakefall!»

   Nei, du har en Frelser som vi leste om det, i Hans eget ord: «- en yppersteprest som har medlidenhet med oss i våre skrøpeligheter.» Slik er altså Jesus.
   Han kom ikke for å gjøre deg syndfri her på jord, men for å skjule deg i sin - hør! - i sin rettferdighet, så du ved det skal stå syndfri for Gud.
   Derfor står det skrevet, at vi skal komme frem for nådens trone, med frimodighet.
   Se på Jesus, så kommer også frimodigheten.

   Jeg vitner altså for deg, at det er mulig å bli frelst, ikke ved en eller flere øvelser fra din side, men fordi Jesus allerede har gjort det. Også deg har Han tatt med seg opp på korsets tre. Dine synder er sonet, en gang for alle.

   Måtte du bare gi Ham rett når Han taler til deg i sitt ord, om synd og nåde, så de også kunne bli deg forlatt.