Tilbake            
                                               12 søndag i treenighetstiden

 

 

 

 Jeg slipper deg ikke el. Han svikter ikke!

Hebr 13:5 - 6

   5. La deres ferd være fri for pengekjærhet, så dere er fornøyd med det dere har. For Han har sagt: Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. 6. Derfor kan vi tillitsfullt si: Herren er min hjelper, jeg skal ikke frykte. Hva kan et menneske gjøre meg?

   Teksten for denne dag slutter der - men vi skal også ta med oss noen flere vers: 

 
 7. Kom i hu deres veiledere, de som har talt Guds ord til dere! Legg merke til den utgang deres livsferd fikk, og følg etter dem i deres tro. 8. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid. 9. La dere ikke føre på avveier ved mange slags forskjellige og fremmede lærdommer. For det er godt at hjertet blir styrket ved nåden, ikke ved mat, som ikke har vært til noen nytte for dem som har gitt seg av med det.
 

   Forut for dette velsignede løftet fra Herren om at Han vil holde sine fast, går formaningen om å vike fra pengekjærhet - begjæret etter rikdom.
   En forestiller seg gjerne at det kun er begjæret etter alt i denne verden penger kan skaffe til veie, som driver til jaget etter rikdom, men det mennesket fremfor alt søker i dette er å legge en plattform under seg, å sikre seg med andre ord. Det søker altså å være sitt eget forsyn. Som om dets skjebne var avhengig av disse midlene, og ikke av Gud.
   Dette er hva Jesus i Matt 13:22 og Mark 4:19, kaller rikdommens bedrag.
   Bedrag! Bankkontoen er gjerne tall med mange nuller etter, men du stuper på et fortau en dag du hadde regnet med noe helt annet. Pengene er der fremdeles, men de kan ikke hjelpe deg. Derfor advarer Gud mot dette - det er bare Han som kan berge deg på den dagen, da alt annet brister, og det er Han som også har lovt å sørge for deg her under vandringen.
   Det er altså det forholdet til penger en kristen er kalt til, uten dette begjæret som gjør deg nettopp til en pengekjær, og pengene til en avgud.
   I Kol 3:5, skriver apostelen om forskjellig ondskap vi skal avstå fra - og der nevner han også dette: «- og pengegriskhet, som er avgudsdyrkelse.» Avgudsdyrkelse nettopp fordi det er noe du regner med i Guds sted.

   Herren har en så forunderlig måte å gå frem på - når du får åpnet øynene for det, må du bare undre deg.
   I teksten vår leste vi: «For Han har sagt: Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg» (v.5b) - og vi kan spørre: Hvorfor? Det kan jo umulig ha sin grunn i min fortjeneste - for skulle det være gjeldende - ja, så slapp Han meg jo med det samme. Jeg er jo, i så måte, helt ute av stand til å gjøre Guds vilje på en slik måte at det skulle bli meg til fortjeneste - for da er det ikke tale om å gjøre en og annen gjerning - eller mange for den saks skyld! - som loven krever, men da er det tale om den «hvis hjerte er helt med Herren!» Det vil i praksis si - den som av hjertet oppfyller det første bud: «- du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din fornuft og av all din makt» (Mark 12:30) - og dermed og derfor også oppfyller alt annet! Det vil altså si, at du alltid er slik - og aldri annerledes. Ditt hjerte er helt i samsvar med Guds hjerte i alle ting - ja, er som Gud!
   Det er dette Jesus egentlig sier, når Han sier at Han «alltid gjør det som er til behag for Ham (Faderen).» (Joh 8:29). Da sier Han egentlig: Jeg er som Han! - Jeg og Faderen er ett! - Med andre ord: Jeg er Gud!
   Hvis du begynner å se etter, så vil du se at Jesus sier dette samme, på mange måter - jeg er Ham! Når Han sier det om seg selv, som ellers bare kan sies om Gud - som for eksempel når Han tilgir et menneske dets synder. Derfor sier Han også til Filip, ved et tilfelle: «Så lang tid har jeg vært hos dere, og du kjenner meg ikke, Filip?» (Joh 14:9). Altså - jeg har jo vist og sagt på mange måter, hvem jeg er - har du ennå ikke hørt og sett det?

   Men her ser du da også, hvordan du må være for å fortjene noe hos Gud. - Du må være lik Ham! - Du må selv være som Gud! Det var jo også hva mennesket strakk seg etter i syndefallet - og det er nettopp hva som fortsatt skjer, når vårt kjød og vår natur får utfolde seg i kristelige former - vi aper noe vi i virkeligheten ikke er! Derfor blant annet denne advarselen i det 9de verset her: «La dere ikke føre på avveier ved mange slags forskjellige og fremmede lærdommer. For det er godt at hjertet blir styrket ved nåden, ikke ved mat, som ikke har vært til noen nytte for dem som har gitt seg av med det.»
   Mat i denne sammenheng mynter på ofringer - altså våre offer - det vi bringer til Gud, og da håper å få noen gevinst tilbake for.
   Men hva sier ordet her om det?: «... som ikke har vært til noen nytte for dem som har gitt seg av med det.» (v.9c).
   Jesus ble hørt av sin Far som Menneskesønnen - ikke fordi Han var Guds Sønn, men fordi Han etter loven hadde krav på å bli hørt - Han oppfylte nemlig loven som menneske og sto dermed under den velsignelse Gud lover den som gjør loven!
   Det kan ikke du og jeg påberope oss, for vi oppfyller på ingen måte loven, annet enn ved troen på Ham.

   Men når det nå er helt umulig for et menneske å oppnå noen fortjeneste hos Gud - hvordan kan det da ha seg at det finnes mennesker som får dette løfte og denne forsikring fra Gud?: «Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg» (v.5b).
   Det finnes et svar - det er enkelt og liketil, men det kommer likevel til å forundre den som får se inn i det, så lenge han vandrer her på jord - og sikkert også enda mer i evigheten, hvor alt dekke er helt borte. Det er nåden! «Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg!» - det har sin grunn i Guds nåde alene! - den nåde som er åpenbart i Jesus Kristus, og det som korsfestet! Merk deg det!
   Det kan helt enkelt sies slik: at den som holder seg til nåden, han har del i nåden, og han styrkes ved nåden. Gud har arbeidet og vunnet, og du får nyte seiersprisen!

   Det er jo en meningsløshet å streve og arbeide for å vinne det som er vunnet! Dette strev og dette arbeide, er jo i virkeligheten en fornektelse av Jesu gjerning - Hans fullbrakte verk. Nei, sett deg ned i hvilen!
   Du kommer aldri til å kunne tjene Gud i sannhet, før du har satt deg ned i hvilen - eller i nåden, om du vil.

   «Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg!» - og så hører du denne frimodige tilliten som følger på: «Derfor kan vi tillitsfullt si: Herren er min hjelper, jeg skal ikke frykte. Hva kan et menneske gjøre meg?» (v.6).
   Hører du hvordan det springer ut av hjertet? Det er nettopp det apostelen taler om, når han her skriver om at «det er godt at hjertet styrkes ved nåden.» (v.9). Da blir det Ånd og kraft og liv! Det blir det aldri, så lenge det hviler noe på meg og mitt. Nei, Herren har gjort det, og Herren skal gjøre det! - det er en kristens visshet. «Derfor kan vi tillitsfullt si osv.» (v.6). Og denne tillitsfullhet er nær knyttet til - ja, har sin rot og vekst i vissheten om at Han som vant deg, og forkynner deg, nåden, - Han er uforanderlig! - Og hør det inn i dypet av ditt hjerte: Det er ikke engang en skygge av forandring hos Ham! - men som vi leste det her: «Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid.» (v.8).
   «Hans barmhjertighet er ny hver morgen.» (Klag 3:23).

   I Salme 91, gir Herren veldige løfter, og det er i virkeligheten det samme som er sammenfattet i det vi hørte fra vår tekst: «Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg!» - Det vil si, at du står under Guds fulle velsignelse og beskyttelse. Og så gis begrunnelsen for dette i salme 91: «For han henger fast ved meg ...» og: «... for han kjenner mitt navn.» (v.14). Først lar Han deg smake sin nåde og sin hjelp i nøden - slik at du bare må ha mer, og ikke kan slippe Ham - og dette lønner Han da deg for! Ja, går Han ikke da frem på, en for oss, merkelig måte! 
   Hva er det så å «kjenne Hans navn?» Du kan lese engelens budskap til Josef i Matteusevangeliet: «Hun skal føde en sønn og du skal gi Ham navnet Jesus, for Han skal frelse sitt folk fra deres synder.» (Matt 1:21). 
   Det er altså hva Hans navn betyr: Frelse fra synden - Guds frelse fra synden - rett og slett: frelse!
   Da skjønner vi hva som menes i Salme 91, med å kjenne Hans navn. Og det er altså årsaken til all velsignelse - at du kjenner Gud som frelser. - Vi kan si: at du kjenner Gud som Jesus Kristus! - blodig, såret, tornekronet! - Alt for din skyld!
   Det er det menneske som får høre av Guds munn: «Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg!» - for du har tatt din tilflukt til denne Hans nåde - Hans godhet - og Han er trofast selv om vi er troløse. (2 Tim 2:13).
   De andre har jo satset på noe annet (fordi de ikke kjenner eller akter på denne veien) - ja, så får de også søke hjelp i det. Men du må si: «Meg til frelse jeg intet vet, uten deg Guds lam! Ene i din rettferdighet, skjules all min skam!»
   Ja, jeg har gjort den erfaring, at det ikke er noe annet som kan skjule min skam, eller synd. Når jeg prøver å ta et oppgjør med disse ting i meg, så opplever jeg bare at det blir verre - det blir så visst ikke skjult, men mer åpenbart enn noen sinne!
   Så står det altså ett eneste tilbake: Han er en soning for våre synder. Jesu, Hans Sønns blod renser oss for all synd! (1 Joh 1:7).
   Og merk deg, at her sto ikke: det meste - eller: omtrent all - men rett og slett: all synd! Det er å kjenne Hans navn!

   «La dere ikke føre på avveier ved mange slags forskjellige og fremmede lærdommer. For det er godt at hjertet blir styrket ved nåden, ikke ved mat, som ikke har vært til noen nytte for dem som har gitt seg av med det.» (v.9).
  
Altså, alt annet som kommer - både det som kommer i stedet for og i tillegg til - dette, og alt annet som vil gi seg til å skulle styrke en troendes hjerte - det kalles her for avveier og fremmede lærdommer. - Noe som ikke har vært til noen nytte for dem som har gitt seg av med det.
   Det gis bare én sann styrkemedisin for den troendes hjerte: Nåden! Nåden i Jesus Kristus! - Velsignelsen i Jesus Kristus!

   «Kom i hu deres veiledere, de som har talt Guds ord til dere! Legg merke til den utgang deres livsferd fikk, og følg etter dem i deres tro» (v.7).
   Med andre ord, dette har mennesker gått salige inn i evigheten på, til alle tider - og ikke minst de som har forkynt dette budskapet - og så skulle vi trenge til noe nytt og annet! Nei, hør nå Ordet, til den som tar sin tilflukt til Hans nåde, ennå en gang: «Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg!» (v.5b).

 


   Han har meg utkåret så ussel jeg var,
An nåde jeg er nå Hans brud.
Han vil meg ei slippe, det løfte jeg har,
Før hjemme jeg er hos min Gud.

E.K.