Langfredags tekst
  Tilbake            
                                               Langfredag tekst

 

 

 
 

Matt 26: 30 - 27: 50
Mark 14: 26 - 15: 37
Luk 22: 39 - 23: 46 og
Joh 18: 1 - 19: 42
 

Matt 26: 30 - 27: 50

   30. Og da de hadde sunget lovsangen*, gikk de ut til Oljeberget. (*Salmene 113 - 114 ble sunget i begynnelsen av påskemåltidet, og ved slutten salmene 115 - 118.) 31. Da sier Jesus til dem: I denne natt kommer dere alle til å ta anstøt av meg, for det står skrevet: Jeg vil slå hyrden, og hjordens får skal bli spredt. 32. Men etter at jeg er oppstått, skal jeg gå i forveien for dere til Galilea. 33. Men Peter svarte og sa til Ham: Om så alle tar anstøt av deg, skal  jeg aldri ta anstøt! 34. Jesus sa til ham: Sannelig sier jeg deg: I denne natt, før hanen galer, skal du fornekte meg tre ganger. 35. Peter sier til Ham: Om jeg så måtte dø med deg, skal jeg så visst ikke fornekte deg! På samme måte talte alle disiplene. 36. Så kom Jesus med dem til et sted som heter Getsemane, og Han sa til disiplene: Sett dere her, mens jeg går dit bort for å be! 37. Han tok med seg Peter og de to Sebedeus - sønnene, og sorg og angst kom over Ham. 38. da sier Han til dem: Min sjel er bedrøvet inntil døden! Bli her og våk med meg. 39. Og Han gikk et lite stykke frem, falt på sitt ansikt og bad: Far! er det mulig, så la denne kalk gå meg forbi! Men ikke som jeg vil, bare som du vil. 40. Han kommer tilbake til disiplene og finner dem sovende. Og han sier til Peter: Så var dere da ikke i stand til å våke en time med meg! 41. Våk og be for at dere ikke må komme i fristelse! Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig. 42. Så gikk han bort og bad for annen gang: Min Far! Kan ikke denne kalk gå  meg forbi uten at jeg må drikke det, da skje din vilje! 43.Da Han kom tilbake, fant Han dem igjen sovende, for deres øyne var tunge av søvn. 44. Og han lot dem være, og gikk igjen bort og bad for tredje gang med de samme ord. 45. Deretter kom han tilbake til disiplene og sa til dem: Dere sover ennå og hviler dere? Se, timen er nær da Menneskesønnen skal overgis i synderes hender. 46. stå opp, la oss gå. Se, han er nær som forråder meg. 47. Og mens han ennå talte, se, da kom Judas, en av de tolv, og sammen med ham en stor flokk som var væpnet med sverd og stokker. De kom fra yppersteprestene og folkets eldste. 48. Han som forrådte Ham, hadde gitt dem et tegn og sagt: Den jeg kysser, han er det. Grip ham! 49. Og han gikk straks bort til Jesus og sa: Vær hilset rabbi! Og han kysset Ham. 50. Men Jesus sa til ham: Venn, hvorfor er du her? Da gikk de frem la hånd på Jesus og tok Ham til fange. 51. Og se, en av dem som var med Jesus, rakte ut hånden og drog sverdet. Han slo yppersteprestens tjener og hogg øret av ham. 52. Da sa Jesus til ham: Stikk ditt sverd tilbake på plass. For alle som griper til sverd skal falle for sverd. 53. Eller tror du ikke jeg kunne be min far, og så ville Han nå sende meg mer enn tolv legioner engler? 54. Men hvordan skulle da skriftene bli oppfylt, at så må skje? 55.I samme stund sa Jesus til flokken: Dere har rykket ut som mot en røver med sverd og stokker for å gripe meg. Dag etter dag satt jeg i templet og lærte, men da grep dere meg ikke. 56. Men alt dette er skjedd for at profetenes skrifter skulle bli oppfylt. Da forlot alle disiplene Ham og flyktet. 57. De som hadde grepet Jesus, førte Ham nå til Kaifas, ypperstepresten. Der var de skriftlærde og de eldste samlet. 58. Men Peter fulgte etter Ham på avstand til yppersteprestens gård. Der gikk han inn og satte seg med tjenerne for å se hvordan det ville ende. 59. Men yppersteprestene og hele rådet søkte falskt vitnesbyrd mot Jesus, slik at de kunne få dømt Ham til døden. 60. Men de fant ikke noe, enda mange falske vitner kom frem. Men til sist kom to frem og sa: 61. Denne mann har sagt: Jeg kan bryte ned Guds tempel og bygge det opp igjen på tre dager! 62. Da stod ypperstepresten opp og sa til Ham: Svarer du ingenting? Hva er det disse vitner mot deg? 63. Men Jesus tidde. Og ypperstepresten sa til Ham: Jeg tar deg i ed ved den levende Gud at du skal si oss om du er Messias, Guds sønn! 64. Jesus sier til ham: Du har sagt det! Men jeg sier dere: Fra nå av skal dere se Menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme på himmelens skyer. 65. Da sønderrev ypperstepresten sine klær og sa: Han har spottet gud! Hva skal vi nå med vitner? Se, nå har dere hørt gudsbespottelsen. 66. Hva mener dere? De svarte og sa: Han er skyldig til døden. 67. Da spyttet de Ham i ansiktet og slo Ham med knyttneven. Andre slo Ham med stokker, 68. og de sa: Spå oss, Messias: Hvem var det som slo deg? 69. Men Peter satt utenfor på gårdsplassen. Da kom en tjenestepike bort til ham og sa: Også du var med Jesus fra Galilea. 70. Men han nektet så alle hørte det, og sa: Jeg skjønner ikke hva du snakker om! 71. Men da han gikk ut i portgangen, fikk en annen pike se ham og sa til dem som var der: Også denne var med Jesus fra Nasaret. 72. Og igjen nektet han med ed: Jeg kjenner ikke det menneske! 73. Men litt etter kom de som stod der, bort til Peter og sa: Visst er du også en av dem! Ditt mål røper deg. 74. Da gav han seg til å forbanne seg og sverge: Jeg kjenner ikke det menneske! Og straks gol hanen. 75. Da mintes Peter Jesu ord, at Han hadde sagt til ham: Før hanen galer, skal du fornekte meg tre ganger. Og han gikk ut og gråt bittert. 

1. Da det nå var blitt morgen, holdt alle yppersteprestene og folkets eldste råd mot Jesus, for å få Ham dømt til døden. 2. Og de bandt Ham, og førte Ham bort og overgav Ham til landshøvdingen Pilatus. 3. Da Judas, som forrådte Ham, så at Jesus var blitt domfelt, angret han. Han kom tilbake til yppersteprestene og de skriftlærde med de tretti sølvpengene, og sa: 4. Jeg har syndet da jeg forrådte uskyldig blod! Men de sa: Hva kommer det oss ved? Det blir din sak. 5. Da kastet han sølvpengene inn i templet, og gikk bort og hengte seg. 6. Men yppersteprestene tok sølvpengene og sa: Det er ikke tillat å legge dem i tempelkisten, for det er blodpenger. 7. De rådslo da med hverandre, og kjøpte så pottemakerens åker for pengene, til gravsted for fremmede. 8. Derfor blir denne marken kalt blodåkeren den dag i dag. 9. Da ble det oppfylt som var talt ved profeten Jeremia, som sier: Og de tok de tretti sølvpengene, den verdsattes verdi, Ham som Israels barn lot verdsette, 10. og de gav dem for pottemakerens åker, slik Herren hadde påbudt meg. 11. Men Jesus ble stilt frem for landshøvdingen. Og landshøvdingen spurte Ham: Er du jødenes konge? Jesus sa til ham: Du sier det! 12. Og mens yppersteprestene og de eldste anklaget Ham, svarte Han ingenting. 13. Da sier Pilatus til Ham: Hører du ikke alt det de vitner imot deg? 14. Men Han svarte ham ikke på et eneste ord, så landshøvdingen ble meget forundret. 15. Men på høytiden pleide landshøvdingen å gi en fange fri, den folket selv ville. 16. På denne tid hadde de en beryktet fange som hette Barabbas. 17. Mens de nå var samlet, sa Pilatus til dem: Hvem vil dere at jeg skal gi dere fri, Barabbas eller Jesus, som blir kalt Messias? 18. For han visste at det var av misunnelse de hadde overgitt Ham. 19. Men mens han satt på dommersetet, sendte hans hustru bud til ham og lot si: Ha ikke noe å gjøre med denne rettferdige! For jeg har i natt lidt meget i drømmer for Hans skyld. 20. Men yppersteprestene og de eldste overtalte folket til å be om å få Barabbas frigitt, men Jesus drept. 21. Landshøvdingen tok da til orde og sa til dem: Hvem av de to vil dere at jeg skal gi dere fri? De svarte Barabbas: 22. Pilatus sier til dem: Hva skal jeg da gjøre med Jesus, som kalles Messias? De sier alle: Korsfest Ham! 23. Men han sa: Hva ondt har Han da gjort? Men de ropte enda høyere og sa: Korsfest Ham! 24. Pilatus så at ingen ting nyttet, Men at oppstyret bare ble verre. Han tok da vann og toet sine hender mens folket så på, og sa: Jeg er uskyldig i denne rettferdige manns blod. Dette får dere svare for. 25. Og hele flokken svarte og sa: Hans blod komme over oss og over våre barn! 26. Da gav han dem Barabbas fri, men lot Jesus hudstryke og overgav Ham til å bli korsfestet. 27. Da tok landshøvdingens soldater Jesus med seg inn i borgen, og samlet hele vaktstyrken om Ham. 28. De kledde av Ham, og la en skalagens rød kappe om Ham. 29. Og de flettet en krone av torner og satte på Hans hode, og gav Ham en rørstav i høyre hånd. De falt på kne for Ham og hånet Ham og sa: Vær hilset, du jødenes konge! 30. Og de spyttet på Ham, tok rørstaven og slo Ham i hodet. 31. Etter at de slik hadde hånet Ham, tok de kappen av Ham og kledde Ham i hans egne klær. Og de førte Ham bort for å korsfeste Ham. 32. Mens de var på vei ut, møtte de en mann fra Kyrene som hette Simon Ham tvang de til å bære Hans kors. 33. Og de kom til et sted som kalles Golgata - det betyr Hodeskalle stedet. 34. De gav Ham da vin blandet med galle, men da Han hadde smakt det ville Han ikke drikke. 35. Da de hadde korsfestet Ham, delte de klærne mellom seg ved loddkasting. 36 Og de satt der og holdt vakt over Ham. 37. Over Hans hode hadde de festet en innskrift med klagemålet mot Ham: Dette er Jesus, jødenes konge. 38. Da ble to  røvere korsfestet med Ham, en på høyre side og en på venstre. 39. De som gikk forbi, spottet Ham, ristet på hodet og sa: 40. Du som river ned templet og bygger det opp igjen på tre dager! Frels deg selv! Er du Guds sønn, da stig ned av korset! 41. På samme måtespottet også yppersteprestene Ham, sammen med de skriftlærde og de eldste, og sa: 42. Andre har Han frelst, seg selv kan Han ikke frelse! Han er Israels konge, la Ham nå stige ned fra korset, så skal vi tro på Ham! 43. Han har satt sin lit til Gud, la nå Gud fri Ham om Han har behag i Ham. Han sa jo: Jeg er Guds sønn. 44. Også røverne som var korsfestet sammen med Ham, hånte Ham på samme måte. 45. Men fra den sjette time falt det et mørke over hele landet, like til den niende time. 46. Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst: Eli, Eli, lama sabaktani? Det betyr: Min Gud, Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? 47. Da noen av dem som stod der, hørte det, sa de: Han roper på Elias! 48. Og straks løp en av dem til, tok en svamp og fylte den med vineddik. Han satte den på en rørstav og tilbød Ham å drikke. 49. Men de andre sa: Vent, la oss se om Elias kommer for å frelse Ham! 50. Men Jesus ropte igjen med høy røst og oppgav ånden.

Til toppen

Mark 14: 26 - 15: 37

   26 Da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget. 27 Og Jesus sa til dem: Dere skal alle ta anstøt, for det er skrevet: Jeg vil slå hyrden, og fårene skal spredes. 28 Men etter at jeg er oppstått, skal jeg gå i forveien for dere til Galilea. 29 Men Peter sa til Ham: Om så alle tar anstøt, vil ikke jeg gjøre det! 30 Jesus sa da til ham: Sannelig sier jeg deg: I dag, i denne natt, før hanen galer to ganger, skal du fornekte meg tre ganger. 31 Men Peter tok enda sterkere i og sa: Om jeg så må dø med deg, skal jeg så visst ikke fornekte deg. Det samme sa de alle. 32 De kom så til et sted som heter Getsemane. Og Han sa til sine disipler: Sett dere her mens jeg ber. 33 Da tok Han med seg Peter, Jakob og Johannes, og angst og forferdelse kom over Ham. 34 Han sier til dem: Min sjel er bedrøvet inntil døden. Bli her og våk! 35 Så gikk Han et lite stykke frem, falt til jorden og bad at timen måtte gå Ham forbi, om det var mulig. 36 Og Han sa: Abba, Far! Alt er mulig for deg. Ta denne kalk fra meg! Men ikke som jeg vil, bare som du vil! 37 Han kommer så og finner dem sovende, og Han sier til Peter: Simon, sover du? Var du ikke i stand til å våke én time? 38 Våk og be, for at dere ikke skal komme i fristelse! Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig. 39 Så gikk Han igjen bort og bad, og sa de samme ord. 40 Og Han kom tilbake og fant dem igjen sovende, for deres øyne var tunge av søvn. Og de visste ikke hva de skulle svare Ham. 41 Tredje gang kommer Han så til dem og sier: Sover dere ennå og hviler? Det er nok. Timen er kommet. Se, Menneskesønnen overgis i synderes hender. 42 Stå opp, la oss gå. Se, han som forråder meg, er nær. 43 Og straks, mens Han ennå talte, kom Judas, en av de tolv, og med ham en flokk væpnet med sverd og stokker. De kom fra yppersteprestene og de skriftlærde og de eldste. 44 Han som forrådte Ham, hadde gitt dem et tegn og sagt: Den som jeg kysser, han er det. Grip Ham og før Ham bort med sikker vakt! 45 Da han kom, gikk han straks bort til Ham og sa: Rabbi! og kysset Ham. 46 Så la de hånd på Ham og grep Ham. 47 Men en av dem som stod der, drog sverdet. Han slo til yppersteprestens tjener og hogg øret av ham. 48 Da tok Jesus til orde og sa til dem: Dere har rykket ut som mot en røver med sverd og stokker, for å gripe meg. 49 Dag etter dag var jeg hos dere og lærte i templet, og dere grep meg ikke. Men dette er skjedd for at Skriftene skulle bli oppfylt. 50 Og alle forlot Ham og flyktet. 51 En ung mann som fulgte Ham, hadde kastet et linklede over nakne kroppen. Og de grep ham. 52 Men han slapp linkledet og flyktet naken bort. 53 De førte så Jesus til ypperstepresten. Og alle yppersteprestene og de eldste og de skriftlærde kom sammen. 54 Men Peter fulgte etter Ham på avstand, helt inn på gårdsplassen hos ypperstepresten. Der satt han sammen med tjenerne og varmet seg ved ilden. 55 Yppersteprestene og hele Rådet søkte vitnesbyrd mot Jesus for å få dømt Ham til døden, men de fant ikke noe. 56 For mange vitnet falskt mot Ham, men deres vitnesbyrd stemte ikke overens. 57 Noen stod frem og vitnet falskt mot Ham og sa: 58 Vi har hørt Ham si: Jeg skal bryte ned dette tempel som er gjort med hender, og på tre dager skal jeg bygge opp et annet som ikke er gjort med hender. 59 Og enda stemte ikke deres vitnesbyrd overens. 60 Da reiste ypperstepresten seg og stod frem midt iblant dem. Han spurte Jesus og sa: Svarer du ikke noe? Hva er det disse vitner mot deg? 61 Men Han tidde og gav ikke noe svar. Igjen spurte ypperstepresten Ham, og sa til Ham: Er du Messias, Den Velsignedes Sønn? 62 Og Jesus sa: Jeg er. Dere skal se Menneskesønnen sitte ved Kraftens høyre hånd og komme med himmelens skyer. 63 Ypperstepresten sønderrev da sine klær og sa: Hva skal vi nå med vitner? 64 Dere har hørt gudsbespottelsen. Hva mener dere? De dømte Ham alle å være skyldig til døden. 65 Og noen begynte å spytte på Ham. De tildekket Hans ansikt, slo Ham med knyttneven og sa til Ham: Spå nå! Og tjenerne slo Ham i ansiktet. 66 Mens Peter var nede på gårdsplassen, kom en av yppersteprestens tjenestepiker. 67 Og da hun fikk øye på Peter, som satt og varmet seg, så hun på ham og sa: Også du var sammen med denne nasareeren Jesus. 68 Men han nektet og sa: Jeg verken vet eller forstår hva du snakker om! Og han gikk ut i portrommet. Og hanen gol. 69 Da piken fikk øye på ham, begynte hun igjen å si til dem som stod der: Han der er en av dem! 70 Men han nektet igjen. Kort etter sa igjen de som stod der: Visst er du en av dem, du er jo galileer. 71 Men han gav seg til å forbanne seg og sverge: Jeg kjenner ikke dette menneske dere taler om. 72 Og straks gol hanen for annen gang. Da mintes Peter det ord som Jesus hadde sagt til ham: Før hanen galer to ganger, skal du fornekte meg tre ganger. Og han tok det til hjerte og gråt.

   1 Og straks om morgenen rådslo yppersteprestene med de eldste og de skriftlærde og hele Rådet. Og de bandt Jesus, førte Ham bort og overgav Ham til Pilatus. 2 Pilatus spurte Ham da: Er du jødenes konge? Han svarte ham og sa: Du sier det. 3 Og yppersteprestene kom med mange anklager mot Ham. 4 Igjen spurte Pilatus Ham og sa: Svarer du ingenting? Se hvor alvorlige anklager de fører mot deg. 5 Men Jesus svarte ikke noe mer, så Pilatus undret seg. 6 Men hver høytid pleide han å gi dem én fange fri, den som de bad om. 7 Nå var det en som hette Barabbas, som satt fengslet sammen med noen andre opprørere. De hadde begått et mord under oppstanden. 8 Folket kom nå opp og begynte å be Pilatus om å gjøre for dem som han pleide. 9 Men Pilatus svarte dem og sa: Vil dere at jeg skal gi dere jødenes konge fri? 10 For han visste at det var av misunnelse yppersteprestene hadde overgitt Jesus til ham. 11 Men yppersteprestene egget folket til å be om at han heller skulle gi dem Barabbas fri. 12 Pilatus tok da igjen til orde og sa til dem: Hva vil dere da jeg skal gjøre med Ham dere kaller jødenes konge? 13 De ropte igjen: Korsfest Ham! 14 Pilatus sa til dem: Hva ondt har Han da gjort? – Men de ropte enda høyere: Korsfest Ham! 15 Da Pilatus gjerne ville gjøre folket til lags, gav han dem Barabbas fri. Men Jesus lot han hudstryke og overgav Ham til å korsfestes. 16 Soldatene førte Ham da bort, inn i gården – det er borgen – og kalte sammen hele vaktstyrken. 17 Og de kledde Ham i en purpurkappe, og de flettet en tornekrone som de satte på Ham. 18 Så begynte de å hilse Ham: Vær hilset, du jødenes konge! 19 De slo Ham i hodet med en rørstav og spyttet på Ham, og de bøyde kne og hyllet Ham. 20 Da de slik hadde spottet Ham, tok de av Ham purpurkappen og kledde Ham i Hans egne klær. Så førte de Ham ut for å korsfeste Ham. 21 En mann kom forbi på vei inn fra landet, Simon fra Kyréne, far til Aleksander og Rufus. Ham tvang de til å bære Hans kors. 22 Og de førte Ham til stedet Golgata, som betyr Hodeskallestedet. 23 De gav Ham å drikke vin blandet med myrra, men Han tok den ikke. 24 Da korsfestet de Ham, og delte klærne Hans mellom seg, og kastet lodd om hva hver skulle få. 25 Det var den tredje time da de korsfestet Ham. 26 Innskriften med anklagen mot Ham lød: Jødenes konge. 27 Sammen med Ham korsfestet de to røvere, en på Hans høyre og en på Hans venstre side. 28 Og Skriften ble oppfylt, som sier: Og Han ble regnet blant ugjerningsmenn. 29 De som gikk forbi, spottet Ham. De ristet på hodet og sa: Nå, du som river ned templet og bygger det opp igjen på tre dager! 30 Frels deg selv og stig ned fra korset! 31 På samme måte spottet også yppersteprestene Ham seg imellom, sammen med de skriftlærde, og de sa: Andre har Han frelst, seg selv kan Han ikke frelse. 32 La nå Messias, Israels konge, stige ned fra korset, så vi kan se og tro! Også de som var korsfestet sammen med Ham, hånte Ham. 33 Da den sjette time kom, ble det et mørke over hele landet, og det varte til den niende time. 34 Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst: Elo'i, Elo'i, lama sabaktani? Det betyr: Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? 35 Noen av dem som stod der og hørte det, sa da: Se, Han roper på Elias! 36 En løp da til og fylte en svamp med vineddik. Han satte den på en rørstav og tilbød Ham å drikke, og sa: Vent, la oss se om Elias kommer for å ta Ham ned! 37 Men Jesus ropte med høy røst og utåndet.

Luk 22: 39 - 23: 46

   39. Og Han gikk ut og drog til Oljeberget, som Han pleide, og disiplene fulgte med Ham. 40. Da Han kom til stedet, sa Han til dem: Be at dere ikke må komme i fristelse. 41. Og Han slet seg fra dem, omtrent så langt som et steinkast. Der falt Han på kne, bad og sa: 42. Far! om du vil, så la denne kalk gå meg forbi! Men la ikke min vilje skje, bare din. 43. Da viste en engel fra himmelen seg for Ham og styrket Ham. 44. Og Han kom i dødsangst og bad enda mer inntrengende, og svetten Hans ble som bloddråper som falt ned på jorden. 45. Så stod Han opp fra bønnen og kom til sine disipler. Og Han fant dem sovende av bedrøvelse. 46. Han sa til dem: Hvorfor sover dere? Stå opp og be om at dere ikke må komme i fristelse! 47. Mens Han ennå talte, se, da kom det en stor flokk; og han som hette Judas, en av de tolv, gikk foran dem. Og han kom nær til Jesus for å kysse Ham. 48. Men Jesus sa til ham: Judas, forråder du Menneskesønnen med et kyss? 49. Men da de som stod omkring Ham, så hva som kom til å skje, sa de: Herre, skal vi slå til med sverd? 50. Og en av dem slo til yppersteprestens tjener og hogg det høyre øret av ham. 51. Men Jesus svarte og sa: La dem gå så langt. Og Han rørte ved øret og helbredet ham. 52. Og Jesus sa til yppersteprestene og høvedsmennene over tempelvakten og de eldste som var kommet ut mot Ham: Dere har gått ut som mot en røver, med sverd og stokker. 53. Dag etter dag var jeg hos dere i templet, men da rakte dere ikke ut hendene for å gripe meg! Men dette er deres time og mørkets makt. 54. Da de nå hadde grepet Ham, tok de Ham med seg, og førte Ham inn i yppersteprestens hus. Men Peter fulgte langt baketter. 55. De hadde tent et bål midt på gårdsplassen og satt der sammen. Og Peter satte seg blant dem. 56. En tjenestepike fikk se ham sitte mot lyset. Hun stirret på ham, og sa: Også denne var med Ham! 57. Men han nektet og sa: Jeg kjenner Ham ikke, kvinne! 58. En kort stund etter fikk en annen se ham og sa: Du er også en av dem. Men Peter sa: Menneske, jeg er ikke det! 59. Omkring en time senere var det en annen som forsikret: Sannelig, også denne var med Ham! Han er jo en galileer. 60. Men Peter sa: Menneske, jeg skjønner ikke hva du snakker om! Og straks, mens han ennå talte, gol hanen. 61. Og Herren vendte seg og så på Peter. Da kom Peter Herrens ord i hu, det Han hadde sagt til ham: Før hanen galer, skal du fornekte meg tre ganger. 62. Og han gikk ut og gråt bittert. 63. Mennene som holdt vakt over Jesus, spottet Ham og slo Ham. 64. De kastet et klede over Ham og spurte Ham og sa: Spå nå! Hvem var det som slo deg? 65. Også mange andre spottord sa de til Ham. 66. Da det ble dag, kom folkets eldsteråd sammen, både yppersteprestene og de skriftlærde. Og de førte Ham frem i sitt rådsmøte, 67. og sa: Er du Messias, så si oss det. Men Han sa til dem: Om jeg sier dere det, så vil dere slett ikke tro det. 68. Og om jeg ville spørre, ville dere på ingen måte svare meg eller la meg gå. 69. Men fra nå av skal Menneskesønnen sitte ved Guds krafts høyre hånd. 70. De sa da alle: Du er altså Guds Sønn? Han sa til dem: Dere sier det, jeg er det. 71. Da sa de: Hva skal vi nå med vitnesbyrd? Vi har jo selv hørt det fra Hans munn.

   1. Hele flokken brøt da opp og førte Ham til Pilatus. 2. Og de begynte å anklage Ham og sa: Vi har funnet at denne mann fører vårt folk vill. Han forbyr å gi keiseren skatt, og Han sier om seg selv at han er Messias, en konge. 3 Pilatus spurte Ham: Er du jødenes konge? Han svarte ham og sa: Du sier det. 4. Men Pilatus sa til yppersteprestene og folket: Jeg finner ingen skyld hos denne mann. 5. Men de presset på og sa: Han oppvigler folket ved å lære over hele Judea. Han begynte i Galilea, og nå er Han kommet helt hit. 6. Da Pilatus hørte dette, spurte han om mannen var galileer. 7. Og da han fikk vite at Han var fra Herodes' myndighetsområde, sendte han Ham til Herodes, som også var i Jerusalem i de dagene. 8 Da Herodes fikk se Jesus, ble han meget glad. For han hadde i lang tid ønsket å få se Ham, for han hadde hørt om Ham. Nå håpet han å få se et tegn av Ham. 9. Han spurte Ham da med mange ord, men Jesus svarte ham intet. 10. Yppersteprestene og de skriftlærde stod der og anklaget Ham heftig. 11. Også Herodes med sine krigsfolk hånte og spottet Ham. De la en skinnende kledning om Ham og sendte Ham tilbake til Pilatus. 12. Denne dag ble Herodes og Pilatus venner. For tidligere hadde det vært fiendskap mellom dem. 13. Pilatus kalte da sammen yppersteprestene og rådsherrene og folket. 14. Han sa til dem: Dere har ført frem for meg denne mann som en folkeforfører. Og se, nå har jeg forhørt Ham i deres nærvær. Men jeg har ikke funnet denne mann skyldig i noe av det dere anklager Ham for. 15. Herodes heller ikke, for jeg sendte dere til ham. Og se, Han har ikke gjort noe som fortjener døden. 16. Derfor vil jeg refse Ham og så gi Ham fri. 17. Men i høytiden måtte han gi dem én fri. 18 Da ropte de alle som én og sa: Bort med denne! Gi oss Barabbas fri! 19. Dette var en som var satt i fengsel for en oppstand som hadde vært i byen, og for et mord. 20. Pilatus talte da igjen til dem, for han ville gjerne gi Jesus fri. 21. Men de ropte tilbake: Korsfest! Korsfest Ham! 22. For tredje gang sa han til dem: Hva ondt har da denne mann gjort? Jeg har ikke funnet noen dødsskyld hos Ham. Derfor vil jeg refse Ham og så gi ham fri. 23. Men de trengte på med høye rop og krevde at Han skulle korsfestes. Og deres skrik fikk overtaket. 24. Pilatus felte da den dom at det skulle skje som de krevde. 25. Han gav den fri som de bad om, han som var satt i fengsel for opprør og mord. Men Jesus overgav han til deres vilje. 26. Da de førte Ham bort, grep de fatt i en mann som kom inn fra landet, Simon fra Kyréne. De la korset på ham, for at han skulle bære det etter Jesus. 27. En stor mengde av folket fulgte med Ham. Blant dem var noen kvinner, som slo seg for brystet og gråt over Ham. 28. Men Jesus vendte seg om til dem og sa: Jerusalems døtre! Gråt ikke over meg. Men gråt over dere selv og deres barn. 29. For se, dager kommer da de skal si: Salige er de ufruktbare, de morsliv som ikke har født, og de bryst som ikke har gitt die. 30. Da skal de begynne å si til fjellene: Fall over oss! - og til haugene: Skjul oss! 31. For gjør de slik med det grønne tre, hva skal så skje med det tørre? 32. Også to andre, to ugjerningsmenn, ble ført bort med Ham for å henrettes. 33. Og de kom til det stedet som kalles Hodeskallen. Der korsfestet de Ham og ugjerningsmennene, den ene på Hans høyre, den andre på Hans venstre side. 34. Men Jesus sa: Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Og de delte Hans klær mellom seg og kastet lodd om dem.  35. Folket stod og så på. Men rådsherrene spottet Ham og sa: Andre har Han frelst. La Ham nå frelse seg selv dersom Han er Messias, Guds utvalgte. 36. Også soldatene hånte Ham. De kom bort til Ham og rakte Ham eddik. 37. Og de sa: Er du jødenes konge, så frels deg selv! 38. Det var også satt en innskrift over Ham: Dette er jødenes konge. 39. En av ugjerningsmennene som hang der, spottet Ham og sa: Er ikke du Messias? Frels deg selv og oss! 40. Men den andre tok til orde og irettesatte ham og sa: Frykter du ikke engang for Gud, du som er under den samme dom? 41. Og vi med rette, for vi får det vi fortjener etter våre gjerninger. Men Han har ikke gjort noe galt. 42. Og han sa: Jesus, kom meg i hu når du kommer i ditt rike. 43. Og Han sa til ham: Sannelig sier jeg deg: I dag skal du være med meg i Paradis! 44. Det var nå omkring den sjette time. Da ble det mørke over hele landet helt til den niende time. 45. Solen ble formørket. Og forhenget i templet revnet midt etter. 46. Og Jesus ropte med høy røst og sa: Far, i dine hender overgir jeg min ånd! Og da Han hadde sagt dette, utåndet Han.  

Til toppen

Joh 18: 1- 19: 42

   1 Da Jesus hadde talt dette, gikk Han ut sammen med sine disipler over bekken Kedron. Der var det en hage, og i den gikk Han og Hans disipler inn. 2 Men også Judas, som forrådte Ham, kjente stedet, for Jesus kom ofte sammen med sine disipler der. 3 Judas hadde nå fått med seg vaktstyrken og tjenerne fra yppersteprestene og fariseerne, og kom dit med fakler og lamper og våpen. 4 Jesus visste om alt det som skulle skje med Ham. Han gikk frem og sa til dem: Hvem leter dere etter? 5 De svarte Ham: Jesus fra Nasaret. Jesus sier til dem: Det er meg! Men også Judas, som forrådte Ham, stod der sammen med dem. 6 Da Han sa til dem: Det er meg, vek de tilbake og falt til jorden. 7 Da spurte Han dem igjen: Hvem leter dere etter? Og de sa: Jesus fra Nasaret. 8 Jesus svarte: Jeg sa dere at det er meg! Er det da meg dere leter etter, så la disse gå! 9 – for at det ord som Han hadde sagt, skulle bli oppfylt: Jeg mistet ikke noen av dem som du har gitt meg. 10 Simon Peter hadde et sverd, og han trakk det, slo til yppersteprestens tjener og hogg det høyre øret av ham. Tjenerens navn var Malkus. 11 Jesus sa da til Peter: Stikk sverdet i sliren! Skulle jeg ikke drikke den kalk Faderen har gitt meg? 12 Vakten og høvedsmannen og jødenes tjenere grep da Jesus og bandt Ham. 13 De førte Ham først til Annas, for han var svigerfar til Kaifas, som var yppersteprest dette året. 14 Det var Kaifas som hadde gitt jødene det råd at det var til gagn at ett menneske døde for folket. 15 Men Simon Peter og en annen disippel fulgte etter Jesus. Denne disippelen var kjent med ypperstepresten, og gikk inn med Jesus i yppersteprestens gård. 16 Men Peter stod utenfor ved døren. Den andre disippelen, som var kjent med ypperstepresten, gikk da ut og talte med tjenestepiken som holdt vakt ved døren, og fikk Peter inn. 17 Piken som var dørvakt, sier da til Peter: Er ikke du også en av disiplene til denne mannen? Han svarer: Det er jeg ikke! 18 Tjenerne og vaktene hadde gjort opp en kullild, fordi det var kaldt, og de stod og varmet seg. Men også Peter stod der sammen med dem og varmet seg. 19 Ypperstepresten spurte nå Jesus om Hans disipler og om Hans lære. 20 Jesus svarte ham: Jeg har talt fritt ut til all verden. Jeg har alltid lært i synagoger og i templet, der alle jøder kommer sammen. I det skjulte har jeg ikke talt. 21 Hvorfor spør du meg? Spør dem som har hørt meg, om hva jeg har talt til dem! Se, de vet hva jeg har sagt. 22 Men da Han hadde sagt dette, gav en av vaktene som stod der, Jesus et slag i ansiktet og sa: Er det slik du svarer ypperstepresten? 23 Jesus svarte ham: Har jeg sagt noe galt, så bevis at det er ondt! Men hvis det er sant, hvorfor slår du meg da? 24 Annas sendte Ham så bundet til Kaifas, ypperstepresten. 25 Men Simon Peter stod og varmet seg. De sa da til ham: Er ikke du også en av Hans disipler? Han nektet og sa: Det er jeg ikke. 26 En av yppersteprestens tjenere, en slektning av ham som Peter hadde hogd øret av, sier: Så jeg ikke deg i hagen sammen med Ham? 27 Da nektet Peter igjen. Og straks gol hanen. 28 De førte så Jesus fra Kaifas til borgen. Det var tidlig på morgenen. Selv gikk de ikke inn i borgen, for at de ikke skulle bli urene, men kunne ete påske. 29 Pilatus gikk da ut til dem og sa: Hva slags anklage fører dere mot denne mann? 30 De svarte og sa til ham: Var Han ikke en ugjerningsmann, da hadde vi ikke overgitt Ham til deg. 31 Pilatus sa da til dem: Ta Ham dere, og døm Ham etter deres lov! Jødene sa til ham: Vi har ikke rett til å ta livet av noen. 32 Det var for at det ordet skulle bli oppfylt som Jesus hadde sagt da Han gav til kjenne hva slags død Han skulle dø. 33 Pilatus gikk da inn i borgen igjen. Han kalte Jesus frem for seg og sa: Er du jødenes konge? 34 Jesus svarte ham: Sier du dette av deg selv, eller har andre sagt deg dette om meg? 35 Pilatus svarte: Jeg er vel ikke en jøde! Det er ditt eget folk og yppersteprestene som har overgitt deg til meg. Hva har du gjort? 36 Jesus svarte: Mitt rike er ikke av denne verden. Var mitt rike av denne verden, da hadde mine tjenere kjempet, så jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men nå er mitt rike ikke av denne verden. 37 Pilatus sa da til Ham: Men konge er du altså? Jesus svarte: Du sier det, jeg er konge. Til dette er jeg født, og til dette er jeg kommet til verden, at jeg skal vitne for sannheten. Hver den som er av sannheten, hører min røst. 38 Pilatus sier til Ham: Hva er sannhet? Og da han hadde sagt dette, gikk han igjen ut til jødene og sa til dem: Jeg finner ingen skyld hos Ham. 39 Men det er jo den skikk hos dere at jeg gir dere en fange fri i påsken. Vil dere nå at jeg skal gi dere jødenes konge fri? 40 Da ropte de igjen: Ikke Ham, men Barabbas! Men Barabbas var en røver.

   1 Da tok Pilatus Jesus og lot Ham hudstryke. 2 Og soldatene flettet en krone av torner som de satte på Hans hode, og de hengte en purpurkappe om Ham. 3 Så trådte de frem for Ham og sa: Vær hilset, du jødenes konge! Og de slo Ham i ansiktet. 4 Pilatus gikk da ut igjen og sa til dem: Se, jeg fører Ham ut til dere, for at dere skal vite at jeg ikke finner noen skyld hos Ham. 5 Jesus kom da ut og bar tornekronen og purpurkappen. Og Pilatus sa til dem: Se det menneske! 6 Da nå yppersteprestene og tjenerne fikk se Ham, ropte de: Korsfest! Korsfest! Pilatus sier til dem: Ta dere Ham og korsfest Ham! For jeg finner ingen skyld hos Ham. 7 Jødene svarte ham: Vi har en lov, og etter den loven er Han skyldig til å dø, fordi Han har gjort seg selv til Guds Sønn. 8 Da Pilatus hørte dette ordet, ble han enda mer redd. 9 Han gikk inn i borgen igjen og sa til Jesus: Hvor er du fra? Men Jesus gav ham ikke noe svar. 10 Pilatus sier da til Ham: Svarer du meg ikke? Vet du ikke at jeg har makt til å gi deg fri og makt til å korsfeste deg? 11 Jesus svarte: Du hadde ingen makt over meg om det ikke var gitt deg ovenfra. Derfor har han som overgav meg til deg, større synd. 12 På grunn av dette prøvde Pilatus ennå å gi Ham fri. Men jødene skrek opp og sa: Gir du denne fri, da er du ikke keiserens venn! Hver den som gjør seg selv til konge, setter seg opp mot keiseren. 13 Da nå Pilatus hørte de ordene, førte han Jesus ut, og satte seg på dommersetet på et sted som blir kalt Steinlagt, på hebraisk Gabbata. 14 Men det var beredelsesdagen i påsken, omkring den sjette time. Og han sier til jødene: Se deres konge! 15 Men de ropte: Bort, bort med Ham! Korsfest Ham! Pilatus sier til dem: Skal jeg korsfeste deres konge? Yppersteprestene svarte: Vi har ingen annen konge enn keiseren. 16 Da overgav Han Ham til dem, for at Han skulle korsfestes. 17 De førte så Jesus bort. Han bar selv sitt kors og gikk ut til det stedet som heter Hodeskallestedet, på hebraisk Golgata. 18 Der korsfestet de Ham, og sammen med Ham to andre, en på hver side, og Jesus midt imellom. 19 Pilatus hadde også skrevet en innskrift, og den satte han på korset. Der stod det skrevet: Jesus fra Nasaret, jødenes konge. 20 Denne innskriften leste da mange av jødene. For stedet der Jesus ble korsfestet, lå nær byen. Og innskriften var på hebraisk, latin og gresk. 21 Jødenes yppersteprester sa da til Pilatus: Skriv ikke: Jødenes konge. Men skriv at Han sa: Jeg er jødenes konge! 22 Pilatus svarte: Det jeg skrev, det skrev jeg. 23 Da nå soldatene hadde korsfestet Jesus, tok de Hans klær og delte dem i fire deler, en del til hver soldat. De tok også kjortelen. Men kjortelen var vevd i ett stykke ovenfra og helt ned. 24 De sa da til hverandre: La oss ikke rive den i stykker, men kaste lodd om hvem som skal ha den! – for at Skriften skulle bli oppfylt, som sier: De delte mine klær mellom seg, og kastet lodd om min kjortel. Soldatene gjorde da dette. 25 Men ved Jesu kors stod Hans mor og Hans mors søster, Maria, Klopas' hustru, og Maria Magdalena. 26 Da nå Jesus så sin mor og den disippel som Han elsket, stå der, sa Han til sin mor: Kvinne, se, det er din sønn! 27 Deretter sa Han til disippelen: Se, det er din mor! Og fra den stund tok disippelen henne hjem til seg. 28 Etter dette, da Jesus visste at nå var alt fullbrakt, og for at Skriften skulle bli oppfylt, sier Han: Jeg tørster! 29 Det stod et kar der, fylt med vineddik. De satte da en svamp, fylt av eddik, på en isopstilk og holdt den opp til munnen Hans. 30 Da Jesus hadde fått vineddiken, sa Han: Det er fullbrakt! Og Han bøyde sitt hode og oppgav sin ånd. 31 Det var beredelsesdagen. For at ikke de døde legemer skulle bli hengende på korset sabbaten over – for denne sabbat var stor – bad jødene Pilatus om at deres ben måtte brytes og deres legemer tas ned. 32 Soldatene kom da og brøt benene på den første og den andre som var korsfestet sammen med Ham. 33 Men da de kom til Jesus, så de at Han allerede var død, og de brøt ikke Hans ben. 34 Men en av soldatene stakk et spyd inn i siden på Ham, og straks kom det ut blod og vann. 35 Og den som har sett det, har vitnet om det, og hans vitnesbyrd er sant. Han vet at han taler sant, for at også dere skal tro. 36 For dette skjedde for at Skriften skulle bli oppfylt: Ikke et ben skal brytes på Ham. 37 Og igjen sier et annet skriftord: De skal se hen til Ham som de har gjennomstunget. 38 Men Josef fra Arimatea, som var en av Jesu disipler – men hemmelig, av frykt for jødene – spurte deretter Pilatus om å få ta ned Jesu legeme. Pilatus gav ham lov til det. Han kom da og tok Jesu legeme ned. 39 Men også Nikodemus kom, han som første gang var kommet til Jesus om natten. Han hadde med seg en blanding av myrra og aloë, omkring hundre pund. 40 De tok da Jesu legeme og svøpte det i linklær sammen med den velluktende salven, som skikk er hos jødene når noen begraves. 41 På det sted hvor Jesus ble korsfestet, var det en hage. Og i hagen var en ny grav, som ingen ennå var blitt lagt i. 42 Der la de da Jesus, fordi det var jødenes beredelsesdag, for graven var nær ved.

Til toppen