Tilbake            
                                               Helligtrekongersaften

 

 

 

 

 

For de små!

Luk 2:15 - 20

   15. Og det skjedde, da englene var faret opp fra dem til himmelen, da sa hyrdene til hverandre: La oss nå gå rett til Betlehem og se dette som har skjedd, det som Herren har kunngjort oss. 16. De skyndte seg av sted, og de fant både Maria og Josef, og barnet som lå i krybben. 17. Da de hadde sett det, fortalte de om det ord som var talt til dem om dette barn. 18. Og alle som hørte det, undret seg over det som ble sagt dem av hyrdene. 19. Men Maria tok vare på alle disse ord og grunnet på dem i sitt hjerte. 20. Hyrdene vendte så tilbake, og de priste og lovet Gud for alt det de hadde hørt og sett, slik det var blitt sagt dem.

   Igjen åpenbares Guds forunderlige nåde for oss i Hans ord - i Hans gjerning!
Hyrdene var virkelig små i Israel på den tiden. De var holdt for å være mindreverdige mennesker, upålitelige, ja, kjeltringpakk var vel den alminnelige betegnelse på dem.
   Disse var det altså englene først åpenbarte seg for, med det salige budskap: «Dere er en frelser født!» Og så videre: «Han» - altså Han som er født dere til frelse - «er Messias, Herren - i Davids stad.» 
   De må vel ha blitt forundret! Her kom ikke englene med noe budskap om at først må dere omvende dere, og gjøre slik og slik, skal Han som er født i Davids stad også være deres frelser. Dette er ren lovisk-fariseisk lære. En lære som er svært så utbredt blant oss også i dag! 
   Nei, frelseren er født dere, så forkomne, foraktede og syndige dere nå er, der dere ligger på marken! Bare gå nå til Betlehem og se: «Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» (v.12).
   Og altså - det barn dere der finner, Han er deres frelser!
   Har du som leser dette sett det? Han som ligger der i krybben er din frelser! Det spørres ikke om du synes om det eller ikke. Heller ikke om hvem, hva og hvordan du er - eller har vært. Det forkynnes deg bare like ut, at dette er Herren, din Gud, blitt for deg! 
   Forkaster du det, så er det din sak - men vil du gjøre som disse hyrdene på marken, gå og se etter om det stemmer det som de hadde hørt forkynt, så skal du finne at din frelser er sann. Hør bare vitnesbyrdet om hyrdene: «
Hyrdene vendte så tilbake, og de priste og lovet Gud for alt det de hadde hørt og sett, slik det var blitt sagt dem.» (v.20).

   Han kom til disse små, og Han ble født i den lille og uanselige byen Betlehem. Født av den fattige Maria, tømmermannen Josefs trolovede. Hele  veien ser du det samme mønster - de små!

   «Og alle som hørte det, undret seg over det som ble sagt dem av hyrdene» (v.18).
   Ja, ikke underlig at de undret seg over dette, at så store ting kunne sies om dette utfattige barn som lå der i en krybbe. - Tenk, engleskarer som opplyser himmelen for å vitne om Ham! - At Han er frelser og Messias, Herren! Ikke rart at de undret seg. «Men Maria tok vare på alle disse ord og grunnet på dem i sitt hjerte.» (v.19).
   Underlig også for henne dette - at blant de første vitnesbyrd hun fikk høre om Jesus kom fra den slags folk. 
   Allerede da må det ha begynt å demre for henne hva slags konge og Herre det her var tale om. Siden økte dette lyset bare på, da tollere og syndere holdt seg nær til Ham, mens Han alle vegne støtte an mot de fromme og religiøse i landet.

   Måtte dette få opplyse ditt hjerte også denne julenatt, og alle dager du ennå måtte få her på jord!


   Nå bor Han høyt i himmerik,
Han er Guds egen Sønn,
Men husker alltid på de små
Og hører deres bønn.

E.K.