Tilbake            
                                              2 Påskedag

 

 

 

 

 

 

 

Jeg vender deres sorg til fryd

Jer 31:9-13

   9 Med gråt skal de komme og med ydmyke bønner, og jeg vil lede dem. Jeg vil føre dem til rennende bekker på en jevn vei, hvor de ikke skal snuble. For jeg skal være en far for Israel, og Efra'im er min førstefødte. 10 Hør Herrens ord, alle folk! Forkynn det til de fjerne kyster og si: Han som spredte Israel, skal samle det og vokte det, som en hyrde vokter sin hjord. 11 For Herren har utfridd Jakob og løst ham av hans hånd som er sterkere enn ham selv. 12 Og de skal komme og synge med fryd på Sions berg. De skal stråle av glede over Herrens gode ting, over korn og most og olje og unge får og okser. Deres sjel skal være som en vannrik hage, de skal ikke lide nød lenger. 13 Da skal jomfruer glede seg i dans. Unge og gamle skal glede seg sammen. Jeg vil vende deres klage til fryd og trøste dem og glede dem som sørget.

   Et profetord siktende på de siste dager før denne verdens rike går under og Guds rike tar over helt og fullt – en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor, som vi kan lese i 2 Pet 3:13. I den himmel og på den jord vil ikke noe folkeslag være noe fremfor andre – heller ikke jødene som vi leser om her i teksten, men som vi kan lese av Åp 7:9, så består dette folket av alle folkeslag: «Deretter så jeg - og se: En stor skare som ingen kunne telle, av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål. De stod for tronen og for Lammet, kledd i lange hvite kjortler, og med palmegrener i sine hender.»
   Du ser hvem disse er, ikke sant? Den store hvite flokk! Den frelste skare! Og ifølge Jesu ord er også de frelste jøder – det vil si, det sanne Israel – være med. Vi leser i Rom 10:12:
«Her er ikke forskjell på jøde og greker. Alle har de samme Herre, som er rik nok for alle som påkaller Ham.» Og i Gal 3:28: «Her er ikke jøde eller greker, her er ikke trell eller fri, her er ikke mann og kvinne. For dere er alle én i Kristus Jesus.» og i Kol 3:11: «Her er ikke greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, barbar, skyter, trell, fri - Kristus er alt og i alle.» Hører du det? Ser du det?  Kan hende vil du si som de liberale teologene: Men dette er Paulus’ ord ikke Jesu! Da må du høre Jesu ord om sine apostler fra Luk 10:16: «Den som hører dere, hører meg, og den som forkaster dere, forkaster meg. Men den som forkaster meg, forkaster Ham som har sendt meg.»
   Her ser du hvilken myndighet som ligger i apostlenes ord! Det er også derfor mange falske profeter i vår tid ynder å gi seg selv betegnelsen apostler. Men det er de ikke!
   Når vi nå vet – vet – dette ut fra Herrens eget ord, kan vi spørre: Hvem sier så apostelen er det sanne Israel? Det er en ting det er viktig å vite om Israel og jødene, og da må vi ha det fra Guds eget ord, så det ikke skal bli menneskers meninger, som ofte er styrt av følelser, eller hvordan man ønsker at virkeligheten skal være – og ordet om dette har vi fra Rom 9:5-8 «Dem (jødene) tilhører fedrene, og fra dem er Kristus kommet etter kjødet, Han som er Gud over alle ting, velsignet i evighet. Amen. Men ikke så at Guds ord skulle ha slått feil. For ikke alle som stammer fra Israel, er virkelig Israel. Heller ikke alle Abrahams etterkommere er derfor Abrahams barn, for: I Isak skal det nevnes deg en ætt. Det vil si: Ikke kjødets barn er Guds barn, men løftets barn regnes til ætten.» (Min utheving av det som er viktig å få tak i her!)
   Dette forklarer han også for
hedningemenigheten i Galatia, de som nettopp hadde vendt seg fra den frie nåde i Kristus, til jødenes slaveri under loven - Gal 3:7: «Derfor skal dere vite at de som har tro, de er Abrahams barn.»
   De som har tro! – ingen andre! Som vi kan lese i Joh 3:36: «Den som tror på Sønnen, har evig liv. Men den som ikke vil tro på Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham.»
   Her skilles ikke mellom jøde og hedning, men mellom troende og ikke-troende av alle folkeslag!

E.K.

   Hva vil jeg med dette? – vil jeg tale ned jødene og Israel til fordel for hedningene? Nei, på ingen måte, men jeg vil, som også Ordet gjør, prise Herren som elsker og ser i nåde til sitt folk, tross deres fall bort fra Ham, tross deres forkastelse av Ham! Han vil føre dem tilbake til det landet Han gav dem, og Han vil frelse dem, men ikke alle som lar seg føre tilbake til landet lar seg frelse! Og de er da ifølge apostelens ord ikke Abrahams barn, mens hedningen som har troen på Jesus er det!
   Er du ikke klar over dette, så vil du heller ikke kunne se hva som egentlig står i vår tekst, det vil si, hvem det er tale om!
   Jesus avviste de lærde i Israel med disse ord i Matt 22:29: «Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner Skriftene og heller ikke Guds kraft.»
   Du ser årsaken til villfarelsen!

   I Rom 11:28, står det: «Når det gjelder evangeliet, er de blitt fiender for deres skyld. Men når det gjelder utvelgelsen, er de elsket for fedrenes skyld.»
   Altså, på samme vis, som for hedningene, er de ikke elsket for sin egen skyld, men for fedrenes – de er etterkommere av dem som levde i et fortrolig samfunn med Herren i tro på Ham! Og dette er det nødvendig for dem å innse om de skal få komme inn i Guds rike, på samme vis som vi som er av hedningeætt også behøver innblikk i sannheten, nemlig at vi er syndere og ved det Guds fiender, om vi skal komme til en sann omvendelse og tro!

   Så skal vi lese av teksten, hvem disse er som skal føres tilbake til landet og Guds velsignelse! Teksten begynner slik: «Med gråt skal de komme og med ydmyke bønner, og jeg vil lede dem. Jeg vil føre dem osv.» Jeg vil føre dem! Ja, du hørte hvem det var, ikke sant?
   Ikke engang Jesu mor kunne gå inn på et annet grunnlag, enn at det var gjort soning for hennes synd! Hun gikk ikke inn fordi hun var jomfru Maria! Hun gikk ikke inn fordi hun fødte Gud til verden! – nei, hun gikk inn fordi Han som hun fødte til verden, utøste sitt blod til syndes forlatelse for henne!

   Gud skal føre jødene tilbake til Israels land, de er alle elsket av Ham for fedrenes skyld, men bare disse får del i velsignelsen! – for all Guds velsignelse er gitt i Kristus Jesus, og aldri utenfor!
   Derfor, gå og forkynne evangeliet både for jøde og greker! Elsk du jødene som en sann kristen, men driv ikke avgudsdyrkelse med dem, for det vil ikke hjelpe verken deg eller dem! Det vil bare tjene til å gjenreise den skilleveggen som Herren selv har brutt ned ved evangeliet! Ef 2:14: «For Han (Jesus Kristus) er vår fred, Han som gjorde de to til ett og brøt ned det gjerdet som skilte dem, fiendskapet!