Merkedager og temadager

Tilbake
Merkedager og temadager: 
Lysmesse
 (7. desember)
I 
Jes 42:5-6 Et lys for folkeslagene Lyd 
2 Kor 4:6 Lyset i våre hjerter Lyd 
Joh 1:9-12 Lyset kom til verden Lyd 
II 
Sal 119:101-105 Ditt ord er et lys på min sti Lyd
1 Joh 2:7-13 Det sanne lys skinner Lyd Video
Luk 1:76-79 Gjeste oss som en soloppgang Lyd Video
III 
Sal 89:12-18 De som vandrer i ditt åsyns lys Lyd
Åp 22:1-7 Herren skal lyse Lyd
Joh 8:12 Jeg er verdens lys Lyd

Helligtrekongersaften (5. januar)
Alle
rekker
Mal 3:17 - 4:2a Hans eiendomsfolk Lyd Video
1 Tim 1:15-20 Et troverdig ord Lyd
Luk 2:15-20 For de små! Lyd Video

Helligtrekongersdag (6. januar)
Alle rekker

Jes 2:1-5 Herrens fjell i de siste dager Lyd
Hebr 13:12 - 16 Gå inn! - og gå ut! Lyd 
Matt 2:1-2 Søk! - og tilbe! Lyd

For kristen enhet (18. januar)

Amos 9:5–7 Er dere mer for meg enn andre? Lyd 
Ef 2:11-18 Kristus forener Lyd
Joh 17:12–19 Jeg ber at du skal bevare dem Lyd 
II 
Mal 2:10 Har vi ikke alle samme far 
1 Joh 4:18–21 Vi elsker fordi Han elsket oss først Lyd
1 Joh 4:18–21 ...er kjærlighet! Lyd
Joh 17:1–11 Så de kan være ett Lyd
Joh 17:1–11 Så de kan være ett (Ypperstepresten) Lyd Video
III 
1 Mos 50:14–21 Josef tilgir sine brødre Lyd
Ef 4:1–6 Å bevare Åndens enhet Lyd
Joh 13:1–17 Jesus vasker disiplenes føtter Lyd 
Joh 13:1-17 Jesus vasker disiplenes føtter Lyd

Kyndelsmesse (2. februar) 
Alle rekker
1 Sam 1:21–28 Hanna får Samuel 
1 Joh 1:1–4 Livets ord Lyd Video
Luk 2:22–40 Jesus blir båret frem i tempelet Lyd Video

Samefolkets dag (6. februar) 

1 Mos 2:4-9 Gud formet mannen av jord 
Gal 3:26-29 Dere er alle én i Kristus Lyd 
Matt 5:13-16 Jordens salt og verdens lys Lyd
II 
Sal 126:1-6 Så med tårer:høste med jubelrop Lyd
Fil 4:4-9 Gled dere i Herren Lyd
Matt 22:34-40 De to store bud Lyd
III 
2 Mos 3:1-6 Moses og tornebusken Lyd
Apg 2:1-12 Pinsedagen Lyd
Joh 21:9-13 Jesus møter disiplene

1. mai  

Jes 58:6–10 Den rette faste:å bryte åk 
1 Joh 4:16–21 Vi elsker fordi Han elsket oss først Lyd
1 Joh 4:16–21 ...er kjærlighet! Lyd
Luk 6:31–36 Gjør godt og vær barmhjertige Lyd
II 
Amos 8:4–7 Dere som tråkker fattigfolk ned Lyd Video
Jak 2:1–9 Rike og fattige i menigheten Lyd 
Luk 14:12–14 Innby fattige og uføre Lyd
III 
2 Mos 2:23–25; 3:7–10 Nødropet har nådd opp til meg 
Jak 5:1–6 Lønnen dere holdt tilbake roper 
Matt 20:25–28 Ikke for å la seg tjene Lyd

17. mai  
I
Sal 127:1–3 Hvis ikke Herren bygger huset Lyd
Sal 127:1–3 Hva nåde er! Lyd
Apg 17:22–25 og/eller 26–31 Han gir liv og ånde til alle 
Lyd
Luk 1:50–53 Fra slekt til slekt Lyd
II 
1 Krøn 29:10–14 Vi gir det vi har fått av deg Lyd Video
1 Tim 2:1–4 Be for konger. Lyd
Matt 22:17–22 Gi keiseren hva keiserens er. Lyd
III 
5 Mos 8:11–14 Vokt deg så du ikke glemmer Lyd
1 Kor 4:7 Hvem har satt deg høyere? 
Luk 17:11–19 Den takknemlige samaritan Lyd

Sankthansdagen / Jonsok (24. juni)  

Dom 13:2–7. 24–25 Samsons fødsel 
Hebr 11:1–2. 32 b – 34. 38–40 Forbilder i tro 
Luk 1:5–17 Løftet om døperens fødsel 
II 
Mal 4:5–6 Jeg sender Elia til dere Lyd
Apg 13:16–26 Johannes forkynte omvendelse Lyd
Matt 11:7–14 Johannes er Elia Lyd Video
III 
1 Mos 1:11–19 Gud skapte sol og måne Lyd
Apg 14:8–18 Dere må vende om til skaperen Lyd Video
Joh 1:1–8 Johannes skulle vitne om lyset
Lyd

Olavsdagen / Olsok (29. juli)  

Jer 1:17–19 Jeg gjør deg til en fast borg 
Jer 1:17–19 Guds uendelige nåde! Lyd
Åp 12:10–11 Anklageren er styrtet Lyd
Joh 12:24–26 Hvetekornet Lyd Video
II 
5 Mos 30:19–20 a
 Velg livet 
Lyd
2 Kor 4:6–11 Skatten i leirkrukker Lyd
Luk 9:23–26 Hva gagner det et menneske Lyd
III 
2 Sam 23:1–4 Å styre folket med rettferd 
Apg 20:17–24 Avskjedstalen i Milet Lyd
Luk 22:24–27 Hersker eller tjener Lyd
Luk 22:24–27 Et annerledes rike Lyd Video

For skaperverket (1. september)

1 Mos 9:8-17 Guds pakt med Noah Lyd
1 Tim 6:6-12 Gudsfrykt:nøysomhet og tro Lyd
Matt 10:29-31 Hvert hårstrå er talt Lyd 
II
1 Mos 2:4-15 Å dyrke og passe hagen 
Rom 8:19-23 Håpet om herlighet Lyd
Mark 6:35-44 Jesus metter 5000 Lyd
III 
Sal 19:2-7 Himmelen forkynner Guds herlighet 
Kol 1:15-20 Skapelse og forsoning Lyd
Mark 4:35-41 Jesus stiller stormen Lyd

For rettferdighet og fred (21. september)

Sal 142:2-8 Jeg øser ut min klage for Ham Lyd
Rom 12:1-21 Hold fred med alle 
Matt 25:31-40 De rettferdige får sin dom Lyd 
II 
Amos 5:11-15 Hold retten høyt på tinget Lyd Video
Ef 5:1-2. 8-16 Lysets barn Lyd
Matt 5:6-10 Salige er de som skaper fred Lyd 
III 
Jes 11:1-10 Frelserkongen og Hans rike Lyd
2 Pet 3:8-15 En ny himmel og jord Lyd
Matt 6:10 På jorden som i himmelen Lyd Video

Mikkelsmesse (29. september)  

2 Mos 23:20–22 Jeg sender en engel foran deg Lyd Video
Hebr 1:5–14 Englene sendes ut for å hjelpe Lyd Video
Matt 18:1–6. 10–11 De små har sine engler hos Gud Lyd
Matt 18:1–6. 10–11 Omvend deg! Lyd Video
Matt 18:1-6. 10-11 For å frelse det som var fortapt! Lyd Video
II 
Sal 91:1–2. 9–16 Han skal gi sine engler befaling Lyd 
Åp 12:1–10 Dragen ble kastet ned Lyd 
Luk 10:1–2. 16–20 Jeg så Satan falle ned Lyd Video
III 
1 Mos 28:10–19 a Jakobs drøm Lyd
Hebr 2:4–10 En kort tid lavere enn englene Lyd 
Joh 1:47–51 Se Guds engler stige opp og ned Lyd Video

Høsttakkefest (29. september)  

5 Mos 26:1–11 Førstegrøden Lyd
1 Tess 5:15–24 Takk Gud under alle forhold Lyd
Luk 12:13–21 Den rike bonden Lyd
II 
Sal 65:10–14 Du har gitt jorden regn Lyd
Ef 5:15–20 Takk alltid vår Gud og Far Lyd
Luk 17:11–19 Den takknemlige samaritan 
Lyd
III 
Sal 104:24–30 Hvor mange dine gjerninger er Lyd
Jak 1:17–18 All god gave kommer ovenfra Lyd Video
Luk 11:3 Gi oss hver dag vårt daglige brød Lyd Video

Bots- og bønnedag (Siste søndag i oktober)  

Jer 18:1-10 Leiren i pottemakerens hånd Lyd 
Jer 18:1-10 Hør røsten! Lyd
Rom 2:1-11 Menneskenes ansvar overfor Gud Lyd
Luk 13:22 -30 Er det få som blir frelst? Lyd
II 
Jes 59:1-4 Deres misgjerninger skiller Lyd
1 Joh 1:8 -2:2 Dersom vi bekjenner våre synder Lyd
Luk 18:9-14 Fariseeren og tolleren Lyd
Luk 18:9-14 Fariseeren og tolleren 2 Lyd
III 
Mika 7:18-19 Du skal kaste våre synder i havet Lyd
2 Kor 13:5-8 Ransak dere selv Lyd 
Luk 15:11-32 Den bortkomne og hans bror Lyd

Reformasjonsdagen (Mandag 31 okt. 2018)
Alle rekker
Sal 46:1-8 Gud er vår faste borg Lyd
Rom 1:16-17 Guds kraft til frelse Lyd 
Joh 1:16-17 Nåden og sannheten Lyd 
Joh 1:16-17 Nåden og sannheten Lyd

Allehelgensdag (Første søndag i november) 

Jes 49:8–10 Jeg hjelper deg på frelsens dag Lyd 
Åp 7:9–17 Den store hvite skaren Lyd
Matt 5:1–12 Saligprisningene Lyd
II 
Sal 84:2–8 Salige er de som bor i ditt hus Lyd
Hebr 12:1–3 En sky av vitner Lyd
Hebr 12:1–3 En sky av vitner Lyd
Matt 5:13–16 Jordens salt og verdens lys Lyd
III 
Jes 60:18–22 Herren skal være ditt lys Lyd
Hebr 11:11–16. 39–40 Et bedre land de lengter etter Lyd 
Luk 6:20–23 Saligprisningene Lyd

Minnedag (Første søndag i november) 

Sal 90:1-4. 12-14 Å vente på hjelp fra Herren Lyd Video
Rom 5:5-11 Mens vi ennå var svake Lyd 
Joh 6:37-40 Den som kommer til meg Lyd 
II 
1 Mos 23:1-6 Abraham sørger over Sara Lyd
2 Kor 1:3-7 Takk til Gud som trøster Lyd
Joh 11:1-5. 33-38 Jesus sørger med sine venner 
III 
Sal 139:1-18. 23-24 Herre:du ransaker meg Lyd
1 Kor 15:51-58 Vi skal bli forvandlet Lyd 
Joh 11:19-27 Herre:hadde du vært her Lyd

For forfulgte (9. november)

Jer 20:7-13 Jeg har overlatt min sak til deg Lyd
1 Pet 5:7-11 En kort tid må dere nok lide Lyd
Joh 15:17-21 Derfor hater verden dere Lyd
II 
Job 17:7-15 Er det noen som øyner håp Lyd
Hebr 10:32-39 Dere led med dem Lyd
Luk 21:10-19 Da skal dere få vitne Lyd
III 
2 Mos 3:7-10 Nødropet har nådd opp til meg Lyd
1 Kor 12:12-27 Lemmer på Kristi kropp Lyd
Matt 5:10-12 Salige er de som blir forfulgt Lyd