Maria budskapsdag  

Jes 7:10-14 Immanuels-tegnet Lyd Video 
Gal 4:4-7 Født av en kvinne:barnekåret Lyd
Luk 1:26-38 Budskapet til Maria Lyd
II 
Jer 33:14-17 En rettferdig spire for Davids ætt Lyd 
Ef 1:3-6 Nåden i Kristus Lyd Video 
Luk 1:46-55 Marias lovsang. Lyd Video
III 
1 Sam 1:21-28
 Hanna får Samuel Lyd 
Apg 16:12-15 Lydia i Filippi Lyd
Luk 1:39-45 Maria og Elisabeth Lyd

Palmesøndag  

2 Mos 12:21-28 Påskelammet Lyd 
2 Mos 12:21-28 Det salige blod! Lyd Video 
Ef 2:12-18 Kristus forener Lyd 
Joh 12:12-24 Inntoget og grekerne Lyd 
Joh 12:12-24 Inntoget og grekerne Lyd 
II 
Jes 56:6-8 Bønnens hus for alle folk Lyd
Rom 3:21-26 Rettferdighet ved troen Lyd
Matt 26:6-13 Jesus salves Lyd 
III 
Sak 9:9-10 Fredskongen på Sion Lyd 
Fil 2:5-11 Navnet over alle navn Lyd
Joh 12:1-13 Salving og inntog Lyd

Skjærtorsdag  

2 Mos 12:1. 3-8. 11-14 Herren innstifter påskehøytiden Lyd 
1 Kor 5:6 b - 8 Vårt påskelam er slaktet Lyd 
Matt 26:17-30 Det siste måltid Lyd Video
Matt 26:17-30 Det siste måltid Lyd
II 
Jer 31:31-34 Den nye pakt Lyd 
Hebr 10:19-25 Frimodighet og bekjennelse Lyd
Luk 22:14-23 Nattverden Lyd
III 
Sal 116:1-14 Herren kom meg til hjelp Lyd
1 Kor 11:23-26 Herrens måltid Lyd
Joh 13:1-17 Jesus vasker disiplenes føtter Lyd
Joh 13:1-17 Jesus vasker disiplenes føtter Lyd

Langfredag  
Langfredag alternerer mellom de fire evangeliene uavhengig av tekstrekkene. 
2019 Matt 26:30 - 27:50 Lidelsesberetningen 
2020 Mark 14:26 - 15:37 Lidelsesberetningen 
2021 Luk 22:39 - 23:46 Lidelsesberetningen Lyd Video
2022 Joh 18:1 - 19:42 Lidelsesberetningen 
Uansett år: Mark 14:27-42 Menneskets vei - eller Guds vei? Lyd
Mark 14:26-42 Han gikk i setdet! Lyd Video
Matt 26:59 - 68 I synderes hender

Påskenatt / Ottesang  
Alle rekker
1 Mos 1:1-5; 1:26-2:2 Gud skaper lyset og menneskene Lyd og 
2 Mos 14:1-22 Sivsjø-underet Lyd
Rom 6:3-11 Forenet med Kristus i dåpen Lyd
Mark 16:1-8 Jesus står opp Lyd

Påskedag  

Sal 118:14-24 Dagen som Herren har gjort Lyd Video
1 Kor 15:1-11 Oppstandelsen Lyd 
1 Kor 15:1-11 Oppstandelsen Lyd Video
Luk 24:1-9 Jesus står opp Lyd Video
II 
Jes 52:7-10 Den som bringer gledesbud Lyd 
Rom 14:7-9 Herre over levende og døde Lyd 
Matt 28:1-10 Jesus står opp Lyd
III 
2 Mos 15:1-3 Hest og kriger styrtet Han i sjøen Lyd
Kol 2:12-15 Begravet med Kristus Lyd Video
Joh 20:1-10 Den tomme graven Lyd

2. påskedag  

Jona 2:1-11 Herren berger Jona fra dypet Lyd 
Apg 13:32-35 Jeg vil oppfylle løftene Lyd 
Luk 24:13-35 Emmausvandrerne Lyd
II 
1 Mos 45:1-15 Josef forteller hvem han er Lyd 
1 Pet 1:18-23 Han som reiste Kristus opp Lyd
Luk 24:36-45 Jesus viser seg for disiplene Lyd
III 
Jer 31:9-13 Jeg vender deres sorg til fryd Lyd
2 Kor 5:14-19 En ny skapning Lyd
Joh 20:11-18 Jesus og Maria Magdalena Lyd 

Påsketiden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. søndag i påsketiden 

Jes 43:10-13 Dere er mine vitner eller Lyd 
Jes 43:10-13 Hans vitner Lyd
Apg 1:1-5 Løftet om Ånden Lyd Video
1 Kor 15:12-21 Nå er Kristus stått opp Lyd Video
1 Kor 15:12-21 Men nå er Kristus oppstått! Lyd
Joh 21:1-14 Peters fiskefangst Lyd
II 
Jer 31:1-6 Enda en gang vil jeg bygge deg eller Lyd 
Apg 1:1-5 Løftet om Ånden.Lyd Video
1 Joh 5:1-5 Troen har seiret 
Joh 21:15-19 Jesus og Peter Lyd
Joh 21:15-19 Jesus og Peter Lyd
III 
Jes 45:5-8 Jeg skaper lyset og mørket eller Lyd
Apg 1:1-5 Løftet om Ånden Lyd Video
1 Pet 1:3-9 Et levende håp Lyd
Joh 20:24-31 Jesus og Tomas Lyd

3. søndag i påsketiden  
 
Esek 34:11-16 Den gode gjeteren eller Lyd
Apg 2:36-41 Vend om og la dere døpe Lyd Video
1 Pet 2:20-25 Hyrde og tilsynsmann Lyd 
1 Pet 2:20-25 Hyrde og tilsynsmann Lyd
Joh 10:11-18 Den gode gjeteren Lyd 
Joh 10:11-18 Den gode gjeteren Lyd
II 
Esek 34:23-31 David - hyrde og fyrste eller Lyd
Apg 3:12-21 Livets opphavsmann Lyd
Hebr 13:20-21 Den store hyrden Lyd
Joh 10:1-10 Jeg er porten Lyd
III 
Sal 23:1-6 Herren er min hyrde eller Lyd Video
Apg 5:27-42 Apostlene for Rådet Lyd
1 Pet 5:1-4 Menigheten og hyrdene Lyd
Mark 6:30-44 Jesus metter 5000 Lyd

4. søndag i påsketiden 
I
Jes 54:7-10 Herrens fredspakt eller Lyd 
Apg 9:36-43 Tabita vekkes opp Lyd 
Fil 3:12-14 Jeg jager frem mot målet Lyd 
Joh 16:16-22 Sorgen skal bli til glede Lyd 
Joh 16:16-22 Sorgen skal bli til glede Lyd
Joh 16:16-22 Sorgen skal bli til glede Lyd Video
II 
Jes 43:16-21 Se:jeg skaper noe nytt eller Lyd
Jes 43:16-21 Er du rede? Lyd
Apg 9:1-19 Saulus ved Damaskus Lyd
Åp 2:1-7 Forlatt din første kjærlighet Lyd
Joh 13:30-35 Et nytt bud:Elsk hverandre Lyd
III 
Jes 40:26-31 Han gir den trette kraft eller Lyd
Apg 8:26-39 Den etiopiske hoffmann Lyd
2 Kor 4:14-18 Han skal reise oss opp Lyd
Joh 14:1-11 Veien:sannheten og livet Lyd

5. søndag i påsketiden 
I 
Hos 14:5-9 Jeg vil lege deres frafall eller Lyd 
Apg 4:32-35 De hadde alt felles Lyd
Rom 11:13-20 Du er podet inn blant grenene Lyd 
Joh 15:1-8 Det sanne vintre Lyd 
II 
1 Kong 17:8-16 Enken i Sarepta eller Lyd 
Apg 2:42-47 Fellesskap mellom troende. Lyd
Rom 12:1-3 Til glede for Gud Lyd 
Luk 13:18-21 Sennepsfrø og surdeig Lyd
III 
1 Kong 8:12-13. 27-30 Salomo ber for tempelet eller Lyd
Apg 11:1-18 Hedningene får vende om Lyd 
Ef 2:17-22 Kristus er hjørnesteinen Lyd
Joh 17:6-11 Jesus ber for sine Lyd

6. søndag i påsketiden  

Jer 29:10–14 Fredstanker:fremtid og håp lyd eller 
Apg 16:25–40 Paulus og Silas løslates Lyd
1 Joh 5:13–15 Han hører når vi ber Lyd 
Luk 18:1–8 Enken og dommeren Lyd 
II 
Dan 9:17–19 Min Gud:vend ditt øre hit eller 
Apg 4:23–31 Bønn og fellesskap Lyd
3 Joh 11 Ta det gode til forbilde Lyd
Matt 7:7–12 Bønn og den gylne regel Lyd
III 
1 Kong 3:5-14 Et lydhørt hjerte eller Lyd
Apg 12:1-17 Peter og Rode Lyd
Ef 3:14-21 Bønn om styrke og innsikt Lyd
Matt 6:7-13 Vår Far Lyd