Nytt Liv!
 

 
Tilbake 

 

Av Horatius Bonar 1808-1889

   Se, Han kommer med skyene!

   Se, Herren kommer med sine mange tusen hellige!" (Judas 1:14).

   Se, jeg kommer som en tyv; salig er den som våker og tar vare på sine klær, så han ikke skal gå naken og de skal se hans skam” (Åp. 16:15).

   Min kjære leser, La meg tale noen få ord til deg om dette alvorlige emne: Herrens gjenkomst. Jeg skal ikke bruke så mye av mine egne tanker, for Guds Ord om dette både passer best og er enklest - “ kraftig og skarpere enn noe tveegget sverd” (Hebr. 4:12). Men fordi jeg ikke ønsker at du prøver å unnvike saken, ved å si at jeg gir deg usikre mennesketanker. "Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene". Leser! "Denne Jesus som er tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måte som dere så ham fare opp til himmelen" (Apg. 1:11). Himmelen må huse Ham inntil tiden da alt skal gjenopprettes (Apg. 3:21).

   Da skal Han komme i sin herlighet og i sin Faders herlighet og med alle sine mektige engler, for å kalle deg til regnskap for rede for dine gjerninger.

   Er du klar for hans komme? Kan du tåle Hans nærvær? Vil du være i stand til å stå for denne dommer? Han kom en gang i ydmykhet – da kommer Han i sin majestet. Han kom en gang i skam - da kommer Han i i ære. Han kom en gang i svakhet - da kommer Han i sin allmakt. Han kom en gang for å frelse - da kommer Han for å dømme - for å gi enhver igjen etter som hans gjerning er (Åp. 22:12). 

1. Han kommer for å ta hevn over dem

som ikke kjenner Gud, og over dem som

ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium. (2. Tess. 1:8).

   Nå er det nådens dag, men da skal det være en hevnens dag. Nå er det Hans barmhjertighet som gjelder, men da skal Hans brennende vrede som gjelder. Hans langmodighet Hans kjærlighet skal da ta slutt. Hans øyne - de samme øyne som gråt over Jerusalem, skal da være som ild, som gjennomtrenger deg som lyn og brenner deg med sitt forferdelige blikk. Hans føtter - de samme føtter som måtte hvile ved Sykars brønn, skal da være av skinnende kobber" for å trå deg ned som i Guds vredes store vinperse (Åp. 14:19). "For Herrens dag kommer - den er nær, en dag med mørke og mulm, en dag med skyer og skodde" (Joel. 2:1-2).

   Er du forberedt på denne dagen med frykt og mørke? Har du flyktet som due til bergrevnene, i fjellveggens ly? (Høys. 2:14). Har du funnet ly hos Han som er et skjul for været og et ly mot regnskyll (Jes. 32:2).

2. Han kommer for å vekke opp de døde.

   "Men hver i sin egen avdeling: Kristus er førstegrøden; deretter skal de som hører Kristus til, levendegjøres ved hans komme" (1. Kor. 15:23). "For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først stå opp" (1. Tess. 4:16).

   Denne oppstandelsesmorgen er den troendes gledelige håp. For da skal han se Jesus ansikt til ansikt, og de siste restene av synd og lidelse blir etterlatt hans grav. Men er det fullt av håp og glede for deg? Fyller tanken om denne morgen din sjel med usigelige glede og full av ære? Eller er du av dem, som når den dagen kommer, tusen ganger heller ønsker å få lov til å forbli i graven for alltid. I stedet for å bli slept som en kriminell fra sitt eget fengsel for å høre dommen om sin endelige død?

   I så fall, fly nå til den oppstandne Frelser! Hans oppstandelse forkynner deg om en fullkommen forsoning - en åpen kilde - et revet forheng - et fri nådestol - en nådig velkomst fra en kjærlig Far. Flykt nå! Ikke nøl! For Herrens komme nærmer seg!

3. Han kommer på hin dag for å vise seg herlig i
sine hellige og underfull i alle de troende
(2. Tess. 1:10).

   Leser, er du hellig? Er du en av dem som Jesus skal herliggjøre på den dagen? Er du en av dem som skal beundre Ham da?    Å! Beundrer du Ham nå? Eller forakter du Ham og avviser Ham? Alle Hans hellige beundrer Ham. Beundrer du ham også? Engler lovpriser Ham. Lovpriser du Ham også? Faderen gleder seg over ham. Gleder du deg også over ham? Han er Faderens elskede. Er Han din elskede også? Å, kyss sønnen, for at han ikke skal bli vred, og dere gå til grunne på veien! For snart kunne hans vrede opptennes" (Sal. 2:12).

4. Han kommer for å dømme jorderike i rettferdighet.

(Sal. 96:13b).

   Nå er Han Frelser, men da skal Han være dommer. Nå er Han på nådestolen, men da skal Han være på tronen - den store hvite tronen, der alle levende og døde, små og store skal stå. Hans dom skal være rettferdig. Den skal både være upartisk og uforanderlig. Hans dommer skal aldri kunne reverseres eller endres gjennom hele evigheten!

   Alle nasjoner, slekter og tunger skal kalles fram for Hans domstol. Du skal være der. Du, som nå leser disse linjene, og kanskje tenker lite på denne forferdelige dag!

   Hvordan svarer du på innstevningen? Hvordan vil du forsvare det du har gjort og tenkt? Skjelver du ikke? Skremmer ikke utilgitt synd deg? Hvis det er slik med deg så vend deg til Jesus nå (Jes. 45:22)!

   Vend om og bli tilgitt! Vend om og bli frelst for alltid!

5. Han kommer for å gjøre alle ting nye. (Åp. 21:5).

   Han kommer som den andre Adam, for å gjenopprette alt som den første Adam ødela. Han kommer for å oppheve og fjerne forbannelsen som skapelsen har blitt utsatt for på grunn av fallet (Rom. 8:19-23). Vi, Ifølge Hans løfte, venter vi nye himler og en ny jord, hvor rettferdighet bor (2. Pet. 3:13).

   Leser! Hvis alle ting skal bli nye, må ditt hjerte også bli nytt. Det må være et nytt liv i deg, hvis du vil eie eller nyte den nye skapelsen som kommer. Det må være et nytt hjertet før du kan synge den nye sangen. Har du blitt født på nytt? Er det gamle borte? Hvis ikke, er du uten håp om en uforgjengelig og ubesmittet ar som aldri visner bort? Å, hør Jesu ord! "Jeg råder deg at du kjøper av meg gull, glødet i ild, for at du kan bli rik, og hvite klær, for at du kan kle deg i dem". Da skal du vandre med Ham i hvitt, og du skal få ete av livets tre som ligger midt i Guds paradis.

6. Han kommer for å binde Satan. (Åp. 20:1-3).

   Som kvinnens lovede sed kommer Han for å knuse slangens hode. Dette gleder Hans hellige seg over. Men leser, har du del i den gleden? Er Kristi seire dine seire? Er Lammets seire dine seire? Eller er du av slangens sed, som på den dagen må dele hans død? Hvis du nå er i Satans rekker, så er din bortvisning og fortapelse sikker. Å kom deg ut av disse rekkene for alltid! Bli med vår frelses høvding. Ta ditt kors opp og følg Ham. Da skal Jesu erobringer være dine erobringer, og Jesu krigsbytter skal være dine bytter!

7. Han kommer til Lammets bryllups-nattverd (Åp. 19:7-9).

   Han er brudgommen. Han "drøyer" enda (Matt. 25:5), men vil ikke dryge lenge.

   Han vil snart være her, og ropet vil bli hørt: Se, brudgommen kommer, gå ham i møte (v. 6)

   Leser, er du klar? Har du olje i lampen din? Er din lende omgjordet (Ef.6:14), og din lampe brennende? Er du ikledd det fine, rene og hvite lin, som er de helliges rettferdige gjerninger? (Åp. 19:18)

   Å la deg advares, så du ikke blir en dårlig jomfru! Slik at du ikke har bryllupsklær! At du ikke kommer inn når døren blir stengt. Å, husk: Salige er de som er innbudt til Lammets bryllups-nattverd (Åp. 19:9).

8. Han kommer for å

"sitte på sin herlighets trone" (Matt. 19:28).

   "Han skal dømme mellom hedningefolkene og skifte rett for mange folkeslag" (Jes. 2:4). "Han skal regjere i Sions berg og i Jerusalem og for hans eldstes øyne er det herlighet" (Jes. 24:23).

   Han skal være den sanne Salomo – Fredens konge. Alt skal legges under hans føtter (Hebr. 2:8). Han skal herske med rettferdighet (Jes. 11: 4-9; 32:1). Hans rike og Hans kongestav er en rettferdighets kongestav (Sal. 45:6-7).

   Alle verdens riker skal bli Hans eget herlige rike. Og alle jordens kroner skal gis Ham som alene er verdig.

   Og i det kongerike skal intet urent komme inn (Åp. 21:27).

   Dette har Han selv sagt: "Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at noen blir født på ny, kan han ikke se Guds rike" (Joh. 3:3).

   Leser! Er du født på nytt? Hvis ikke, da er portene til dette kongerike lukket for deg. Du kan ikke komme inn der.

   Å, "OMVEND DERE! For himlenes rike er kommet nær" (Matt. 4:17).

   Herrens komme nærmer seg. Det er bare en kort tid, og du skal få høre den siste basun. Det varer bare litt, og det skal bli sagt til deg: "Kom fram til dommen, kom hit". Den som skal komme, kommer og vil ikke holde tilbake. Herrens dag kommer som en tyv om natten. "Se, nå er en velbehagelig tid, se, nå er frelsens dag" (2. Kor. 6:2).

oOo