Tilbake

 

Han gjerne vil!
Av Johs. Daasvand


Hva er evangeliet? Hva er det vi skal tro for å bli salige?
Evangeliet er adressert til fattige, blinde, fangne, dødsdømte forbrytere, som ingen erstatning kan gi Gud, og det inneholder alt det en synder trenger fra helvetes porter til himlens trone.

Evangeliet eller det glade budskap må aldri skilles fra personen Jesus Kristus. Evangeliets hovedinnhold er at Kristus i frivillig guddommelig kjærlighet til syndere kom herned for å bli vår stedfortreder.
Det som du skulle og burde gjøre, det har Kristus gjort i ditt sted.
Like fra den dagen han tok synderens dåp som Gudslammet, til han ropte sitt sterke fullbrakt på korset, er det som din og min stedfortreder vi møter ham. ”For det som var umulig for loven, idet den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud, idet han sendte sin Sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld og fordømte synden i kjødet.” Rom. 8, 3; ”Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, idet han ble en forbannelse for oss - for det er skrevet: Forbannet er hver den som henger på et tre.” Gal. 3, 13.
Men, sier du, må det ikke omvendelse, anger og tro til før jeg kan ta imot evangeliet?
Her hersker stor forvirring blant søkende sjeler.
Hør nå her: Når du bøyer deg for Guds Ord om din synd og hører Ordet om Kristus forkynt i skrift eller tale, da er du kommet inn under de skapende krefter som virker alt dette.
Alt det som du mener må til før du kan komme, det er innbefattet i dette ene, enkle at du bøyer deg for Ordet.
Den som gir Gud rett i at han er en fortapt synder, fordi Ordet sier det, og som med sitt hjerte vender seg til Kristus, han har både anger, tro og omvendelse.

”Grip kun til, Han gjerne vil
være din med alt han eier,
med sin død og seier."

Så vil vi som er troende, daglig legge øret til evangeliet. Deri ligger kraften til all sann helliggjørelse.

 

Rydd Herrens vei!
Av Johs. Daasvand


Hvorfor er Johannesrøsten så nødvendig også i dag? Hvorfor må ordet om synd, død og dom forkynnes også i dag? Hvorfor kan vi ikke bare forkynne det herlige budskapet om syndenes forlatelse for Jesu blods skyld?
Fordi døren er lukket så lenge en ikke ser og erkjenner sin synd. Ingen søker lege som ikke vet at han er syk. Ingen trenger mat som ikke er sulten.
Å få se at vi er fortapte og fordømte syndere som er skyldige til døden, det er like nødvendig som for en syk å få vite om sin sykdom, så han går til legen.
Å erkjenne synd med hjertet, det er å åpne døren for den himmelske. konge. Da er veien ryddet. Stolthetens og vantroens. bakker og daler skal ikke lenger holde kongen ute av hjertet.

Jeg lukker deg inn,

I mitt hjerte og sinn,

O Herre min,

Med all din nåde og gave."

Vil du det i dag?

 

 

Hva hindrer deg?
Av Johs. Daasvand


Les: Mt. 23, - 34 – 39

Med evangeliet i dag som grunnlag vil vi se på noen av de mange hindringene for evangeliet. Vi går ut fra at de fleste på denne dagen har tid for dette aktuelle spørsmålet: Hva hindrer den enkelte fra å bli frelst?
Evangeliet er budskapet om Guds kjærlighet til oss mennesker.
”Så har Gud elsket verden, at Han ga sin Sønn den enbårne,” står det skrevet. Joh. 3, 16.
Det er budskapet om Guds kjærlighets offer. ”Kristus elsket - - - og ga seg selv som en gave og et offer.” Ef. 5, 2.
Det kostet noe for Gud å frelse den fortapte slekten. Det kostet Ham det dyreste av alt, Hans egen Sønn. Men Hans kjærlighet brakte dette offeret. Det ser vi klarest på Golgata.
Evangeliet er budskapet for alle. Ingen er gått forbi. Det lyder til den svarteste syndetrellen så vel som til den fine fariseeren: ”Kom, for nå er alt ferdig."
Har du hørt dette budskapet? Jeg vet du har.
Er du en kristen? –
Ser vi på stillingen i dag, så er vel sannheten denne: det er få som har tatt imot dette glade budskapet.
Få i forhold til den store mengden.
Hva kan årsaken være?
Det herligste budskapet som lyder på jord, og så ikke bli trodd og mottatt!
Hva er det som hindrer? Hva er det som hindrer deg, så du ikke er blitt en levende kristen?
Prøv å finne ut det. Den tid du spanderer på det, er vel anvendt.
Prøv om det som hindrer deg, er gyldige årsaker, som du kan stå fram i dommen med. Eller finne ut om hindringene kan overvinnes. Det som hindrer en, kan være forskjellig fra det som hindrer en annen.
Vi vil her nevne fire hindringer for evangeliets fremgang i dag. Mektige, alvorlige hindringer som en sann evangeliets forkynner må regne med, og som de troende må regne med i sin bønnekamp for den ufrelste verden.
Hindringer som må overvinnes av deg, sjel, om du skal nå himlen. Det at evangeliet møter hindringer, er forresten bare et bevis på dets ekthet.

Satan er evangeliets bitreste motstander,

og derfor også dets største hindring. Om du tviler på hans eksistens, skal du bare begynne å høre og tro evangeliet, så skal du erfare at han er til.
Omvend deg til Gud for ramme alvor, så skal du snart finne at han er en sterk og virksom motstander av evangeliet.
”- denne verdens Gud har forblindet de vantros sinn, for at lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, Han som er Guds bilde, ikke skal skinne for dem.” 2 Kor. 4,4.
”De ved veien, er de som hører det. Så kommer djevelen og tar ordet bort fra deres hjerte, for at de ikke skal tro og bli frelst” Luk. 8,12.
Målbevisst og planmessig arbeider han i forsamlinger og ellers overalt, ”for at lyset fra evangeliet ikke skal skinne for dem” - og ”for at de ikke skal tro og bli frelst."
Ser du en av grunnene til at du ikke er en kristen? Du har latt deg dåre av Satan!
Vil du tro ham lenger?
Han har særlig to løgner som han holder på. Den ene er denne: Du kan bli en kristen senere. Gud er nådig. Et sukk i døden eller når du blir eldre, er nok.
Du bør bli en kristen, men ikke i dag. Har du hørt denne talen hans? Vet du ikke at ”veien til helvete er brolagt med gode forsetter?"
Den andre løgnen er denne: Nå er det for sent. Du har utsatt for lenge. Det nytter ikke. - Det er særlig dem som i lengre tid har lyttet til hans første løgn, og som begynner å bli vakt, han vil hindre med dette: nå er det for sent.
Hør, sjel, tro ham ikke lenger: Ta imot evangeliet og bli en kristen.

En annen hindring for evangeliets framgang imellom oss er ugjenfødte forkynnere.
I en gammel legende fortelles det at Satan var ute og forkynte evangeliet. Da han ble spurt hvorfor han preket som var evangeliets motstander, svarte han: ”Det er ingen­ting som forherder sjelene slik som når evangeliet blir forkynt uten ånd og salvelse."
Det er ikke bare blant de religiøst lærde, at vi møter forkynnere som selv ikke tror det budskapet de bærer fram. Også blant lekfolk møter vi ”løse fugler” som for ”ussel vinnings skyld” opptrer som religiøse skuespillere.
Men hvor de enn finnes, disse religiøse kvakksalvere, en fryktelig hindring for evangeliet er de. De er lettsindige sjelemordere som leker kristendom, til sorg for himlen, men helvete jubler og sjelene dør omkring dem.
Om disse er dette tunge ordet av Jesus sant: ”Selv er dere ikke gått inn, og dem som var i ferd med å gå inn, har dere hindret” Luk. 11,52.
Det kommer en dommens dag, og tung skal den dommen bli som rammer dem.

Vi vil med det samme få nevne en tredje hindring: Religiøse bekjennere som lever et verdslig liv.
Vi tenker ikke her på dette at en ærlig kristen blir overilt, lider nederlag som han bittert angrer og får tilgivelse for.
Er det et ærlig sinn, så merker både verden og de medtroende at en står i kampstilling til synden, og da skal det ikke øve en hindrende virkning.
Men la oss straks tilføye: Vokt deg, kristen, for disse nederlagene. Det er nåde hos Herren til å motstå fristelsen.
Det jeg tenker på som en mektig hindring for evangeliet i denne forbindelse, det er religiøse bekjennere som lever i uerkjente og uoppgjorte synder, som beviselig unnskylder og kjeler for åpenbar synd, som under åndelig skinn lever i bedrag, fusk eller andre synder. –
Om slike heter det i Guds bok: ”For deres skyld spottes Guds navn."
Du som vet med deg selv at dette er sant om deg, du skal vite at du er en forferdelig hindring for søkende sjeler som vil til himlen, og som kjenner deg.

Skinn uten kraften
er kirkens største pest
. –"

Til søkende sjeler vil jeg si: Gull er gull, om det er falske etterlikninger. Kristendommen i seg selv er like ekte, om det er hyklere som ”spiller kristendom."
Og vær viss på at det tross alt uekte likevel finnes mange ærlige kristne som med ord og liv setter alt inn på å ære den frelser som har kjøpt dem med sitt blod.

Den fjerde hindringen er den verste av dem alle. Det er det naturlige menneskehjertes vantro og uvilje mot evangeliet. Det er menneskets lyst til synden og selvlivet.
Eller er det ikke så?
Når du skal være helt sann og svare på hva det er som hindrer deg, må du da ikke si: det er, når alt kommer til alt, min egen skyld. Det er fordi jeg ikke vil.
Det er sann tale.
Satan kan ikke hindre den sjel som for alvor vil bli en kristen. Heller ikke de andres feil og falske vitnesbyrd.
Det er bare du selv som virkelig kan hindre ditt evige vel, når alt er sammenlagt.
Vil du da lenger lytte til ditt eget hjertes bedragelige tale? Eller skal Gud få seire?
”Hvor ofte jeg ville samle dine barn, likesom en høne samler sine kyllinger under sine vinger! Og dere ville ikke,” sier Herren i Ordet i dag.
Og Han forutsier den straffedommen som av denne grunn vil gå over dem.
Må ingen av leserne være blant disse ulykkelige som avviser budskapet: ”I dag er det født dere en frelser!” men må vi alle gi det rom i hjertet, til frelse og evig liv!

 

Herrens forhold til de svake

Av Johs. Daasvand

 

Les: Mt. 12, - 15 – 21

 

Dersom det er forskjell i Guds rike, så er det denne at de svake og mest hjelpeløse får mest nåde. Hele Bibelen vitner om det.

”Du arming, du som er bortrevet av storm, du som ingen trøst har funnet! Vær langt fra angst, for du skal ikke ha noe å frykte, og fra redsel, for den skal ikke komme nær til deg!” (Jes. 54,11-14).

”I det høye og hellige bor jeg, og hos den som er sønderknust og nedbøyd i ånden, for å gjenopplive de nedbøydes ånd og gjøre de sønderknustes hjerter levende” (Jes. 57,15). ”Men den jeg vil se til, det er den elendige, og den som har en sønderbrutt ånd og er forferdet over mitt ord” (Jes. 66,2).

”Herren er opphøyet. Han ser til den ringe” (Slm. 138,6).
”Han reiser den ringe av støvet. Han løfter den fattige opp av smusset for å sette ham hos fyrster og gi ham et ærefullt sete” (1 Sam. 2,8).

Og så til alle disse ordene det som teksten sier om Frel­seren: ”Han skal ikke knuse et knekket siv, og ikke slokke en rykende veke. – ”

Hvem er så disse elendige som sammenliknes med et knekket rør, og som Herren vil ta seg av?

Det er deg som synes du er annerledes enn alle andre. Ingen har det slik som du, for alt er galt hos deg. Du får ingenting til som duger for Herren.

Ikke kan du angre som du vil. Ikke kan du se din synd som du ønsker. Ikke kan du bli alvorlig nok.

Kort sagt: alt er galt hos deg og med deg.

Hør: Er ikke du som et knekket rør, som ingenting er verd? Er ikke du elendig?

Jo visst er jeg det, sier du.

Men da er du av de lykkelige som Herren vil ta seg av, nettopp slik som du er.

Eller kanskje du er en frafallen, en som har sveket sin Herre og Frelser? Da vet jeg at du er den første til å sam­menlikne deg med den elendigste blant de elendige.

Du er som en vingeskutt fugl, et knekket rør, en rykende veke. Tenk nå på Herrens forhold til Peter. Han var et knekket rør. Men han fikk en særskilt hilsen påskemorgen fra den oppstandne Herre og Frelser:

 

”Hils til Peter dog især

Der han går og greter.

Si: Jeg har ham hjertens kjær,

Stakkars arme Peter.

Si at hans skyld den er betalt.

Det er utslettet at han falt.

Si jeg har nå glemt det alt.

Jesus elsker Peter.”

 

Det er Herrens fredshilsen også til deg i dag som lik Peter har sveket din Frelser. Ta denne hilsen til deg. Du har rett til det - akkurat nå.

 

”Han har søkt deg sårt og lenge,
Han har funnet deg, sitt får,
Stemmer alle gledens strenger,
Jesus hjem med sjelen går!

Syng: Velkommen her tilbake.
Frykt deg ikke, usle, svake,
ingen skal fra Ham deg drage,
Han vil lege dine sår!”


Men også troende kan stundom kjenne seg så elendige og usle at det beste bildet å sammenlikne seg med, det er nettopp et knekket rør. Bønnen er stengt. Bibelen er en lukket bok. Ditt liv fordømmer deg. Og det verste av alt: Du synes at Gud har forlatt deg.

Hør nå ordet fra Herren til deg: ”Han skal ikke knuse et knekket siv, og ikke slokke en rykende veke.”

Han kan og vil lege alle sår og oppflamme den gnisten som holder på å slokne. Det er Herren i sitt forhold til de svake - til deg. Han vil selv være ditt liv, din kraft og ditt lys.