23 September
  

Kristi ord!

   La Kristi ord bo rikelig blant dere. Kol 3:16

   Hva ord er det tale om her?
   Om dette ord skriver apostelen Paulus til romermenigheten, at det er det ord som bringer oss til tro, eller bringer med seg tro til oss: «Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord.» (Rom 10:17).
   Det er i videste forstand, Ordet om Jesus! - Alt det Skriften vitner om Ham. - Og i snevrere forstand, det som Jesus blant annet sier i Johannes-evangeliet, hvor Han taler om seg selv som den gode hyrde. - Og det er her vi virkelig bør legge øret til, for her tales det om vår frelse, vår frelses grunn: «Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene!» (Joh 10:11). - Altså, Ordet om korset!
   Dette ord bør fremfor alt få et rikelig, det vil si et stort rom i deg! - Det er dette ord du dag etter dag bør la deg fylle av: Han døde for meg! - Det er min frelse!
   Apostelen Paulus skriver til menigheten i Korint, som var blitt svært opptatt med andre sider ved kristenlivet, ikke minst av dette som hadde med nådegavene å gjøre: «Jeg ville ikke vite av noe blant dere, uten Jesus Kristus, og Ham korsfestet.» (1 Kor 2:2).
   Enhver dreining - den aller minste - bort fra dette, har gitt menigheten, og den enkelte, en slagside. Man er ikke på rett kjøl! - Og vi vet jo hvor farlig det er om et skip først får slagside. - Det vil - særlig i hardt vær - lett føre til skipbrudd, om det ikke rettes opp igjen i tide.
   Ta dette med deg inn for Herren i dag! - Guds ord er ikke vrangt for den som ønsker å se! Det skulle ikke være noen vanskelig sak å se, om du er på «rett kjøl,» eller om du seiler med «slagside!» Det står eller faller med forholdet til Kristi ord!