8 Oktober
  

Herrens tukts nødvendighet!

For den Herren elsker, den tukter Han, og Han hudstryker hver sønn som Han tar seg av. Hebr 12:6

   Herren har ett overordnet mål hva oss angår, den enkelte, og det er at vi må bli frelst, ved å lære sannheten å kjenne, og ved det nå frem til himmel og salighet hjemme hos Ham. - Og dernest at vi skal være brukendes til å vinne andre for himmelen, den tid vi skal være her på jord.
   Dette er det farlig for en kristen å miste av syne! Den eneste grunn til at du som alt har fått del i frelsen i Jesus Kristus, ennå befinner deg her på jord, det er at du på en eller annen måte skal være et redskap til andres frelse.
   Dette har - på grunn av vårt kjøds skrøpelighet - så vanskelig for å feste seg hos oss. Derfor faller vi stadig tilbake til å leve for oss selv, slik verden gjør det, og innrette livet vårt mer og mer til behag og makelighet for oss selv.
   Derfor kommer Herren også til oss med tukt, for om mulig vekke oss opp av denne søvn og dvale - og derfor har vi så vanskelig for å forstå Herrens tukt. Vi faller for den forkjærte tanke, at Herrens vilje med livet vårt her sammenfaller med vår egen; nemlig at Han skal gi oss et på alle måter godt liv på jord.
   Nei, min venn, vel er det slik at Han ikke nekter sine noe godt, så lenge det tjener dem til frelse og bevarelse - men Han må også så ofte ta bort det som synes godt for oss, for at vi ikke på grunn av det skal gå glipp av det virkelige gode, nemlig å nå frem til Hans evige rike, og også få være redskap til å få noen med oss dit!
   Derfor har Han det mål med oss her, at vi dag for dag skal vokse i nåde og kjennskap til den Herre Jesus - ja, drive oss inn til Ham!