23 Oktober
 I Guds time!

   Blomstene kommer til syne på marken. Sangens tid er inne, og turtelduens røst har latt seg høre i vårt land. Høys 2:12

   Sangens tid er inne, leser vi. Det vil altså si at det var en forutbestemt tid, som nå hadde opprunnet. Nå var tiden som var besluttet i Guds råd kommet!
   Slik taler Ordet om Jesu komme til vår frelse: «Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne, født under loven, for at Han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnekår.» (Gal 4:4-5).
   Den av Gud fastsatte tid var kommet, og da var det ingen som kunne hindre oppfyllelsen av løftet! - Ikke Herodes med sine hærer, ikke fariseerne i ledtog med det høye råd, ikke den romerske verdensmakt og heller ikke djevelen med sin løgn, sine fristelser og sitt raseri. Tvert imot måtte de alle, mot sin vilje, tjene Guds plan og bidra til vår frelse!
   Slik gjelder det også for de forskjellige ting i vårt liv - noe vi er lite flinke til både å innse og leve i tråd med. - Slik gjelder det for de forskjellige ting i Guds rike her på jord, og slik er det også med Hans løfte om sitt annet komme og vår endelige utfrielse - det skjer i den av Gud fastsatte time, og da er det ikke noe eller noen som kan hindre det! Da skjer alt fullkomment etter den plan som er fattet hos Gud fra evighet av.
   Å, om vi kunne få mer tro til å legge alt i Hans hånd, i hvems hånd det ligger uansett! Måtte Gud hjelpe oss til det!