16 Oktober
  

Og bli Ham like!

   Han skal forvandle vårt fornedringslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme ved den kraft Han har til også å legge alle ting under seg. Fil 3:21

   Tenk nå alvorlig over dette - hvilken fremtidsutsikt for deg - å bli gjort like med Ham! Å bli lik Jesus i Hans herlighet - det er hva Ordet holder frem for den som her på jord tar sin tilflukt til Ham.
   Tenk på hvilke skrøpeligheter og begrensninger dette vårt legeme er underlagt - utsatt for sykdom, smerter og skade. Noen har fått mer føling med dette enn andre her i livet, men alle kjenner vi jo mer eller mindre til dette. Og da ikke minst dette som er en stadig og stor plage for en troende - vår synd! - Den som bor i oss, og henger så fast ved oss.
   Der skal vi aldri mer beve for muligheten av noen synd! For der vil vårt fornedringslegeme være blitt forvandlet og gjort likt med Hans herlighetslegeme!
   Det lyder for godt til å være sant for oss, men dette er nå hva Guds ord forkynner oss, for at vi nettopp skal ha trøst og håp ved det så lenge vi her må slite med dette vårt fornedringslegeme.
   Det er altså også, ifølge Ordet (bl.a. Ef 1:19-20), hva som blir åpenbart for oss ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde - at det finnes en kraft i tilværelsen som kan utrette dette.
   Det er Guds løfte til deg i dag - og så er det å håpe, at du som sitter og leser dette nettopp i denne stund, må få se at det er dette som er din fremtid! - Alene fordi du nettopp på grunn av din skrøpelighet og svakhet, har måttet ta din tilflukt til Ham!