16 Juni
  

Synder og rettferdig!

   Sort er jeg, men yndig. Høys 1:5

   Dette er det Luther og reformatorene ved Guds nåde fikk se inn i, og som kalles «samtidig en synder og rettferdig.»
   Det er imot all religiøs og åndelig tenkning - ja, det er hva Skriften selv kaller, «det som ikke oppkom i noe menneskes hjerte!» (1 Kor 2:9).
   Den religiøse søken i et menneske, er noe gudgitt. - Det er Guds vilje, at vi skal søke Ham! Men på grunn av det ulykksalige fallet, og følgene av det, tar det alltid feil retning - mennesket vil rettferdiggjøre seg for Gud ved egne gjerninger, ved sine offer.
   All religiøsitet tenker: «Jeg må bli!» Og det var også nettopp hva djevelen fikk sådd i mennesket, nemlig at det selv skulle bli, selv skulle kunne kjenne og forstå osv.
   Det er også nettopp derfor mennesket møter det umenneskelige (les: åndelige) kravet i Guds lov. For at denne tro og innbilning skal få en endelig knekk. Med andre ord: Hør menneske! Du kan aldri, ved eget strev, bli slik som Gud! Du kan aldri, uten Den Hellige Ånds opplysning, rett forstå deg på godt og ondt! - Du er tvert imot en synder, falt ifra lyset, og inn i det totale åndelige mørke! - Det eneste som er igjen er en mer og mindre bevisst higen etter Gud, etter forløsning!
   Men fordi lyset nå er kommet til verden, ved Jesus Kristus, slipper du lenger å famle i blinde, dersom du bare vil høre: «- jeg overgav dere blant de første ting det som jeg selv mottok: At Kristus døde for våre synder etter Skriftene!» (1 Kor 15:3).
   Hører du apostelens ord til deg? Det eneste som er nevnt om deg her, det er dine synder! - Og hva sier han så om dem? Jo, Kristus døde for dem! Ja, men da er jo du fri! - Og det mens du ennå er synder (sort), ikke sant?
   Var du uten synd, da døde jo Kristus uten grunn! (Gal 2:21). - Og er du etter hvert blitt uten synd, da behøver du jo ikke lenger noen frelser, noen forbønn (talsmann) i himmelen! - Da behøver du heller ikke å be som vi kalles til i Fader vår: «- forlat oss vår skyld
   Nei, du ser, den sanne Kristi brud er sort, men yndig, så lenge hun er her på jord!