27 Juli
  

Et levende håp!

   Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. 1 Pet 1:3

   Det er virkelig grunn til lovprisning ja, for den som er kommet til Jesus. Vårt håp er levende! - Det er Han som vitner for oss: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord!» (Matt 28:18).
   Han seiret endatil over døden, den siste fiende (1 Kor 15:26), slik at apostelen nærmest spottende spør: «Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier?» (1 Kor 15:55).
   Som den forhenværende fariseer og skriftlærde Paulus var, kjente han Skriftene vel, og også løftet hos profeten Hosea blant annet: «Av dødsrikets vold vil jeg frelse dem ut. Fra døden vil jeg forløse dem. Død, hvor er din pest? Dødsrike, hvor er din sott?» (Hos 13:14). Og nå hadde han selv møtt den levende og oppstandne frelser i egen person!
   «- til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde
   Som Paulus vitner om dette: «Er ikke Kristus oppstått, da har dere en unyttig tro, og da er dere ennå i deres synder.» Men så føyer han, takk og lov til: «Men nå er Kristus oppstått fra de døde og er blitt førstegrøden av dem som er sovnet inn.» (1 Kor 15:17 og 20).
   Dette har Han etter sin store miskunnhet gjenfødt oss til, som Peter forkynner oss her!
   Og er virkelig vårt håp et levende håp, en levende person - ja så er Han jo tilgjengelig nettopp nå, Han som kaller: «Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile!» (Matt 11:28).