21 Juli
  

Lidende for deg!

   Tror du på Guds Sønn? Joh 9:35

   Dette spørsmål stilte Jesus til en blindfødt, som nettopp var blitt helbredet!
   Det går an å tro på Jesus som helbreder, som en som gikk omkring og gjorde vel imot alle, som hjalp elendige til et verdig liv osv. - og allikevel ikke tro på Ham, som den Han i sannhet er.
   Merk deg Jesu spørsmål: «Tror du på Guds Sønn
   Hva vil dette si? - Hvem er nå denne Guds Sønn?
   Allerede på fallets dag omtales og loves Han: «Da sa Gud Herren til slangen: Fordi du gjorde dette, skal du være forbannet fremfor alt fe og fremfor alle ville dyr ... Og jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse Hans hæl.» (1 Mos 3:14-15).
   Dette er Skriftens første vitnesbyrd om den lidende frelser! Det skulle komme en og lide! - Det var Herrens løfte. Han skulle lide for den synd som var begått, og som forplantet seg til alle mennesker.
   Slik hører vi det blant annet i døperen Johannes’ vitnesbyrd, der Han peker på Jesus som går forbi ham og hans disipler: «Se der Guds lam, som bærer verdens synd!» (Joh 1:29).
   Slik taler Sakarias, døperen Johannes’ far om Ham, fylt av Den Hellige Ånd: «- for å lære Hans folk frelse å kjenne ved at deres synder blir forlatt!» (Luk 1:77).
   Denne forlatelse har nemlig en helt bestemt årsak: «Derfor måtte Han i alle ting bli sine brødre lik, for at Han kunne bli en miskunnelig og trofast yppersteprest for Gud til å sone folkets synder.» (Hebr 2:17).
   Du som leser nå - tror du på Guds Sønn?