19 Juli
  

Helliggjørelsens rette beveggrunn!

   For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er. Tit 2:11 - 12

  
«Den - Guds nåde (og ikke loven, som mange tenker og tror) - opptukter oss til ...!»
   Legg merke til dette, nøye! Nøye, fordi her farer så mange feil, og her farer vi så snart feil alle.
   Vi har så vanskelig for å innse at vår egen innsats ikke legger noe til. Det beste vår egeninnsats kan virke i denne sammenheng - der hvor Guds lys slipper til - det er å opplyse oss om, og overbevise oss om, vår egen avmakt og hjelpeløshet i denne saken, og altså dermed anspore oss til å legge alt over i denne nåde, som nettopp virker.
   For som vi forstår av teksten - og som hver den som lever i denne Guds sanne nåde har erfart - blir ikke denne nådeåpenbaring liggende i oss som en død ting, men nettopp som teksten uttrykker det, så opptukter den oss til ...!
   Nåden virker et hellig sinn - at du gjerne vil leve Gud til ære, tross all din skrøpelighet og synd. En nåde som ikke virker dette, er ikke Guds sanne nåde, men et forferdelig bedrag som du trenger til å våkne opp fra!
   Men jeg kjenner så lite, eller ingenting, til dette sinn, sier du kanskje! – Da må du bli klar over at den sanne nåde ikke er for de som har, men for de som ikke har! - Det må skjelnes mellom nåden selv - som er for fortapte syndere uten noen hellig vilje eller noe lignende - og nådens virkninger. Ikke noe må holde deg borte fra å søke Guds nåde, og spesielt ikke av den grunn at du ikke synes å finne det hellige liv og sinn i deg, som jo bare nåden kan virke!
   Vi lever i den erkjennelse, at lovgjerninger, våre egne gjerninger, ikke virker noen hellighet for Gud, men bare et falskt skinn for mennesker, og det både oss selv og andre - men også at Guds nåde virker et hellig sinn. Å falle i synd blir da som å falle i ild og vann, det vil si, noe som smerter, og du derfor må komme deg ut av igjen, så snart som råd.
   Store ord om den frie nåde sammen med et vanhellig vesen er en fryktelig ting å støte på. Det virker frastøtende på en sann kristen.
   La oss be Gud inderlig om å føre oss inn i sannheten her.